EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0297

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 297/2008 ( 2008. gada 11. marts ), ar ko Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

OJ L 97, 9.4.2008, p. 62–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 171 - 172

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/297/oj

9.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 97/62


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 297/2008

(2008. gada 11. marts),

ar ko Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu groza attiecībā uz Komisijai piešķirtajām ieviešanas pilnvarām

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 95. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002 (3) ir paredzēts, ka konkrēti pasākumi ir jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(2)

Lēmumu 1999/468/EK grozīja ar Lēmumu 2006/512/EK, ar kuru ieviesa regulatīvo kontroles procedūru, kas izmantojama, pieņemot vispārīgus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, inter alia, svītrojot dažus no šiem elementiem vai papildinot šo aktu ar jauniem nebūtiskiem elementiem.

(3)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Deklarāciju (5) par Lēmumu 2006/512/EK, lai regulatīvo kontroles procedūru piemērotu tiem jau spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas ir pieņemti saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru, šie tiesību akti ir jāpielāgo saskaņā ar spēkā esošajām procedūrām.

(4)

Komisija būtu jāpilnvaro lemt par starptautisko grāmatvedības standartu piemērojamību Kopienā. Šie pasākumi, kuri ir vispārīgi un kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus Regulas (EK) Nr. 1606/2002 elementus, to papildinot ar jauniem nebūtiskiem elementiem, jāpieņem saskaņā ar Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā paredzēto regulatīvo kontroles procedūru.

(5)

Tā kā, piemērojot regulatīvo kontroles procedūru ierastajā termiņā, dažos izņēmuma gadījumos varētu būt grūti savlaicīgi apstiprināt nesen sagatavotus grāmatvedības standartus, esošo grāmatvedības standartu grozījumus vai esošo grāmatvedības standartu skaidrojumus, lai uzņēmējsabiedrības tos varētu piemērot attiecīgajā finanšu gadā, Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai būtu nevilcinoties jārīkojas, nodrošinot šo standartu un skaidrojumu savlaicīgu pieņemšanu, lai nezaudētu ieguldītāju izpratni un uzticību.

(6)

Tādēļ atbilstīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1606/2002,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi

Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ar šo groza šādi.

1.

Regulas 3. panta 1. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“1.   Komisija pieņem lēmumu par to, kā Kopienā piemērojami starptautiskie grāmatvedības standarti. Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 6. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

2.

Regulas 6. pantu groza šādi:

a)

panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5.a panta 1. līdz 4. punktu un 7. pantu, ņemot vērā tā 8. pantu.”;

b)

panta 3. punktu svītro.

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2008. gada 11. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

H.-G. PÖTTERING

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. LENARČIČ


(1)  OV C 161, 13.7.2007., 45. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2007. gada 14. novembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2008. gada 3. marta Lēmums.

(3)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/512/EK (OV L 200, 22.7.2006., 11. lpp.).

(5)  OV C 255, 21.10.2006., 1. lpp.


Top