EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0757

2007/757/EK: Komisijas Lēmums ( 2007. gada 14. novembris ) par Kopienas finansējumu dažiem pasākumiem dzīvnieku veselības un labturības jomā un dažiem tehniskiem un zinātniskiem pasākumiem

OJ L 305, 23.11.2007, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 277 - 278

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/757/oj

23.11.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 305/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2007. gada 14. novembris)

par Kopienas finansējumu dažiem pasākumiem dzīvnieku veselības un labturības jomā un dažiem tehniskiem un zinātniskiem pasākumiem

(2007/757/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Lēmumu 90/424/EEK par izdevumiem veterinārijas jomā (1) un jo īpaši tā 17. un 20. pantu,

tā kā:

(1)

Lēmumā 90/424/EEK ir noteiktas procedūras, kas reglamentē Kopienas finansiālo ieguldījumu īpašiem veterināriem pasākumiem, tostarp pasākumiem dzīvnieku veselības un labturības jomā un tehniskiem un zinātniskiem pasākumiem.

(2)

Proti, Kopiena sniedz finansiālu ieguldījumu informācijas sniegšanas politikas izveidē dzīvnieku veselības un labturības jomā, tostarp tādu pētījumu veikšanai, kas vajadzīgi, lai sagatavotu un izstrādātu tiesību aktus dzīvnieku labturības jomā. Turklāt Kopienai jāveic pašai vai jāpalīdz dalībvalstīm vai starptautiskām organizācijām veikt tehniskus un zinātniskus pasākumus, kas vajadzīgi, lai izstrādātu Kopienas tiesību aktus veterinārijas jomā un lai sekmētu veterināro izglītību vai mācības.

(3)

Pētniecības nolūkiem izmanto jaunas dzīvnieku audzēšanas tehnoloģijas, piemēram, dzīvnieku klonēšanu, veicot somatisko šūnas kodola pārstādīšanu (SCNT). Domājams, ka nākotnē SCNT izmantos lopkopībā un pārtikas ražošanā, un tas var ietekmēt dzīvnieku veselību un labturību, turklāt jautājumam ir arī ētiska un sociāla dimensija. Tāpēc papildus notiekošajām apspriedēm ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas grupu par dabaszinātņu ētiku un jaunām tehnoloģijām jāveic Eurobarometer aptauja, lai noskaidrotu patērētāju attieksmi pret iespējamu SCNT izmantošanu lauksaimniecības produktu nozarē un it īpaši izpētītu vajadzību informēt par šīs tehnoloģijas izmantošanu pārtikas ķēdē un to, kā patērētāji vēlas saņemt informāciju. Eurobarometer aptaujas rezultāti sniegs informāciju, kas nepieciešama, lai novērtētu vajadzību pēc Kopienas tiesību aktiem šajā jomā. Tāpēc Kopienai jāsniedz finansiāls ieguldījums aptaujas veikšanai.

(4)

Padomes 2004. gada 22. decembra Regulā (EK) Nr. 1/2005 par dzīvnieku aizsardzību pārvadāšanas un saistīto darbību laikā un grozījumu izdarīšanu Direktīvās 64/432/EEK un 93/119/EK un Regulā (EK) Nr. 1255/97 (2) paredzēts, ka Komisijai jānosaka jauna maksimālā un minimālā robeža dzīvnieku pārvadāšanā pieļaujamām temperatūrām.

(5)

Turklāt 2004. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde pieņēma atzinumu par mikroklimata standartiem autotransporta līdzekļos, kuros pārvadā dzīvniekus (3). Tādēļ jānoskaidro, kādas temperatūras apstākļos tālos pārvadājumos Kopienā transportē dzīvniekus, un šajā nolūkā jāveic pētījums. Pētījumā gūs informāciju, kas vajadzīga tiesību aktu sagatavošanai un izstrādei dzīvnieku aizsardzības jomā. Tāpēc Kopienai jāsniedz finansiāls ieguldījums pētījuma veikšanai.

(6)

Paziņojumā Eiropas Parlamentam un Padomei par Kopienas rīcības plānu dzīvnieku aizsardzībai un labturībai 2006.–2010. gadam (4) Komisija aicina starptautiskas organizācijas, piemēram, Pasaules Dzīvnieku veselības organizāciju (OIE), pilnībā atbalstīt pasākumus, kas saistīti ar dzīvnieku labturību.

(7)

OIE 2005. gadā pieņēma dzīvnieku labturības pamatprincipus par dzīvnieku pārvadāšanu ar sauszemes un jūras transportu, dzīvnieku nokaušanu lietošanai pārtikā un dzīvnieku humānu nogalināšanu, kontrolējot slimības. OIE plāno turpmāk izstrādāt minētos pamatprincipus un pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu to īstenošanu OIE dalībvalstīs, konkrēti, piedāvājot apmācības un ieteikumus.

(8)

OIE paredzētie apmācību un saziņas pasākumi ir vajadzīgi, lai tālāk izstrādātu spēkā esošos tiesību aktus veterinārijas jomā, kā arī lai OIE dalībvalstis pilnveidotu veterināro izglītību un apmācības. Šādi uzlabojumi trešās valstīs atbilst vairākuma Eiropas iedzīvotāju vēlmei (5), lai dzīvnieku labturības nosacījumi valstīs, kas eksportē uz Kopienu, būtu līdzvērtīgi tiem, ko piemēro Kopienā. Tādēļ Kopienai jāpalīdz finansēt minētos pasākumus.

(9)

Infekciozā katarālā drudža izplatība Beļģijā, Vācijā, Francijā, Luksemburgā un Nīderlandē sasniegusi nepieredzētu apjomu. Lai ierobežotu šīs izplatības nelabvēlīgās sekas, veterinārārstiem jābūt pieejamai visjaunākajai zinātniskajai informācijai, lai tādējādi stiprinātu pasīvo ārstniecisko kontroli, kuras pamatā ir ātra noteikšana un paziņošana par aizdomām, kam ir būtiska nozīme ārkārtas rīcības plānos infekciozā katarālā drudža uzliesmojuma gadījumā.

(10)

Turklāt OIE un Kopiena plāno kopīgi rediģēt bukletu par infekciozā katarālā drudža epidēmiju minētajās dalībvalstīs, kurā būtu aktuāla informācija un apraksts par Kopienas politiku saistībā ar infekciozā katarālā drudža kontroli. Tādēļ ir lietderīgi sniegt finansiālu Kopienas atbalstu OIE pasākumiem un minētā bukleta rediģēšanai un publicēšanai.

(11)

Minētā bukleta publicēšana būs būtisks ieguldījums vajadzīgās veterinārās izglītības un apmācību pilnveidošanā, turklāt buklets būs nozīmīgs rīks, izstrādājot valstu un Kopienas programmas infekciozā katarālā drudža uzraudzībai, kas ir ļoti svarīgas tajos tiesību aktos veterinārajā jomā, kas saistīti ar infekciozo katarālo drudzi.

(12)

Kopienas finansiālo atbalstu izmaksā ar noteikumu, ka plānotie pasākumi ir faktiski veikti un sniegta visa nepieciešamā informācija.

(13)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo atbilstoši Lēmuma 90/424/EEK 16. pantam apstiprina Kopienas finansiālu atbalstu ne vairāk kā EUR 250 000 apmērā Eurobarometer aptaujas veikšanai par dzīvnieku klonēšanas iespējamu izmantošanu lauksaimniecības produktu nozarē.

2. pants

Ar šo atbilstoši Lēmuma 90/424/EEK 16. pantam apstiprina Kopienas finansiālu atbalstu ne vairāk kā EUR 300 000 apmērā pētījuma veikšanai par temperatūrām, kādās tālos pārvadājumos transportē dzīvniekus.

3. pants

Ar šo atbilstoši Lēmuma 90/424/EEK 19. pantam apstiprina Kopienas finansiālu atbalstu Pasaules Dzīvnieku veselības un labturības fondam ne vairāk kā EUR 100 000 apmērā, lai finansētu apmācību seminārus un OIE dzīvnieku labturības pamatprincipu īstenošanu, ko organizē Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija (OIE).

4. pants

Ar šo atbilstoši Lēmuma 90/424/EEK 19. pantam apstiprina Kopienas finansiālu atbalstu, kura maksimālā likme ir 50 % no attaisnotajām izmaksām un summa nepārsniedz EUR 10 000, Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijai (OIE), lai izdotu bukletu par infekciozo katarālo drudzi aptuveni 1 800 eksemplāru lielā metienā.

Briselē, 2007. gada 14. novembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 19. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 3, 5.1.2005., 1. lpp.

(3)  EFSA Journal (2004), 122, 1–25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles (Mikroklimata standarti autotransporta līdzekļos, kuros pārvadā dzīvniekus).

(4)  COM(2006) 13, galīgais variants.

(5)  Eurobarometer speciālizlaidums Nr. 270 Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare (ES iedzīvotāju viedoklis par dzīvnieku labturību), http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, 32. lpp.


Top