EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0530

Padomes Regula (EK) Nr. 530/2007 ( 2007. gada 8. maijs ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas

OJ L 125, 15.5.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2010; Iesaist. atcelta ar 32000R2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/530/oj

15.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 530/2007

(2007. gada 8. maijs),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2007/2000, ar kuru ievieš ārkārtas pasākumus tirdzniecībā ar tām valstīm un teritorijām, kas piedalās Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesā vai ir ar to saistītas

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2007/2000 (1) gandrīz visiem produktiem ar izcelsmi valstīs un teritorijās, kas piedalās stabilizācijas un asociācijas procesā, paredz neierobežotu un no muitas nodokļiem atbrīvotu Kopienas tirgus pieejamību.

(2)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgums starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no otras puses, tika parakstīts Luksemburgā 2006. gada 12. jūnijā. Kamēr tiek pabeigtas procedūras, lai tas stātos spēkā, tika parakstīts un 2006. gada 1. decembrī ir stājies spēkā Pagaidu nolīgums par tirdzniecību un ar tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku, no otras puses (2).

(3)

Stabilizācijas un asociācijas nolīgumi un Pagaidu nolīgumi nosaka uz līgumiem pamatotu tirdzniecības režīmu starp Kopienu un katru no saņēmējvalstīm. Divpusējās tirdzniecības koncesijas no Kopienas puses ir ekvivalentas koncesijām, kuras piemēro vienpusējos autonomajos tirdzniecības pasākumos atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 2007/2000.

(4)

Tādēļ ir lietderīgi grozīt Regulu (EK) Nr. 2007/2000, lai šos apstākļus ņemtu vērā. Jo īpaši ir lietderīgi svītrot Albānijas Republiku no to valstu saraksta, kuras saņem tarifa koncesijas, ko piešķir par tiem pašiem produktiem, ievērojot uz līgumiem pamatotus režīmus. Turklāt ir jāsamazina vispārējo tarifa kvotu apjomi īpašiem produktiem, par ko tarifu kvotas ir piešķirtas, ievērojot uz līgumiem pamatotus režīmus.

(5)

Albānijas Republika, Horvātijas Republika un bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika turpinās izmantot Regulu (EK) Nr. 2007/2000 tiktāl, ciktāl tajā ir paredzētas koncesijas, kas ir labvēlīgākas nekā koncesijas, ievērojot uz līgumiem pamatotus režīmus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 2007/2000 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“1. pants

Preferenciāli pasākumi

1.   Ievērojot īpašus regulas 3. un 4. pantā noteiktus noteikumus, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes vai Serbijas un Kosovas muitas teritoriju izcelsmes produktus, kas nav minēti kombinētās nomenklatūras pozīcijās Nr. 0102, 0201, 0202, 1604, 1701, 1702 un 2204, drīkst ievest Kopienā bez kvantitatīviem ierobežojumiem vai pasākumiem ar līdzvērtīgu ietekmi un ar atbrīvojumu no muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu ietekmi.

2.   Attiecībā uz produktiem, kuru izcelsme ir Albānijā, Horvātijas Republikā un bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, turpina izmantot šīs regulas noteikumus, ja tajā tā ir norādīts, kā arī visus šajā regulā paredzētos pasākumus, kas ir labvēlīgāki nekā tirdzniecības koncesijas, kuras noteiktas divpusējos nolīgumos starp Eiropas Kopienu un šīm valstīm.

3.   Kombinētās nomenklatūras pozīcijas Nr. 1701 un 1702 cukura produktu ievedumi ar izcelsmi Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē vai Serbijas un Kosovas muitas teritorijās, turpina gūt labumu no regulas 4. pantā paredzētajām koncesijām.”;

2)

regulas 4. panta 4. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“4.   Kombinētās nomenklatūras pozīcijas Nr. 1701 un 1702 cukura produktu ievedumiem ar izcelsmi Bosnijā un Hercegovinā, Melnkalnē vai Serbijas un Kosovas muitas teritorijās, piemēro šādas ikgadējās beznodokļu tarifu kvotas:

a)

12 000 tonnu (neto svars) cukura produktiem ar izcelsmi Bosnijā un Hercegovinā;

b)

180 000 tonnu (neto svars) cukura produktiem ar izcelsmi Melnkalnē un Serbijas un Kosovas muitas teritorijās.”;

3)

I pielikumu aizstāj ar tekstu, kas pievienots šīs regulas pielikumā.

2. pants

Uz precēm, kuras 2007. gada 16. maijā vai nu tranzītā vai atrodas Kopienā pagaidu glabāšanā muitas noliktavās vai brīvās zonās un par kurām pirms minētās dienas Albānijā vai Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā ir pareizi izdots izcelsmes apliecinājums saskaņā ar IV sadaļas 2. nodaļas 2. iedaļu Komisijas Regulā (EEK) Nr. 2454/93 (1993. gada 2. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas muitas kodeksa izveidi (3), līdz 2007. gada 16. septembrim turpina attiekties Regula (EK) Nr. 2007/2000.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 8. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

P. STEINBRÜCK


(1)  OV L 240, 23.9.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1946/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 239, 1.9.2006., 2. lpp.

(3)  OV L 253, 11.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 214/2007 (OV L 62, 1.3.2007., 6. lpp.).


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

PAR 4. PANTA 1. PUNKTĀ MINĒTAJĀM TARIFU KVOTĀM

Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem izstrādājumu apraksta formulējums jāuzskata par orientējošu, un preferenču sistēmu šajā pielikumā nosaka, izmantojot KN kodus. Ja norādīti ex KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, pamatojoties gan uz KN kodu, gan attiecīgo aprakstu.


Kārtas Nr.

KN kods

Apraksts

Gada kvotas apjoms (1)

Saņēmēji

Maksājuma likme

09.1571

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Foreles (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache un Oncorhynchus chrysogaster): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

70 tonnas

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

Atbrīvojums

09.1573

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpas: dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

120 tonnas

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

Atbrīvojums

09.1575

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Zobaines (Dentex dentex un Pagellus spp.): dzīvas; svaigas vai dzesinātas; saldētas; žāvētas, sālītas vai sālījumā, kūpinātas; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

95 tonnas

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

Atbrīvojums

09.1577

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Labraki (Dicentrarchus labrax): dzīvi; svaigi vai dzesināti; saldēti; žāvēti, sālīti vai sālījumā, kūpināti; filejas un citāds zivju mīkstums; zivju milti un granulas, kas derīgas lietošanai pārtikā

80 tonnas

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

Atbrīvojums

09.1579

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Sagatavotas vai konservētas sardīnes

70 tonnas

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

6 %

09.1561

1604 16 00

1604 20 40

Sagatavoti vai konservēti anšovi

260 tonnas

Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

12,5 %

09.1515

2204 21 79

ex 2204 21 80

2204 21 84

ex 2204 21 85

2204 29 65

ex 2204 29 75

2204 29 83

ex 2204 29 84

Svaigu vīnogu vīns, kura faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 15 %, kas nav dzirkstošais vīns

145 000 hl (2)

Albānija (3), Bosnija un Hercegovina, Horvātija (4), Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika (5), Melnkalne, Serbijas un Kosovas muitas teritorijas

Atbrīvojums


(1)  Ievedumiem ar izcelsmi saņēmējvalstīs ir pieejams viens kopapjoms par katru tarifu kvotu.

(2)  Šīs vispārējās tarifu kvotas apjomu samazina, ja ir palielinājies atsevišķo tarifu kvotu apjoms, ko piemēro atbilstoši kārtas numuram Nr. 09.1588 un 09.1584, noteiktiem Horvātijas izcelsmes vīniem.

(3)  Lai par Albānijas Republikas izcelsmes vīnu varētu saņemt vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām atsevišķajām tarifu kvotām, kas paredzētas ar Albāniju noslēgtajā Papildprotokolā par vīnu. Šās atsevišķās tarifu kvotas ir atvērtas atbilstoši kārtas numuram Nr. 09.1512 un 09.1513.

(4)  Lai par Horvātijas Republikas izcelsmes vīnu varētu saņemt vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām atsevišķajām tarifu kvotām, kas paredzētas ar Horvātiju noslēgtajā Papildprotokolā par vīnu. Šīs atsevišķās tarifu kvotas ir atvērtas atbilstoši kārtas numuram Nr. 09.1588 un 09.1589.

(5)  Lai par Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas izcelsmes vīnu varētu saņemt vispārējo tarifu kvotu, iepriekš jābūt izsmeltām atsevišķajām tarifu kvotām, kas paredzētas ar Bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku noslēgtajā Papildprotokolā par vīnu. Šīs atsevišķās tarifu kvotas ir atvērtas atbilstoši kārtas numuram Nr. 09.1588 un 09.1589.”


Top