EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0041

Komisijas Direktīva 2007/41/EK ( 2007. gada 28. jūnijs ), ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

OJ L 169, 29.6.2007, p. 51–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 285 - 286

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/41/oj

29.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/51


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/41/EK

(2007. gada 28. jūnijs),

ar ko groza dažus pielikumus Padomes Direktīvai 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2000. gada 8. maija Direktīvu 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā (1), un jo īpaši tās 14. panta otrās daļas c) un d) apakšpunktu,

apspriedusies ar attiecīgajām dalībvalstīm,

tā kā:

(1)

Direktīvā 2000/29/EK ir uzskaitīti organismi, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un paredzēti konkrēti pasākumi pret to ievešanu dalībvalstīs no pārējām dalībvalstīm vai trešām valstīm. Turklāt tā paredz aizsargājamo zonu atzīšanu Kopienā.

(2)

Dānija tika atzīta par aizsargājamu zonu attiecībā uz Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Pēc Dānijā veikto atbilstošo apsekojumu rezultātiem Dānija iesniedza informāciju, kas norāda uz to, ka atbilstošai Dānijas fitosanitārai aizsardzībai pret Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr nav nepieciešams saglabāt aizsargājamās zonas statusu attiecībā pret minēto organismu, un Dānija ir pieprasījusi atcelt aizsargājamās zonas statusu attiecībā pret Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Tāpēc Dāniju vairs nevar atzīt par aizsargājamo zonu saistībā ar minēto kaitīgo organismu.

(3)

No Čehijas, Francijas un Itālijas sniegtās informācijas izriet, ka attiecīgi Čehija, Francijas reģioni Šampaņa-Ardenna, Lotringa un Elzasa un Itālijas reģions Bazilikata jāatzīst par aizsargājamām zonām saistībā ar vīnogulāju flavescence dorée MLO, jo šis patogēns tur ir sastopams. Tāpēc jānosaka konkrētas prasības saistībā ar vīnogulāju pavairojamā materiāla ievešanu un apriti attiecīgajās aizsargājamās zonās.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza II, IV un V pielikums Direktīvai 2000/29/EK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu groza II, IV un V pielikumu Direktīvā 2000/29/EK.

2. pants

Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 31. oktobrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus no 2007. gada 1. novembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 28. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 169, 10.7.2000., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/35/EK (OV L 88, 25.3.2006., 9. lpp.).


PIELIKUMS

1.

Direktīvas II pielikuma B daļas c) iedaļas 0.1. punkta labajā ailē svītro “DK”.

2.

Direktīvas II pielikuma B daļas d) iedaļā pēc 1. punkta pievieno šādu punktu:

“2.

Vīnogulājs flavescence dorée MLO

Vitis L. augi, kas nav augļi un sēklas.

CZ, FR (Šampaņa-Ardenna, Lotringa un Elzasa), IT (Bazilikata)”

3.

Direktīvas IV pielikuma B daļas 6.3. punkta labajā ailē svītro “DK”.

4.

Direktīvas IV pielikuma B daļā pēc 31. punkta pievieno šādu punktu:

“32.

Vitis L. augi, kas nav augļi un sēklas.

Neskarot prasības, kas attiecas uz III pielikuma A daļas 15. punktā, IV pielikuma A daļas II iedaļas 17. punktā un IV pielikuma B daļas 21.1. punktā minētajiem augiem, jābūt oficiālam apliecinājumam, ka:

a)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir valstī, kurā nav sastopams vīnogulājs flavescence dorée MLO; vai

b)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir zonā, kas nav vīnogulāju flavescence dorée MLO skarta un ko izveidojusi valsts augu aizsardzības organizācija saskaņā ar attiecīgajiem starptautiskajiem standartiem; vai

c)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir Čehijā, Francijā (Šampaņā-Ardennā, Lotringā un Elzasā) vai Itālijā (Bazilikatā); vai

d)

augu izcelsmes un audzēšanas vieta ir tāda, kur:

aa)

iestājoties pēdējiem diviem pilniem veģetācijas cikliem, mātes celma augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāju flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; un

bb)

vai nu:

i)

augiem audzēšanas vietā nav novērotas vīnogulāja flavescence dorée MLO klātbūtnes pazīmes; vai

ii)

augi tika apstrādāti ar karstu ūdeni vismaz 50 °C temperatūrā 45 minūtes, lai izskaustu vīnogulāja flavescence dorée MLO klātbūtni.”

CZ, FR (Šampaņa-Ardenna, Lotringa un Elzasa), IT (Bazilikata)

5.

Direktīvas V pielikuma A daļas II iedaļas 1.3. punkta tekstu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.3.

Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. un Vitis L. augi, izņemot augļus un sēklas.”


Top