EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0141

Komisijas Direktīva 2006/141/EK ( 2006. gada 22. decembris ) par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 401, 30.12.2006, p. 1–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M , 1.12.2007, p. 739–771 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 059 P. 68 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 059 P. 68 - 101
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 029 P. 103 - 135

In force. Latest consolidated version: 18/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/141/oj

30.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 401/1


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/141/EK

(2006. gada 22. decembris)

par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, un ar ko groza Direktīvu 1999/21/EK

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1989. gada 3. maija Direktīvu 89/398/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem (1), un jo īpaši tās 4. panta 1. punktu,

apspriedusies ar Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi (“Iestāde”),

tā kā:

(1)

Direktīva 89/398/EEK attiecas uz īpašas diētas pārtikas produktiem. Īpaši noteikumi, ko piemēro atsevišķām pārtikas grupām īpašai diētai, ir izklāstīti īpašās direktīvās.

(2)

Komisijas 1991. gada 14. maija Direktīva 91/321/EEK par mātes piena aizstājējiem zīdaiņiem un maziem bērniem (2) ir īpaša direktīva, kas pieņemta saskaņā ar Direktīvu 89/398/EEK. Šī direktīva ir vairākas reizes būtiski grozīta (3). Tā kā nepieciešams veikt turpmākus grozījumus, skaidrības labad tā būtu jāpārstrādā.

(3)

Ņemot vērā apspriedes starptautiskajos forumos, jo īpaši Pārtikas kodeksā, attiecībā uz laiku, kad zīdaiņu ēdināšanā jāsāk izmantot papildu pārtiku, Direktīvā 91/321/EEK ir jāgroza spēkā esošās mākslīgā maisījuma zīdaiņiem un mākslīgā papildu ēdināšanas maisījuma zīdaiņiem definīcijas un daži noteikumi par mākslīgā papildu ēdināšanas maisījuma zīdaiņiem marķēšanu.

(4)

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem ir vienīgais apstrādātais pārtikas produkts, kas pirmo dzīvības mēnešu laikā līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai pilnīgi apmierina zīdaiņu uztura prasības. Lai pasargātu šādu zīdaiņu veselību, jānodrošina, ka vienīgais produkts, ko pārdod kā piemērotu šādam vecumam, būtu mākslīgie maisījumi zīdaiņiem.

(5)

Mākslīgā maisījuma zīdaiņiem un mākslīgā papildu ēdināšanas maisījuma zīdaiņiem pamatsastāvam jāapmierina uztura prasības zīdaiņiem ar labu veselību atbilstīgi vispāratzītiem zinātniskiem pētījumiem.

(6)

Prasībās attiecībā uz mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem pamatsastāvu jāiekļauj sīki noteikumi par olbaltumvielu saturu. Neskatoties uz to, ka olbaltumvielu satura aprēķināšanai no dažādu olbaltumvielu avotu slāpekļa satura parasti izmantoja dažādus piemērotus konversijas koeficientus, atbilstoši jaunākajam zinātniskajam atzinumam, īpašos gadījumos, kad aprēķina olbaltumvielu saturu mākslīgajā maisījumā zīdaiņiem un mākslīgajā papildu ēdināšanas maisījumā zīdaiņiem, būtu jāizmanto viens konversijas koeficients, kas pielāgots šiem produktiem. Tā kā mākslīgais maisījums zīdaiņiem un mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem ir produkti ar sarežģītu sastāvu, kuri ir īpaši izstrādāti to paredzētajam mērķim, būtu jānosaka papildu pamatprasības attiecībā uz olbaltumvielām, tostarp olbaltumvielu minimālais un maksimālais daudzums un dažu aminoskābju minimālais daudzums. Šajā direktīvā noteiktajām prasībām attiecībā uz olbaltumvielām būtu jāattiecas uz gala produktiem kā tādiem, sagatavotiem patēriņam.

(7)

Balstoties uz šādiem datiem, var jau noteikt pamatsastāvu mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, ko ražo no govs piena olbaltumvielām un sojas olbaltumvielām – atsevišķi vai kopā, kā arī mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem uz olbaltumvielu hidrolizātu bāzes. Tas neattiecas uz preparātiem, kuros pilnīgi vai daļēji izmantotas olbaltumvielas no citiem avotiem. Šā iemesla dēļ šādiem produktiem vajadzības gadījumā vēlāk būtu jāpieņem īpaši noteikumi.

(8)

Ir svarīgi, lai sastāvdaļas, ko izmanto mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem ražošanā, ir piemērotas zīdaiņu īpašai diētai, un lai tā piemērotību vajadzības gadījumā var pierādīt ar atbilstošiem pētījumiem. Norādījumus par attiecīgu pētījumu sagatavošanu un veikšanu ir publicējušas zinātnisko ekspertu grupas, piemēram, Pārtikas zinātniskā komiteja, Apvienotās Karalistes Pārtikas un uztura politikas medicīnas aspektu zinātniskā komiteja un Eiropas Pediatriskās gastroenteroloģijas, hepatoloģijas un uzturzinātnes apvienība. Šādi norādījumi būtu jāņem vērā, iekļaujot sastāvdaļas mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem.

(9)

Vairākas vielas, ko var izmantot mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem ražošanā, var izmantot arī kā pārtikas piedevas pārtikas produktos. Šajā ziņā Kopienas līmenī jau ir pieņemti vai vēl tiks pieņemti tīrības kritēriji saskaņā ar Padomes 1988. gada 21. decembra Direktīvu 89/107/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas piedevām, ko atļauts izmantot cilvēku uzturā (4). Šie tīrības kritēriji būtu jāpiemēro attiecīgajām vielām neatkarīgi no to izmantošanas mērķa pārtikas produktos.

(10)

Iekams tiek pieņemti tīrības kritēriji vielām, kurām šādi kritēriji vēl nav pieņemti Kopienas līmenī, un lai nodrošinātu augstu sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, būtu jāpiemēro vispārēji pieņemami tīrības kritēriji, ko iesaka starptautiskas organizācijas un aģentūras, piemēram, Apvienotā FAO/WHO pārtikas piedevu ekspertu komiteja (JECFA) un Eiropas Farmakopeja (EUP). Turklāt dalībvalstīm būtu jāļauj saglabāt valsts noteikumus, kas nosaka stingrākus tīrības kritērijus.

(11)

Ņemot vērā mākslīgo maisījumu zīdaiņiem īpašo būtību, papildus uzraudzības organizāciju rīcībā jau esošajiem līdzekļiem būtu jābūt papildu līdzekļiem, lai vienkāršotu šo produktu efektīvu kontroli.

(12)

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem uz olbaltumvielu hidrolizātu bāzes atšķiras no tās sākotnējās diētas produktu daļas, kam pamatā ir augstas pakāpes hidrolizāti, kurus izmanto diētas regulēšanai diagnosticētos ārstnieciskos apstākļos, uz ko šī direktīva neattiecas.

(13)

Šī direktīva atspoguļo pašreizējās zināšanas par attiecīgajiem produktiem. Jebkādi grozījumi, kas ievieš jauninājumus, pamatojoties uz zinātnes un tehnikas attīstību, būtu jāpieņem saskaņā ar Direktīvas 89/398/EEK 13. panta 2. punktā minēto procedūru.

(14)

Maksimāli pieļaujamie pesticīdu atlieku daudzumi, kuri paredzēti attiecīgajos Kopienas tiesību aktos, jo īpaši Padomes 1976. gada 23. novembra Direktīvā 76/895/EEK, par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu augļos un dārzeņos un uz tiem (5), Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvā 86/362/EEK par pesticīdu atliekvielu maksimāli pieļaujamo daudzumu noteikšanu labībā un uz tās (6), Padomes 1986. gada 24. jūlija Direktīvā 86/363/EEK par maksimāli pieļaujamā pesticīdu atlieku daudzuma noteikšanu dzīvnieku izcelsmes produktos un uz tiem (7), un Padomes 1990. gada 27. novembra Direktīvā 90/642/EEK par pesticīdu atlieku maksimāli pieļaujamā daudzuma noteikšanu konkrētos augu izcelsmes produktos un uz tiem, ieskaitot augļus un dārzeņus (8), būtu jāpiemēro, neskarot īpašos noteikumus, kas paredzēti šajā direktīvā.

(15)

Ievērojot Kopienas starptautiskās saistības, gadījumos, kad nav pietiekamu zinātnisku pierādījumu, piesardzības princips, kas minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulas (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (9) 7. pantā, ļauj Kopienai uz zināmu laiku pieņemt pagaidu pasākumus līdz riska papildu novērtēšanai un pasākumu izskatīšanai no jauna, balstoties uz pieejamo informāciju.

(16)

Balstoties uz diviem Pārtikas zinātniskās komitejas 1997. gada 19. septembra un 1998. gada 4. jūnija atzinumiem, pašlaik ir šaubas par pastāvošo pesticīdu un pesticīdu atlieku pieļaujamo dienas devas lielumu (ADI) atbilstību zīdaiņu un mazu bērnu veselības aizsardzībai. Gadījumos, kad attiecīgie pārtikas produkti īpašai diētai paredzēti zīdaiņiem un maziem bērniem, būtu jāpieņem ļoti zema vispārējā pieļaujamā robeža visiem pesticīdiem. Par šo ļoti zemo vispārējo pieļaujamo robežu būtu jāpieņem 0,01 mg/kg, kas praksē parasti ir minimālais nosakāmais daudzums.

(17)

Būtu jāpieprasa stingri ierobežojumi pesticīdu atliekām. Rūpīgi izraugoties izejvielas, ir iespējams ražot produktus ar ļoti zemu pesticīdu atlieku daudzumu pie nosacījuma, ka mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem to ražošanas laikā iziet pamatīgu apstrādi. Tomēr neliela pesticīdu vai pesticīdu metabolītu skaita gadījumā pat maksimālais pieļaujamais atlieku līmenis 0,01 mg/kg, vissliktākajā gadījumā, zīdaiņiem un maziem bērniem var radīt ADI pārsniegšanu. Tas attiecas uz pesticīdiem vai pesticīdu metabolītiem ar ADI līdz 0,0005 mg/kg svara.

(18)

Šai direktīvai būtu jānosaka principiāla šo pesticīdu lietošanas aizliegšanai tādu lauksaimniecības produktu ražošanā, kuri paredzēti mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem. Tomēr šis aizliegums negarantē, ka produktos nav pesticīdu, jo daži pesticīdi piesārņo apkārtējo vidi, un to atliekas var tikt konstatētas minētajos produktos.

(19)

Lielākā daļa pesticīdu ar ADI skaitlisko vērtību līdz 0,0005 mg/kg svara Kopienā jau ir aizliegti. Aizliegtie pesticīdi nedrīkst būt nosakāmi mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem ar visprogresīvākajām analīzes metodēm. Tomēr daži pesticīdi sadalās ļoti lēni un joprojām piesārņo apkārtējo vidi. Tie var būt mākslīgajā maisījumā zīdaiņiem un mākslīgajā papildu ēdināšanas maisījumā zīdaiņiem pat tad, ja nav lietoti. Kontroles nolūkā būtu jāizmanto saskaņota pieeja.

(20)

Līdz Komisijas lēmumam par to, vai pesticīdi atbilst drošuma prasībām Padomes 1991. gada 15. jūlija Direktīvas 91/414/EEK par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (10) 5. pantā, turpmāka atļauto pesticīdu lietošana atļauta, ja to atliekas nepārsniedz šajā direktīvā noteiktos maksimālos pieļaujamos līmeņus. Pesticīdu atlieku maksimālos pieļaujamos līmeņus nosaka tā, lai zīdaiņi un mazi bērni attiecīgās ADI skaitliskās vērtības nepārsniegtu pat vissliktākajā gadījumā.

(21)

Šīs direktīvas pielikumi attiecībā uz pesticīdiem jāgroza pēc pārskatīšanas programmas pabeigšanas, ko veic saskaņā ar Direktīvu 91/414/EEK.

(22)

Saskaņā ar Direktīvas 89/398/EEK 7. panta 1. punktu attiecībā uz šajā direktīvā ietvertajiem produktiem jāievēro vispārējie noteikumi, kas izteikti Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvā 2000/13/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (11). Šī direktīva pieņem un paplašina vispārējo noteikumu papildinājumus un vajadzības gadījumā izņēmumus, lai veicinātu un aizsargātu barošanu ar krūti.

(23)

Jo īpaši, šajā direktīvā ietverto produktu būtība un galamērķis pieprasa marķēt, norādot to enerģētisko vērtību un to sastāvā esošās galvenās uzturvielas. Lietošanas metode būtu jāprecizē saskaņā ar Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punkta 9) apakšpunktu un 11. panta 2. punktu, lai novērstu nepareizu pielietojumu, kas var izrādīties kaitīgs zīdaiņu veselībai.

(24)

Ievērojot mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem būtību, jāprecizē noteikumi par to, kā parādīt etiķetē uzturvērtību, lai novērstu problēmas, ko var radīt citu attiecīgu Kopienas normu piemērošana.

(25)

Ar 2006. gada 20. decembrī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1924/2006 par uzturvērtības un veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem (12) paredz noteikumus un nosacījumus uzturvērtības un veselīguma norāžu izmantošanai attiecībā uz pārtikas produktiem. Tomēr iepriekšminētās regulas 1. panta 5. punkts nosaka, ka to piemēro, neskarot jo īpaši Direktīvu 89/389/EEK un direktīvas, kas pieņemtas attiecībā uz īpašas diētas pārtikas produktiem.

(26)

Būtu jāparedz īpaši nosacījumi uzturvērtības un veselīguma norāžu lietošanai attiecībā uz šajā direktīvā paredzētajiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem. Šai sakarā, lai nodrošinātu objektīvu un zinātniski apstiprinātu informāciju, būtu jāformulē nosacījumi, kuri rada tiesības sniegt uzturvērtības un veselīguma norādes, un būtu jāsagatavo atļauto norāžu saraksts. Saskaņā ar Direktīvas 89/398/EEK 4. panta 1. punkta trešo daļu, vajadzības gadījumā apspriežoties ar Iestādi, būtu jāpieņem iepriekšminētā uzturvērtības un veselīguma norāžu saraksta grozījumi.

(27)

Lai nodrošinātu labāku zīdaiņu veselības aizsardzību, šajā direktīvā izklāstītajiem noteikumiem par sastāvu, marķēšanu un reklamēšanu jāatbilst Starptautiskā kodeksa par mātes piena aizstājēju tirdzniecību principiem un mērķiem, kas pieņemti 34. Pasaules veselības asamblejā, ņemot vērā juridisko un faktisko situāciju Kopienā.

(28)

Ievērojot svarīgo lomu, kāda, sievietēm grūtniecēm un jaunajām mātēm izvēloties bērnu barošanas veidu, ir informācijai par zīdaiņu barošanu, dalībvalstīm jāveic attiecīgi pasākumi, lai šī informācija nodrošinātu atbilstošu attiecīgo produktu lietošanu un neradītu pretdarbību barošanas ar krūti veicināšanai.

(29)

Šī direktīva neskar zinātnisko publikāciju un specializēto publikāciju par zīdaiņu aprūpi pārdošanas nosacījumus.

(30)

Komisijas 1999. gada 25. marta Direktīva 1999/21/EK par diētisko pārtiku cilvēkiem ar veselības traucējumiem (13) nosaka sastāva un marķēšanas prasības diētiskajai pārtikai īpašiem medicīniskiem nolūkiem. Minētās direktīvas pielikumā norādītas minerālvielu pieļaujamās vērtības ar uzturvielām pilnīgi nokomplektētā zīdaiņu barībā. Ir pieejams jauns zinātnisks atzinums attiecībā uz minimālo mangāna līmeni zīdaiņiem paredzētā pārtikā. Tādēļ būtu jāgroza minētajā pielikumā paredzētais mangāna satura līmenis diētiskajā pārtikā īpašiem medicīniskiem nolūkiem, kas domāta zīdaiņiem. Tāpēc būtu atbilstīgi jāgroza Direktīva 1999/21/EK.

(31)

Ņemot vērā diētiskās pārtikas īpašiem medicīniskiem nolūkiem, kas domāta zīdaiņiem, īpašo būtību un nepieciešamību novērtēt šādu produktu jauno sastāvu, ražotājiem nepieciešams ilgāks laika periods, lai pielāgotu to produktus pamatsastāvam, kas noteikts ar šajā direktīvā iekļautajām jaunajām prasībām.

(32)

Pienākums transponēt šo direktīvu valsts tiesību aktos būtu jāattiecina tikai uz tiem noteikumiem, kas, salīdzinot ar iepriekšējo direktīvu, paredz būtiskas izmaiņas. Pienākums transponēt noteikumus, kas nav mainīti, ir paredzēts iepriekšējā direktīvā.

(33)

Šai direktīvai nebūtu jāskar dalībvalstu pienākumi attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts X pielikuma B daļā.

(34)

Pasākumi, kas paredzēti šajā direktīvā, ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Šī direktīva ir īpaša direktīva Direktīvas 89/398/EEK 4. panta 1. punkta nozīmē un nosaka sastāva un marķēšanas prasības tiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, kurus Kopienā paredz izmantot zīdaiņiem ar labu veselību.

Tā arī paredz, ka dalībvalstīm jāīsteno Starptautiskā kodeksa par mātes piena aizstājēju tirdzniecību principi un mērķi attiecībā uz tirdzniecību, informāciju un veselības aprūpes iestāžu atbildību.

2. pants

Šajā direktīvā piemēro Regulas (EK) Nr. 1924/2006 2. panta 2. punkta 1), 4), 5) un 6) apakšpunktā noteiktās “norādes”, “uzturvērtības norādes”, “veselīguma norādes” un “samazināta slimības riska norāde” definīcijas.

Turklāt piemēro arī šādas definīcijas:

a)

“zīdaiņi” ir bērni līdz divpadsmit mēnešu vecumam;

b)

“mazi bērni” ir bērni vecumā no viena līdz trim gadiem;

c)

“mākslīgie maisījumi zīdaiņiem” ir pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņu īpašai diētai dzīves pirmo mēnešu laikā un paši par sevi apmierina šādu zīdaiņu uztura prasības līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai;

d)

“mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem” ir pārtikas produkti, kas paredzēti zīdaiņu īpašai diētai, uzsākot atbilstošu papildu ēdināšanu, un sastāda galveno uztura šķidro daļu šādu zīdaiņu pakāpeniski mainīgā diētā;

e)

“pesticīdu atliekas” ir mākslīgos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem palikušais augu aizsardzības līdzeklis, kā tas definēts Direktīvas 91/414/EEK 2. panta 1. punktā, ietverot tā metabolītus (vielmaiņas produktus) un ķīmisko reakciju vai noārdīšanās produktus.

3. pants

Mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem Kopienā drīkst tirgot tikai tad, ja tie atbilst šai direktīvai.

Tikai mākslīgos maisījumus zīdaiņiem drīkst tirgot vai citādi piedāvāt kā produktus, kas paši par sevi derīgi normāli veselu zīdaiņu uztura vajadzību apmierināšanai dzīves pirmo mēnešu laikā līdz atbilstošas papildu ēdināšanas uzsākšanai.

4. pants

Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem un mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem nedrīkst saturēt jebkādas vielas tādos daudzumos, kuri varētu kaitēt zīdaiņu un mazu bērnu veselībai.

5. pants

Mākslīgos maisījumus zīdaiņiem ražo no I pielikuma 2. punktā noteiktajiem olbaltumvielu avotiem un, vajadzības gadījumā, no citām pārtikas sastāvdaļām, kuru piemērotība zīdaiņu īpašai diētai no dzimšanas ir konstatēta, balstoties uz vispāratzīto zinātnisko informāciju.

Šādu piemērotību var pamatot, sistemātiski pārskatot pieejamos datus attiecībā uz paredzamajiem ieguvumiem un drošības apsvērumiem, kā arī, vajadzības gadījumā, ar piemērotiem pētījumiem, kas veikti, pamatojoties uz vispārēji atzītiem ekspertu norādījumiem par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu.

6. pants

Mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem ražo no II pielikuma 2. punktā noteiktajiem olbaltumvielu avotiem un, vajadzības gadījumā, no citām pārtikas sastāvdaļām, kuru piemērotība zīdaiņu īpašai diētai no sešu mēnešu vecuma ir konstatēta, balstoties uz vispāratzīto zinātnisko informāciju.

Šādu piemērotību var pamatot, sistemātiski pārskatot pieejamos datus attiecībā uz paredzamajiem ieguvumiem un drošības apsvērumiem, kā arī, vajadzības, gadījumā ar piemērotiem pētījumiem, kas veikti, pamatojoties uz vispārēji atzītiem ekspertu norādījumiem par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu.

7. pants

1.   Mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem jāatbilst I pielikumā paredzētajiem sastāva kritērijiem, ņemot vērā specifikācijas V pielikumā.

Ja mākslīgais maisījums zīdaiņiem ražots no govs piena olbaltumvielām, kas noteikti I pielikuma 2.1. punktā un kuru saturs ir no minimālā līdz 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), mākslīgā maisījuma zīdaiņiem piemērotība zīdaiņu īpašai diētai jāpierāda ar atbilstošiem pētījumiem, ko veic, pamatojoties uz vispārēji atzītiem ekspertu norādījumiem par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu.

Ja mākslīgais maisījums zīdaiņiem ražots no olbaltumvielu hidrolizātiem, kas noteikti I pielikuma 2.2. punktā un kuru saturs ir no minimālā līdz 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), mākslīgā piena zīdaiņiem piemērotība zīdaiņu īpašai diētai jāpierāda ar atbilstošiem pētījumiem, ko veic, pamatojoties uz vispārēji atzītiem ekspertu norādījumiem par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu, un kas ir saskaņā ar attiecīgajām specifikācijām, kas norādītas VI pielikumā.

2.   Mākslīgiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem jāatbilst II pielikumā norādītajiem sastāva kritērijiem, ņemot vērā specifikācijas, kas norādītas V pielikumā.

3.   Lai mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem sagatavotu lietošanai, vajadzības gadījumā drīkst paredzēt tikai ūdens pievienošanu.

4.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem izmantošanā ievēro I un II pielikumā noteiktos aizliegumus un ierobežojumus.

8. pants

1.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem ražošanā var izmantot tikai III pielikumā uzskaitītās vielas, lai tajos nodrošinātu prasību ievērošanu attiecībā uz:

a)

minerālvielām;

b)

vitamīniem;

c)

aminoskābēm un citiem slāpekļa savienojumiem;

d)

citām vielām īpašai diētai.

2.   Vielām piemēro tīrības kritērijus, kas paredzēti Kopienas tiesību aktos attiecībā uz III pielikumā minēto vielu izmantošanu, ražojot pārtikas produktus mērķiem, kas nav paredzēti šajā direktīvā.

3.   Tām vielām, kurām Kopienas tiesību aktos nav paredzēti tīrības kritēriji, līdz šādu kritēriju pieņemšanai Kopienas līmenī piemēro starptautisku iestāžu ieteiktus vispārēji pieņemamus tīrības kritērijus.

Tomēr var saglabāt valsts noteikumus, kas paredz stingrākus tīrības kritērijus nekā starptautisko iestāžu ieteiktie.

9. pants

1.   Lai vienkāršotu efektīvu mākslīgo maisījumu zīdaiņiem oficiālo kontroli, kad uzņēmējs, kas iesaistīts pārtikas apritē, laiž pārdošanā mākslīgo maisījumu zīdaiņiem, tas paziņo tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā produktu tirgo, nosūtot tai produktam izmantojamās etiķetes paraugu.

2.   Kompetentās iestādes šā panta nolūkam ir Direktīvas 89/398/EEK 9. panta 4. punktā minētās iestādes.

10. pants

1.   Patēriņam gatavos vai pēc ražotāja instrukcijām pagatavojamos mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem un mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem atsevišķu pesticīdu atliekas nedrīkst pārsniegt 0,01 mg/kg produkta.

Pesticīdu atlieku daudzumu noteikšanai izmanto vispārpieņemtās standarta analīzes metodes.

2.   VIII pielikumā minētos pesticīdus nedrīkst izmantot lauksaimniecības produktos, kuri paredzēti mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem ražošanai.

Tomēr kontroles nolūkos:

a)

uzskata, ka VIII pielikuma 1. tabulā minētie pesticīdi nav lietoti, ja atsevišķu pesticīdu atliekas nepārsniedz 0,003 mg/kg. Šo līmeni uzskata par analītiskās metodes kvantitatīvo robežu un regulāri pārskata, ņemot vērā tehnikas attīstību;

b)

uzskata, ka VIII pielikuma 2. tabulā minētie pesticīdi nav lietoti, ja atsevišķu pesticīdu atliekas nepārsniedz 0,003 mg/kg. Šo līmeni regulāri pārskata, ņemot vērā datus par apkārtējās vides piesārņojumu.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta prasībām, IX pielikumā minēto pesticīdu līmenis nedrīkst pārsniegt tajā norādīto maksimālo līmeni.

4.   Šā panta 2. un 3. punktā minētos atlieku līmeņus piemēro produktiem, kuri ir gatavi patēriņam vai atjaunoti saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

11. pants

Izņemot 12. pantā paredzēto, nosaukumiem, ar kādiem pārdod mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, jābūt, attiecīgi:

bulgāru valodā: “храни за кърмачета” un “преходни храни”,

spāņu valodā: “Preparado para lactantes” un “Preparado de continuación”,

čehu valodā: “počáteční kojenecká výživa” un “pokračovací kojenecká výživa”,

dāņu valodā: “Modermælkserstatning” un “Tilskudsblanding”,

vācu valodā: “Säuglingsanfangsnahrung” un “Folgenahrung”,

igauņu valodā: “imiku piimasegu” un “jätkupiimasegu”,

grieķu valodā: “Παρασκεύασμα για βρέφη” un “Παρασκεύασμα δεύτερης βρεφικής ηλικίας”,

angļu valodā: “infant formula” un “follow-on formula”,

franču valodā: “Préparation pour nourrissions” un “Préparation de suite”,

itāļu valodā: “Alimento per lattanti” un “Alimento di proseguimento”,

latviešu valodā: “Mākslīgais maisījums zīdaiņiem” un “Mākslīgais papildu ēdināšanas maisījums zīdaiņiem”,

lietuviešu valodā: “mišinys kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo” un “mišinys kūdikiams, įvedus papildomą maitinimą”,

ungāru valodā: “anyatej-helyettesítő tápszer” un “anyatej-kiegészítő tápszer”,

maltiešu valodā: “formula tat-trabi” un “formula tal-prosegwiment”,

holandiešu valodā: “Volledige zuigelingenvoeding” un “Opvolgzuigelingenvoeding”,

poļu valodā: “preparat do początkowego żywienia niemowląt” un “preparat do dalszego żywienia niemowląt”,

portugāļu valodā: “Fórmula para lactentes” un “Fórmula de transião”,

rumāņu valodā: “preparate pentru sugari” un “preparate pentru copii de vârstă mică”,

slovāku valodā: “počiatočná dojčenská výživa” un “následná dojčenská výživa”,

slovēņu valodā: “začetna formula za dojenčke” un “nadaljevalna formula za dojenčke”,

somu valodā: “Äidinmaidonkorvike” un “Vierotusvalmiste”,

zviedru valodā: “Modersmjölksersättning” un “Tillskottsnäring”.

12. pants

Nosaukumiem, ar kādiem pārdod pilnībā no govs piena olbaltumvielām ražotu mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem, jābūt, attiecīgi:

bulgāru valodā: “млека за кърмачета” un “преходни млека”,

spāņu valodā: “Leche para lactentes” un “Leche de continuación”,

čehu valodā: “počáteční mléčná kojenecká výživa” un “pokračovací mléčná kojenecká výživa”,

dāņu valodā: “Modermælkserstatning udelukkende baseret på mælk” un “ilskudsblanding udelukkende baseret på mælk”,

vācu valodā: “Säuglingsmilchnahrung” un “Folgemilch”,

igauņu valodā: “Piimal põhinev imiku piimasegu” un “Piimal põhinev jätkupiimasegu”,

grieķu valodā: “Γάλα για δρέφη” un “Γάλα δεύτερης δρεφικής ηλικίας”,

angļu valodā: “infant milk” un “follow-on milk”,

franču valodā: “Lait pour nourrissons” un “Lait de suite”,

itāļu valodā: “Latte per lattant” un “Latte di proseguimento”,

latviešu valodā: “Mākslīgais piena maisījums zīdaiņiem” un “Mākslīgais papildu ēdināšanas piena maisījums zīdaiņiem”,

lietuviešu valodā: “pieno mišinys kūdikiams iki papildomo maitinimo įvedimo” un “pieno mišinys kūdikiams, įvedus papildomą maitinimą”,

ungāru valodā: “tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer” un “tejalapú anyatej-kiegészítő tápszer”,

maltiešu valodā: “ħalib tat-trabi” un “ħalib tal-prosegwiment”,

holandiešu valodā: “Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk” vai “Zuigelingenmelk”un“Opvolgmelk”,

poļu valodā: “mleko początkowe” un “mleko następne”,

portugāļu valodā: “Leite para lactentes” un “Leite de transição”,

rumāņu valodā: “lapte pentru sugari” un “lapte pentru copii de vârstă mică”,

slovāku valodā: “počiatočná dojčenská mliečna výživa” un “následná dojčenská mliečna výživa”,

slovēņu valodā: “začetno mleko za dojenčke” un “nadaljevalno mleko za dojenčke”,

somu valodā: “Maitopohjainen äidinmaidonkorvike” un “itopohjainen vierotusvalmiste”,

zviedru valodā: “Modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk” un “Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk”.

13. pants

1.   Papildus tam, kas paredzēts Direktīvas 2000/13/EK 3. panta 1. punktā, marķējumā obligāti iekļauj šādas sīkākas ziņas:

a)

mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem norāda, ka produkts ir piemērots zīdaiņu īpašai diētai no dzimšanas, ja tos nebaro ar krūti;

b)

mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem norāda, ka produkts ir piemērots tikai to zīdaiņu īpašai diētai, kas ir vecāki par sešiem mēnešiem, ka tam būtu jāveido tikai daļa no mainīgas diētas, ka to nevar izmantot kā mātes piena aizstājēju pirmajos sešos dzīves mēnešos un ka lēmums uzsākt papildu ēdināšanu, tostarp jebkādus izņēmumus attiecībā uz uzturu līdz sešu mēnešu vecumam, būtu jāpieņem, tikai pamatojoties uz tādu neatkarīgu personu atzinumu, kam ir kvalifikācija medicīnā, uzturzinībās vai farmācijā, vai uz tādu profesionāļu atzinumu, kas ir atbildīgi par mātes un bērna aprūpi, un, ja atzinums izdarīts, pamatojoties uz attiecīgā zīdaiņa īpašajām augšanas un attīstības vajadzībām;

c)

mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem gadījumā, produktā esošo enerģētisko vērtību, izteiktu kJ un kcal, un olbaltumvielu, lipīdu un ogļūdeņražu saturu, izteiktu skaitliskā veidā uz 100 ml produkta, kas gatavs patēriņam;

d)

mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem gadījumā, katras minerālvielas un katra vitamīna, kas minēti attiecīgi I un II pielikumā, vidējo daudzumu un, ja vajadzīgs, holīna, inozitola, un karnitīna saturu, izteiktu skaitliskā veidā uz 100 ml produkta, kas gatavs patēriņam;

e)

mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem sniedz norādījumus pareizai produkta pagatavošanai, uzglabāšanai un aizvākšanai un brīdina par draudiem veselībai, ko rada nepareiza sagatavošana un uzglabāšana.

2.   Marķējumā var iekļaut šādu informāciju:

a)

mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem skaitliskā veidā izteiktu uz 100 ml produkta, kas gatavs patēriņam, III pielikumā minēto uzturvielu vidējo daudzumu, ja šāda prasība nav ietverta šā panta 1. punkta d) apakšpunkta noteikumos;

b)

mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem papildus skaitliskajai informācijai, informāciju par VII pielikumā ietvertajiem vitamīniem un minerālvielām, izteiktu procentos no tur norādītās atsauces vērtības uz 100 ml produkta, kas gatavs patēriņam.

3.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem un mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem marķējums sniedz vajadzīgo informāciju par šo produktu atbilstošu lietošanu tā, lai tas neveicinātu atteikšanos no barošanas ar krūti.

Aizliegts izmantot terminus “humanizēts”, “maternalizēts”, “pielāgots” vai līdzīgus.

4.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem marķējums pēc vārdiem “Būtiska informācija” vai līdzīga norādījuma papildus obligāti satur šādas sīkākas ziņas:

a)

norādījumu par barošanas ar krūti pārākumu;

b)

norādījumu, ka produktu vēlams lietot tikai pēc ieteikuma, kuru devis neatkarīgs ārstniecības, uzturzinātnes vai farmācijas speciālists vai cits speciālists, kas atbild par mātes un bērna aprūpi.

5.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem marķējumā nedrīkst būt zīdaiņu attēli, ne arī citādi attēli vai uzraksti, kas idealizē produkta lietošanu. Tomēr tas var saturēt grafisku attēlojumu vieglākai produkta identificēšanai un produkta sagatavošanas ilustrācijai.

6.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem marķējums var saturēt uzturvērtības un veselīguma norādes tikai IV pielikumā norādītajos gadījumos un saskaņā ar tur formulētajiem nosacījumiem.

7.   Mākslīgos maisījumus zīdaiņiem un mākslīgos papildu ēdināšanas maisījumus zīdaiņiem marķē tā, lai patērētāji nešaubīgi atšķirtu šos produktus un izvairītos no jebkādas iespējas sajaukt mākslīgo maisījumu zīdaiņiem ar mākslīgo papildu ēdināšanas maisījumu zīdaiņiem.

8.   Prasības, aizliegumi un ierobežojumi, kas minēti no 3. līdz 7. punktam, attiecas arī uz:

a)

attiecīgo produktu pasniegšanas veidu, it sevišķi tā veidu, ārējo izskatu vai iepakojumu, iepakojumam izmantotajiem materiāliem, to sakārtošanas un novietošanas veidu;

b)

reklāmu.

14. pants

1.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reklamēšanu atļauj tikai specializētās publikācijās par zīdaiņu aprūpi un zinātniskās publikācijās. Dalībvalstis var vēl vairāk ierobežot vai aizliegt šādu reklamēšanu. Šādas mākslīgo maisījumu zīdaiņiem reklāmas pakļauj 13. panta 3. līdz 7. punktā un 13. panta 8. punkta b) apakšpunktā formulētajiem nosacījumiem, un tās satur tikai zinātniska un faktiska rakstura informāciju. Šāda informācija nedrīkst netieši norādīt vai radīt priekšstatu, ka barošana no pudeles ir līdzvērtīga vai pārāka par barošanu ar krūti.

2.   Nedrīkst reklamēt tirdzniecības vietā, izsniedzot paraugus vai citādi veicinot mākslīgo maisījumu zīdaiņiem pārdošanu patērētājiem tieši mazumtirdzniecībā, piemēram, ar īpašām vitrīnām, atlaižu kuponiem, prēmijām, īpašām izpārdošanām, pārdodot preces par pazeminātu cenu un preču komplektos.

3.   Mākslīgo maisījumu zīdaiņiem ražotāji un izplatītāji nedrīkst pircējus kopumā vai grūtnieces, jaunās māmiņas vai viņu ģimenes locekļus apgādāt ar bezmaksas produktiem vai produktiem par pazeminātām cenām, vai citādām dāvanām reklāmas nolūkā, vai nu tieši, vai netieši ar veselības aprūpes sistēmas vai veselības aprūpē iesaistītu darbinieku starpniecību.

15. pants

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka ģimenes un zīdaiņu un mazu bērnu barošanā iesaistītos apgādā ar objektīvu un konsekventu informāciju par zīdaiņu un mazu bērnu barošanu, aptverot informācijas plānojumu, noformējumu un izplatīšanu, kā arī to kontroli.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka rakstītā vai audiovizuālā informācija un izglītojošie materiāli par zīdaiņu barošanu, kas paredzēti grūtniecēm un zīdaiņu un mazu bērnu māmiņām, ietver skaidru informāciju par šādiem jautājumiem:

a)

barošanas ar krūti labums un pārākums;

b)

mātes uzturs un sagatavošanās barošanai ar krūti un tās uzturēšana;

c)

daļējas barošanas no pudelītes iespējamā negatīvā ietekme uz barošanu ar krūti;

d)

grūtības atsākt barošanu ar krūti pēc pārtraukuma;

e)

vajadzības gadījumā mākslīgo maisījumu zīdaiņiem pareiza lietošana.

Kad šādi materiāli satur informāciju par mākslīgo maisījumu zīdaiņiem lietošanu, tajos ietver ziņas par šo maisījumu lietošanas sociālajām un finansiālajām sekām, par veselības apdraudējumu, ko rada neatbilstoša pārtika vai barošanas metodes, un jo īpaši par apdraudējumu veselībai, ko rada nepareiza mākslīgo maisījumu zīdaiņiem lietošana. Šādos materiālos nedrīkst atrasties nekādi attēli, kas idealizē mākslīgo maisījumu zīdaiņiem lietošanu.

3.   Dalībvalstis nodrošina, ka informatīvu vai izglītojošu materiālu vai aprīkojuma ziedojumus ražotāji vai izplatītāji var izdarīt tikai pēc atbilstošas valsts iestādes pieprasījuma un rakstiska apstiprinājuma vai vadošiem norādījumiem, ko šajā nolūkā devusi minētā iestāde. Materiāli vai aprīkojums var saturēt ziedotājas kompānijas nosaukumu vai logotipu, bet tie neattiecas uz mākslīgo maisījumu zīdaiņiem patentēto fabrikas marku, un tos izplata tikai ar veselības aprūpes sistēmas starpniecību.

4.   Dalībvalstis nodrošina, ka mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, kas piegādāti ziedojumu veidā vai pārdoti par pazeminātām cenām iestādēm vai organizācijām lietošanai šajās iestādēs vai izplatīšanai ārpus tām, lieto vai izplata tikai zīdaiņiem, kuri jābaro ar mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, un tikai tik ilgi, cik šiem zīdaiņiem tas vajadzīgs.

16. pants

Direktīvas 1999/21/EK pielikumā, I tabulas otrajā daļā par minerālvielām, rindu attiecībā uz mangānu aizstāj ar šādu:

“Mangāns (μg)

0,25

25

1

100”

17. pants

Šīs direktīvas 7. panta 1. un 2. punktā noteiktās jaunās prasības nav obligāti jāattiecina uz īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzētiem diētiskiem pārtikas produktiem, kas domāti zīdaiņiem, kā tas norādīts Direktīvas 1999/21/EK pielikuma 4. punktā, līdz 2012. gada 1. janvārim.

18. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 31. decembrim pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu 2. un 3. panta, 5. līdz 17. panta un I līdz VII pielikuma prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Tās piemēro minētos noteikumus tā, lai:

vēlākais līdz 2008. gada 1. janvārim atļautu to produktu tirdzniecību, kas atbilst šai direktīvai,

neierobežojot 17. pantu, no 2009. gada 31. decembra aizliegtu to produktu tirdzniecību, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Tās arī iekļauj paziņojumu, ka atsauces uz direktīvu, kura atcelta ar šo direktīvu, pastāvošajos normatīvo un administratīvo aktu noteikumos uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce un kā formulējams iepriekšminētais paziņojums.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

19. pants

Direktīvu 91/321/EEK, kā tā grozīta ar minētajām direktīvām, kā izklāstīts X pielikuma A daļā, atceļ sākot ar 2008. gada 1. janvāri, neskarot dalībvalstu pienākumus attiecībā uz termiņiem direktīvu transponēšanai valsts tiesību aktos, kā izklāstīts X pielikuma B daļā.

Atsauces uz atcelto direktīvu uzskata par atsaucēm uz šo direktīvu un lasa saskaņā ar atbilstības tabulu XI pielikumā.

20. pants

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

21. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 186, 30.6.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.

(3)  Skatīt X pielikuma A daļu.

(4)  OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1882/2003.

(5)  OV L 340, 9.12.1976., 26. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/92/EK (OV L 311, 10.11.2006., 31. lpp.).

(6)  OV L 221, 7.8.1986., 37. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/92/EK.

(7)  OV L 221, 7.8.1986., 43. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/62/EK (OV L 206, 27.7.2006., 27. lpp.).

(8)  OV L 350, 14.12.1990., 71. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/92/EK.

(9)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 575/2006 (OV L 100, 8.4.2006., 3. lpp.).

(10)  OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/85/EK (OV L 293, 24.10.2006., 3. lpp.).

(11)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).

(12)  OV L 404, 30.12.2006., 9. lpp.

(13)  OV L 91, 7.4.1999., 29. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


I PIELIKUMS

MĀKSLĪGO MAISĪJUMU ZĪDAIŅIEM PAMATSASTĀVS, KAS PAGATAVOTS ATBILSTOŠI RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM

Šajā pielikumā norādītie daudzumi attiecas uz gala produktiem, kas gatavi lietošanai, laisti pārdošanā kā tādi vai pagatavoti atbilstoši ražotāja norādījumiem.

1.   ENERĢIJA

Minimālais

Maksimālais

250 kJ/100 ml

295 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2.   OLBALTUMVIELAS

(Olbaltumvielu saturs = slāpekļa saturs × 6,25)

2.1.   No govs piena olbaltumvielām ražoti mākslīgie maisījumi zīdaiņiem

Minimālais (1)

Maksimālais

0,45 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

Vienādam enerģijas lielumam mākslīgajam maisījumam zīdaiņiem jāsatur katras nepieciešamās un nosacīti nepieciešamās aminoskābes izmantojamais daudzums vismaz vienāds ar to, ko satur atsauces olbaltumvielas (mātes piens, kā noteikts V pielikumā). Tomēr aprēķinos cistīna un metionīna koncentrācijas var saskaitīt kopā, ja metionīna:cistīna attiecība nav lielākā par 2, un fenilalanīna un tirozīna koncentrāciju var saskaitīt kopā, ja tirozīna:fenilalanīna attiecība nav lielāka par 2. Metionīna:cistīna attiecība var būt lielāka par 2, bet nedrīkst pārsniegt 3, ja produkta piemērotība zīdaiņu īpašai diētai tiek pierādīta, veicot atbilstošus pētījumus, ņemot vērā vispāratzītus ekspertu norādījumus par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu.

2.2.   No olbaltumvielu hidrolizātiem ražoti mākslīgie maisījumi zīdaiņiem

Minimālais (2)

Maksimālais

0,45 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

Vienādam enerģijas lielumam mākslīgajam maisījumam zīdaiņiem jāsatur katras nepieciešamās un nosacīti nepieciešamās aminoskābes izmantojamais daudzums vismaz vienāds ar to, ko satur atsauces olbaltumvielas (mātes piens, kā noteikts V pielikumā). Tomēr aprēķinos cistīna un metionīna koncentrācijas var saskaitīt kopā, ja metionīna:cistīna attiecība nav lielāka par 2, un fenilalanīna un tirozīna koncentrāciju var saskaitīt kopā, ja tirozīna:fenilalanīna attiecība nav lielāka par 2. Metionīna:cistīna attiecība var būt lielāka par 2, bet nedrīkst pārsniegt 3, ja produkta piemērotība zīdaiņu īpašai diētai tiek pierādīta, veicot atbilstošus pētījumus, ņemot vērā vispāratzītus ekspertu norādījumus par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu.

L-karnitīna saturam jābūt vienādam vismaz ar 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3.   Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem, kas ražoti tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai to maisījuma ar govs piena olbaltumvielām

Minimālais

Maksimālais

0,56 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

Šo mākslīgo maisījumu zīdaiņiem ražošanai izmanto tikai no sojas izdalītās olbaltumvielas.

Vienādam enerģijas lielumam mākslīgajam maisījumam zīdaiņiem jāsatur katras neaizvietojamās vai daļēji neaizvietojamās aminoskābes izmantojamais daudzums vienāds vismaz ar to, ko satur atsauces olbaltumvielas (mātes piens, kā noteikts V pielikumā). Tomēr aprēķinos metionīna un cistīna koncentrācijas var saskaitīt kopā, ja metionīna:cistīna attiecība nav lielāka par 2, un fenilalanīna un tirozīna koncentrāciju var saskaitīt kopā, ja tirozīna:fenilalanīna attiecība nav lielāka par 2. Metionīna:cistīna attiecība var būt lielāka par 2, bet nedrīkst pārsniegt 3, ja produkta piemērotība zīdaiņu īpašai diētai tiek pierādīta, veicot atbilstošus pētījumus, ņemot vērā vispāratzītus ekspertu norādījumus par šādu pētījumu sagatavošanu un veikšanu.

L-karnitīna saturam jābūt vienādam vismaz ar 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.4.   Visos gadījumos aminoskābes var pievienot mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem tikai olbaltumvielu uzturvērtības uzlabošanai un tikai attiecībās, kādas vajadzīgas šā mērķa sasniegšanai.

3.   TAURĪNS

Pievienojot taurīnu mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, tā daudzums nedrīkst pārsniegt 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4.   HOLĪNS

Minimālais

Maksimālais

1,7 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(7 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5.   LIPĪDI

Minimālais

Maksimālais

1,05 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

5.1.   Aizliegts izmantot šādas vielas:

sezama sēklu eļļu,

kokvilnas sēklu eļļu.

5.2.   Laurīnskābe un miristīnskābe

Minimālais

Maksimālais

atsevišķi vai kopā:

20 % no kopējā tauku satura

5.3.   Trans-taukskābju saturs nedrīkst pārsniegt 3 % no kopējā tauku satura.

5.4.   Erukskābes saturs nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā tauku satura.

5.5.   Linoleīnskābe (glicerīdu – linoleātu veidā)

Minimālais

Maksimālais

70 mg/100 kJ

285 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal)

(1 200 mg/100 kcal)

5.6.   Alfa-linoleīnskābes saturs nedrīkst būt mazāks par 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Linoleīnskābes/alfa-linoleīnskābes attiecība nedrīkst būt mazāka par 5 un lielāka par 15.

5.7.   Drīkst pievienot garo ķēžu (20 un 22 oglekļa atomi) polinepiesātinātās taukskābes (LCP). To saturs šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt:

1 % no kopējā tauku satura n-3 LCP un

2 % no kopējā tauku satura n-6 LCP (1 % no kopējā tauku satura arahidonskābei (20:4 n-6)).

Eikozānpentakarbonskābes (20:5 n-3) saturs nedrīkst pārsniegt dokozaheksaskābes (22:6 n-3) saturu.

Dokozaheksaskābes (22:6 n-3) saturs nedrīkst pārsniegt n-6 LCP saturu.

6.   FOSFOLIPĪDI

Fosfolipīdu saturs mākslīgajos maisījumos zīdaiņiem nedrīkst pārsniegt 2 g/l.

7.   INOSITOLS

Minimālais

Maksimālais

1 mg/100 kJ

10 mg/100 kJ

(4 mg/100 kcal)

(40 mg/100 kcal)

8.   Ogļhidrāti

Minimālais

Maksimālais

2,2 g/100 kJ

3,4 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

8.1.   Drīkst izmantot tikai šādus ogļhidrātus:

laktozi,

maltozi,

saharozi,

glikozi,

maltodekstrīnus,

glikozes sīrupu vai glikozes sīrupa pulveri,

termiski neapstrādātu cieti

dabiski brīvu no lipekļa

želatinizētu cieti

8.2.   Laktoze

Minimālais

Maksimālais

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Šis noteikums neattiecas uz mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, kuros sojas izdalītās olbaltumvielas ir vairāk nekā 50 % no kopējā olbaltumvielu satura.

8.3.   Saharoze

Saharozi drīkst pievienot tikai tādam mākslīgajam maisījumam zīdaiņiem, ko ražo no olbaltumvielu hidrolizātiem. Pievienotās saharozes daudzums nedrīkst pārsniegt 20 % no kopējā ogļhidrātu satura.

8.4.   Glikoze

Glikozi drīkst pievienot tikai tādam mākslīgajam maisījumam zīdaiņiem, ko ražo no olbaltumvielu hidrolizātiem. Pievienotās glikozes daudzums nedrīkst pārsniegt 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

8.5.   Termiski neapstrādāta ciete un/vai želatinizēta ciete

Minimālais

Maksimālais

2 g/100 ml un 30 % no kopējā ogļhidrātu satura

9.   FRUKTO-OLIGOSAHARĪDI UN GALAKTO-OLIGOSAHARĪDI

Mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem drīkst pievienot frukto-oligosaharīdus un galakto-oligosaharīdus. To daudzums šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 0,8 g/100 ml, ja sastāvā ir 90 % oligogalaktosillaktozes un 10 % lielmolekulāru oligofruktosilsaharozes.

Citu frukto-oligosaharīdus un galakto-oligosaharīdu sastāvu un maksimālo daudzumu var izmantot saskaņā ar 5. pantu.

10.   MINERĀLVIELAS

10.1.   No govs piena olbaltumvielām vai no olbaltumvielu hidrolizātiem ražoti mākslīgie maisījumi zīdaiņiem

 

100 kJ

100 kcal

Minimālais

Maksimālais

Minimālais

Maksimālais

Nātrijs (mg)

5

14

20

60

Kālijs (mg)

15

38

60

160

Hlors (mg)

12

38

50

160

Kalcijs (mg)

12

33

50

140

Fosfors (mg)

6

22

25

90

Magnijs (mg)

1,2

3,6

5

15

Dzelzs (mg)

0,07

0,3

0,3

1,3

Cinks (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Varš (μg)

8,4

25

35

100

Jods (μg)

2,5

12

10

50

Selēns (μg)

0,25

2,2

1

9

Mangāns(μg)

0,25

25

1

100

Fluors (μg)

25

100

Kalcija/fosfora attiecība nedrīkst būt mazāka par 1,0 un lielāka par 2,0.

10.2.   Mākslīgie maisījumi zīdaiņiem, kas ražoti tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai to maisījuma ar govs piena olbaltumvielām

Jāpiemēro visas 10.1. punktā noteiktās prasības, izņemot šādas prasības, kas attiecas uz dzelzi un fosforu:

 

100 kJ

100 kcal

Minimālais

Maksimālais

Minimālais

Maksimālais

Dzelzs (mg)

0,12

0,5

0,45

2

Fosfors (mg)

7,5

25

30

100

11.   VITAMĪNI

 

100 kJ

100 kcal

Minimālais

Maksimālais

Minimālais

Maksimālais

A vitamīns (μg-RE) (3)

14

43

60

180

D vitamīns (μg) (4)

0,25

0,65

1

2,5

Tiamīns (μg)

14

72

60

300

Riboflavīns (μg)

19

95

80

400

Niacīns (μg) (5)

72

375

300

1 500

Pantotēnskābe (μg)

95

475

400

2 000

B6 vitamīns (μg)

9

42

35

175

Biotīns (μg)

0,4

1,8

1,5

7,5

Folijskābe (μg)

2,5

12

10

50

B12 vitamīns (μg)

0,025

0,12

0,1

0,5

C vitamīns (mg)

2,5

7,5

10

30

K vitamīns (μg)

1

6

4

25

E vitamīns (mg α-TE) (6)

0,5/g polinepiesātināto taukskābju, izteiktu kā linoleīnskābe, kā koriģēta attiecībā uz dubultsaitēm (7), bet nekādā gadījumā mazāks par 0,1 mg 100 kJ

1,2

0,5/g polinepiesātināto taukskābju, izteiktu kā linoleīnskābe, kā koriģēta attiecībā uz dubultsaitēm (7), bet nekādā gadījumā mazāks par 0,5 mg 100 kJ

5

12.   NUKLEOTĪDI

Var pievienot šādus nukleotīdus:

 

Maksimālais (8)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

citidīn-5′-monofosfāts

0,60

2,50

uridīn-5′-monofosfāts

0,42

1,75

adenozīn-5′-monofosfāts

0,36

1,50

guanozīn-5′-monofosfāts

0,12

0,50

inozīn-5′-monofosfāts

0,24

1,00


(1)  No govs piena olbaltumvielām ražotajiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, kuros olbaltumvielu daudzums ir no minimālā līdz 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal), jāatbilst 7. panta 1. punkta otrajai daļai.

(2)  No olbaltumvielu hidrolizātiem ražotajiem mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem, kuros olbaltumvielu daudzums ir no minimālā līdz 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal), jāatbilst 7. panta 1. punkta trešajai daļai.

(3)  RE = visu trans-retinolu ekvivalents.

(4)  Holekalciferola veidā, kura 10 μg = D vitamīna 400 i.u.

(5)  Iepriekš sagatavots niacīns.

(6)  α-TE = d-α-tokoferola ekvivalents.

(7)  0,5 mg α-TE/1 g linoleīnskābe (18:2 n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-linoleīnskābe (18:3 n-3); 1,0 mg α-TE/1 g arahidonskābe (20:4 n-6); 1,25 mg α-TE/1 g eikozānpentakarbonskābe (20:5 n-3); 1,5 mg α-TE/1 g dokozaheksaskābe (22:6 n-3).

(8)  Nukleotīdu kopējā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


II PIELIKUMS

MĀKSLĪGO PAPILDU ĒDINĀŠANAS MAISĪJUMU ZĪDAIŅIEM PAMATSASTĀVS, KAS PAGATAVOTS ATBILSTOŠI RAŽOTĀJA NORĀDĪJUMIEM

Šajā pielikumā noteiktie daudzumi attiecas uz gala produktiem, kas gatavi lietošanai, laisti pārdošanā kā tādi vai pagatavoti atbilstoši ražotāja norādījumiem.

1.   ENERĢIJA

Minimālais

Maksimālais

250 kJ/100 ml

295 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2.   OLBALTUMVIELAS

(Olbaltumvielu saturs = slāpekļa saturs × 6,25)

2.1.   No govs piena olbaltumvielām ražoti mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem

Minimālais

Maksimālais

0,45 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

Vienādai enerģētiskai vērtībai mākslīgajam papildu ēdināšanas maisījumam zīdaiņiem jāsatur pieejams katras nepieciešamās un nosacīti nepieciešamās aminoskābes daudzums, kas ir vienāds vismaz ar to, ko satur atsauces olbaltumvielas (mātes piens, kā noteikts V pielikumā). Tomēr aprēķinos metionīna un cistīna koncentrācijas var saskaitīt kopā, ja metionīna:cistīna attiecība nav lielāka par 3, un fenilalanīna un tirozīna koncentrāciju var saskaitīt kopā, ja tirozīna:fenilalanīna attiecība nav lielāka par 2.

2.2.   No olbaltumvielu hidrolizātiem ražoti mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem

Minimālais

Maksimālais

0,56 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

Vienādai enerģētiskai vērtībai mākslīgajam papildu ēdināšanas maisījumam zīdaiņiem jāsatur pieejams katras nepieciešamās un nosacīti nepieciešamās aminoskābes daudzums, kas ir vienāds vismaz ar to, ko satur atsauces olbaltumvielas (mātes piens, kā noteikts V pielikumā). Tomēr aprēķinos metionīna un cistīna koncentrācijas var saskaitīt kopā, ja metionīna:cistīna attiecība nav lielāka par 3, un fenilalanīna un tirozīna koncentrāciju var saskaitīt kopā, ja tirozīna:fenilalanīna attiecība nav lielāka par 2.

2.3.   Mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kas ražoti tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai to maisījuma ar govs piena olbaltumvielām

Minimālais

Maksimālais

0,56 g/100 kJ

0,8 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(3,5 g/100 kcal)

Šo mākslīgo maisījumu ražošanai var izmantot tikai no sojas izdalītas olbaltumvielas.

Vienādai enerģētiskai vērtībai mākslīgajam papildu ēdināšanas maisījumam zīdaiņiem jāsatur pieejams katras nepieciešamās un nosacīti nepieciešamās aminoskābes daudzums, kas ir vienāds vismaz ar to, ko satur atsauces olbaltumvielas (mātes piens, kā noteikts V pielikumā). Tomēr aprēķinos metionīna un cistīna koncentrācijas var saskaitīt kopā, ja metionīna:cistīna attiecība nav lielāka par 3, un fenilalanīna un tirozīna koncentrāciju var saskaitīt kopā, ja tirozīna:fenilalanīna attiecība nav lielāka par 2.

2.4.   Visos gadījumos aminoskābes var pievienot mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem vienīgi olbaltumvielu uzturvērtības uzlabošanai un tikai attiecībās, kādas vajadzīgas šā mērķa sasniegšanai.

3.   TAURĪNS

Pievienojot taurīnu mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, tā daudzums nedrīkst pārsniegt 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4.   LIPĪDI

Minimālais

Maksimālais

0,96 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,0 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

4.1.   Aizliegts izmantot šādas vielas:

sezama sēklu eļļu,

kokvilnas sēklu eļļu.

4.2.   Laurīnskābe un miristīnskābe

Minimālais

Maksimālais

atsevišķi vai kopā:

20 % no kopējā tauku satura

4.3.   Trans-taukskābju saturs nedrīkst pārsniegt 3 % no kopējā tauku satura.

4.4.   Erukskābes saturs nedrīkst pārsniegt 1 % no kopējā tauku satura.

4.5.   Linoleīnskābe (glicerīdu – linoleātu veidā)

Minimālais

Maksimālais

70 mg/100 kJ

285 mg/100 kJ

(300 mg/100 kcal)

(1 200 mg/100 kcal)

4.6.   Alfa-linoleīnskābes saturs nedrīkst būt mazāks par 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

Linoleīnskābes:alfa-linoleīnskābes attiecība nedrīkst būt mazāka par 5 un lielāka par 15.

4.7.   Drīkst pievienot garo ķēžu (20 un 22 oglekļa atomi) polinepiesātinātās taukskābes (LCP). To saturs šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt:

1 % no kopējā tauku satura n-3 LCP un

2 % no kopējā tauku satura n-6 LCP (1 % no kopējā tauku satura arahidonskābei (20:4 n-6)).

Eikozānpentakarbonskābes (20:5 n-3) saturs nedrīkst pārsniegt dokozaheksaskābes (22:6 n-3) saturu.

Dokozaheksaskābes (22:6 n-3) saturs nedrīkst pārsniegt n-6 LCP saturu.

5.   FOSFOLIPĪDI

Fosfolipīdu saturs mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem nedrīkst pārsniegt 2 g/l.

6.   OGĻHIDRĀTI

Minimālais

Maksimālais

2,2 g/100 kJ

3,4 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

6.1.   Aizliegts izmantot sastāvdaļas, kas satur lipekli.

6.2.   Laktoze

Minimālais

Maksimālais

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

 

Šis noteikums neattiecas uz mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, kuros no sojas izdalīto olbaltumvielu ir vairāk nekā 50 % no kopējā olbaltumvielu satura.

6.3.   Saharoze, fruktoze, medus

Minimālais

Maksimālais

atsevišķi vai kopā:

20 % no kopējā ogļhidrātu satura

Medu apstrādā, lai iznīcinātu Clostridium botulinum sporas.

6.4.   Glikoze

Glikozi drīkst pievienot tikai tādiem mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem, ko ražo no olbaltumvielu hidrolizātiem. Pievienotās glikozes daudzums nedrīkst pārsniegt 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

7.   FRUKTO-OLIGOSAHARĪDI UN GALAKTO-OLIGOSAHARĪDI

Mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem drīkst pievienot frukto-oligosaharīdus un galakto-oligosaharīdus. To daudzums šajā gadījumā nedrīkst pārsniegt 0,8 g/100 ml, ja sastāvā ir 90 % oligogalaktosil-laktozes un 10 % lielmolekulāras oligofruktosil-saharozes.

Citu frukto-oligosaharīdu un galakto-oligosaharīdu sastāvu un maksimālo daudzumu var izmantot saskaņā ar 6. pantu.

8.   MINERĀLVIELAS

8.1.   No govs piena olbaltumvielām vai no olbaltumvielu hidrolizātiem ražoti mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem

 

100 kJ

100 kcal

Minimālais

Maksimālais

Minimālais

Maksimālais

Nātrijs (mg)

5

14

20

60

Kālijs (mg)

15

38

60

160

Hlors (mg)

12

38

50

160

Kalcijs (mg)

12

33

50

140

Fosfors (mg)

6

22

25

90

Magnijs (mg)

1,2

3,6

5

15

Dzelzs (mg)

0,14

0,5

0,6

2

Cinks (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

Varš (μg)

8,4

25

35

100

Jods (μg)

2,5

12

10

50

Selēns (μg)

0,25

2,2

1

9

Mangāns (μg)

0,25

25

1

100

Fluors (μg)

25

100

Kalcija:fosfora attiecība mākslīgajos papildu ēdināšanas maisījumos zīdaiņiem nedrīkst būt mazāka par 1,0 un lielāka par 2,0.

8.2.   Mākslīgie papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, kas ražoti tikai no sojas izdalītām olbaltumvielām vai to maisījuma ar govs piena olbaltumvielām

Piemēro visas 8.1. punkta prasības, izņemot šādas prasības, kas attiecas uz dzelzi un fosforu:

 

100 kJ

100 kcal

Minimālais

Maksimālais

Minimālais

Maksimālais

Dzelzs (mg)

0,22

0,65

0,9

2,5

Fosfors (mg)

7,5

25

30

100

9.   VITAMĪNI

 

100 kJ

100 kcal

Minimālais

Maksimālais

Minimālais

Maksimālais

A vitamīns (μg-RE) (1)

14

43

60

180

D vitamīns (μg) (2)

0,25

0,75

1

3

Tiamīns (μg)

14

72

60

300

Riboflavīns (μg)

19

95

80

400

Niacīns (μg) (3)

72

375

300

1 500

Pantotēnskābe (μg)

95

475

400

2 000

B6 vitamīns (μg)

9

42

35

175

Biotīns (μg)

0,4

1,8

1,5

7,5

Folijskābe (μg)

2,5

12

10

50

B12 vitamīns (μg)

0,025

0,12

0,1

0,5

C vitamīns (mg)

2,5

7,5

10

30

K vitamīns (μg)

1

6

4

25

E vitamīns (mg α-TE) (4)

0,5/g polinepiesātināto taukskābju, izteiktu kā linoleīnskābe, kā koriģēts attiecībā uz dubultsaitēm (5), bet nekādā gadījumā mazāks par 0,1 mg 100 kJ

1,2

0,5/g polinepiesātināto taukskābju, izteiktu kā linoleīnskābe, kā koriģēts attiecībā uz dubultsaitēm (5), bet nekādā gadījumā mazāks par 0,5 mg 100 kJ

5

10.   NUKLEOTĪDI

Var pievienot šādus nukleotīdus:

 

Maksimālais (6)

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

citidīn-5′-monofosfāts

0,60

2,50

uridīn-5′-monofosfāts

0,42

1,75

adenozīn-5′-monofosfāts

0,36

1,50

guanozīn-5′-monofosfāts

0,12

0,50

inozīn-5′-monofosfāts

0,24

1,00


(1)  RE = visu trans-retinolu ekvivalents.

(2)  Holekalciferola veidā, kura 10 μg = D vitamīna 400 i.u.

(3)  Iepriekš sagatavots niacīns.

(4)  α-TE = d-α-tokoferola ekvivalents.

(5)  0,5 mg α-TE/1 g linoleīnskābe (18:2 n-6); 0,75 mg α-TE/1 g α-linolīnskābe (18:3 n-3); 1,0 mg α-TE/1 g arahidonskābe (20:4 n-6); 1,25 mg α-TE/1 g eikozānpentakarbonskābe (20:5 n-3); 1,5 mg α-TE/1 g dokozaheksaskābe (22:6 n-3).

(6)  Nukleotīdu kopējā koncentrācija nedrīkst pārsniegt 1,2 mg/100 kJ (5 mg/100 kcal).


III PIELIKUMS

UZTURVIELAS

1.   Vitamīni

Vitamīns

Vitamīnu sastāvs

A vitamīns

Retinilacetāts

Retinilpalmitāts

Retinols

D vitamīns

D2 vitamīns (ergokalciferols)

D3 vitamīns (holekalciferols)

B1 vitamīns

Tiamīna hidrohlorīds

Tiamīna mononitrāts

B2 vitamīns

Riboflavīns

Nātrija riboflavīn-5’-fosfāts

Niacīns

Nikotīnamīds

Nikotīnskābe

B6 vitamīns

Piridoksīnhlorīds

Piridoksīn-5’-fosfāts

Folāts

Folijskābe

Pantotēnskābe

Kalcija D-pantotenāts

Nātrija D-pantotenāts

Dekspantenols

B12 vitamīns

Ciānkobalamīns

Hidroksikobalamīns

Biotīns

D-biotīns

C vitamīns

L-askorbīnskābe

Nātrija L-askorbāts

Kalcija L-askorbāts

6-palmitil-L-askorbīnskābe (askorbilpalmitāts)

Kālija askorbāts

E vitamīns

D-alfa-tokoferols

DL-alfa-tokoferols

D-alfa-tokoferola acetāts

DL-alfa-tokoferola acetāts

K vitamīns

Filohinons (Fitomenadions)

2.   Minerālvielas

Minerālvielas

Atļautie sāļi

Kalcijs (Ca)

Kalcija karbonāts

Kalcija hlorīds

Kalcija citrāti

Kalcija glukonāts

Kalcija glicerofosfāts

Kalcija laktāts

Kalcija fosfāti

Kalcija hidroksīds

Magnijs (Mg)

Magnija karbonāts

Magnija hlorīds

Magnija oksīds

Magnija fosfāti

Magnija sulfāts

Magnija glikonāts

Magnija hidroksīds

Magnija citrāti

Dzelzs (Fe)

Dzelzs citrāts

Dzelzs glukonāts

Dzelzs laktāts

Dzelzs sulfāts

Dzelzs amonija citrāts

Dzelzs fumarāts

Dzelzs difosfāts (dzelzs pirofosfāts)

Dzelzs bisglicināts

Varš (Cu)

Vara citrāts

Vara glukonāts

Vara sulfāts

Vara-lizīna komplekss

Vara karbonāts

Jods (I)

Kālija jodīds

Nātrija jodīds

Kālija jodāts

Cinks (Zn)

Cinka acetāts

Cinka hlorīds

Cinka laktāts

Cinka sulfāts

Cinka citrāts

Cinka glikonāts

Cinka oksīds

Mangāns (Mn)

Mangāna karbonāts

Mangāna hlorīds

Mangāna citrāts

Mangāna sulfāts

Mangāna glukonāts

Nātrijs (Na)

Nātrija bikarbonāts

Nātrija hlorīds

Nātrija citrāts

Nātrija glukonāts

Nātrija karbonāts

Nātrija laktāts

Nātrija fosfāti

Nātrija hidroksīds

Kālijs (K)

Kālija bikarbonāts

Kālija karbonāts

Kālija hlorīds

Kālija citrāti

Kālija glukonāts

Kālija laktāts

Kālija fosfāti

Kālija hidroksīds

Selēns (Se)

Nātrija selenāts

Nātrija selenīts

3.   Aminoskābes un citi slāpekļa savienojumi

L-cistīns un tā hlorhidrāts

L-histidins un tā hlorhidrāts

L-izoleicīns un tā hlorhidrāts

L-leicīns un tā hlorhidrāts

L-lizīns un tā hidrohlorīds

L-cisteīns un tā hlorhidrāts

L-metionīns

L-fenilalanīns

L-treonīns

L-triptofāns

L-tirozīns

L-valīns

L-karnitīns un tā hlorhidrāts

L-karnitīns-L-tartrāts

Taurīns

Citidīn-5’-monofosfāts un tā nātrija sāls

Uridīn-5’-monofosfāts un tā nātrija sāls

Adenozīn-5’-monofosfāts un tā nātrija sāls

Guanozīn-5’-monofosfāts un tā nātrija sāls

Inozīn-5’-monofosfāts un tā nātrija sāls

4.   Citas uzturvielas

Holīns

Holīna hlorīds

Holīna citrāts

Holīna bitartrāts

Inositols


IV PIELIKUMS

UZTURVĒRTĪBAS UN VESELĪGUMA NORĀDES MĀKSLĪGAJIEM MAISĪJUMIEM ZĪDAIŅIEM UN ATTIECĪGO NORĀDI GARANTĒJOŠIE NOSACĪJUMI

1.   NORĀDES ATTIECĪBĀ UZ UZTURVĒRTĪBU

Uzturvērtības norādes objekts

Uzturvērtības norādes garantējošie nosacījumi

1.1.

Vienīgi laktoze

Laktoze ir vienīgais klātesošais ogļhidrāts.

1.2.

Brīvs no laktozes

Laktozes saturs nav lielāks par 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kcal).

1.3.

Pievienota LCP vai līdzvērtīga uzturvērtības norāde attiecībā uz dokozaheksēnskābes pievienošanu

Dokozaheksēnskābes saturs nav mazāks par 0,2 % no kopējā taukskābju satura.

1.4.   

Uzturvērtības norādes par šādu izvēles sastāvdaļu pievienošanu:

1.4.1.

taurīns

Pēc izvēles pievienots tādā apmērā, kas būtu atbilstošs paredzētajam īpašajam izmantojumam zīdaiņiem un saskaņā ar I pielikumā noteiktajiem nosacījumiem.

1.4.2.

frukto-oligosaharīdi un galakto-oligosaharīdi

1.4.3.

nukleotīdi


2.   VESELĪGUMA NORĀDES (TOSTARP SAMAZINĀTA SLIMĪBAS RISKA NORĀDES)

Veselīguma norādes objekts

Veselīguma norādi garantējošie nosacījumi

2.1.

Alerģijas uz piena olbaltumvielām riska samazināšana. Šī veselīguma norāde var ietvert noteikumus attiecībā uz pazeminātu alergēnu vai pazeminātām antigēna īpašībām.

a)

Jābūt pieejamiem objektīviem un zinātniski apstiprinātiem datiem, kas kalpo par pierādījumu norādītajām īpašībām

b)

Mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem jāatbilst I pielikuma 2.2. punktā izklāstītajiem noteikumiem, un ar vispārpieņemtajām metodēm noteiktajam imunoreaktīvās olbaltumvielas daudzumam maisījumā jābūt zemākam par 1 % no slāpekli saturošajiem savienojumiem.

c)

Etiķetē norāda, ka šo produktu nedrīkst lietot tādu zīdaiņu uzturā , kuri ir alerģiski pret nesašķeltām olbaltumvielām, no kurām tas ir pagatavots, ja vien vispārpieņemtas klīniskas pārbaudes nepierāda mākslīgā maisījuma zīdaiņiem toleranci vairāk nekā 90 % zīdaiņu (ticamības intervāls 95 %), kuri ir pārmērīgi jutīgi pret olbaltumvielām, no kurām pagatavots hidrolizāts.

d)

Iekšķīgi dots mākslīgais maisījums zīdaiņiem nedrīkst izraisīt pastiprinātu jutīgumu pret nesašķeltām olbaltumvielām dzīvniekiem, no kuriem pagatavo mākslīgo maisījumu zīdaiņiem.


V PIELIKUMS

NEPIECIECIEŠAMĀS UN NOSACĪTI NEPIECIEŠAMĀS AMINOSKĀBES MĀTES PIENĀ

Šajā direktīvā nepieciešamās un nosacīti nepieciešamās aminoskābes mātes pienā, izteiktas miligramos 100 kJ un 100 kcal, ir šādas:

 

100 kJ (1)

100 kcal

Cistīns

9

38

Histidīns

10

40

Izoleicīns

22

90

Leicīns

40

166

Lizīns

27

113

Metionīns

5

23

Fenilalanīns

20

83

Treonīns

18

77

Triptofāns

8

32

Tirozīns

18

76

Valīns

21

88


(1)  1 kJ = 0,239 kcal.


VI PIELIKUMS

Specifikācijas olbaltumvielu saturam un avotam, un to olbaltumvielu apstrādei, kuras izmanto, lai ražotu mākslīgos maisījumus zīdaiņiem, kuros olbaltumvielu saturs ir mazāks par 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) un kurus ražo no sūkalu olbaltumvielu hidrolizātiem, kas iegūti no govs piena olbaltumvielām

1.   Olbaltumvielu saturs

Olbaltumvielu saturs = slāpekļa saturs × 6,25

Minimālais

Maksimālais

0,44 g/100 kJ

0,7 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(3 g/100 kcal)

2.   Olbaltumvielu avots

Demineralizētas saldo sūkalu olbaltumvielas, kas iegūtas no govs piena pēc fermentatīvas kazeīnu nogulsnēšanās, izmantojot himozīnu, kas sastāv no:

a)

63 % no sūkalām izdalītas olbaltumvielas bez kazeīn-glikomakropeptīdiem, ar minimālo olbaltumvielu saturu 95 % no sausas vielas un olbaltumvielu denaturāciju mazāk nekā 70 % un pelnu saturu 3 %; un,

b)

37 % saldo sūkalu olbaltumvielu koncentrāta ar minimālo olbaltumvielu saturu 87 % no sausas vielas un olbaltumvielu denaturāciju mazāk nekā 70 % un maksimālo pelnu saturu 3,5 %.

3.   Olbaltumvielu apstrāde

Divu posmu hidrolīzes process, kurā izmanto tripsinizāciju ar karstumapstrādes soli (no 3 līdz 10 minūtēm pie 80 līdz 100 °C) starp diviem hidrolīzes soļiem.


VII PIELIKUMS

ATSAUCES VĒRTĪBAS UZTURVIELU MARĶĒJUMAM PĀRTIKAS PRODUKTIEM ZĪDAIŅIEM UN MAZIEM BĒRNIEM

Uzturviela

Atsauces vērtība marķējumā

A vitamīns

(μg) 400

D vitamīns

(μg) 7

E vitamīns

(mg TE) 5

K vitamīns

(μg) 12

C vitamīns

(mg) 45

Tiamīns

(mg) 0,5

Riboflavīns

(mg) 0,7

Niacīns

(mg) 7

B6 vitamīns

(mg) 0,7

Folāts

(μg) 125

B12 vitamīns

(μg) 0,8

Pantotēnskābe

(mg) 3

Biotīns

(μg) 10

Kalcijs

(mg) 550

Fosfors

(mg) 550

Kālijs

(mg) 1 000

Nātrijs

(mg) 400

Hlors

(mg) 500

Dzelzs

(mg) 8

Cinks

(mg) 5

Jods

(μg) 80

Selēns

(μg) 20

Varš

(mg) 0,5

Magnijs

(mg) 80

Mangāns

(mg) 1,2


VIII PIELIKUMS

PESTICĪDI, KURUS NEDRĪKST LIETOT LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTOS, KURI PAREDZĒTI MĀKSLĪGO MAISĪJUMU ZĪDAIŅIEM UN MĀKSLĪGO PAPILDU ĒDINĀŠANAS MAISĪJUMU ZĪDAIŅIEM RAŽOŠANAI

1.   tabula

Vielas ķīmiskais nosaukums (atlieku definīcija)

Disulfotons (disulfotona, disulfotona sulfoksīda un disulfotona sulfona summa, kas izteikta kā disulfotons)

Fensulfotions (fensulfotions, tā skābekļa analogs un to sulfoni, izteikti kā fensulfotions)

Fentins, izteikts kā trifeniltinkatjons

Haloksifops (haloksifopa, tā sāļu un esteru, tajā skaitā konjugātu, summa, izteikta kā haloksifops)

Heptahlors un trans-heptahlorepoksīds, izteikts kā heptahlors

Heksahlorbenzols

Nitrofēns

Ometoāts

Terbufoss (terbufosa, tā sulfoksīda un sulfona summa, izteikta kā terbufoss)

2.   tabula

Vielas ķīmiskais nosaukums

Aldrīns un dieldrīns, izteikti kā dieldrīns

Endrīns


IX PIELIKUMS

ĪPAŠI PESTICĪDU VAI PESTICĪDU METABOLĪTU MAKSIMĀLIE PIEĻAUJAMIE ATLIEKU LĪMEŅI MĀKSLĪGAJOS MAISĪJUMOS ZĪDAIŅIEM UN MĀKSLĪGAJOS PAPILDU ĒDINĀŠANAS MAISĪJUMOS ZĪDAIŅIEM

Vielas ķīmiskais nosaukums

Maksimālais pieļaujamais atlieku līmenis

(mg/kg)

Kadusafoss

0,006

Demeton-S-metils/demeton-S-metilsulfons/oksidemetonmetils (atsevišķi vai kombinācijās, izteikti kā demeton-S-metils)

0,006

Etoprofoss

0,008

Fipronils (fipronila un fipronildesulfinila summa, izteikta kā fipronils)

0,004

Propinebs/propilēntiourīnviela (propineba un propilēntiourīnvielas summa)

0,006


X PIELIKUMS

A   DAĻA

Atceltā direktīva un tās sekojošo grozījumu saraksts

(kas minēti 19. pantā)

Komisijas Direktīva 91/321/EEK (OV L 175, 4.7.1991., 35. lpp.)

 

1994. gada Pievienošanās akts, I pielikuma XI.C.XI.5. punkts, 212. lpp.

 

Komisijas Direktīva 96/4/EK (OV L 49, 28.2.1996., 12. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 1999/50/EK (OV L 139, 2.6.1999., 29. lpp.)

 

Komisijas Direktīva 2003/14/EK (OV L 41, 14.2.2003., 37. lpp.)

 

2003. gada Pievienošanās akts, II pielikuma 1.J.3. punkts, 93. lpp.

B   DAĻA

Termiņu saraksts transponēšanai valsts tiesību aktos

(kas minēti 19. pantā)

Direktīva

Transponēšanas termiņš

Atļauja tirdzniecībai ar produktiem, kas atbilst šai direktīvai

Aizliegums tirdzniecībai ar produktiem, kas neatbilst šai direktīvai

91/321/EEK

 

1992. gada 1. decembris

1994. gada 1. jūnijs

96/4/EK

1997. gada 31. marts

1997. gada 1. aprīlis

1999. gada 31. marts

1999/50/EK

2000. gada 30. jūnijs

2000. gada 30. jūnijs

2002. gada 1. jūlijs

2003/14/EK

2004. gada 6. marts

2004. gada 6. marts

2005. gada 6. marts


XI PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Direktīva 91/321/EEK

Šī direktīva

1. panta 1. punkts

1. pants

1. panta 2. punkts

2. pants

2. pants

3. pants

3. panta 1. punkts

5. pants

3. panta 2. punkts

6. pants

3. panta 3. punkts

7. panta 4. punkts

4. pants

7. panta 1. līdz 3. punkts

5. panta 1. punkta pirmā daļa

8. panta 1. punkts

5. panta 1. punkta otrā daļa

8. panta 2. un 3. punkts

5. panta 2. punkts

9. pants

6. panta 1. punkta pirmais teikums

4. pants

6. panta 1. punkta otrais teikums

6. panta 2. punkts

10. panta 1. punkts

6. panta 3. punkta a) apakšpunkta ievadteikums

10. panta 2. punkta ievadteikums

6. panta 3. punkta a) apakšpunkta i) daļa

10. panta 2. punkta a) apakšpunkts

6. panta 3. punkta a) apakšpunkta ii) daļa

10. panta 2. punkta b) apakšpunkts

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta pirmā daļa

10. panta 3. punkts

6. panta 3. punkta b) apakšpunkta otrā daļa

6. panta 3. punkta c) apakšpunkts

10. panta 4. punkts

6. panta 4. punkts

7. panta 1. punkta pirmā daļa

11. pants

7. panta 1. punkta otrā daļa

12. pants

7. panta 2. punkta a) apakšpunkts

13. panta 1. punkta a) apakšpunkts

7. panta 2. punkta b) apakšpunkts

7. panta 2. punkta c) apakšpunkts

13. panta 1. punkta b) apakšpunkts

7. panta 2. punkta d) apakšpunkts

13. panta 1. punkta c) apakšpunkts

7. panta 2. punkta e) apakšpunkts

13. panta 1. punkta d) apakšpunkts

7. panta 2. punkta f) apakšpunkts

13. panta 1. punkta e) apakšpunkts

7. panta 2.a punkts

13. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

13. panta 3. punkts

7. panta 4. punkts

13. panta 4. punkts

7. panta 5. punkts

13. panta 5. punkts

7. panta 6. punkts

13. panta 6. punkts

13. panta 7. punkts

7. panta 7. punkts

13. panta 8. punkts

8. pants

14. pants

9. pants

15. pants

10. pants

16. pants

17. pants

18. pants

19. pants

20. pants

11. pants

21. pants

I līdz V pielikums

I līdz V pielikums

VI pielikums

VII pielikums

VI pielikums

VIII līdz X pielikums

VII līdz IX pielikums

X pielikums

XI pielikums


Top