EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0491

Komisijas Regula (EK) Nr. 491/2007 ( 2007. gada 3. maijs ), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1947/2005 attiecībā uz datu paziņošanu par sēklām

OJ L 116, 4.5.2007, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 233 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013; Atcelts ar 32013R0565

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/491/oj

4.5.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 491/2007

(2007. gada 3. maijs),

ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu (EK) Nr. 1947/2005 attiecībā uz datu paziņošanu par sēklām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2005. gada 23. novembra Regulu (EK) Nr. 1947/2005 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 2358/71 un Regulu (EEK) Nr. 1674/72 (1), un jo īpaši tās 11. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2004. gada 6. decembra Regulas (EK) Nr. 2081/2004, ar ko nosaka noteikumus informācijas paziņošanai, lai īstenotu Padomes Regulu (EEK) Nr. 2358/71 par sēklu tirgus kopīgo organizāciju (2), 1. pantā ir atsauce uz informāciju par Padomes Regulas (EEK) Nr. 2358/71 (3) pielikumā minēto sugu un šķirņu grupu. Tagad tās iekļautas XI pielikumā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulai (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem.

(2)

Ņemot vērā sēklu nozares reformu, ir lietderīgi pārskatīt un vienkāršot Regulas (EK) Nr. 1947/2005 īstenošanai vajadzīgās informācijas paziņošanu. Tāpēc skaidrības labad Regula (EK) Nr. 2081/2004 jāatceļ un jāaizstāj ar jaunu regulu.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Sēklu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Dalībvalstis par katru Regulas (EK) Nr. 1782/2003 XI pielikumā uzskaitīto sugu un šķirņu grupu elektroniski nosūta Komisijai šīs regulas pielikumā noteikto informāciju līdz turpat pielikumā norādītajam datumam.

2. pants

Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 2081/2004.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 3. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 312, 29.11.2005., 3. lpp.

(2)  OV L 360, 7.12.2004., 6. lpp.

(3)  OV L 246, 5.11.1971., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Saskaņā ar 1. pantu dalībvalstis paziņo šādus datus:

Nr.

Informācijas veids

(par katru sugu un šķirņu grupu)

Datums, līdz kuram jāsniedz informācija

Ražas gads

Kalendāra gads pēc ražas novākšanas

1

Kopējā platība, kas pieņemta sertificēšanai (ha)

15. novembris

 

2

Paredzamā raža (t) (1)  (2)

15. novembris

 

3

Kopējais novāktais daudzums (t) (3)

 

1. oktobris

4

Krājumi lieltirgotavās tirdzniecības gada beigās (t) (3)  (4)

 

1. oktobris


(1)  Šie dati attiecas tikai uz bāzes sēklām un sertificētām sēklām.

(2)  Sertificēšanai pieņemto sēklu daudzums.

(3)  Sēklu daudzums, kas atbilst sertificēšanas prasībām.

(4)  “Tirdzniecības gads” atbilstoši 2. pantam Padomes Regulā (EK) Nr. 1947/2005 (OV L 312, 29.11.2005., 3. lpp.).


Top