EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0739

Komisijas Regula (EK) Nr. 739/2007 ( 2007. gada 28. jūnijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai

OJ L 169, 29.6.2007, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/739/oj

29.6.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 169/22


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 739/2007

(2007. gada 28. jūnijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 493/2006, ar ko paredz pārejas posma pasākumus cukura nozares tirgu kopīgās organizācijas reformai

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgu kopīgu organizāciju (1), un jo īpaši tās 44. pantu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 1. panta 2. punktā ir noteikts, ka cukura nozares produktiem tirdzniecības gads sākas 1. oktobrī un beidzas 30. septembrī. Tomēr 2006./2007. gada tirdzniecības gads sākas 2006. gada 1. jūlijā un beidzas 2007. gada 30. septembrī. Attiecīgi tā ilgums ir 15 mēneši nevis 12 mēneši, kā parastajā tirdzniecības gadā.

(2)

Ņemot vērā 2006./2007. tirdzniecības gada ilgumu, Komisijas Regulas (EK) Nr. 493/2006 (2) 9. panta 2. punktā ir noteikta pārejas posma izoglikozes kvota, lai minētā gada kvotas atbilstu iepriekšējā tirdzniecības gada kvotām.

(3)

Dažas dalībvalstis piešķir cukura kvotas uzņēmumiem, kas ražo cukuru, ekstrahējot to no melases. Tāpat kā izoglikozes gadījumā šādai ražošanai jābūt regulārai visa tirdzniecības gada garumā. Taču saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 7. panta 2. punktu 2006./2007. tirdzniecības gadam piešķirtais kvotas apjoms ir tāds pats kā 2005./2006. gadam piešķirtais apjoms. Lai izoglikozes ražotajiem un melases ražotājiem nodrošinātu vienādus noteikumus, iepriekš minētajiem uzņēmumiem arī jāpiešķir pārejas posma kvota, ņemot vērā 2006./2007. tirdzniecības gada ilgumu.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 493/2006.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cukura pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 493/2006 9. pantu groza šādi.

1)

Minētajā pantā iekļauj šādu 3.a punktu:

“3.a   Dalībvalstis attiecībā uz 2006./2007. tirdzniecības gadu ikvienam uzņēmumam, kam saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 318/2006 7. panta 2. punktu ir piešķirta cukura kvota minētajam gadam, un kas ir izmantojis šo kvotu tikai tāda cukura ražošanai, ko ekstrahē no melases, piešķir pārejas posma kvotu, kuras apjoms ir 25 % no minētās kvotas. Pārejas kvotu drīkst izmantot tikai tāda cukura ražošanai, ko ekstrahē no melases.”.

2)

Panta 4. punkta ievadvārdus aizstāj ar šādu tekstu:

“Pārejas posma kvotām, kas paredzētas 1., 2., 3. un 3.a punktā:”.

3)

Panta 6. punktu aizstāj ar šādu 6. un 7. punktu:

“6.   Dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

līdz 2006. gada 15. jūlijam par pārejas posma kvotu sadalījumu pa uzņēmumiem saskaņā ar 1., 2., un 3. pantu;

b)

līdz 2007. gada 30. jūnijam par pārejas posma kvotu sadalījumu pa uzņēmumiem saskaņā ar 3.a pantu.

7.   Dalībvalstis ievieš kontroles pasākumu sistēmu un veic visus pasākumus, kas vajadzīgi, lai pārliecinātos par 1., 2., 3. un 3.a punktā minēto produktu ražošanu, jo īpaši, lai pārliecinātos par to, vai cukurs ir ražots no cukurbietēm, kas iesētas līdz 2006. gada 1. janvārim.

Tās līdz 2007. gada 31. decembrim paziņo Komisijai par veiktajiem kontroles pasākumiem un šo pasākumu rezultātiem.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 28. jūnijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 247/2007 (OV L 69, 9.3.2007., 3. lpp.).

(2)  OV L 89, 28.3.2006., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 119/2007 (OV L 37, 9.2.2007., 3. lpp.).


Top