EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0046

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/46/EK ( 2006. gada 14. jūnijs ), ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 224, 16.8.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 143 - 149
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 143 - 149
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 93 - 99

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/46/oj

16.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 224/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES DIREKTĪVA 2006/46/EK

(2006. gada 14. jūnijs),

ar ko groza Padomes Direktīvas 78/660/EEK attiecībā uz noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem, 83/349/EEK attiecībā uz konsolidētajiem pārskatiem, 86/635/EEK par banku un citu finanšu iestāžu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem un 91/674/EEK par apdrošināšanas uzņēmumu gada pārskatiem un konsolidētajiem pārskatiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 44. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (2),

tā kā:

(1)

Komisija 2003. gada 21. maijā pieņēma Rīcības plānu, ar kuru paziņoja par pasākumiem, kas vajadzīgi, lai modernizētu uzņēmējdarbības tiesības un uzlabotu korporatīvo vadību Kopienā. Īstermiņa prioritāte Kopienai bija apstiprināt valdes un padomes locekļu kolektīvo atbildību, pastiprināt pārredzamību darījumiem ar saistītām pusēm un ārpusbilances vienošanos gadījumā, un veikt uzlabojumus attiecībā uz informācijas nodošanu atklātībā saistībā ar sabiedrībā piemēroto korporatīvās vadības praksi.

(2)

Saskaņā ar minēto Rīcības plānu sabiedrības administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem bija jābūt kolektīvi atbildīgiem sabiedrības priekšā vismaz par gada pārskatu un gada ziņojumu sagatavošanu un publicēšanu. Šī pati pieeja bija jāpiemēro to sabiedrību administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem, kas sastāda konsolidētos pārskatus. Šīs struktūras darbojas atbilstīgi pilnvarām, kas tām ir saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem. Tam nebūtu jātraucē dalībvalstīm spert soli tālāk un paredzēt tiešu atbildību akcionāru vai pat citu ieinteresēto pušu priekšā. No otras puses, dalībvalstīm bija jāatturas izvēlēties tādu sistēmu, kas uzliktu atbildību tikai atsevišķiem valdes vai padomes locekļiem. Taču tam nevajadzētu traucēt dalībvalstu tiesām vai citām izpildiestādēm uzlikt sankcijas individuālam valdes vai padomes loceklim.

(3)

Saistības sagatavot un publicēt gada pārskatus un konsolidētos pārskatus, kā arī gada ziņojumus un konsolidētos gada ziņojumus, ir balstītas uz dalībvalsts tiesību aktiem. Administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem būtu jāpiemēro attiecīgi saistību noteikumi, ko paredz dalībvalstu normatīvie akti. Saistību apjoma noteikšanai būtu jāpaliek dalībvalstu ziņā.

(4)

Lai veicinātu ticamu finanšu pārskatu sastādīšanas procesus visā Eiropas Savienībā, tās sabiedrības struktūras locekļiem, kura ir atbildīga par šīs sabiedrības finanšu pārskatu sagatavošanu, būtu jānodrošina, lai sabiedrības gada pārskatos un gada ziņojumos iekļautā finanšu informācija patiesi un godīgi atspoguļotu situāciju.

(5)

Komisija 2004. gada 27. septembrī pieņēma paziņojumu par nelikumīgo finanšu un korporatīvo darbību novēršanu un apkarošanu, inter alia izceļot Komisijas politikas iniciatīvu attiecībā uz sabiedrību iekšējo kontroli un valdes un padomes locekļu atbildību.

(6)

Pašreiz Padomes Ceturtā Direktīva 78/660/EEK (3) un Padomes Septītā Direktīva 83/349/EEK (4), paredz publiskot tikai informāciju par darījumiem starp sabiedrību un tai radniecīgajām sabiedrībām. Lai tās sabiedrības, kuru vērtspapīri nav tirgojami regulētā tirgū, pietuvinātu sabiedrībām, kas konsolidētajiem pārskatiem piemēro Starptautiskos grāmatvedības standartus, publiskošanas noteikumi būtu jāpaplašina, lai tie aptvertu arī cita veida saistītās puses, piemēram, uzņēmuma galvenos vadītājus un valdes/padomes locekļu laulātos, bet tikai tad, ja minētie darījumi ir būtiski un tie nav nesaistītu pušu darījumi. To būtisko darījumu ar saistītām pusēm publiskošana, kuri netiek veikti saskaņā ar parastajiem tirgus apstākļiem, var palīdzēt gada pārskatu lietotājiem novērtēt sabiedrības finansiālo stāvokli, kā arī, ja tā ir sabiedrību grupa, visas grupas finansiālo stāvokli. Konsolidēto finanšu pārskatu sagatavošanā nebūtu jāņem vērā vienas un tās pašas grupas saistīto pušu darījumi.

(7)

Starptautiskajos grāmatvedības standartos, kurus Komisija ir pieņēmusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (5), noteiktās saistīto pušu definīcijas būtu jāattiecina uz Direktīvām 78/660/EEK un 83/349/EEK.

(8)

Ārpusbilances vienošanās var pakļaut sabiedrību gan riskam, gan ieguvumiem, kas ir būtiski, novērtējot sabiedrības un, ja tā ir sabiedrību grupa, visas grupas finansiālo stāvokli.

(9)

Šādas ārpusbilances vienošanās var būt jebkuri darījumi vai nolīgumi, ko sabiedrības var slēgt ar struktūrām, pat neinkorporētām struktūrām, kuras nav iekļautas bilancē. Šādas ārpusbilances vienošanās var būt saistītas ar vienas vai vairāku īpašiem nolūkiem dibinātu sabiedrību izveidošanu vai izmantošanu, un ārzonu darbībām, kas paredzētas, lai inter alia risinātu saimnieciskus, juridiskus, nodokļu vai grāmatvedības jautājumus. Šādas ārpusbilances vienošanās ir, piemēram, vienošanās par riska un ieguvuma dalīšanu vai tādas līgumsaistības, kā parāda faktūrkreditēšana, kombinētie pārdošanas un repo darījumi, konsignācijas preču līgumi, darījumi, saskaņā ar kuriem pircējam jāsamaksā noteiktā summa par noteiktu preču daudzumu, neatkarīgi no tā, vai viņš ir tās iegādājies pilnā apjomā, ar atsevišķu sabiedrību un nereģistrētu vienību palīdzību organizēta kredītu pārvēršana vērtspapīros, ieķīlāti aktīvi, operatīvā līzinga darījumi, līgumdarbu piesaistīšana, ārpakalpojumi un tamlīdzīgi. Šādu darījumu, kuri nav iekļauti bilancē, būtisku risku un ieguvumu publiskošana būtu jāveic pārskatu vai konsolidēto pārskatu pielikumos.

(10)

Sabiedrībām, kuru vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū un kurām Kopienā ir reģistrēta juridiskā adrese, būtu jāuzliek par pienākumu nodot atklātībai gada paziņojumu par korporatīvo vadību kā konkrētu un skaidri atpazīstamu gada ziņojuma nodaļu. Šim pārskatam būtu vismaz jānodrošina akcionāriem viegli pieejama pamatinformācija par faktiski piemēroto korporatīvās vadības praksi, tostarp jebkuru esošo riska pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmu pamatiezīmju aprakstu attiecībā uz finanšu pārskatu sastādīšanas procesu. Paziņojumā par korporatīvo vadību būtu jāpaskaidro, vai sabiedrība piemēro korporatīvajai vadībai kādus citus, ne tikai valsts tiesību aktu noteikumus neatkarīgi no tā, vai šie noteikumi ir tieši noteikti korporatīvās vadības kodeksā, kam pakļauta sabiedrība, vai kādā citā korporatīvās vadības kodeksā, ko sabiedrība nolēmusi piemērot. Turklāt, vajadzības gadījumā, lai izprastu sabiedrības attīstību, darbības rezultātus un stāvokli, sabiedrības var arī sniegt vides un sociālo aspektu analīzi. Nav nekādas vajadzības likt sabiedrībām, kuras sastāda konsolidētu gada pārskatu, sastādīt arī atsevišķu paziņojumu par korporatīvās vadības struktūrām un praksi. Tomēr informācija par grupas izmantoto riska pārvaldības sistēmu un iekšējās kontroles sistēmu būtu jāsniedz.

(11)

Dažādie pasākumi, kas pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, nebūtu obligāti jāattiecina uz viena un tā paša veida sabiedrībām vai uzņēmumiem. Dalībvalstīm vajadzētu spēt atbrīvot mazās sabiedrības, kā aprakstīts Direktīvas 78/660/EEK 11. pantā, no šīs direktīvas prasībām, kas attiecas uz saistītām pusēm un ārpusbilances vienošanos gadījumiem. Sabiedrībām, kas savos pārskatos jau tagad publisko informāciju par darījumiem ar saistītajām pusēm saskaņā ar Eiropas Savienībā pieņemtajiem starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, nebūtu jāpieprasa publiskot papildu informāciju saskaņā ar šo direktīvu, jo, piemērojot starptautiskos grāmatvedības standartus, var iegūt patiesu un skaidru priekšstatu par šādu sabiedrību. Šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz paziņojumu par korporatīvo vadību būtu jāpiemēro visām sabiedrībām, tostarp bankām, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām un sabiedrībām, kuras ir laidušas apgrozībā vērtspapīrus, kas nav akcijas, kuras ir tirgojamas regulētā tirgū, ciktāl dalībvalstis tām nav piemērojušas atbrīvojumu. Šīs direktīvas noteikumi attiecībā uz valdes locekļu pienākumiem un saistībām, kā arī sankcijām būtu jāpiemēro tām visām sabiedrībām, kurām piemēro Padomes Direktīvu 78/660/EEK, Padomes Direktīvu 86/635/EEK (6), un Padomes Direktīvu 91/674/EEK uzņēmumu gada (7), kā arī visiem uzņēmumiem, kas sastāda konsolidētos pārskatus saskaņā ar Direktīvu 83/349/EEK.

(12)

Pašlaik Direktīvā 78/660/EEK paredzēts noteikums reizi piecos gados inter alia pārbaudīt bilances un neto apgrozījuma maksimālos sliekšņus, kurus dalībvalstis var piemērot, lai noteiktu, kuras sabiedrības var atbrīvot no noteiktām publiskošanas prasībām. Bez šīm reizi piecos gados veicamajām pārbaudēm var būt atbilstīgs arī šo bilances un neto apgrozījuma sliekšņu vienreizējs papildu palielinājums. Dalībvalstīm nav pienākums izmantot šos palielinātos sliekšņus.

(13)

Ņemot vērā to, ka šīs direktīvas mērķus, proti, veicināt pārrobežu ieguldījumus un uzlabot finanšu pārskatu un ziņojumu salīdzināmību visā ES un sabiedrības uzticību finanšu pārskatiem un ziņojumiem ar pastiprinātu un konsekventu informācijas publiskošanu nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, un to, ka šīs direktīvas mēroga un iedarbības dēļ šos mērķus var labāk sasniegt Kopienas līmenī, Kopiena var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma 5. pantā noteikto subsidaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā direktīvā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šo mērķu sasniegšanai.

(14)

Šī direktīva ievēro pamattiesības un ņem vērā principus, kas jo īpaši ir atzīti ar Eiropas Savienības pamattiesību hartu.

(15)

Saskaņā ar 34. pantu Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (8) dalībvalstis tiek mudinātas savās un Kopienas interesēs pašām sastādīt tabulas, kas pēc iespējas precīzi atspoguļotu mijiedarbību starp šo direktīvu un tās transponēšanas pasākumiem, un tās publiskot.

(16)

Tādējādi būtu attiecīgi jāgroza Direktīvas 78/660/EEK, 83/349/EEK, 86/635/EEK un 91/674/EEK,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 78/660/EEK

Ar šo Direktīvu 78/660/EEK groza šādi:

1.

11. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

pirmajā ievilkumā vārdus “kopējā bilance: EUR 3 650 000” aizstāj ar vārdiem “kopējā bilance: EUR 4 400 000”;

b)

otrajā ievilkumā vārdus “neto apgrozījums: EUR 7 300 000” aizstāj ar vārdiem “neto apgrozījums: EUR 8 800 000”.

2.

11. panta trešajā daļā vārdus “tās direktīvas spēkā stāšanās dienā, ar ko nosaka minētās summas, pamatojoties uz 53. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu”, aizvietotu ar “jebkuras direktīvas spēkā stāšanās dienā, ar ko nosaka minētās summas”.

3.

27. panta pirmo daļu groza šādi:

a)

pirmajā ievilkumā vārdus “kopējā bilance: EUR 14 600 000” aizstāj ar vārdiem “kopējā bilance: EUR 17 500 000”;

b)

otrajā ievilkumā vārdus “neto apgrozījums: EUR 29 200 000” aizstāj ar vārdiem “neto apgrozījums: EUR 35 000 000”.

4.

27. panta trešajā daļā vārdus “tās direktīvas spēkā stāšanās dienā, ar ko nosaka minētās summas, pamatojoties uz 53. panta 2. punktā paredzēto pārskatīšanu”, aizvietotu ar “jebkuras direktīvas spēkā stāšanās dienā, kas nosaka minētās summas”.

5.

Direktīvas 42.a pantam pievieno šādu punktu:

“5.a)   Atkāpjoties no 3. un 4. punkta noteikumiem, dalībvalstis saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem ar grozījumiem līdz 2006. gada 5. septembris, kuri pieņemti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1725/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (9), var atļaut vai pieprasīt novērtēt finanšu instrumentus un ar tiem saistītās publiskošanasprasības, ko paredz starptautiskie grāmatvedības standarti, kuri ir pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (10).

6.

Direktīvas 43. panta 1. punktā iekļauj šādus punktus:

“7a)

sabiedrības vienošanos, kas nav iekļautas bilancē, veidu un mērķi, un to finansiālo ietekmi uz sabiedrību, ja riski vai ieguvumi, ko rada šādas vienošanās, ir būtiski un, ciktāl šādu risku vai ieguvumu publiskošana ir vajadzīga sabiedrības finansiālā stāvokļa novērtēšanai.

Dalībvalstis var atļaut 27. pantā minētajām sabiedrībām ierobežot informācijas sniegšanas prasības, kas ir jāpublisko saskaņā ar šo punktu, tikai par šo vienošanos veidu un mērķi;

7b)

darījumi, ko sabiedrība ir veikusi ar saistītām pusēm, tostarp šādu darījumu apmērs, starp saistītajām pusēm pastāvošās saiknes raksturs, kā arī cita informācija par darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu sabiedrības finansiālo stāvokli, ja šie darījumi ir būtiski un nav noslēgti saskaņā ar parastajiem tirgus nosacījumiem. Informāciju par atsevišķiem darījumiem var apkopot pēc to veida, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama atsevišķa informācija, lai izprastu saistīto pušu darījumu ietekmi uz sabiedrības finansiālo stāvokli.

Dalībvalstis var atļaut 27. pantā minētajām sabiedrībām neveikt šā punkta pirmajā daļā noteikto informācijas publiskošanu, ja vien šo sabiedrību veids neatbilst kādam no Direktīvas 77/91/EEK 1. panta 1. punktā minētajiem veidiem, kuru gadījumā dalībvalstis var pieprasīt publiskot informāciju vismaz par darījumiem, kas tieši vai netieši noslēgti starp:

i)

sabiedrību un tās galvenajiem akcionāriem,

un

ii)

sabiedrību un administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem.

Dalībvalstis var neņemt vērā darījumus, ko savā starpā veikuši divi vai vairāki vienas grupas locekļi, ar noteikumu, ka meitasuzņēmumi, kas ir šādā darījumā iesaistītās puses, pilnībā pieder kādam no šiem locekļiem.

Jēdzienam “saistītā puse” ir tāda pati nozīme kā starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.”

.

7.

Iekļauj šādu pantu:

“46.a pants

1.   Sabiedrība, kuras vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis), kas attiecas uz finanšu instrumentu tirgiem (11), 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta izpratnē, savā gada ziņojumā iekļauj paziņojumu par korporatīvo vadību. Šo paziņojumu iekļauj kā īpašu gada ziņojuma nodaļu, un tajā ietver vismaz šādu informāciju:

a)

atsauce uz:

i)

korporatīvās vadības kodeksu, kuram sabiedrība ir pakļauta,

un/vai

ii)

korporatīvās vadības kodeksu, ko sabiedrība var būt nolēmusi piemērot brīvprātīgi,

un/vai

iii)

visu būtisko informāciju par korporatīvās vadības praksi, ko piemēro ārpus dalībvalsts tiesību aktu prasībām.

Gadījumos, kad piemēro i) un ii) punktus, sabiedrība arī norāda, kur atbilstīgie teksti ir publiski pieejami; gadījumos, kad piemēro iii) punktu, sabiedrība publisko informāciju par savu korporatīvās vadības praksi;

b)

atkarībā no tā, cik lielā mērā sabiedrība saskaņā ar dalībvalsts tiesību aktiem atkāpjas no a) apakšpunkta i) vai ii) punktā minētā korporatīvās vadības kodeksa, sabiedrības paskaidrojums par to, no kurām korporatīvās vadības kodeksa daļām tā atkāpjas, un šādas rīcības iemesli. Gadījumos, kad sabiedrība ir nolēmusi nepiemērot nekādus a) apakšpunkta i) vai ii) punktā minētos korporatīvās vadības kodeksa noteikumus, tā izskaidro šādas rīcības iemeslus;

c)

sabiedrības iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmu galveno iezīmju apraksts saistībā ar finanšu pārskatu sastādīšanas procesu;

d)

informācija, kas noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (12) 10. panta 1. punkta c), d), f), h) un i) apakšpunktā, ja šī direktīva attiecas uz sabiedrību;

e)

akcionāru sapulču darbība un tās galvenās pilnvaras, apraksts par akcionāru tiesībām un veidu, kā tās īstenot, ja vien šī informācija jau nav pilnībā iekļauta dalībvalsts normatīvajos aktos;

f)

administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru, kā arī to komiteju sastāvs un darbība.

2.   Dalībvalstis var atļaut saskaņā ar šo pantu sniedzamo informāciju iekļaut atsevišķā ziņojumā, ko publicē kopā ar gada ziņojumu tādā veidā, kā norādīts 47. pantā, vai arī gada ziņojumā minēt, kur sabiedrības tīmekļa vietnē šis dokuments ir publiski pieejams. Atsevišķa ziņojuma gadījumā paziņojumā par korporatīvo vadību var iekļaut atsauci uz gada ziņojumu, kurā atrodama saskaņā ar 1. punkta d) apakšpunktu sniedzamā informācija. Šīs direktīvas 51. panta 1. punkta otrā daļa attiecas uz šā panta 1. punkta c) un d) apakšpunkta noteikumiem. Kas attiecas uz pārējo informāciju, obligātais revidents pārbauda, vai ir sagatavots paziņojums par korporatīvo vadību.

3.   Dalībvalstis var atbrīvot no 1. punkta a), b), e) un f) apakšpunkta noteikumu piemērošanas tās sabiedrības, kas ir laidušas apgrozībā vērtspapīrus, kuri nav akcijas, kas ir tirgojamas regulētā tirgū Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta izpratnē, ja vien šādas sabiedrības nav laidušas apgrozībā akcijas, kuras tirgo daudzpusējā tirdzniecības sistēmā Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 15. apakšpunkta nozīmē.

8.

Iekļauj šādu iedaļu:

“10.A IEDAĻA

Pienākums un saistības attiecībā uz gada pārskatu un gada ziņojumu sagatavošanu un publicēšanu

50.b pants

Dalībvalstis nodrošina, ka sabiedrības administratīvās, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem ir kolektīvs pienākums nodrošināt, ka gada pārskatu, gada ziņojumu un gadījumos, kad tos publicē atsevišķi, paziņojumu par korporatīvo vadību saskaņā ar šīs direktīvas 46.a pantu sagatavo un publicē saskaņā ar šīs direktīvas prasībām un vajadzības gadījumā saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002. Šādas struktūras darbojas atbilstīgi savai kompetencei, kas tām noteikta ar valsts tiesību aktiem.

50.c pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvie un administratīvie akti attiecībā uz saistībām un atbildību tiek piemēroti sabiedrību administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem, kas minēti šīs direktīvas 50.b pantā, vismaz attiecībā uz sabiedrību, ja netiek pildīts 50.b pantā minētais pienākums.”

9.

Direktīvas 53.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“53. a pants

Dalībvalstis nedara pieejamus 11. pantā, 27. pantā, 43. panta 1. punkta 7a) un 7b) apakšpunktā, 46., 47., un 51. pantā paredzētos atbrīvojumus tam sabiedrībām, kuru vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū Direktīvas 2004/39/EK 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta nozīmē.”

10.

Iekļauj šādu pantu:

“60.a pants

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par tādu valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.”

11.

Direktīvas 61.a pantu aizstāj ar šādu pantu:

“61.a pants

Vēlākais 2007. gada 1. jūlijā Komisija pārskata 42.a līdz 42.f pantu, 43. panta 1. punkta 10) un 14) apakšpunktu, 44. panta 1. punktu, 46. panta 2. punkta f) apakšpunktu un 59. panta 2. punkta a) un b) apakšpunktu, ņemot vērā pieredzi, kas gūta, piemērojot uzskaiti pēc patiesās vērtības, jo īpaši ņemot vērā SGS Nr. 39, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002, kā arī ņemot vērā starptautiskās prakses attīstību grāmatvedības jomā un, vajadzības gadījumā, iesniedz priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei iepriekš minēto pantu grozīšanai.”

2. pants

Grozījumi Direktīvā 83/349/EEK

Ar šo Direktīvu 83/349/EEK groza šādi:

1.

Iekļauj 34. pantā šādus punktus:

“7a)

Jebkuru vienošanos, kas nav iekļautas konsolidētajā bilancē, veidu un mērķi un to finansiālo ietekmi, ja riski vai ieguvumi, kuri rodas šādu vienošanos rezultātā, ir būtiski, ciktāl šādu risku vai ieguvumu publiskošana ir vajadzīga, lai novērtētu konsolidācijā iekļauto uzņēmumu finansiālo stāvokli kopumā.

7b)

Darījumi ar saistītām pusēm, izņemot grupas iekšējos darījumus, kurus veic mātes uzņēmums vai citi konsolidācijā iekļautie uzņēmumi, tostarp šādu darījumu apmērs, starp saistītajām pusēm pastāvošās saistības raksturojums, kā arī cita informācija par darījumiem, kura nepieciešama, lai izprastu konsolidācijā iekļauto uzņēmumu finansiālo stāvokli kopumā, ja šie darījumi ir būtiski un nav noslēgti saskaņā ar parastajiem tirgus nosacījumiem. Informāciju par atsevišķiem darījumiem var apkopot pēc darījumu veida, izņemot gadījumus, kad ir nepieciešama atsevišķa informācija, lai izprastu saistīto pušu darījumu ietekmi uz konsolidācijā iekļauto uzņēmumu finansiālo stāvokli kopumā.”

2.

36. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“f)

Gadījumos, kad uzņēmuma vērtspapīri ir tirgojami regulētā tirgū Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/39/EK (2004. gada 21. aprīlis) par finanšu instrumentu tirgiem (13) 4. panta 1. punkta 14. apakšpunkta izpratnē, apraksts par grupas iekšējās kontroles un riska pārvaldības sistēmām attiecībā uz konsolidēto pārskatu sagatavošanas procesu. Gadījumā, ja konsolidētais gada ziņojums un gada ziņojums tiek iesniegti kā viens ziņojums, šī informācija ir jāiekļauj tajā ziņojuma nodaļā, kura satur paziņojumu par korporatīvās vadības struktūrām un praksi, kā paredzēts Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantā.

Ja dalībvalsts atļauj izklāstīt informāciju, kas prasīta Direktīvas 78/660/EEK 46.a panta 1. punktā, atsevišķā ziņojumā, kas publicēts kopā ar gada ziņojumu veidā, kas izklāstīts šīs direktīvas 47. pantā, informācija, kas sniegta saskaņā ar pirmo daļu, veido arī daļu no šī atsevišķā ziņojuma. Piemēro šīs direktīvas 37. panta 1. punkta otro daļu.

3.

Iekļauj šādu iedaļu:

“3.A IEDAĻA

Pienākums un saistības attiecībā uz konsolidēto pārskatu un konsolidētā gada ziņojuma sagatavošanu un publicēšanu

36.a pants

Dalībvalstis nodrošina, ka uzņēmuma, kas sastāda konsolidētos pārskatus un konsolidētos gada ziņojumus, administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem ir kolektīvs pienākums nodrošināt, ka konsolidētie gada pārskati, konsolidētais gada ziņojums un, ja to sniedz atsevišķi, paziņojums par korporatīvo vadību saskaņā ar Direktīvas 78/660/EEK 46.a pantu ir sagatavoti un publicēti saskaņā ar šīs direktīvas prasībām un, vajadzības gadījumā, saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem, kas pieņemti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (14). Šādas struktūras darbojas atbilstīgi savai kompetencei, ko tām nosaka ar valsts tiesību aktiem.

36.b pants

Dalībvalstis nodrošina, ka to normatīvos un administratīvos aktus par saistībām un atbildību piemēro administratīvo, pārvaldes un uzraudzības struktūru locekļiem, kas minēti šīs direktīvas 36.a pantā, vismaz attiecībā uz uzņēmumiem, kas sastāda konsolidētos pārskatus, ja netiek pildīts 36.a pantā minētais pienākums.

4.

41. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Jēdzienam “saistītā puse” ir tāda pati nozīme kā starptautiskajos grāmatvedības standartos, kas pieņemti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1606/2002.”

5.

Iekļauj šādu pantu:

“48. pants

Dalībvalstis nosaka noteikumus par sankcijām, kas piemērojamas par tādu valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic visus pasākumus, kuri vajadzīgi, lai nodrošinātu to izpildi. Paredzētajām sankcijām jābūt efektīvām, samērīgām un preventīvām.”

3. pants

Grozījumi Direktīvā 86/635/EEK

Direktīvas 86/635/EEK 1. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Direktīvas 78/660/EEK 2., 3. pants, 4. panta 1., 3. līdz 6. punkts, 6., 7., 13., 14. pants, 15. panta 3. un 4. punkts, 16. līdz 21. pants, 29. līdz 35. pants, 37. līdz 41. pants, 42. panta pirmais teikums, 42.a līdz 42.f pants, 45. panta 1. punkts, 46. panta 1. un 2. punkts, 46.a pants, 48. līdz 50. pants, 50.a, 50.b, 50.c pants, 51. panta 1. punkts un 51.a pants, 56. līdz 59. pants, 60.a, 61. un 61.a pants attiecas uz iestādēm, kas minētas šīs direktīvas 2. pantā, izņemot gadījumus, kad ar šo direktīvu ir noteikts citādi.”

4. pants

Grozījumi Direktīvā 91/674/EEK

Direktīvas 91/674/EEK 1. panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Direktīvas 78/660/EEK 2., 3., pants, 4. panta 1., 3. līdz 6. punkts, 6., 7., 13., 14. pants, 15. panta 3. un 4. punkts, 16. līdz 21. pants, 29. līdz 35. pants, 37. līdz 41. pants, 42. pants, 42.a līdz 42.f pants, 43. panta 1. punkta 1. līdz 7.b apakšpunkts un 9. līdz 14. apakšpunkts, 45. panta 1. punkts, 46. panta 1. un 2. punkts, 46.a pants, 48. līdz 50. pants, 50. a, 50.b, 50.c pants, 51. panta 1. punkts, 51.a pants, 56. līdz 59. pants, 60.a, 61. un 61.a pants attiecas uz uzņēmumiem, kas minēti šīs direktīvas 2. pantā, izņemot gadījumus, kad ar šo direktīvu ir noteikts citādi.”

5. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstīm jānodrošina normatīvo un administratīvo aktu stāšanās spēkā, lai vēlākais līdz 2008. gada 5. septembris izpildītu šīs direktīvas prasības.

Kad dalībvalstis pieņem šos pasākumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarāmas šādas atsauces.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

6. pants

Stāšanās spēkā

Direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

7. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Strasbūrā, 2006. gada 14. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

H.WINKLER


(1)  OV C 294, 25.11.2005., 4. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2005. gada 15. decembra Atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts) un Padomes 2006. gada 22. maija Lēmums.

(3)  OV L 222, 14.8.1978., 11. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(4)  OV L 193, 18.7.1983., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2006/43/EK.

(5)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(6)  OV L 372, 31.12.1986., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/51/EK (OV L 178, 17.7.2003., 16. lpp.).

(7)  OV L 374, 31.12.1991., 7. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/51/EK.

(8)  OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.

(9)  OV L 261, 13.10.2003., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 108/2006 (OV L 24, 27.1.2006., 1. lpp.).

(10)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(11)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(12)  OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.

(13)  OV L 145, 30.4.2004., 1. lpp.

(14)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.


Top