EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2025

Komisijas Regula (EK) Nr. 2025/2006 ( 2006. gada 22. decembris ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

OJ L 312M , 22.11.2008, p. 270–273 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 81–84 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 89 - 92
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 89 - 92

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2025/oj

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 384/81


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2025/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 796/2004, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus, lai ieviestu savstarpēju atbilstību, modulāciju un integrēto administrēšanas un kontroles sistēmu, kura paredzēta Padomes Regulā (EK) Nr. 1782/2003, ar ko ievieš kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) Nr. 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (1), un jo īpaši tās 145. panta c) un n) punktu,

tā kā:

(1)

Ņemot vērā grozījumus noteikumos par kaņepju atbilstību vienreizējo maksājumu shēmai, kura ieviesta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 953/2006 (2), Komisijas Regulā (EK) Nr. 796/2004 (3) ir jāizdara grozījumi attiecībā uz pieteikšanās procedūru. Turklāt pieredze rāda, ka ir jāvienkāršo vai jāprecizē atsevišķi minētās regulas noteikumi.

(2)

No 2007. gada saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III sadaļas 4. nodaļu kultivētās platības atbilstīgi vienreizējo maksājumu shēmai drīkst izmantot, lai audzētu kaņepes, kas paredzētas citam izmantojumam nekā kaņepju šķiedras ražošanai. Šajā ziņā attiecībā uz audzētajām kaņepēm vairs nav nepieciešams noslēgt līgumu vai uzņemties saistības. Tādēļ attiecīgi jāpielāgo Regulas (EK) Nr. 796/2004 13. pants.

(3)

Atbalsts cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10.F nodaļā, pēc savas būtības nav saistīts ar lauksaimniecības zemes platībām. Tāpēc noteikumus, kas attiecas uz vienoto pieteikumu atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 796/2004, minētajai atbalsta shēmai nav jāpiemēro. Turpmāk ir jāizstrādā atbilstošas pieteikšanās procedūras noteikumi. Turklāt, tā kā lauksaimnieku pienākums vairs nav atsevišķi deklarēt cukurbiešu vai cukurniedru audzēšanai izmantotās zemes platības, ir jāatceļ noteikumi par papildu kontrolparaugu ņemšanu no lauksaimniekiem, kas piesakās, lai saņemtu cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem paredzēto atbalstu.

(4)

Lai saskaņotu platībatkarīgā atbalsta shēmu noteikumus un vienkāršotu atbalsta pieteikumu administrēšanu un pārbaudes, elementi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III pielikumā uzskaitītajos tiesību aktos vai kas var būt labu lauksaimniecības un vides apstākļu daļa, kā noteikts minētās regulas 5. pantā un tās IV pielikumā, dod tiesības pretendēt uz atbalstu ne vien saskaņā ar vienreizējo maksājumu shēmu, bet arī saskaņā ar visām platībatkarīgā atbalsta shēmām.

(5)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 54. panta 6. punktu tiesības saistībā ar zemes atstāšanu atmatā ir jāpieprasa pirms jebkurām citām tiesībām. Lai nodrošinātu vienlīdzīgu attieksmi pret lauksaimniekiem, kuru rīcībā nav tik liela atmatā atstātā zeme, lai varētu pilnībā pieprasītu visas savas tiesības uz maksājumiem par atmatā atstāto zemi, jāprecizē Regulas (EK) Nr. 796/2004 50. panta 4. punktā paredzētie noteikumi.

(6)

Maksājumu samazinājumi, kas piemērojami, kompensējot maksājumus nākamo trīs gadu laikā, un nepamatotu maksājumu atgūšana ir iespējama tikai attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A nodaļā noteiktajiem maksājumiem. Kompensēšanai un maksājumu atgūšanai jābūt iespējamai arī attiecībā uz atbalsta papildu summas maksājumiem, kā noteikts minētās regulas 12. pantā.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 796/2004.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Tiešo maksājumu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 796/2004 groza šādi.

1)

Regulas 2. panta 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.

“Platībatkarīgās atbalsta shēmas” ir vienreizējo maksājumu shēmas, maksājumi par apiņiem atzītām ražotāju grupām, kā minēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 68.a panta otrajā daļā, un visas atbalsta shēmas, kas izveidotas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV un IV.A sadaļu, izņemot tās, kas izveidotas saskaņā ar IV sadaļas 7., 10.E, 10.F, 11. un 12. nodaļu, un izņemot atsevišķo maksājumu par cukuru, kas noteikts ar minētās regulas 143.b pantu;”

2)

Regulas 13. pantu groza šādi.

a)

Panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Ja lauksaimnieka nodoms ir audzēt kaņepes, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 52. pantā, vai kaņepes šķiedras iegūšanai, kā norādīts minētās regulas 106. pantā, vienotajā pieteikumā jābūt iekļautai

a)

visai informācijai, kas vajadzīga kaņepju sējplatību identificēšanai, norādot iesēto kaņepju šķirnes;

b)

norādei par izlietoto sēklu daudzumiem (kg uz hektāru);

c)

oficiālajām etiķetēm, ko izmanto uz sēklu iepakojumiem saskaņā ar Padomes Direktīvu 2002/57/EK (4) un jo īpaši tās 12. pantu.

Atkāpjoties no pirmās daļas c) apakšpunkta noteiktā, etiķetes jāiesniedz vēlākais līdz 30. jūnijam, ja sēšana notiek pēc vienotā pieteikuma iesniegšanai noteiktā termiņa beigām. Ja etiķetes ir jāiesniedz arī citām valsts iestādēm, dalībvalstis var noteikt, ka šīs etiķetes pēc tam, kad tās iesniegtas saskaņā ar minēto punktu, atdod atpakaļ lauksaimniekam. Uz atdotajām etiķetēm izdara atzīmi, ka tās izmantotas pieteikuma iesniegšanai.

Ja atbalsta pieteikumā par laukaugu platībatkarīgā atbalsta maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10. nodaļu ir iekļauta deklarācija par šķiedras linu un šķiedras kaņepju audzēšanu atbilstīgi minētās regulas 106. pantam, vienotajā pieteikumā jāiekļauj minētajā pantā minētā līguma vai saistību kopija, ja vien dalībvalsts nav noteikusi, ka kopiju var iesniegt citā dienā, kas nav vēlāk kā 15. septembrī.

b)

Svītro 13. punktu.

3)

III.A sadaļu aizstāj ar šādu:

“III.a   SADAĻA

MAKSĀJUMS PAR CUKURU, ATBALSTS CUKURBIEŠU UN CUKURNIEDRU AUDZĒTĀJIEM UN ATSEVIŠĶAIS MAKSĀJUMS PAR CUKURU

17.a pants

Prasības, kas attiecas uz atbalsta pieteikumiem, lai saņemtu maksājumu par cukuru, atbalstu cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem un atsevišķo maksājumu par cukuru

1.   Lauksaimnieki, kas piesakās maksājumam par cukuru, kā paredzēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 10.E nodaļā, lauksaimnieki, kas piesakās atbalstam par cukurbietēm un cukurniedrēm, kā noteikts minētās regulas IV sadaļas 10.F nodaļā, un lauksaimnieki, kas piesakās atsevišķajam maksājumam par cukuru, kā noteikts minētās regulas 143.ba pantā, iesniedz atbalsta pieteikumus, kuros iekļauta visa nepieciešamā informācija, lai tiesības uz atbalstu tiktu apliecinātas, un jo īpaši šādi dati:

a)

lauksaimnieka identitāte;

b)

lauksaimnieka paziņojumu par to, ka viņam ir zināmi visi nosacījumi, kas attiecas uz attiecīgo atbalstu.

Pieteikumā cukurbiešu un cukurniedru ražotājiem paredzētajam atbalstam iekļauj arī Regulas (EK) Nr. 1782/2004 110.r pantā minētā piegādes līguma kopiju.

2.   Atbalsta pieteikumu, lai saņemtu maksājumu par cukuru, cukurbiešu un cukurniedru audzētājiem paredzēto atbalstu vai atsevišķo maksājumu par cukuru, iesniedz līdz dalībvalstu noteiktajai dienai, kas nav vēlāk kā 15. maijā, bet Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Somijas un Zviedrijas gadījumā – ne vēlāk kā 15. jūnijā.

Tomēr attiecībā uz 2006. gadu pirmajā daļā minētais termiņš, lai iesniegtu atbalsta pieteikumu atsevišķajam maksājumam par cukuru saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 143.ba pantu, nedrīkst beigties vēlāk kā 2006. gada 30. jūnijā.”

4)

Regulas 26. panta 1. punktu groza šādi:

a)

svītro otrās daļas e) punktu;

b)

trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Ja saskaņā ar pirmo daļu izdarītā kontrolizlase jau ietver otrās daļas a) līdz d) apakšpunktā minēto atbalsta pieteikumu iesniedzējus, šo iesniedzēju pārbaudi var pieskaitīt minētajos apakšpunktos noteiktajām pārbaudēm.”

5)

Regulas 30. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Papildus 2. punktam attiecībā uz zemes gabaliem, kas deklarēti vienreizējo maksājumu shēmas piemērošanai, visi elementi, kas minēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III pielikumā uzskaitītajos tiesību aktos vai kas var būt labu lauksaimniecības un vides apstākļu daļa, kā norādīts minētās regulas 5. pantā un IV pielikumā, ir lauksaimniecības zemes gabala kopējās platības daļa.”

6)

Regulas 50. panta 4. punkta a) un b) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“a)

ja lauksaimnieks nedeklarē visu platību, kas nepieciešama, lai varētu aktivēt savas tiesības uz maksājumu par atmatā atstātu zemi, bet tajā pašā laikā deklarē platību citu tiesību uz maksājumu aktivēšanai, tad platību, kas atbilst nedeklarētajām tiesībām uz maksājumu par atmatā atstāto zemi, uzskata par deklarētu kā atmatu.

b)

ja konstatē, ka platība, kas deklarēta kā atmata, nav atrodama vai nav atmata, minēto platību uzskata par neapstiprinātu.”

7)

Regulas 51. panta 2. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar jebkuru no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības saistībā ar tiem pieteikumiem, ko tas iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

8)

Regulas 52. panta 3. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar jebkuru no atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III un IV sadaļā, vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības saistībā ar tiem pieteikumiem, ko tas iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

9)

Regulas 53. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar jebkuru no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības saistībā ar tiem pieteikumiem, ko tas iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

10)

Regulas 59. pantu groza šādi.

a)

Panta 2. punkta trešās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar jebkuru no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības saistībā ar tiem pieteikumiem, ko tas iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

b)

Panta 4. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar jebkuru no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības saistībā ar tiem pieteikumiem, ko tas iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

11)

Regulas 60. panta 6. punkta otrās daļas otro teikumu aizstāj ar šādu:

“Minēto summu kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar jebkuru no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz kuru lauksaimniekam ir tiesības saistībā ar tiem pieteikumiem, ko tas iesniedz trīs kalendārajos gados pēc konstatācijas kalendārā gada.”

12)

Regulas 64. punkta otrās daļas trešo teikumu aizstāj ar šādu:

“Summu, kas vienāda ar summu, uz kuru attiecas noraidītais pieteikums, kompensē ar atbalsta maksājumiem saskaņā ar kādu no Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā minētajām atbalsta shēmām vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, uz ko personai ir tiesības pretendēt saistībā ar pieteikumiem, kurus tā iesniedz kalendārajā gadā, kas seko kalendārajam gadam, kurā konstatēta minētā neatbilstība.”

13)

Regulas 73. panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis var nolemt, ka nepamatotu maksājumu jāatgūst, atskaitot atbilstošo summu no jebkura avansa maksājuma vai maksājuma saskaņā ar atbalsta shēmām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 1782/2003 III, IV un IV.A sadaļā, vai atbilstīgi minētās regulas 12. pantā noteiktajai papildu summai, kuru attiecīgajam lauksaimniekam izmaksā pēc datuma, kad pieņemts lēmums par summas atgūšanu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro atbalsta pieteikumiem, kas attiecas uz gadiem vai piemaksu laikposmiem, sākot no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1405/2006 (OV L 265, 26.9.2006., 1. lpp.).

(2)  OV L 175, 29.6.2006., 1. lpp.

(3)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1187/2006 (OV L 214, 4.8.2006., 14. lpp.).

(4)  OV L 193, 20.7.2002., 74. lpp.”


Top