EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0189

Komisijas Regula (EK) Nr. 189/2007 ( 2007. gada 23. februāris ), ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

OJ L 57, 24.2.2007, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/189/oj

24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/6


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 189/2007

(2007. gada 23. februāris),

ar ko 2006./2007. tirdzniecības gadam aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem rūpnieciskā cukura daudzumiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2006. gada 20. februāra Regulu (EK) Nr. 318/2006 par cukura tirgus kopējo organizāciju (1), un jo īpaši tās 40. panta 1. punkta c) apakšpunktu un e) apakšpunkta i) daļu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 318/2006 26. panta 3. punktā paredzēts, ka, lai nodrošinātu nepieciešamās piegādes šīs regulas 13. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai, Komisija var pilnībā vai daļēji apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz konkrētiem cukura daudzumiem.

(2)

Lai nodrošinātu nepieciešamās piegādes Regulas (EK) Nr. 318/2006 13. panta 2. punktā minēto produktu ražošanai, Kopienas interesēs ir pilnībā apturēt ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz rūpniecisko cukuru minēto produktu ražošanai 2006./2007. tirdzniecības gadā.

(3)

Noteikumus Komisijas 2006. gada 31. augusta Regulā (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), piemēro, neskarot papildu nosacījumus vai atkāpes, kas varētu tikt paredzētas attiecīgās nozaru regulās. Konkrēti, lai nodrošinātu Kopienas tirgus vienmērīgu apgādi, ir jāsaglabā intervāli, kādos iesniedzami ievešanas atļauju pieteikumi, kas paredzēti Komisijas 2006. gada 28. jūnija Regulā (EK) Nr. 950/2006, ar ko 2006./2007., 2007./2008. un 2008./2009. tirdzniecības gadam nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus cukura produktu ievešanai un rafinēšanai atbilstīgi dažām tarifu kvotām un preferenču nolīgumiem (3), un tādējādi jāparedz attiecīgas atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta.

(4)

Lai atvieglotu pārvaldību un nodrošinātu ievesto daudzumu uzraudzību un kontroli, tā cukura ievešanas atļauju derīguma termiņš, uz kuru attiecas ievedmuitas nodokļa piemērošanas apturēšana, jāierobežo līdz 2006./2007. tirdzniecības gada beigām un ievešanas atļaujas jāizsniedz tikai rūpnieciskā cukura izlietotājiem. Tā kā pēdējie nav noteikti iesaistīti tirdzniecībā ar trešām valstīm, tad jāatkāpjas no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta.

(5)

Noteikumi par šīs rūpnieciskās izejvielas pārvaldību un pārstrādātāju pienākumi, kurus tiem uzliek ar Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regulu (EK) Nr. 967/2006, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 318/2006 attiecībā uz cukura produkciju, kura pārsniedz kvotu (4), jāpiemēro tiem cukura daudzumiem, ko ieved saskaņā ar šo regulu.

(6)

Cukura pārvaldības komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ievedmuitas nodokļa iekasēšanas apturēšana

1.   Par 2006./2007. tirdzniecības gadu aptur ievedmuitas nodokļa piemērošanu attiecībā uz 200 000 tonnām baltā cukura ar KN kodu 1701 99 10.

2.   Cukuru, ko ieved saskaņā ar šo regulu, tieši izlieto to produktu ražošanai, kuri uzskaitīti Regulas (EK) Nr. 967/2006 pielikumā.

2. pants

Ievešanas atļaujas

1.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, cukura ievedumiem, kas veikti saskaņā ar šo regulu, piemēro tos noteikumus par ievešanas atļaujām, kuri noteikti ar Regulu (EK) Nr. 950/2006, un Regulas (EK) Nr. 1301/2006 noteikumus.

Tomēr ievešanas atļaujas ir derīgas līdz otrā mēneša beigām pēc to faktiskās izdošanas Komisijas Regulas (EK) Nr. 1291/2000 (5) 23. panta 2. punkta nozīmē un vēlākais līdz 2007. gada 30. septembrim.

2.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. panta, ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz daudzumu, kas minēts 1. panta 1. punktā, var iesniegt tikai pārstrādātājs Regulas (EK) Nr. 967/2006 2. panta d) punkta nozīmē.

3.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, ievešanas atļaujas pieteikumus iesniedz katru nedēļu, no pirmdienas līdz piektdienai, no Regulas (EK) Nr. 950/2006 4. panta 5. punktā minētās dienas līdz dienai, kad tiek pārtraukta atļauju izdošana, kā norādīts minētās regulas 5. panta 3. punkta otrajā daļā. Pieteikuma iesniedzējs var iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu nedēļā.

3. pants

Regulas (EK) Nr. 967/2006 piemērošana

Regulas (EK) Nr. 967/2006 11., 12. un 13. pantu piemēro attiecībā uz cukura daudzumiem, kas ievesti saskaņā ar šo regulu.

4. pants

Pārstrādātāja pienākumi

1.   Pārstrādātājs iesniedz attiecīgās dalībvalsts kompetentajām iestādēm apliecinājumu par to, ka daudzumi, kas ievesti saskaņā ar šo regulu, ir tikuši izlietoti to produktu ražošanai, kuri minēti 1. panta 2. punktā, un saskaņā ar apstiprinājumu, kas minēts Regulas (EK) Nr. 967/2006 5. pantā. Apliecinājumam konkrēti jāizmanto tas reģistros iekļautais ieraksts par attiecīgo produktu daudzumiem, ko izdara automātiski ražošanas procesa laikā vai pēc tā pabeigšanas.

2.   Ja pārstrādātājs nav sniedzis 1. punktā minēto apliecinājumu pirms trešā mēneša beigām pēc ieveduma veikšanas, tad par katru kavējuma dienu tam jāsamaksā 5 euro liela soda nauda par vienu attiecīgā ievestā daudzuma tonnu.

3.   Ja pārstrādātājs nav iesniedzis 1. punktā minēto apliecinājumu pirms piektā mēneša beigām pēc ieveduma veikšanas, tad attiecīgo daudzumu Regulas (EK) Nr. 967/2006 13. panta piemērošanas nolūkos uzskata par tādu deklarētu daudzumu, kas pārsniedz faktisko daudzumu.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 58, 28.2.2006., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2011/2006 (OV L 384, 29.12.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 178, 1.7.2006., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2031/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 43. lpp.).

(4)  OV L 176, 30.6.2006., 22. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1913/2006 (OV L 365, 21.12.2006., 52. lpp.).

(5)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp.


Top