EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

Komisijas Direktīva 2006/139/EK ( 2006. gada 20. decembris ), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz arsēna savienojumu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, lai pielāgotu tās I pielikumu tehnikas attīstībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 384/94


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2006/139/EK

(2006. gada 20. decembris),

ar ko groza Padomes Direktīvu 76/769/EEK attiecībā uz arsēna savienojumu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem, lai pielāgotu tās I pielikumu tehnikas attīstībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu 76/769/EEK par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz dažu bīstamu vielu un produktu tirgū laišanas un lietošanas ierobežojumiem (1), un jo īpaši tās 2.a pantu,

tā kā:

(1)

Direktīva 76/769/EEK ļauj lietot dažus arsēna savienojumus kā biocīdus kokapstrādē un paredz noteikumus ar arsēnu apstrādātas koksnes laišanai tirgū un lietošanai.

(2)

Biocīdo produktu laišanu tirgū un lietošanu reglamentē arī Eiropas Parlamenta un Padomes 1998. gada 16. februāra Direktīva 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū (2). Atbilstīgi Direktīvai 98/8/EK saistībā ar Komisijas 2003. gada 4. novembra Regulu (EK) Nr. 2032/2003 par 10 gadu darba programmas otro fāzi, kas minēta Eiropas 16. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 98/8/EK par biocīdo produktu laišanu tirgū, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1896/2000 (3), no 2006. gada 1. septembra nav iespējams laist tirgū un lietot koksnes konservēšanas nolūkos biocīdos produktus, kas satur arsēnu un arsēna savienojumus, ja šīs vielas nav atļautas saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1. punktu.

(3)

Lai nodrošinātu attiecīgo tiesību aktu saskaņotu piemērošanu, Direktīvas 98/8/EK noteikumiem jāpielāgo Direktīvas 76/769/EEK noteikumi attiecībā uz biocīdajiem produktiem, kas satur arsēna savienojumus.

(4)

Direktīvas 76/769/EEK noteikumi attiecībā uz koksni, kas apstrādāta ar arsēnu, atbilstoši nenošķir šādas koksnes laišanu tirgū pirmoreiz un tās atkārtotu lietošanu. Tāpēc jāprecizē šie noteikumi un jo īpaši attiecībā uz šādas koksnes laišanu lietoto preču tirgū.

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 76/769/EEK.

(6)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Bīstamo vielu un produktu tirdzniecības tehnisko šķēršļu novēršanas un tehniskās modernizēšanas direktīvu komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Direktīvas 76/769/EEK I pielikumu groza, kā noteikts šīs direktīvas pielikumā.

2. pants

1.   Dalībvalstis vēlākais līdz 2007. gada 30. jūnijam pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu noteikumus un minēto tiesību aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Dalībvalstis piemēro minētos tiesību aktus vēlākais no 2007. gada 30. septembra.

Kad dalībvalstis pieņem minētos tiesību aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Šī direktīva stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 20. decembrī

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Günter VERHEUGEN


(1)  OV L 262, 27.9.1976., 201. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/90/EK (OV L 33, 4.2.2006., 28. lpp.).

(2)  OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2006/50/EK (OV L 142, 30.5.2006., 6. lpp.).

(3)  OV L 307, 24.11.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1048/2005 (OV L 178, 9.7.2005., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Direktīvas 76/769/EEK I pielikuma 20. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“20.

Arsēna savienojumi

1.

Nedrīkst laist tirgū vai lietot kā vielas un produktu sastāvdaļas, kuras paredzēts lietot, aizsardzībai pret mikroorganismu, augu vai dzīvnieku nosēdumu (apglumējumu) veidošanos:

uz laivu korpusiem,

uz sprostiem, plostiem, tīkliem un visām citām ierīcēm vai aprīkojuma, ko izmanto zivkopībā vai gliemeņu audzēšanā,

uz visām pilnīgi vai daļēji iegremdētām ierīcēm vai aprīkojuma.

2.

Nedrīkst laist tirgū vai lietot kā vielas un produktu sastāvdaļas, kuras paredzēts lietot, lai attīrītu rūpniecības notekūdeņus, neatkarīgi no to pielietojuma veida.

3.

Nedrīkst lietot koksnes konservēšanai. Turklāt šādi apstrādātu koksni nedrīkst laist tirgū.

4.

Tomēr, atkāpjoties no iepriekšminētā,

a)

attiecībā uz vielām un produktiem, ko izmanto koksnes konservēšanai, tos drīkst lietot tikai rūpnieciskās iekārtās, kurās koksni piesūcina vakuumā vai paaugstinātā spiedienā, ja šie savienojumi ir C tipa vara, hroma, arsēna (CCA) neorganisko savienojumu šķīdumi un ja tie ir atļauti saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 5. panta 1. punktu. Šādi apstrādātu koksni nedrīkst laist tirgū, pirms nav pabeigta aizsardzības līdzekļa fiksācija;

b)

koksni, kas apstrādāta ar CCA šķīdumiem rūpnieciskās iekārtās, saskaņā ar a) apakšpunktu var laist tirgū profesionālai un rūpnieciskai lietošanai ar noteikumu, ka nepieciešams saglabāt koksnes strukturālo veselumu, kas vajadzīgs cilvēku un mājlopu drošībai un izmantošanas laikā nav paredzama saskare ar ādu,

kā koka konstrukciju būvelementus sabiedriskās un lauksaimniecības ēkās, administratīvās ēkās un ražošanas telpās,

tiltos un tiltu konstrukcijās,

kā koka konstrukciju būvelementus saldūdens zonās un iesāļos ūdeņos, piemēram, molos un tiltos,

kā trokšņa aizsargbarjeras,

lavīnu aizsargkonstrukcijās,

iežogojumos un barjerās uz automaģistrālēm,

kā mizotus apaļkoksnes skujkoku mietus lopu iežogojumiem,

aizsargkonstrukcijās pret augsnes noslīdēšanu,

kā elektroenerģijas pārvades un telekomunikāciju līniju stabus,

kā pazemes dzelzceļa gulšņus;

c)

neierobežojot citus Kopienas noteikumus par bīstamu vielu un produktu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu, katru apstrādāto kokmateriālu, ko laiž tirgū, atsevišķi marķē šādi: “Tikai profesionālai un rūpnieciskai lietošanai! Satur arsēnu!”. Turklāt uz visiem kokmateriāliem, ko laiž tirgū iepakojumos, jābūt arī etiķetei ar šādu norādi: “Strādājot ar šo koksni, lietot cimdus! Cērtot vai kā citādi apstrādājot šo koksni, lietot aizsargbrilles un aizsargmasku pret putekļiem! Koksnes atkritumus apsaimniekot kā bīstamos atkritumus!”

d)

a) apakšpunktā minēto apstrādāto koksni nedrīkst lietot:

dzīvojamās vai mājsaimniecības ēkās neatkarīgi no izmantošanas mērķa,

jebkādā nolūkā, ja pastāv risks vairākkārtējai saskarei ar ādu,

jūras ūdeņos,

lauksaimniecībā, izņemot kā mietus mājlopu iežogojumā, un celtniecībā saskaņā ar b) apakšpunktu,

nekādā nolūkā, ja apstrādātā koksne var nonākt saskarē ar starpproduktiem vai galaproduktiem, ko paredzēts lietot pārtikā un/vai dzīvnieku barībā.

5.

Koksne, kas apstrādāta ar arsēna savienojumiem, ko Kopienā lietoja līdz 2007. gada 30. septembrim vai ko laida tirgū saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem, var palikt tirgū un to var lietot arī turpmāk līdz lietošanas laika beigām.

6.

Koksni, kas apstrādāta ar C tipa CCA šķīdumiem, ko Kopienā lietoja līdz 2007. gada 30. septembrim vai ko laida tirgū saskaņā ar šīs direktīvas noteikumiem,

var lietot vai lietot atkārtoti, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu,

var laist lietoto preču tirgū, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu.

7.

Koksni, kas apstrādāta ar cita veida CCA šķīdumiem, nekā tiem, ko Kopienā lietoja līdz 2007. gada 30. septembrim, dalībvalstis var atļaut

lietot vai lietot atkārtoti, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādas koksnes lietošanu,

laist lietoto preču tirgū, ievērojot 4. punkta b), c) un d) apakšpunktā minētos noteikumus attiecībā uz šādu koksni.”


Top