EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0324

2008/324/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 25. marts ), ar ko izveido ekspertu grupu Platforma par elektronisko datu uzglabāšanu smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai

OJ L 111, 23.4.2008, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 047 P. 223 - 226

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/324/oj

23.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 111/11


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 25. marts),

ar ko izveido ekspertu grupu “Platforma par elektronisko datu uzglabāšanu smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai”

(2008/324/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīvas 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu (1) (“Datu saglabāšanas direktīva”) mērķis ir saskaņot dalībvalstu noteikumus par publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēju pienākumiem saistībā ar noteiktu datu saglabāšanu, kurus tie iegūst vai apstrādā, lai nodrošinātu, ka šādi dati ir pieejami smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai.

(2)

Datu saglabāšanas direktīvas preambulā ir noteikts, ka tehnoloģijas, kas saistītas ar elektroniskajām komunikācijām, strauji mainās, un var mainīties kompetento iestāžu likumīgās prasības. Lai saņemtu konsultācijas un veicinātu labākās prakses nodošanu visos jautājumos, kas saistīti ar personas datu saglabāšanu, Komisija plāno izveidot grupu, kurā ir pārstāvji no dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm, elektronisko komunikāciju nozares asociācijām, Eiropas Parlamenta un datu aizsardzības iestādēm, tostarp Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.

(3)

Datu saglabāšanas direktīvas 14. pantā ir noteikts, ka Komisija, ņemot vērā elektronisko komunikāciju tehnoloģiju attīstību un Komisijai iesniegto statistiku par datu saglabāšanu, ne vēlāk kā 2010. gada 15. septembrī iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei izvērtējumu par minētās direktīvas piemērošanu un tās ietekmi uz ekonomiskā procesa dalībniekiem un patērētājiem. Šim izvērtējumam būtu jāpalīdz noteikt, vai ir jāgroza šīs direktīvas noteikumi, jo īpaši attiecībā uz 5. pantā paredzēto datu sarakstu un 6. pantā paredzētajiem saglabāšanas periodiem.

(4)

Padome un Komisija 2006. gada 10. februārī pieņēma kopīgu deklarāciju par Datu saglabāšanas direktīvas izvērtējumu. Tajā teikts, ka Komisija aicinās attiecīgās ieinteresētās personas uz regulārām pārskata sanāksmēm informācijas apmaiņai par tehnoloģijas jaunumiem, izmaksām un direktīvas piemērošanas efektivitāti. Kopīgajā deklarācijā teikts, ka šā procesa laikā dalībvalstis tiks aicinātas informēt partnerus par savu pieredzi direktīvas īstenošanā un apmainīties ar labāko praksi. Kopīgajā deklarācijā norādīts arī, ka, pamatojoties uz šīm diskusijām, “Komisija izskatīs nepieciešamību pēc jebkādiem priekšlikumiem, tostarp attiecībā uz visām grūtībām, kas dalībvalstīm var būt radušās saistībā ar direktīvas tehnisko un praktisko īstenošanu, jo īpaši tās piemērošanu interneta e-pasta un interneta telefonijas datiem”.

(5)

Sakarā ar iepriekš minētajiem iemesliem ir nepieciešams izveidot ekspertu grupu datu saglabāšanas jomā no ieinteresētajām personām, kas uzskaitītas Datu saglabāšanas direktīvas 14. apsvērumā.

(6)

Ekspertu grupa darbosies kā konsultatīva grupa. Ekspertu grupa veicinās apmaiņu ar labāko praksi un palīdzēs Komisijai izvērtēt direktīvas izmaksas un efektivitāti, kā arī jaunumus tehnoloģijās, kuri varētu ietekmēt direktīvas piemērošanu.

(7)

Ekspertu grupas dalībnieki tiks izvēlēti no ieinteresēto personu grupām, kas ir minētas 14. apsvērumā Direktīvā 2006/24/EK.

(8)

Grupas dalībnieku skaits nedrīkst pārsniegt 25, un dalībnieki samērīgi pārstāv iepriekš minētās ieinteresēto personu grupas.

(9)

Ekspertu grupai jābūt iespējai veidot apakšgrupas, lai veicinātu un paātrinātu tās darbu, uzmanību pievēršot konkrētiem jautājumiem. Par šādu apakšgrupu pilnvarām jāvienojas ekspertu grupai kopumā, un tām ir jābūt precīzi definētām.

(10)

Neskarot Komisijas drošības noteikumus, kas izklāstīti Komisijas Lēmuma 2001/844/EK, EOTK, Euratom (2) pielikumā, jāparedz noteikumi par to, kā ekspertu grupas dalībnieki drīkst izpaust informāciju.

(11)

Personas datus par grupas dalībniekiem apstrādā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulā (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (3).

(12)

Grupas locekļu pilnvaru termiņš ir pieci gadi, un to var pagarināt.

(13)

Ir lietderīgi noteikt šā lēmuma piemērošanas termiņu. Komisija pienācīgā laikā izskatīs tā pagarināšanas lietderību.

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

“Platforma par elektronisko datu uzglabāšanu smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai”

Ar šo tiek izveidota “Platforma par elektronisko datu uzglabāšanu smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai”, kas ir ekspertu grupa jautājumos par personas datu uzglabāšanu tiesībaizsardzības nolūkos elektronisko komunikāciju nozarē, turpmāk tekstā – “ekspertu grupa”.

2. pants

Konsultācijas un uzdevumi

1.   Komisija var konsultēties ar grupu par jebkuru jautājumu, kas attiecas uz tādu elektronisko datu saglabāšanu, kas ir būtiski smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai. Ja konkrētā jautājumā ir vēlams apspriesties ar grupu, jebkurš tās dalībnieks var par to informēt Komisiju. Komisija rīkos regulāras ekspertu grupas sanāksmes un savlaicīgi noteiks precīzu dienas kārtību par jautājumiem, kas ietilpst šā panta darbības jomā.

2.   Ekspertu grupas uzdevums ir:

a)

nodrošināt forumu dialogam un apmaiņai ar pieredzi un labāko praksi starp ekspertiem, kas pārstāv 3. pantā minētās organizācijas, un jo īpaši starp dalībvalstu kompetentajām iestādēm un elektronisko komunikāciju nozares pārstāvjiem par jautājumiem, kas ir saistīti ar personas datu saglabāšanu, ko veic publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzēji vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu operatori, lai nodrošinātu, ka šādi dati ir pieejami smagu noziegumu izmeklēšanai, atklāšanai un kriminālvajāšanai;

b)

veicināt un sekmēt kopēju virzību direktīvas piemērošanā;

c)

apmainīties ar informāciju par attiecīgajiem tehnoloģijas jaunumiem un direktīvas piemērošanas izmaksām un efektivitāti;

d)

palīdzēt Komisijai atklāt un noteikt grūtības, kas dalībvalstīm varētu rasties saistībā ar direktīvas tehnisko un praktisko īstenošanu, jo īpaši attiecībā uz tās piemērošanu elektroniskajam pastam internetā un interneta telefonijas datiem;

e)

palīdzēt Komisijai izvērtēt Datu saglabāšanas direktīvas piemērošanu un tās ietekmi uz uzņēmējiem un patērētājiem.

3. pants

Sastāvs – dalībnieku iecelšanas kārtība

1.   Grupā ir ne vairāk kā 25 dalībnieki, kas pārstāv:

a)

dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes (līdz 10 dalībniekiem);

b)

Eiropas Parlamenta locekļus (līdz 2 dalībniekiem);

c)

elektronisko komunikāciju nozares asociācijas (līdz 8 dalībniekiem);

d)

datu aizsardzības iestādes (līdz 4 dalībniekiem);

e)

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (1 dalībnieks).

2.   Dalībniekus, kas minēti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, ieceļ Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts, pamatojoties attiecīgi uz pieprasījumu saņēmušo dalībvalstu vai Eiropas Parlamenta priekšlikumiem. Šos dalībniekus ieceļ kā privātpersonas, un tie var iecelt ekspertus, kas tos pārstāvēs ekspertu grupas sanāksmēs. Dalībniekus, kas minēti 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā, ieceļ Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts, pamatojoties uz tā izteikto uzaicinājumu kļūt par ekspertu grupas dalībnieku. Attiecīgās asociācijas vai organizācijas, kas minētas 1. punkta c), d) un e) apakšpunktā, būs tiesīgas izraudzīties ekspertus, kas tās pārstāvēs ekspertu grupas sanāksmēs.

3.   Ekspertu grupas dalībnieki, kas ir iecelti kā privātpersonas, pilda savus pienākumus līdz brīdim, kad to vietā ieceļ citus vai arī kad beidzas to pilnvaru laiks. Amata pilnvaru laiks ir trīs gadi, un to var atjaunot.

4.   Ekspertu grupas dalībniekus, kas ir iecelti kā privātpersonas un kuri vairs nespēj efektīvi piedalīties ekspertu grupas apspriedēs, kuri atkāpjas vai neatbilst noteikumiem, kas izklāstīti Līguma 287. pantā, var aizstāt ar citiem līdz pilnvaru termiņa beigām.

5.   Ekspertu grupas dalībnieki, kas ir iecelti kā privātpersonas, katru gadu rakstiski apstiprina, ka viņi apņemas darboties sabiedrības interešu labā, kā arī apstiprina, ka viņiem nav tādu interešu vai ir intereses, kas varētu apdraudēt viņu objektivitāti.

6.   Privātpersonu statusā iecelto dalībnieku vārdus un uzvārdus publicē Komisijas Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē, Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā un Komisijas Ekspertu grupu reģistrā. Datus par grupas dalībnieku vārdiem iegūst, apstrādā un publicē saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001.

4. pants

Darbība

1.   Ekspertu grupas priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2.   Vienojoties ar Komisiju, var izveidot apakšgrupas īpašu jautājumu izskatīšanai atbilstoši grupai noteiktajām pilnvarām. Minētās darba grupas likvidē, tiklīdz ir īstenots uzdevums, kurām tās pilnvarotas.

3.   Ja tas ir lietderīgi un/vai nepieciešami, Komisijas pārstāvis var lūgt piedalīties darba grupas vai apakšgrupas darbā ekspertus vai novērotājus, kuriem ir īpaša kompetence kādā darba kārtībā izskatāmā jautājumā.

4.   Ja Komisija uzskata, ka informācija, kas iegūta, piedaloties grupas vai apakšgrupas darbā, ir saistīta ar konfidenciāliem jautājumiem, šo informāciju nedrīkst izpaust.

5.   Grupas un tās apakšgrupu sanāksmes parasti notiek Komisijas telpās saskaņā ar Komisijas noteiktām procedūrām un grafiku. Sekretariāta pakalpojumus nodrošina Komisija. Darba grupas un tās apakšgrupu sanāksmēs var piedalīties procesos ieinteresēti Komisijas ierēdņi.

6.   Grupa pieņem reglamentu, pamatojoties uz Komisijas pieņemto standarta reglamentu.

7.   Komisija var publicēt grupas kopsavilkumu, secinājumu, secinājuma daļu vai darba dokumentu attiecīgā dokumenta oriģinālvalodā.

5. pants

Papildu eksperti

1.   Kāda grupas darba kārtības punkta izskatīšanā Komisija var uzaicināt piedalīties ekspertus vai novērotājus ar attiecīgu kompetenci, kas nav grupas dalībnieki.

2.   Komisija var uzaicināt piedalīties sanāksmēs oficiālus dalībvalstu, kandidātvalstu vai trešo valstu un starptautisku, starpvaldību un nevalstisku organizāciju pārstāvjus.

6. pants

Sanāksmju izdevumi

1.   Komisija grupas locekļiem, ekspertiem un novērotājiem atlīdzina ceļa izdevumus un vajadzības gadījumā uzturēšanās izdevumus, kas saistīti ar grupas darbu, atbilstīgi Komisijas noteikumiem par kompensācijām pieaicinātiem ekspertiem.

2.   Dalībnieki, eksperti un novērotāji nesaņem atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem.

3.   Sanāksmju izdevumus atlīdzina atbildīgo Komisijas dienestu darba grupai piešķirtā gada budžeta robežās.

7. pants

Piemērošana

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. To piemēro līdz 2012. gada 31. decembrim. Komisija pirms šā termiņa beigām var lemt par termiņa iespējamu pagarināšanu.

Briselē, 2008. gada 25. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Franco FRATTINI


(1)  OV L 105, 13.4.2006., 54. lpp.

(2)  OV L 317, 3.12.2001., 1. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/548/EK, Euratom (OV L 215, 5.8.2006., 38. lpp.).

(3)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.


Top