EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0066

Komisijas Regula (EK) Nr. 66/2008 ( 2008. gada 25. janvāris ), ar ko atklāj gada tarifu kvotu 2008. gadam un turpmākiem gadiem, kas piemērojama dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

OJ L 23, 26.1.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/66/oj

26.1.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 23/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 66/2008

(2008. gada 25. janvāris),

ar ko atklāj gada tarifu kvotu 2008. gadam un turpmākiem gadiem, kas piemērojama dažu tādu lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtu Norvēģijas izcelsmes preču importam Eiropas Kopienā, uz ko attiecas Padomes Regula (EK) Nr. 3448/93

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 6. decembra Regulu (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu pārstrādē iegūtām precēm (1), un jo īpaši tās 7. panta 2. punktu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 6. decembra Lēmumu 96/753/EK par Vienošanās noslēgšanu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, no otras puses, par 2. protokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti (2), un jo īpaši tā 2. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Vienošanos vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Norvēģijas Karalisti, no otras puses, par 2. protokolu Nolīgumam starp Eiropas Ekonomikas kopienu un Norvēģijas Karalisti, kas apstiprināta ar Lēmumu 96/753/EK, paredz gada tarifu kvotu Norvēģijas izcelsmes šokolādes un citu pārtikas izstrādājumu ar kakao piedevu importam. Šī kvota ir jāatver 2008. gadam un turpmākiem gadiem.

(2)

Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (3), paredzēti noteikumi tarifu kvotu pārvaldīšanai. Ir lietderīgi noteikt, ka ar šo regulu atvērto tarifu kvotu pārvalda saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar pārvaldības komitejas sniegto atzinumu par tādu apstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecības horizontālajiem jautājumiem, kuri nav uzskaitīti Līguma I pielikumā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un turpmākos gadus uz pielikumā uzskaitītajām Norvēģijas izcelsmes precēm un to importu Kopienā attiecas minētajā pielikumā noteiktie nodokļi tajā norādītās gada kvotas robežās.

2. pants

Tarifu kvotu, kas minēta 1. pantā, pārvalda Komisija saskaņā ar 308.a, 308.b un 308.c pantu Regulā (EEK) Nr. 2454/93.

3. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2008. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2008. gada 25. janvārī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2580/2000 (OV L 298, 25.11.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 345, 31.12.1996., 78. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Gada kvota

Piemērojamā nodokļa likme

09.0764

ex 1806

1806 20

1806 31

1806 32

1806 90

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu, izņemot kakao pulveri ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, ko klasificē ar KN kodu 1806 10

5 500 tonnu

35,15 EUR/100 kg


Top