EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0188

Komisijas Regula (EK) Nr. 188/2007 ( 2007. gada 23. februāris ) par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (Dokuments attiecas uz EEZ )

OJ L 57, 24.2.2007, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 84–86 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 033 P. 253 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 22/06/2019; Atcelts ar 32019R0899 . Latest consolidated version: 27/11/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/188/oj

24.2.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 57/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 188/2007

(2007. gada 23. februāris)

par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1), un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 reglamentē atļauju dzīvnieku barības piedevu izmantošanai, kā arī pamatojumu un kārtību šādas atļaujas piešķiršanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. pantu tika iesniegts pieteikums, lai saņemtu atļauju preparātam, kas minēts pielikumā. Pieteikumam bija pievienotas vajadzīgās ziņas un dokumenti atbilstīgi minētās regulas 7. panta 3. punktam.

(3)

Pieteikums attiecas uz atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam piena kazām un piena aitām, kas klasificējama kā piedeva kategorijā “zootehniskās piedevas”.

(4)

Analīzes metode, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 7. panta 3. punkta c) apakšpunktu ir iekļauta pieteikumā atļaujas saņemšanai, skar barībā izmantotās barības piedevas aktīvās vielas noteikšanu. Tāpēc šīs regulas pielikumā minētā analīzes metode nav uzskatāma par Kopienas analīzes metodi tādā nozīmē, kas noteikta ar 11. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 882/2004 par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (2).

(5)

Preparāta Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) lietojums bija atļauts nobarojamiem liellopiem ar Komisijas 2003. gada 19. februāra Regulu (EK) Nr. 316/2003 par pastāvīgu atļauju piedevas pielietošanai dzīvnieku barībā un pagaidu atļauju par jau atļautas jaunas piedevas pielietošanu dzīvnieku barībā (3), sivēniem (atšķirtiem) ar Komisijas 2004. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 2148/2004 par pastāvīgu un pagaidu atļauju izmantot dzīvnieku barībā konkrētas piedevas un atļauju izmantot jau atļautu jaunu piedevu (4), sivēnmātēm ar Komisijas 2004. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1288/2004 par pastāvīgu atļauju izmantot dzīvnieku barībā dažas piedevas un pagaidu atļauju izmantot jau atļautu jaunu dzīvnieku barības piedevu (5), nobarojamiem trušiem ar Komisijas 2006. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 600/2005 par jaunu atļauju uz desmit gadiem izmantot kokcidiostatu par lopbarības piedevu, provizorisko atļauju piedevai un pastāvīgo atļauju dažām lopbarības piedevām (6), piena govīm ar Komisijas 2005. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 1811/2005 (7) par pastāvīgu atļauju izmantot dažas dzīvnieku barības piedevas un par pagaidu atļauju jau atļautas dzīvnieku barības piedevas jaunam lietojumam un nobarojamiem jēriem ar Komisijas 2005. gada 18. aprīļa Regulu Nr. 1447/2006 par atļauju preparāta Saccharomyces cerevisiae (Biosaf SC 47) kā barības piedevas jaunam lietojumam (8).

(6)

Iesniedza jaunas ziņas, lai pamatotu atļauju par preparātu lietojumu piena kazām un piena aitām. Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (še turpmāk “iestāde”) 2006. gada 12. jūlija atzinumā secināja, ka Bacillus subtilis C-47 (Calsporin) nav kaitīgas iedarbības uz dzīvnieku veselību, cilvēku veselību vai vidi (9). Tā arīdzan secināja, ka preparāts Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47) neietekmē šo dzīvnieku papildu kategoriju, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003 5. panta 2. punktu nozīmē atļaujas nepiešķiršanu. Saskaņā ar šo atzinumu preparāta izmantošana var būtiski uzlabot piena kazu un piena aitu izslaukumu. Iestāde neuzskata, ka būtu nepieciešamas īpašas pēcpārdošanas uzraudzības prasības. Minētajā atzinumā ir arī apstiprināts ziņojums par dzīvnieku barībā lietotās barības piedevas analīzes metodi, ko iesniegusi Kopienas references laboratorija, kas izveidota ar Regulu (EK) Nr. 1831/2003. Minētā preparāta novērtējumā ir norādīts, ka ir izpildīti Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie nosacījumi atļaujas saņemšanai. Attiecīgi minēto preparātu jāļauj izmantot atbilstoši šīs regulas pielikumā noteiktajam.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Pielikumā minēto preparātu, kas ietilpst barības piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, ir atļauts izmantot kā dzīvnieku barības piedevu atbilstīgi pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2007. gada 23. februārī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 378/2005 (OV L 59, 5.3.2005., 8. lpp.).

(2)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1791/2006 (OV L 363, 20.12.2006., 1. lpp.).

(3)  OV L 46, 20.2.2003., 15. lpp.

(4)  OV L 370, 17.12.2004., 24. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1980/2005 (OV L 318, 6.12.2005., 3. lpp.).

(5)  OV L 243, 15.7.2004., 10. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 1812/2005 (OV L 291, 5.11.2005., 18. lpp.).

(6)  OV L 99, 19.4.2005., 5. lpp. Regula grozīta ar Regulu (EK) Nr. 2028/2006 (OV L 414, 30.12.2006., 26. lpp.).

(7)  OV L 291, 5.11.2005., 12. lpp.

(8)  OV L 271, 30.9.2006., 28. lpp.

(9)  Zinātnes ekspertu grupas piedevu un produktu vai dzīvnieku barībā izmantoto vielu jautājumos atzinums par preparāta Saccharomyces cerevisiae produkta “Biosaf Sc 47” kā barības piedevu mazajiem atgremotājiem, no kuriem iegūst pienu. Pieņemts 2006. gada 12. jūlijā, The EFSA Journal (2006) 379, 1. lpp.


PIELIKUMS

Piedevas reģistrācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieka suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas termiņš

CFU/kg no kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Zootehnisko piedevu kategorija. Funkcionālā grupa: zarnu floras stabilizatori.

4b1702

Société Industrielle Lesaffre

Saccharomyces cerevisiae

NCYC Sc 47

(Biosaf Sc 47)

 

Piedevas sastāvs

Saccharomyces cerevisiae preparāts, kas satur vismaz 5 × 109 KVV/g piedevas

 

Darbīgās vielas raksturojums

Saccharomyces cerevisiae (NCYC Sc 47)

 

Analīzes metodes  (1)

Uzlietās plates metode, kurā, balstoties uz ISO 7954 metodi, izmanto rauga ekstrakta hloramfenikola agaru

Polimerāzes ķēdes reakcija (PĶR)

Piena kazas un piena aitas

7 × 108

7,5 × 109

Piedevas un premiksa lietošanas instrukcijās norāda glabāšanas temperatūru, derīguma termiņu un stabilitāti pēc granulēšanas.

Ieteicamās devas:

Piena kazām: 3 × 109 KVV par dzīvnieku un par dienu.

Piena aitām: 2 × 109 KVV par dzīvnieku un par dienu.

16.3.2017.


(1)  Sīka informācija par analīzes metodēm atrodama šādā Kopienas references laboratorijas adresē: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


Top