EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2022

Komisijas Regula (EK) Nr. 2022/2006 ( 2006. gada 22. decembris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003 un (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu labības nozarē

OJ L 384, 29.12.2006, p. 70–74 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 265–269 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 223 - 227
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 223 - 227
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 198 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2022/oj

29.12.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 384/70


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2022/2006

(2006. gada 22. decembris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003 un (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas importa tarifu kvotu atvēršanu un pārvaldīšanu labības nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 12. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 2006. gada 31. augusta Regula (EK) Nr. 1301/2006, ar ko nosaka kopīgus noteikumus lauksaimniecības produktu importa tarifu kvotu administrēšanai, izmantojot ievešanas atļauju sistēmu (2), attiecas uz ievešanas atļaujām par tarifu kvotu periodiem, kas sākas 2007. gada 1. janvārī.

(2)

Ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006 jo īpaši tika pieņemti noteikumi attiecībā uz ievešanas atļauju pieteikumiem, pieteikumu iesniedzēju statusu un atļauju izsniegšanu. Ar minēto regulu atļauju derīguma termiņš ir ierobežots līdz tarifu kvotas perioda pēdējai dienai.

(3)

Komisijas 2002. gada 27. decembra Regula (EK) Nr. 2375/2002 par Kopienas tarifa kvotas atklāšanu un pārvaldīšanu parastajiem kviešiem, izņemot augstākā labuma parastos kviešus, no trešām valstīm (3), Komisijas 2002. gada 27. decembra Regula (EK) Nr. 2377/2002, ar ko atver Kopienas tarifu kvotu iesala miežu ievedumiem no trešām valstīm un paredz šīs kvotas pārvaldīšanu (4), Komisijas 2003. gada 29. decembra Regula (EK) Nr. 2305/2003, ar ko atklāj un nosaka Kopienas tarifa kvotu pārvaldīšanu miežu importam no trešajām valstīm (5), un Komisijas 2006. gada 29. jūnija Regula (EK) Nr. 969/2006 par Kopienas tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu attiecībā uz trešo valstu izcelsmes kukurūzas ievedumiem (6) ietver noteikumus, kas ir atšķirīgi no kopīgiem noteikumiem, kuri noteikti ar Regulu (EK) Nr. 1301/2006. Tāpēc minētajās regulās jāizdara pielāgojumi, lai svītrotu atšķirīgos noteikumus, precizētu katras kvotas un apakškvotas kārtas numuru un vajadzības gadījumā no jauna definētu īpašos noteikumus, kas jo īpaši piemērojami atļauju pieteikumu sagatavošanai, atļauju izsniegšanai, atļauju derīguma termiņam un informācijas paziņošanai Komisijai.

(4)

Regula (EK) Nr. 1301/2006 ir piemērojama, neierobežojot papildu noteikumus vai atkāpes, kas var būt paredzētas nozaru regulās. Jo īpaši, lai nodrošinātu vienmērīgu Kopienas tirgus apgādi, ir jāsaglabā intervāli, kādos iesniedzami Regulā (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003 un (EK) Nr. 969/2006 paredzētie piedāvājumi, un tādējādi jāparedz attiecīgās atkāpes no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta. Tāpat ir jāsaglabā sankcijas par vairāku pieteikumu iesniegšanu, lai visiem uzņēmējiem garantētu vienlīdzīgu piekļuvi.

(5)

Lai vienkāršotu minētās regulas, ir jāsvītro noteikumi, kas jau ir paredzēti horizontālās vai nozaru īstenošanas regulās, t. i., Regulā (EK) Nr. 1301/2006, Komisijas 2000. gada 9. jūnija Regulā (EK) Nr. 1291/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus kopējus noteikumus, kas jāievēro, piemērojot importa un eksporta licenču un iepriekš noteiktas kompensācijas sertifikātu sistēmu lauksaimniecības produktiem (7), un Komisijas 2003. gada 28. jūlija Regulā (EK) Nr. 1342/2003 par īpašiem sīki izstrādātiem noteikumiem ievešanas un izvešanas atļauju sistēmas piemērošanai attiecībā uz labību un rīsiem (8), un jāsvītro noteikumi, kas vairs nav piemērojami.

(6)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2377/2002, (EK) Nr. 2305/2003 un (EK) Nr. 969/2006.

(7)

Šie pasākumi ir jāpiemēro no 2007. gada 1. janvāra, kas ir datums, sākot no kura piemērojami Regulā (EK) Nr. 1301/2006 paredzētie pasākumi.

(8)

Tomēr Regulā (EK) Nr. 2375/2002, (EK) Nr. 2305/2003 un (EK) Nr. 969/2006 minēto pirmo pieteikumu iesniegšanas termiņš 2007. gadā iekrīt svētku dienā, tāpēc ir jāparedz, ka uzņēmēji var iesniegt pirmos pieteikumus, sākot no 2007. gada pirmās darbdienas, un ka šis pirmais pieteikumu iesniegšanas termiņš beidzas vēlākais pirmdien, 2007. gada 8. janvārī. Ir arī jāprecizē, ka ievešanas atļauju pieteikumi attiecībā uz šo pirmo termiņu jānosūta Komisijai vēlākais pirmdien, 2007. gada 8. janvārī.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Labības pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2375/2002 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2000, (EK) Nr. 1342/2003 (9) un (EK) Nr. 1301/2006 (10), neierobežojot šajā regulā paredzētos noteikumus.

2)

Regulas 3. pantā 3. un 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“3.   III apakškvotu iedala četros ceturkšņa apakšperiodos, kas aptver šādus laika posmus un daudzumus:

a)

1. apakšperiods: no 1. janvāra līdz 31. martam – 594 597 tonnas;

b)

2. apakšperiods: no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam – 594 597 tonnas;

c)

3. apakšperiods: no 1. jūlija līdz 30. septembrim – 594 597 tonnas;

d)

4. apakšperiods: no 1. oktobra līdz 31. decembrim – 594 596 tonnas.

4.   Ja ir izmantoti 1., 2. vai 3. apakšperioda daudzumi, Komisija var paredzēt nākamā apakšperioda atvēršanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā noteikto procedūru.”.

3)

Svītro 4. pantu.

4)

Svītro 4.a pantu.

5)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“5. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu par vienu un to pašu kārtas numuru nedēļā. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātais nodrošinājums paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

Pieteikumus ievešanas atļauju saņemšanai katru nedēļu iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm vēlākais līdz pirmdienas plkst. 13.00 (Briseles laiks).

Tomēr 2007. gadā pirmo pieteikumu iesniegšanas termiņš sākas tikai no 2007. gada pirmās darbdienas un beidzas vēlākais pirmdien, 2007. gada 8. janvārī, un pirmā pirmdiena ievešanas atļauju pieteikumu nosūtīšanai Komisijā saskaņā ar 3. punktu ir 2007. gada 8. janvārī.

2.   Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos), kas nedrīkst pārsniegt

I un II apakškvotai – kopējo daudzumu, kas attiecīgajā gadā paredzēts attiecīgajai apakškvotai;

III apakškvotai – kopējo daudzumu, kas paredzēts attiecīgajam apakšperiodam.

Ievešanas atļaujas pieteikumā un ievešanas atļaujā norāda tikai vienu izcelsmes valsti.

3.   Atļauju pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā kompetentās iestādes ne vēlāk kā plkst. 18.00 (Briseles laiks) elektroniski nosūta Komisijai paziņojumu, kurā norādīti visi pieteikumi par katru kārtas numuru, ar produkta izcelsmes valsti un pieprasīto daudzumu, arī “nulles” paziņojumus.

4.   Atļaujas izsniedz ceturtajā darbdienā pēc 3. punktā minētā paziņojuma.”.

6)

Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“6. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu atļaujas derīguma termiņu sāk skaitīt no faktiskās izsniegšanas dienas.”.

7)

Svītro 7. pantu.

8)

Svītro 8. pantu.

9)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“9. pants

Ievešanas atļaujas pieteikuma un ievešanas atļaujas 8. ailē norāda produkta izcelsmes valsts nosaukumu un “jā” ailē ievelk krustiņu. Šīs atļaujas ir derīgas vienīgi produktiem no 8. ailē norādītās izcelsmes valsts.”.

10)

Pielikumu svītro.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 2377/2002 groza šādi.

1)

Regulas 2. pantu groza šādi.

a)

Tā 1. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

“1.   Ar šo atver importa tarifu kvotu 50 000 tonnām iesala miežu, uz ko attiecas HS kods (ex) 1003 00 un ko paredzēts izmantot tāda alus ražošanai, kuru iztur mucās ar dižskābarža skaidām (kārtas numurs 09.4061).”.

b)

Pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2000, (EK) Nr. 1342/2003 (11) un (EK) Nr. 1301/2006 (12), neierobežojot šajā regulā paredzētos noteikumus.

2)

Svītro 3. pantu.

3)

Regulas 6. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

“a)

pierādījums vai pierādījumi, kas paredzēti Regulas (EK) Nr. 1301/2006 5. pantā;”.

4)

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“9. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu mēnesī. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātais nodrošinājums paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

Ievešanas atļauju pieteikumus katra mēneša otrajā pirmdienā iesniedz dalībvalstu kompetentajās iestādēs ne vēlāk kā plkst. 13.00 (Briseles laiks).

2.   Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos).

3.   Atļauju pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā kompetentās iestādes ne vēlāk kā plkst. 18.00 (Briseles laiks) elektroniski nosūta Komisijai paziņojumu, kurā norādīts katrs pieteikums ar pieprasīto daudzumu, arī “nulles” paziņojumus.

4.   Atļaujas izsniedz ceturtajā darbdienā pēc 3. punktā minētā paziņojuma.”.

5)

Svītro 11. pantu.

6)

Svītro 12. pantu.

7)

Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“13. pants

Ievešanas atļaujas pieteikuma un ievešanas atļaujas 20. ailē norāda pārstrādes produktu, ko plāno iegūt no attiecīgās labības.”.

8)

Svītro II pielikumu.

3. pants

Regulu (EK) Nr. 2305/2003 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2000, (EK) Nr. 1342/2003 un (EK) Nr. 1301/2006 (13), neierobežojot šajā regulā paredzētos noteikumus.

2)

Svītro 2. pantu.

3)

Regulas 3. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“3. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu nedēļā. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātais nodrošinājums paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

Pieteikumus ievešanas atļauju saņemšanai katru nedēļu iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm vēlākais līdz pirmdienas plkst. 13.00 (Briseles laiks).

Tomēr 2007. gadā pirmo pieteikumu iesniegšanas termiņš sākas tikai no 2007. gada pirmās darbdienas un beidzas vēlākais 2007. gada 8. janvārī, un pirmā pirmdiena ievešanas atļauju pieteikumu nosūtīšanai Komisijā saskaņā ar 3. punktu ir 2007. gada 8. janvāris.

2.   Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos).

3.   Atļauju pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā kompetentās iestādes ne vēlāk kā plkst. 18.00 (Briseles laiks) elektroniski nosūta Komisijai paziņojumu, kurā norādīts katrs pieteikums un pieprasītais daudzums, arī “nulles” paziņojumus.

4.   Atļaujas izsniedz ceturtajā darbdienā pēc 3. punktā minētā paziņojuma.”.

4)

Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“4. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu atļaujas derīguma termiņu sāk skaitīt no faktiskās izsniegšanas dienas.”.

5)

Svītro 5. pantu.

6)

Svītro 6. pantu.

7)

Svītro 7. pantu.

8)

Pielikumu svītro.

4. pants

Regulu (EK) Nr. 969/2006 groza šādi.

1)

Regulas 1. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Piemēro Komisijas Regulu (EK) Nr. 1291/2000, (EK) Nr. 1342/2003 un (EK) Nr. 1301/2006 (14), neierobežojot šajā regulā paredzētos noteikumus.

2)

Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“2. pants

1.   Kvotu iedala divos pusgada apakšperiodos, kas aptver šādus laika posmus un daudzumus:

a)

1. apakšperiods: no 1. janvāra līdz 30. jūnijam – 121 037 tonnas;

b)

2. apakšperiods: no 1. jūlija līdz 31. decembrim – 121 037 tonnas.

2.   Ja ir izmantoti 1. apakšperiodam paredzētie daudzumi, Komisija var paredzēt nākamā apakšperioda atvēršanu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1784/2003 25. panta 2. punktā noteikto procedūru.”.

3)

Svītro 3. pantu.

4)

Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“4. pants

1.   Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 1301/2006 6. panta 1. punkta, pieteikuma iesniedzējs drīkst iesniegt tikai vienu atļaujas pieteikumu nedēļā. Ja pieteikuma iesniedzējs iesniedz vairāk nekā vienu pieteikumu, tad neizskata nevienu no tiem, un pieteikuma iesniegšanas laikā iemaksātais nodrošinājums paliek attiecīgās dalībvalsts rīcībā.

Pieteikumus ievešanas atļauju saņemšanai katru nedēļu iesniedz dalībvalstu kompetentajām iestādēm vēlākais līdz pirmdienas plkst. 13.00 (Briseles laiks).

Tomēr 2007. gadā pirmo pieteikumu iesniegšanas termiņš sākas tikai no 2007. gada pirmās darbdienas un beidzas vēlākais 2007. gada 8. janvārī, un pirmā pirmdiena ievešanas atļauju pieteikumu nosūtīšanai Komisijā saskaņā ar 3. punktu ir 2007. gada 8. janvāris.

2.   Katrā atļaujas pieteikumā norāda daudzumu kilogramos (veselos skaitļos).

Ievešanas atļaujas pieteikumā un ievešanas atļaujā norāda tikai vienu izcelsmes valsti.

3.   Atļauju pieteikumu iesniegšanas pēdējā dienā kompetentās iestādes ne vēlāk kā plkst. 18.00 (Briseles laiks) elektroniski nosūta Komisijai paziņojumu, kurā norādīts katrs pieteikums ar produkta izcelsmes valsti un pieprasīto daudzumu, arī “nulles” paziņojumus.

4.   Atļaujas izsniedz ceturtajā darbdienā pēc 3. punktā minētā paziņojuma.”.

5)

Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“5. pants

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1291/2000 23. panta 2. punktu atļaujas derīguma termiņu sāk skaitīt no faktiskās izsniegšanas dienas.”.

6)

Svītro 6. pantu.

7)

Svītro 7. pantu.

8)

Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“8. pants

Ievešanas atļaujas pieteikuma un ievešanas atļaujas 8. ailē norāda produkta izcelsmes valsts nosaukumu un “jā” ailē ievelk krustiņu. Šīs atļaujas ir derīgas vienīgi produktiem no 8. ailē norādītās izcelsmes valsts.”.

9)

Svītro 10. panta otro teikumu.

10)

Svītro 11. pantu.

11)

Svītro I un II pielikumu.

5. pants

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2007. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1154/2005 (OV L 187, 19.7.2005., 11. lpp.).

(2)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.

(3)  OV L 358, 31.12.2002., 88. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 971/2006 (OV L 176, 30.6.2006., 51. lpp.).

(4)  OV L 358, 31.12.2002., 95. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 777/2004 (OV L 123, 27.4.2004., 50. lpp.).

(5)  OV L 342, 30.12.2003., 7. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 970/2006 (OV L 176, 30.6.2006., 49. lpp.).

(6)  OV L 176, 30.6.2006., 44. lpp.

(7)  OV L 152, 24.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1713/2006 (OV L 321, 21.11.2006., 11. lpp.).

(8)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 945/2006 (OV L 173, 27.6.2006., 12. lpp.).

(9)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.

(10)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”.

(11)  OV L 189, 29.7.2003., 12. lpp.

(12)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”.

(13)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”.

(14)  OV L 238, 1.9.2006., 13. lpp.”.


Top