EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008E0187

Padomes Kopējā nostāja 2008/187/KĀDP ( 2008. gada 3. marts ) par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā

OJ L 59, 4.3.2008, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 23/07/2008; Atcelts ar 32008E0611

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2008/187/oj

4.3.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 59/32


PADOMES KOPĒJĀ NOSTĀJA 2008/187/KĀDP

(2008. gada 3. marts)

par ierobežojošiem pasākumiem pret nelegālo Anžuānas valdību Komoru Savienībā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 15. pantu,

tā kā:

(1)

Ar 2007. gada 25. oktobra vēstuli, kas adresēta ģenerālsekretāram/Augstajam pārstāvim, Āfrikas Savienības (ĀS) Komisijas priekšsēdētājs lūdza Eiropas Savienības un tās dalībvalstu atbalstu sankcijām, kuras Āfrikas Savienības Miera un drošības padome 2007. gada 10. oktobrī nolēma piemērot Anžuānas nelegālajai valdībai Komoru Savienībā pēc prezidenta vēlēšanām, kas tur notika neapmierinošos apstākļos.

(2)

Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta ĀS lēmumu īstenot sankcijas pret nelegālo Anžuānas valdību un ar to saistītām personām, tādējādi reaģējot uz to konsekvento atteikšanos strādāt, lai radītu priekšnoteikumus, kas ir labvēlīgi stabilitātei un samierināšanās procesam Komorā, un tādējādi liekot Anžuānas nelegālajām iestādēm pieņemt, ka ir jārīko jaunas vēlēšanas, kas būtu ticamas, pārskatāmas un atbilstīgi organizētas.

(3)

Lai īstenotu konkrētus pasākumus, ir vajadzīga Kopienas rīcība,

IR PIEŅĒMUSI ŠO KOPĒJO NOSTĀJU.

1. pants

1.   Dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu, ka to teritorijā iebrauc vai tās šķērso Komoru Savienības Anžuānas nelegālās valdības (turpmāk “Anžuāna”) locekļi vai ar tiem saistītas personas, kas uzskaitītas pielikumā.

2.   Šā panta 1. punkts neliek dalībvalstij aizliegt saviem valstspiederīgajiem ieceļot tās teritorijā.

3.   Šā panta 1. punkts neskar gadījumus, kad dalībvalsts saistības izriet no starptautiskām tiesībām, proti:

a)

kā starptautiskas starpvaldību organizācijas uzņēmējvalstij;

b)

kā Apvienoto Nāciju Organizācijas sasauktas vai tās aizgādnībā rīkotas starptautiskas konferences uzņēmējvalstij;

c)

saskaņā ar daudzpusēju nolīgumu, ar ko piešķir privilēģijas un imunitāti; vai

d)

saskaņā ar 1929. gada Samierināšanās Līgumu (Laterāna Pakts), ko noslēdza Svētais Krēsls (Vatikāna Pilsētvalsts) un Itālija.

4.   Šā panta 3. punktu piemēro arī tad, ja kāda dalībvalsts ir Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) uzņēmējvalsts.

5.   Padomi pienācīgi informē par visiem gadījumiem, kad dalībvalsts pieļauj izņēmumu saskaņā ar 3. vai 4. punktu.

6.   Dalībvalstis var piešķirt izņēmumus no 1. punktā paredzētajiem pasākumiem, ja ceļošana ir attaisnojama svarīgu humānu apsvērumu dēļ vai tāpēc, ka jāapmeklē starpvaldību apspriedes, arī tādas, ko atbalsta Eiropas Savienība, notiekot politiskam dialogam, kas tieši veicina demokrātiju, cilvēktiesības un tiesiskumu Anžuānā.

7.   Dalībvalsts, kas vēlas piešķirt 6. punktā minētos izņēmumus, to rakstiski paziņo Padomei. Izņēmumu uzskata par piešķirtu, izņemot gadījumus, ja viens vai vairāki Padomes locekļi rakstiski iebilst pret šādu rīcību divu darba dienu laikā no tās dienas, kad saņemts paziņojums par ierosināto izņēmumu. Gadījumā, ja viens vai vairāki Padomes locekļi iebilst, Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var pieņemt lēmumu atļaut ierosināto izņēmumu.

8.   Gadījumos, kad saskaņā ar 3., 4., 6. un 7. punktu dalībvalsts atļauj pielikumā minētajām personām ieceļot vai šķērsot tās teritoriju, atļauju piešķir tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā ir paredzēta, un tikai attiecīgajām personām.

2. pants

1.   Iesaldē visus līdzekļus un saimnieciskos resursus, kas ir atsevišķu nelegālās Anžuānas valdības locekļu un jebkuru ar tiem saistītu pielikuma sarakstā minētu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā vai turējumā.

2.   Līdzekļi un saimnieciskie resursi nav tieši vai netieši pieejami pielikumā minētajām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām, kā arī no tiem netiek gūts labums.

3.   Kompetentā iestāde var atļaut, ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus izdod vai arī ka konkrētus iesaldētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus dara pieejamus, ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, pēc tam, kad tā ir noteikusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai segtu pielikumā uzskaitīto personu un to atkarīgo ģimenes locekļu svarīgākās vajadzības, tostarp maksājumus par pārtikas produktiem, īri vai hipotēku, zālēm un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi pamatotai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridisku pakalpojumu sniegšanu;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai glabāšanu;

d)

vajadzīgi, lai segtu ārkārtas izdevumus, ar noteikumu, ka attiecīgā dalībvalsts vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir devusi pārējām dalībvalstīm un Komisijai pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka īpaša atļauja būtu jāpiešķir.

4.   Šā panta 2. punktu nepiemēro iesaldētu kontu papildinājumiem:

a)

procentiem vai citiem ieņēmumiem no minētajiem kontiem; vai

b)

maksājumiem, kas nokārtojami saskaņā ar līgumiem, nolīgumiem un saistībām, kuras noslēdza vai kuras radās pirms dienas, kad uz minētajiem kontiem attiecināja ierobežojošus pasākumus;

ja uz šādiem procentiem, citiem ienākumiem un maksājumiem arī turpmāk attiecina 1. punktu.

3. pants

Padome, lemjot vienprātīgi, pēc kādas dalībvalsts vai Komisijas priekšlikuma izdara grozījumus pielikumā ietvertajā sarakstā, kā to prasa politiskās situācijas attīstība Anžuānā.

4. pants

Šīs kopējās nostājas piemērošanas laikposms ir 12 mēneši. To pastāvīgi pārskata. Vajadzības gadījumā to atceļ, atjauno vai groza, ņemot vērā politisko notikumu attīstību Anžuānā.

5. pants

Šī kopējā nostāja stājas spēkā tās pieņemšanas dienā.

6. pants

Šo kopējo nostāju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2008. gada 3. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. PODOBNIK


PIELIKUMS

Nelegālās Anžuānas valdības locekļu un jebkuru ar tiem saistītu fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru saraksts, kā minēts 1. un 2. pantā

Vārds

Mohamed Bacar

Dzimums

V

Amats

prezidents, kas pats sevi proklamējis

Tituls

pulkvedis

Dzimšanas vieta

Barakani

Dzimšanas datums

5.5.1962

Pases numurs

01AB01951/06/160, izdošanas datums: 1.12.2006

Vārds

Jaffar Salim

Dzimums

V

Amats

“iekšlietu ministrs”

Dzimšanas vieta

Mutsamudu

Dzimšanas datums

26.6.1962

Pases numurs

06BB50485/20 950, izdošanas datums: 1.2.2007

Vārds

Mohamed Abdou Madi

Dzimums

V

Amats

“sadarbības ministrs”

Dzimšanas vieta

Mjamaoué

Dzimšanas datums

1956

Pases numurs

05BB39478, izdošanas datums: 1.8.2006

Vārds

Ali Mchindra

Dzimums

V

Amats

“izglītības ministrs”

Dzimšanas vieta

Cuvette

Dzimšanas datums

20.11.1958

Pases numurs

03819, izdošanas datums: 3.7.2004

Vārds

Houmadi Souf

Dzimums

V

Amats

“civildienesta jautājumu ministrs”

Dzimšanas vieta

Sima

Dzimšanas datums

1963

Pases numurs

51427, izdošanas datums: 4.3.2007

Vārds

Rehema Boinali

Dzimums

V

Amats

“enerģētikas ministrs”

Dzimšanas vieta

 

Dzimšanas datums

1967

Pases numurs

540355, izdošanas datums: 7.4.2007

Vārds

Dhoihirou Halidi

Dzimums

V

Tituls

Kabineta direktors

Amats

Augstākais ierēdnis, ar Anžuānas nelegālo valdību cieši saistīta persona

Dzimšanas vieta

Bambao Msanga

Dzimšanas datums

8.3.1965

Pases numurs

64528, izdošanas datums: 19.9.2007

Vārds

Abdou Bacar

Dzimums

V

Tituls

pulkvežleitnants

Amats

Augstākais militārais ierēdnis, darbojies atbalstot Anžuānas nelegālo valdību

Dzimšanas vieta

Barakani

Dzimšanas datums

2.5.1954

Pases numurs

54621, izdošanas datums: 23.4.2007


Top