EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0532

Komisijas Regula (EK) Nr. 532/2007 ( 2007. gada 14. maijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām, un Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar ko izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām

OJ L 125, 15.5.2007, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 06/12/2009; Atcelts ar 32009R1187

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/532/oj

15.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/7


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 532/2007

(2007. gada 14. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006, ar ko nosaka īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām, un Regulu (EEK) Nr. 3846/87, ar ko izveido lauksaimniecības produktu nomenklatūru eksporta kompensācijām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 31. panta 14. punktu,

tā kā:

(1)

Lai nepārsniegtu maksimālo daudzumu, kas jāeksportē, saņemot eksporta kompensāciju, kura noteikta daudzpusējo tirdzniecības sarunu Urugvajas kārtas laikā (2) noslēgtajā Lauksaimniecības līgumā, Komisijas Regulas (EK) Nr. 1282/2006 (3) 16. panta 3. punkta otrajā daļā paredzēts, ka kompensācijas nepiešķir par saharozes komponentu piena produktos ar cukura piedevu, ja kompensācija par šo produktu piena saturu ir nulle vai tā nav noteikta. Lai gan tad, kad ieviesa šo noteikumu, patiešām pastāvēja risks, ka tiks pārsniegts minētais maksimālais daudzums, šāds risks vairs nepastāv.

(2)

Ar Komisijas 2007. gada 25. janvāra Regulu (EK) Nr. 61/2007, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem (4), tika atceltas kompensācijas par sauso pilnpienu un kondensēto pienu, tādējādi sekmējot Regulas (EK) Nr. 1282/2006 16. panta 3. punkta otrās daļas piemērošanu. Kompensāciju par pienu un saharozes komponentiem atcelšanas rezultātā var zaudēt ievērojamu tirgus daļu attiecībā uz piena produktiem ar cukura piedevu. Tāpēc ir lietderīgi no jauna ieviest eksporta kompensācijas par saharozes komponentu piena produktos ar cukura piedevu.

(3)

Regulas (EK) Nr. 1282/2006 24. panta 1. punkta otrajā daļā paredzēts, ka, eksportējot sieru uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi kvotām, kas minētas šīs regulas 23. pantā, licenču 16. iedaļā jānorāda produkta astoņciparu kombinētās nomenklatūras kods. Pieredze liecina, ka pēc tam, kad licences ir izsniegtas, Amerikas Savienoto Valstu importētāji var pieprasīt tās pašas produktu grupas cita siera veida piegādi. Lai pieļautu šādu elastību, ir lietderīgi attiecīgi pielāgot Regulas (EK) Nr. 1282/2006 24. panta 1. punktu.

(4)

Komisijas 2006. gada 30. marta Regulā (EK) Nr. 522/2006, ar ko nosaka eksporta kompensācijas par pienu un piena produktiem (5), paredzēts, ka no 2006. gada 31. marta visas eksporta kompensācijas ir izteiktas euro uz 100 kg. Attiecīgi ir jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 1282/2006 16. panta un Komisijas Regulas (EEK) Nr. 3846/87 (6) I pielikuma 9. iedaļas formulējums.

(5)

Attiecīgi ir jāgroza Regula (EEK) Nr. 3846/87 un Regula (EK) Nr. 1282/2006.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 1282/2006 groza šādi:

1)

Regulas 16. pantu groza šādi:

a)

ar šādu tekstu aizstāj šā panta 2. punktu:

“2.   Komponentu, kas minēts 1. punta a) apakšpunktā, aprēķina, kompensācijas fiksēto summu reizinot ar piena produkta kopējo daudzumu procentos produktā.”

b)

svītro 3. punkta otro daļu.

2)

Regulas 24. panta 1. punkta otrajai daļai pievieno šādu teikumu:

“Tomēr licences ir derīgas arī jebkuram citam produktam, uz ko attiecas CN kods 0406.”

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 3846/87 I pielikuma 9. daļā pirmos teikumus a) apakšpunkta zemsvītras 4. un 14. piezīmē aizstāj ar šādu:

“norādītais daudzums uz 100 kg, sareizināts ar pienskābes satura procentuālo daudzumu, ko satur 100 kg produkta.”

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Regulas 1. panta 2. punktu piemēro attiecībā uz eksporta licencēm, kas izsniegtas 2007. un turpmākajiem kvotas gadiem.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 14. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2005 (OV L 307, 25.11.2005., 2. lpp.).

(2)  OV L 336, 23.12.1994., 22. lpp.

(3)  OV L 234, 29.8.2006., 4. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1919/2006 (OV L 380, 28.12.2006., 1. lpp.).

(4)  OV L 19, 26.1.2007., 8. lpp.

(5)  OV L 93, 31.3.2006., 45. lpp.

(6)  OV L 366, 24.12.1987., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1854/2006 (OV L 361, 19.12.2006., 1. lpp.).


Top