EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0287

2008/287/EK: Komisijas Lēmums ( 2008. gada 3. aprīlis ) par to, kā finansē 2008. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

OJ L 93, 4.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/287/oj

4.4.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/25


KOMISIJAS LĒMUMS

(2008. gada 3. aprīlis)

par to, kā finansē 2008. gada darba programmu par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

(2008/287/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (1), un jo īpaši tās 75. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2002. gada 23. decembra Regulu (EK, Euratom) Nr. 2342/2002, ar ko paredz īstenošanas kārtību Padomes Regulai (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (2), un jo īpaši tās 90. pantu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (3) un jo īpaši tās 2. panta 1. punkta i) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (4), un jo īpaši tās 51. pantu un 66. panta 1. punkta b) un c) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 75. pantu un Regulas (EK, Euratom) Nr. 2342/2002 90. pantu, pirms uzņemas maksājuma saistību, pieņem finansēšanas lēmumu, kurā nosaka būtiskās sastāvdaļas darbībai, kas saistīta ar izdevumiem no budžeta.

(2)

Vairākos pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības tiesību aktos paredzētas dažādas rīcības mācību līdzekļu jomā. Minētās rīcības jāfinansē no Kopienas budžeta. Par šādu rīcību finansēšanu jāpieņem vienots lēmums,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

Vienīgais pants

Pielikumā esošā darba programma par tādu rīcību finansēšanu 2008. gadā, kuras saistītas ar mācību līdzekļiem pārtikas drošības, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā, ir pieņemta.

Par tās publicēšanu un īstenošanu atbild Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektors.

Briselē, 2008. gada 3. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Androulla VASSILIOU


(1)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1525/2007 (OV L 343, 27.12.2007., 9. lpp.).

(2)  OV L 357, 31.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK, Euratom) Nr. 478/2007 (OV L 111, 28.4.2007., 13. lpp.).

(3)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/41/EK (OV L 169, 29.6.2007., 51. lpp.).

(4)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 180/2008 (OV L 56, 29.2.2008., 4. lpp.).


PIELIKUMS

Darba programma 2008. gadam par mācību līdzekļiem pārtikas nekaitīguma, dzīvnieku veselības, dzīvnieku labturības un augu veselības jomā

MĀCĪBAS

1)   Budžeta pozīcija 17 04 07 01 un 17 04 04 01

Juridiskais pamats

Regulas (EK) Nr. 882/2004 51. pants un 66. panta 1. punkta b) apakšpunkts,

Direktīvas 2000/29/EK 2. panta 1. punkta i) apakšpunkts.

No šā budžeta finansētās rīcības mērķis ir Kopienā un trešās valstīs izstrādāt, organizēt un pasniegt mācību kursus, darbseminārus vai seminārus, lai nodrošinātu to, ka darbinieki, kuri veic oficiālas kontroles, būtu atbilstoši izglītoti. Minētajos mācību kursos un semināros valsts amatpersonas, valsts iestādes un laboratorijas eksperti gūs informāciju un tiks izglītoti par Kopienas tiesību aktiem barības un pārtikas jomā un par to, kādas ir nepieciešamās kontroles prasības, lai barību un pārtiku varētu laist Kopienas tirgū.

Komisija atbalsta ierēdņu mācības dalībvalstīs, jo dalībvalstīs rīkotās mācības tā papildina ar jautājumiem, kuri ir svarīgi no Kopienas viedokļa.

Šādi būs 2008. gadā mācību temati.

uz HACCP (bīstamību analīze un kritiskie kontroles punkti) balstīto pārtikas un barības kontroles procedūru principi; revīzijas metodika, pēc kuras pārbaudīt HACCP sistēmu īstenošanu,

veterinārās un pārtikas nekaitīguma kontroles pārbaudes robežkontroles punktos (lidostās, ostās un uz ceļiem/dzelzceļiem),

pārtikas higiēna un kontrole – zivis, gaļa un piena produkti,

transmisīvu sūkļveida encefalopātiju profilakse, kontrole un izskaušana,

augu veselības kontroles (EK augu karantīnas režīms kartupeļiem, EK iekšējais augu karantīnas režīms, EK augu karantīnas režīms importam),

augu aizsardzības produkti (pārtikas un barības nekaitīguma apsvērumi): novērtēšana un reģistrēšana,

zoonozes un mikrobioloģiskie kritēriji pārtikas produktiem,

dzīvnieku labturība – dzīvnieku apdullināšana un nogalināšana kautuvēs un slimības kontroles gadījumos, dzīvnieku labturība transportēšanas laikā,

tiesību akti pārtikas, barības, dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības jomā un augu veselības noteikumi. (EUR 8 800 000).

Finansējums: publiskais iepirkums.

Gada iepirkumiem atvēlētais budžets ir pavisam EUR 8 800 000.

Katram no iepriekš minētajiem tehniskajiem jautājumiem piešķirs vienu vai vairākus konkrētus pakalpojumu līgumus. Plāno noslēgt apmēram 14 pakalpojumu līgumu. Ārējie pakalpojumu sniedzēji būs lielākoties iesaistīti mācību rīcību organizatoriskajos un loģistikas jautājumos.

Iepirkuma procedūru plāno sākt iespējami drīz (aptuveni no marta līdz maijam), lai 2008. gada laikā parakstītu līgumus.

2)   Budžeta pozīcija 17 01 04 05

Juridiskais pamats

Regulas (EK) Nr. 882/2004 66. panta 1. punkta c) apakšpunkts.

No šā budžeta finansētās rīcības mērķis ir apkopot atsauksmes par mācībām. Atsauksmes ir viens no mācību uzlabošanas pamatelementiem nekaitīgākas pārtikas jomā. Rīcībā ietilpst arī ziņojums par 2007. gada rīcībām.

Atsauksmes par mācībām apkopos, veicot paveiktā darba novērtējumu. Tālab pēc tam, kad dalībnieki būs piedalījušies mācību pasākumā, reprezentatīvam dalībnieku skaitam izsūtīs veidlapas/aptaujas anketas, lai uzzinātu, kā mācības ietekmējušas viņu darba ikdienu.

Labākai mācību programmu organizēšanai jāfinansē arī IT aprīkojums un līdzekļi, kā arī popularizēšanas materiāli, informācijas un saziņas pasākumi (EUR 308 000).

Finansējums: pašreizējie pamatlīgumi.

Plāno noslēgt apmēram četrus pakalpojumu līgumus.

Plānotais līgumu parakstīšanas periods – no marta līdz jūlijam.

Kopsavilkums

Nr.

Nosaukums

Budžeta pozīcija

Juridiskais pamats

Summa euro

1

Mācības – ārējie līgumi mācību programmas izpildes

17 04 07 011

Regula (EK) Nr. 882/2004

8 350 000

17 04 04 0

Padomes Direktīva 2000/29/EK

450 000

2

Mācības – gada pārskats, paveiktā darba novērtējums, IT aprīkojums un līdzekļi, popularizēšanas materiāli, informācijas un saziņas pasākumi

17 01 04 05

Regula (EK) Nr. 882/2004

308 000

Kopā

9 108 000


Top