EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0359

2008/359/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 28. aprīlis ), ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

OJ L 120, 7.5.2008, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/2010: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/359/oj

7.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 120/15


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 28. aprīlis),

ar ko izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

(2008/359/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Ar Līguma 157. panta 1. punktu Kopienai un dalībvalstīm ir uzticēts uzdevums nodrošināt Kopienas rūpniecības konkurētspējai vajadzīgos apstākļus. Saskaņā ar 157. panta 2. punktu dalībvalstis saziņā ar Komisiju savā starpā apspriežas un vajadzības gadījumā koordinē rīcību. Komisija var nākt klajā ar dažādiem lietišķiem ierosinājumiem, lai veicinātu šādu koordināciju.

(2)

Komisija paziņojumā “Rūpniecības politikas termiņa vidusposma pārskats, ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā” (1) paziņoja par ieceri uzsākt iniciatīvu pārtikas jomā saistībā ar Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumiem.

(3)

Tāpēc ir jāizveido augsta līmeņa grupa, kurā galvenokārt darbotos Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības eksperti konkurētspējas jomā un saistītās jomās, piemēram, pārtikas nekaitīguma un veselības un vides aizsardzības jomā, un jāizvirza minētās grupas uzdevumi un jānosaka struktūra.

(4)

Grupa nodarbosies ar jautājumiem, kas nosaka un noteiks nākotnē Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju. Pamatojoties uz apspriežu rezultātiem, grupa sagatavo nozarei atbilstošus politikas ieteikumus, lai palielinātu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju saskaņā ar Kopienas politiku, īpaši atbilstoši pārtikas nekaitīguma, veselības aizsardzības un lauksaimniecības politikai un ilgspējīgas attīstības mērķim.

(5)

Šī grupa jāveido no Komisijas, dalībvalstu un citu ieinteresēto personu pārstāvjiem, jo īpaši no lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības izvirzīto pārstāvju un pakārtoto lietotāju vidus, no patērētajiem un pilsoniskās sabiedrības.

(6)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2) pielikumā, ir jāparedz noteikumi par to, kā grupas dalībnieki drīkst izpaust informāciju.

(7)

Personas datus par grupas dalībniekiem apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3),

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Augsta līmeņa grupa lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos

Ar šo izveido Augsta līmeņa grupu lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspējas jautājumos – turpmāk tekstā “grupa”.

2. pants

Uzdevumi

Grupas uzdevumi ir šādi:

1)

risināt jautājumus, kas nosaka un noteiks nākotnē Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju, un saistītus jautājumus;

2)

noteikt faktorus, kas ietekmē Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurences stāvokli un noturīgumu, tostarp nākotnes problēmas un tendences, kas ietekmē konkurētspēju;

3)

sagatavot nozarei atbilstošus politikas ieteikumus Kopienas politikas veidotājiem.

3. pants

Apspriešanās

Komisija var apspriesties ar grupu jebkurā jautājumā, kas saistīts ar Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecību.

4. pants

Locekļi un to iecelšana

1.   Komisija par grupas locekļiem ieceļ kompetentus un atbildīgus augsta līmeņa speciālistus, kas saistīti ar Kopienas lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības konkurētspēju un uzdevumiem.

2.   Grupā ir 27 dalībnieki:

a)

8 dalībvalstu pārstāvji;

b)

13 lauksaimniecības un pārtikas rūpniecības pārstāvji;

c)

6 pilsoniskās sabiedrības un profesionālo asociāciju pārstāvji.

3.   Grupas dalībniekus, balstoties uz zināšanām, ieceļ amatā privātpersonas statusā, un ieteikumus Komisijai viņi sniedz neatkarīgi no ārējas ietekmes.

4.   Katrs grupas dalībnieks izvirza individuālu pārstāvi ar 5. panta 2. punktu izveidotai sagatavošanas apakšgrupai.

5.   Locekļu amata pilnvaru termiņš ir 1 gads, kas ir atjaunojams, un locekļi pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad atbilstīgi 6. punktam to vietā ieceļ citus pārstāvjus vai kad beidzas to pilnvaru laiks.

6.   Locekļu vietā līdz to pilnvaru termiņa beigām var iecelt citus pārstāvjus šādos gadījumos:

a)

ja loceklis atkāpjas no amata;

b)

ja loceklis vairs nespēj dot efektīvu ieguldījumu grupas apspriedēs;

c)

ja loceklis neatbilst Līguma 287. pantam.

7.   Locekļi paraksta saistību deklarāciju, apņemoties rīkoties sabiedrības interesēs, un deklarāciju par interešu konfliktu, kas varētu apdraudēt viņu neatkarību.

8.   Locekļu vārdus publicē Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē un Komisijas Ekspertu grupu reģistrā. Dalībnieku vārdus un uzvārdus apkopo, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

5. pants

Darbība

1.   Grupu vada Komisija.

2.   Sagatavošanas apakšgrupa, turpmāk tekstā – “sherpa” apakšgrupa, gatavo apspriedes un grupas apstiprināšanai nododamos nostājas dokumentus un ieteikumus darbībām un/vai politikas pasākumiem. Tā cieši sadarbojas ar Komisijas dienestiem, lai sagatavotu grupas sanāksmju darbu.

3.   Vienojoties ar Komisiju, grupa var izveidot apakšgrupas konkrētu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupai noteiktajām pilnvarām. Minētās darba grupas likvidē, tiklīdz uzdevums ir īstenots.

4.   Komisijas pārstāvis var lūgt piedalīties ekspertus vai novērotājus grupas darbā vai apspriedēs, vai apakšgrupas darbā un ad hoc grupās.

5.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai apakšgrupas, vai īpašās grupas apspriedēs vai darbā, ir konfidenciāla, šo informāciju nedrīkst izpaust.

6.   Grupas, “sherpa” apakšgrupas un citu apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties procesos ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

7.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu.

8.   Komisija var publicēt vai ievietot internetā atvēlētajā tīmekļa vietnē visus kopsavilkumus, secinājumus vai daļējus secinājumus, vai grupas darba dokumentus, procedūras un ziņojumus attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

6. pants

Beigu termiņš

Šo lēmumu piemēro līdz 2009. gada 1. novembrim. Komisija pirms šā termiņa beigām lemj par termiņa iespējamo pagarināšanu.

Briselē, 2008. gada 28. aprīlī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  COM(2007) 374, 4.7.2007.

(2)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.)

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Top