EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0009

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ( 2006. gada 14. jūlijs ) par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas (ECB/2006/9)

OV L 207, 28.7.2006, p. 39–46 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 118M, 8.5.2007, p. 1008–1015 (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/525/oj

28.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 207/39


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE

(2006. gada 14. jūlijs)

par dažiem sagatavošanās pasākumiem pārejai uz euro skaidru naudu un par euro banknošu un monētu priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi ārpus euro zonas

(ECB/2006/9)

(2006/525/EK)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 106. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu 16. un 26.4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes 1998. gada 3. maija Regulas (EK) Nr. 974/98 par euro ieviešanu (1) 10. pantā noteikts, ka “no attiecīgās skaidras naudas nomaiņas dienas ECB un iesaistīto dalībvalstu centrālās bankas iesaistītajās dalībvalstīs laiž apgrozībā euro denominācijas banknotes”.

(2)

Lai nodrošinātu vienmērīgu euro ieviešanu turpmāk iesaistītajās dalībvalstīs, jāievieš tiesisks regulējums, kas ļautu šo dalībvalstu nacionālajām centrālajām bankām (NCB) aizņemties euro banknotes un monētas no Eurosistēmas to priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes nolūkiem pirms skaidras naudas nomaiņas, ņemot vērā dažādus iespējamus nacionālos skaidras naudas nomaiņas scenārijus.

(3)

Euro banknošu un monētu priekšpiegāde atbilstošajiem darījuma partneriem un piegāde profesionālām trešajām personām priekšpiegādes otrajā fāzē veicinātu vienmērīgu skaidras naudas nomaiņu, atvieglotu euro ieviešanu no loģistikas viedokļa un palīdzētu samazināt izmaksas, kas saistītas ar divu valūtu paralēlu apgrozību.

(4)

Euro banknošu un monētu priekšpiegāde un priekšpiegādes otrā fāze nedrīkst izvērsties par šādu euro banknošu un monētu laišanu apgrozībā, jo pirms skaidras naudas nomaiņas dienas tām nebūs likumīga maksāšanas līdzekļa statusa turpmāk iesaistītajās dalībvalstīs; tādēļ, lai no tā izvairītos, līgumiskajā regulējumā par euro banknošu un monētu aizdevumiem jāparedz saistības, kas nosaka dažus ierobežojumus atbilstošajiem darījuma partneriem un profesionālām trešajām personām.

(5)

Priekšpiegādi atbilstošajiem darījuma partneriem un piegādi profesionālām trešajām personām priekšpiegādes otrajā fāzē var veikt tikai tad, ja turpmāk iesaistīto dalībvalstu tiesību aktu normas paredz pietiekamu aizsardzību vai ja starp iesaistītajām pusēm noslēgts līgums par: i) euro banknošu un monētu aizdevumiem priekšpiegādes nolūkā; ii) priekšpiegādi; un iii) priekšpiegādes otro fāzi.

(6)

Šai pamatnostādnei: i) jāizklāsta noteikumi, kas piemērojami līgumiskajam regulējumam, un nosacījumi, kas piemērojami priekšpiegādei un priekšpiegādes otrajai fāzei; ii) jānosaka grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas prasības, kas jāievēro attiecībā uz priekšpiegādi un priekšpiegādes otro fāzi; un iii) jāparedz atbilstoši pasākumi priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu un monētu apdrošināšanai.

(7)

Lai gan euro monētu emisijas režīma izveide galvenokārt ir iesaistīto dalībvalstu kompetencē, turpmākām Eurosistēmas NCB ir būtiska loma euro monētu izplatīšanā. Tādēļ šīs pamatnostādnes noteikumi, kas attiecas uz euro monētām, uzskatāmi par ieteikumiem, kuri NCB jāpiemēro tā regulējuma ietvaros, kuru euro monētu emisijai ievieš turpmāk iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

(8)

Turpmāko Eurosistēmas NCB apgāde ar euro banknotēm un monētām priekšpiegādes nolūkā ir saistīta ar dažiem finanšu riskiem. Lai nodrošinātos pret šiem riskiem, turpmākām Eurosistēmas NCB jāapņemas atmaksāt no Eurosistēmas aizņemtās euro banknotes no tām turpmāk to vajadzībām piešķirtā banknošu izgatavošanas apjoma. Bez tam priekšpiegāde pieļaujama tikai tad, ja atbilstošie darījuma partneri sniedz attiecīgajai turpmākai Eurosistēmas NCB pietiekamu atbilstošu nodrošinājumu.

(9)

Eurosistēmas NCB, kas piegādā euro banknotes un monētas priekšpiegādes nolūkā, un turpmākām Eurosistēmas NCB jānoslēdz īpaši līgumi, lai nodrošinātu šajā pamatnostādnē izklāstīto noteikumu un procedūru ievērošanu.

(10)

Šajā pamatnostādnē noteiktie nosacījumi priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes veikšanai jāparedz līgumos starp turpmākām Eurosistēmas NCB, atbilstošajiem darījuma partneriem un profesionālām trešajām personām, ja turpmāk iesaistītajās dalībvalstīs spēkā esošās tiesību normas nenodrošina līdzvērtīgu noteikumu un procedūru piemērošanu.

(11)

Par priekšpiegādes pieprasījumiem iepriekš jāinformē ECB kā priekšpiegādes koordinatore, un turpmākām Eurosistēmas NCB jāinformē ECB par visiem lēmumiem veikt priekšpiegādi,

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

I   NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Definīcijas

Šajā pamatnostādnē:

“priekšpiegāde” ir fiziska euro banknošu un monētu piegāde atbilstošajiem darījuma partneriem turpmāk iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic turpmākā Eurosistēmas NCB priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā,

“priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periods” ir laika posms, kurā notiek priekšpiegāde un priekšpiegādes otrā fāze un kurš sākas ne agrāk par četriem mēnešiem pirms skaidras naudas nomaiņas dienas un beidzas pulksten 00.00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā,

“priekšpiegādes otrā fāze” ir fiziska euro banknošu un monētu piegāde profesionālām trešajām personām turpmāk iesaistītās dalībvalsts teritorijā, ko veic atbilstošs darījuma partneris priešpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā,

“euro zona” ir iesaistīto dalībvalstu teritorija,

“skaidras naudas nomaiņas diena” ir diena, kad euro banknotes un monētas kļūst par likumīgu maksāšanas līdzekli noteiktā turpmāk iesaistītā dalībvalstī,

“iesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas ieviesusi euro,

“turpmāk iesaistītā dalībvalsts” ir neiesaistītā dalībvalsts, kas izpildījusi euro ieviešanas nosacījumus un attiecībā uz kuru ir pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu (saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu),

“neiesaistītā dalībvalsts” ir dalībvalsts, kas nav ieviesusi euro,

“Eurosistēma” ir iesaistīto dalībvalstu NCB un ECB,

“atbilstošais darījuma partneris” ir iestāde, kas definēta 5. pantā un atbilst prasībām, kuras noteiktas euro banknošu un monētu saņemšanai priekšpiegādes nolūkā,

“profesionālas trešās personas” ir dažas komerciālas mērķa grupas, piemēram, mazumtirgotāji, tirdzniecības automātu nozare un skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmumi, kas atrodas tajā pašā turpmāk iesaistītajā dalībvalstī, kur atbilstošais darījuma partneris, un par kuriem atbilstošais darījuma partneris uzskata, ka tiem ir pamatota nepieciešamība saņemt piegādi priekšpiegādes otrajā fāzē un ka tie spēj izpildīt prasības, kādas noteiktas attiecībā uz priekšpiegādes otro fāzi,

“skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmums” ir uzņēmums, kas kredītiestādēm sniedz banknošu un monētu pārvadāšanas, glabāšanas un apstrādes pakalpojumus,

“Eurosistēmas NCB” ir iesaistītās dalībvalsts NCB,

“turpmākā Eurosistēmas NCB” ir turpmāk iesaistītās dalībvalsts NCB,

“atbilstošs nodrošinājums” ir nodrošinājums, kas definēts 8. pantā,

“piegādi veicošā Eurosistēmas NCB” ir Eurosistēmas NCB, kas priekšpiegādes nolūkā piegādā turpmākai Eurosistēmas NCB euro banknotes un monētas neatkarīgi no tā, kura Eurosistēmas NCB ir šo banknošu un monētu likumiskā īpašniece,

“sākumpieprasījums” ir paredzamais euro banknošu un monētu daudzums, kāds būs vajadzīgs turpmāk iesaistītā dalībvalstī skaidras naudas nomaiņas dienā, lai apmierinātu viena gada pieprasījumu,

“Eurosistēmas darba diena” ir diena, kurā darbojas ECB vai arī viena vai vairākas NCB, kurā darbojas TARGET sistēma vai sistēma, kas aizstāj TARGET sistēmu, un kas ir norēķinu diena euro naudas tirgus un ārvalstu valūtas darījumiem ar euro,

“TARGET sistēma” ir Eiropas Vienotā automatizētā reālā laika bruto norēķinu sistēma,

“kredītiestāde” ir iestāde, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 20. marta Direktīvas Nr. 2000/12/EK par kredītiestāžu darbības sākšanu un veikšanu (2) 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā,

“aizstātā valūta” ir turpmāk iesaistītās dalībvalsts nacionālās valūtas vienība pirms skaidras naudas nomaiņas dienas.

2. pants

Šajā pamatnostādnē izklāstīto noteikumu piemērošana

1.   Šajā pamatnostādnē izklāstītos priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes noteikumus un procedūras piemēro attiecībā uz priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes darījumiem neatkarīgi no tā, vai turpmākā Eurosistēmas NCB: i) aizņemas banknotes un monētas, ko piegādāt priekšpiegādē; vai ii) izgatavo vai iegādājas tās.

2.   Šī pamatnostādne neattiecas uz Eurosistēmas NCB veiktu euro banknošu un monētu fizisku piegādi neiesaistīto dalībvalstu NCB pirms šīm pēdējām nav piešķirts turpmākās Eurosistēmas NCB statuss.

II   NODAĻA

EURO BANKNOŠU UN MONĒTU AIZDEVUMI PRIEKŠPIEGĀDES NOLŪKĀ

3. pants

Piegāde

1.   Viena vai attiecīgā gadījumā vairākas Eurosistēmas NCB var piegādāt turpmākai Eurosistēmas NCB euro banknotes un monētas priekšpiegādes un sākumpieprasījuma apmierināšanas nolūkā.

2.   Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, nepieprasa nodrošinājumu no saņemošās turpmākās Eurosistēmas NCB.

3.   Eurosistēmas NCB piegādā euro banknotes un monētas turpmākai Eurosistēmas NCB tikai pēc tam, kad starp Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, un saņemošo turpmāko Eurosistēmas NCB noslēgts līgums, kurā noteikts, ka euro banknošu un monētu aizdevumam turpmākai Eurosistēmas NCB piemēro šajā pamatnostādnē izklāstītos nosacījumus un ka tādējādi tie tiks piemēroti, nosakot priekšpiegādes un priekšpiegādes otrās fāzes kārtību.

4.   Euro banknošu un monētu piegādi neuzsāk pirms nav pieņemts lēmums par neiesaistītās dalībvalsts izņēmuma statusa atcelšanu saskaņā ar Līguma 122. panta 2. punktu.

5.   Pēc apspriešanās ar Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, ECB skaidri norāda krājumus, no kuriem tiks ņemtas piegādājamās euro banknotes un monētas, kā arī piegādi veicošās Eurosistēmas NCB nosaukumu. Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, nodrošina, ka tiek pieņemts lēmums par šādu krājumu papildināšanu.

4. pants

Nosacījumi, kas piemērojami euro banknošu un monētu aizdevumam

1.   Šajā pantā izklāstītos nosacījumus precizē 3. panta 3. punktā minētajos līgumos.

2.   Visos līgumos precīzi nosaka piegādājamo euro banknošu un monētu apjomu, kas iedalīts pa denominācijām, un piegādes laiku.

3.   Euro banknotes un monētas priekšpiegādes un sākumpieprasījuma apmierināšanas nolūkā pārvadā uz turpmāko Eurosistēmas NCB saskaņā ar drošības un apdrošināšanas noteikumiem, ko parasti piemēro liela apmēra euro banknošu un monētu pārvedumiem NCB starpā. Risks par piegādāto euro banknošu un monētu bojāeju, nozaudēšanu, zādzību un nolaupīšanu pāriet uz turpmāko Eurosistēmas NCB brīdī, kad euro banknotes un monētas tiek izvestas no piegādi veicošās Eurosistēmas NCB naudas glabātavām.

4.   Turpmākā Eurosistēmas NCB sedz izdevumus, kas saistīti ar euro banknošu un monētu pārvadāšanu no Eurosistēmas NCB uz turpmāko Eurosistēmas NCB. Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, nodrošina, ka pārvadāšana notiek efektīvi.

5.   Ja divpadsmit mēnešu laikā no skaidras naudas nomaiņas dienas turpmākai Eurosistēmas NCB vajadzīgs liela apmēra euro banknošu un monētu pārvedums no Eurosistēmas, šo pieprasījumu uzskata par sākumpieprasījuma daļu un attiecībā uz atmaksu tam piemēro tos pašus noteikumus, ko priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm un monētām kā noteikts 6. līdz 8. punktā. Visiem pārējiem šāda pieprasījuma izpildes aspektiem piemēro tādus pašus noteikumus kā liela apmēra pārvedumam.

6.   Turpmākā Eurosistēmas NCB ievēro šādas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas saistības pret Eurosistēmas NCB, kura(-s) veic piegādi:

a)

priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā turpmākā Eurosistēmas NCB iegrāmato priekšpiegādes (un sākumpieprasījuma apmierināšanas) nolūkā piegādāto euro banknošu un monētu summu ārpus bilances atbilstoši to nominālvērtībai;

b)

turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo Eurosistēmas NCB, kas veic piegādi, par priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu un monētu summu;

c)

turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo par kopējo visu priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu summu (iedalot pa denominācijām), kas nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, kā arī par dienu, kad tai kļuva zināms, ka šīs banknotes nonākušas apgrozībā.

7.   Sākot ar skaidras naudas nomaiņas dienu turpmākā Eurosistēmas NCB ievēro šādas grāmatvedības un finanšu pārskatu sniegšanas saistības:

a)

priekšpiegādē piegādātās euro banknotes iegrāmato kā bilances posteņus uz skaidras naudas nomaiņas dienu, ja vien tās jau nav iegrāmatotas atbilstoši 10. punktam;

b)

priekšpiegādē piegādāto euro banknošu kopējo summu iegrāmato turpmākās Eurosistēmas NCB bilances postenī “apgrozībā esošās banknotes”, izņemot banknotes, kas nonāca apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas un par kurām ziņots atbilstoši 6. punkta c) apakšpunktam;

c)

starpību starp priekšpiegādē piegādāto euro banknošu kopējo summu un priekšpiegādē piegādāto euro banknošu summām, kas debetētas atbilstošo priekšpiegādes darījuma partneru kontos turpmākās Eurosistēmas NCB saskaņā ar 15. panta noteikumiem, uzskata par nodrošinātu, neatmaksātu aizdevumu, kas piešķirts atbilstošajiem darījuma partneriem un kas tiem jāatmaksā saskaņā ar 15. pantu.

8.   Turpmākā Eurosistēmas NCB atmaksā euro banknotes, ko tā aizņēmusies no Eurosistēmas NCB priekšpiegādes nolūkā, piegādājot līdzvērtīgu skaitu līdzvērtīgas kvalitātes euro banknotes, kuras tā izgatavo vai iegādājas, izmantojot Eurosistēmas euro banknošu izgatavošanas daļu, kāda tai vienu vai vairākus gadus pēc kārtas pēc tā gada, kurā notika skaidras naudas nomaiņa, tiek piešķirta papildus tās parastajai Eurosistēmas euro banknošu izgatavošanas daļai attiecīgajos gados. Par atmaksājamo līdzvērtīga skaita un kvalitātes banknošu aprēķinu lemj ECB Padome. Padome attiecīgā laikā nosaka, kā aprēķina līdzvērtīgas kvalitātes līdzvērtīgu banknošu skaitu, kas jāatmaksā par otrās sērijas euro emisiju.

9.   Turpmākā Eurosistēmas NCB veic priekšpiegādi saskaņā ar III un IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem. Piegādi neveic kamēr starp turpmāko Eurosistēmas NCB un atbilstošo darījuma partneri nav noslēgts līgums, kurā iekļauti šādi nosacījumi, ja vien valsts tiesību normas par priekšpiegādi nenodrošina, ka visiem atbilstošajiem darījuma partneriem piemēro nosacījumus, kas līdzvērtīgi III un IV nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

10.   Ja priekšpiegādē piegādātās euro banknotes nonāk apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, Eurosistēmas NCB, kas veica piegādi, iegrāmato tās kā emitētas un apgrozībā esošas. Eurosistēmas NCB, kas veica piegādi, iegrāmato prasījumu pret turpmāko Eurosistēmas NCB par summu, kura līdzinās to euro banknošu nominālvērtībai, kas nonāca apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas. Turpmākā Eurosistēmas NCB par šo prasījumu maksā atlīdzību Eurosistēmas NCB, kas veica piegādi. Atlīdzība maksājama no dienas, kad turpmākai Eurosistēmas NCB kļuva zināma šo euro banknošu nonākšana apgrozībā, līdz Eurosistēmas pirmajai darba dienai pēc skaidras naudas nomaiņas dienas. Šajā dienā par turpmākās Eurosistēmas NCB saistību un ar to saistīto atlīdzību norēķinās, izmantojot TARGET sistēmu vai sistēmu, kas aizstāj TARGET. Atlīdzības atsauces likme ir pēdējā pieejamā robežlikme, kas izmantota Eurosistēmas galveno refinansēšanas operāciju izsolēs saskaņā ar 2000. gada 31. augusta Pamatnostādnes ECB/2000/7 par Eurosistēmas monetārās politikas instrumentiem un procedūrām (3) I pielikuma 3.1.2. punktu. Ja turpmākai Eurosistēmas NCB euro banknotes priekšpiegādes nolūkā piegādā vairāk nekā viena Eurosistēmas NCB, 3. panta 3. punktā paredzētā līguma noteikumos nosaka to piegādi veikušo NCB, kas iegrāmato apgrozībā esošās banknotes un prasījums pret turpmāko Eurosistēmas NCB.

11.   Turpmākā Eurosistēmas NCB ziņo ECB par:

a)

priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām); un

b)

priekšpiegādē un priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro monētu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām).

III   NODAĻA

PRIEKŠPIEGĀDE

5. pants

Atbilstošie darījuma partneri

Kredītiestādes, kas nodibinātas turpmāk iesaistītajā dalībvalstī (tostarp ārvalstu kredītiestāžu filiāles, kas atrodas turpmāk iesaistītajā dalībvalstī), un nacionālās pasta iestādes, kurām ir konts turpmākajā Eurosistēmas NCB, uzskata par atbilstošām euro banknošu un monētu saņemšanai priekšpiegādes nolūkā, ja ir noslēgts līgums saskaņā ar 4. panta 9. punktu.

6. pants

Piegāde priekšpiegādes nolūkā

1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB nedrīkst uzsākt euro banknošu un monētu piegādi priekšpiegādes nolūkā pirms nav sācies priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periods.

2.   Turpmākā Eurosistēmas NCB var veikt euro banknošu un monētu priekšpiegādi saskaņā ar šīs pamatnostādnes noteikumiem. Euro banknošu un monētu priekšpiegādi nesāk, kamēr starp turpmāko Eurosistēmas NCB un saņemošo atbilstošo darījuma partneri nav noslēgts līgums, kurā iekļauti šajā un IV nodaļā izklāstītie nosacījumi (ja vien attiecīgās turpmāk iesaistītās dalībvalsts tiesību aktu normas neparedz līdzvērtīgus noteikumus un procedūras).

7. pants

Nodrošinājuma sniegšana

1.   Atbilstošie darījuma partneri, kam jāsaņem euro banknošu priekšpiegāde, sniedz savai turpmākai Eurosistēmas NCB atbilstošu nodrošinājumu kā noteikts 8. pantā, lai:

a)

pilnībā nosegtu priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu nominālvērtību un,

b)

nodrošinātu, ka tiek izpildītas 10. pantā noteiktās saistības, kas jāparedz līgumā starp turpmāko Eurosistēmas NCB un atbilstošo darījuma partneri.

2.   Ja nodrošinājums tiek atsavināts, lai nodrošinātu 10. pantā noteikto saistību izpildi, atbilstošais darījuma partneris sniedz turpmākajai Eurosistēmas NCB papildu nodrošinājumu, lai pilnībā nosegtu priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu nominālvērtību kā noteikts 1. punkta a) apakšpunktā.

3.   Nodrošinājumu turpmākai Eurosistēmas NCB sniedz pirms tā uzsāk euro banknošu un monētu priekšpiegādi, un tas nosedz riskus, kas saistīti ar piegādes uzsākšanu priekšpiegādes nolūkā.

4.   Turpmākā Eurosistēmas NCB nodrošina, ka nodrošinājums ir pilnībā atsavināms. Šajā nolūkā tā noformē atbilstošo nodrošinājumu, izmantojot pienācīga nodrošinājuma izveides procedūras kā izklāstīts Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā.

5.   Turpmākā Eurosistēmas NCB veic atbilstošus riska kontroles pasākumus, lai nodrošinātos pret riskiem, kas saistīti ar priekšpiegādi. Pirms priekšpiegādes uzsākšanas tā apspriežas ar ECB par šajā pantā minētajiem riska kontroles pasākumiem. Ja atbilstošā nodrošinājuma tirgus vērtību koriģē, lai ņemtu vērā piemērotos riska kontroles pasākumus, attiecīgi jākoriģē nodrošinājuma summa tādējādi, lai tā aizvien pilnībā nosegtu to priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu nominālvērtību, kas nav debetēta atbilstošo darījuma partneru kontos turpmākajā Eurosistēmas NCB, kura veica euro monētu un banknošu priekšpiegādi.

6.   Pirms priekšpiegādes noslēdzamā līguma noteikumos nosaka, ka atbilstošais darījuma partneris piešķir turpmākajai Eurosistēmas NCB tiesības atsavināt nodrošinājumu, ja priekšpiegādi saņēmušais atbilstošais darījuma partneris pārkāpj kādu no saistībām, kura šajā pamatnostādnē minēta kā priekšpiegādes priekšnoteikums un par kuru atbilstošais darījuma partneris un turpmākā Eurosistēmas NCB ir īpaši vienojušies, bet atbilstošais darījuma partneris nemaksā 10. pantā noteikto līgumsodu.

8. pants

Atbilstošs nodrošinājums

1.   Visus Eurosistēmas monetārās politikas operāciju nolūkiem atbilstošos aktīvus kā tie definēti Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā uzskata par atbilstošu nodrošinājumu priekšpiegādes nolūkiem.

2.   Aktīvus, kas denominēti aizstātajās valūtās vai euro un kuri atbilst Pamatnostādnes ECB/2000/7 I pielikumā noteiktajiem vienotajiem kritērijiem un ir atbilstoši Eurosistēmas monetārās politikas operāciju nolūkiem (izņemot kritērijus par norēķinu vietu un denominācijas valūtu), uzskata par atbilstošu nodrošinājumu priekšpiegādes nolūkiem. Aktīvus tur (par tiem norēķinās) euro zonā vai turpmāk iesaistītā dalībvalstī, izmantojot iekšzemes vērtspapīru norēķinu sistēmu, kas izvērtēta, ņemot vērā ECB “Standartus ES vērtspapīru norēķinu sistēmu izmantošanai ECBS kredītoperācijās”.

3.   Kā atbilstošu nodrošinājumu var sniegt arī: a) naudas noguldījumus, kas denominēti aizstātajā valūtā; b) euro denominētus naudas noguldījumus nodalītos kontos, par kuriem maksā atlīdzību atbilstoši tādai pašai likmei, kādu piemēro obligātajām rezervēm; vai c) noguldījumus, kas denominēti aizstātajā valūtā vai euro, vai arī ir kādā citā formā, kuru turpmākā Eurosistēmas NCB uzskata par pieņemamu.

9. pants

Ziņošana

1.   Atbilstošais darījuma partneris ziņo savai turpmākai Eurosistēmas NCB par:

a)

priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām); un

b)

priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro monētu galīgo kopējo summu (iedalot pa denominācijām).

2.   Atbilstošais darījuma partneris, kas saņēmis priekšpiegādi, īstenojot priekšpiegādes otro fāzi nekavējoties sniedz savai turpmākai Eurosistēmas NCB informāciju par to profesionālo trešo personu identitāti, kuras saņēmušas piegādi priekšpiegādes otrajā fāzē, kā arī par priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto euro banknošu un monētu summām par katru atsevišķu klientu. Turpmākā Eurosistēmas NCB uzskata šādu informāciju par konfidenciālu un izmanto to vienīgi, lai uzraudzītu, kā profesionālās trešās personas ievēro to saistības, kas attiecas uz izvairīšanos no euro banknošu un monētu pāragras apgrozības, kā arī ziņošanai saskaņā ar 4. panta 11. punktu.

3.   Atbilstošais darījuma partneris, kas saņēmis priekšpiegādi, nekavējoties informē to turpmāko Eurosistēmas NCB, kura veica tam priekšpiegādi (un kas pēc tam informē ECB) par:

a)

to, vai ir kāds iemesls uzskatīt, ka daļa no priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm vai monētām nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas; un

b)

priekšpiegādē piegādāto banknošu kopējo summu (iedalot pa denominācijām), kas nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, ja tādas ir.

10. pants

Atbilstošā darījuma partnera saistības attiecībā uz priekšpiegādes otro fāzi

Pirms priekšpiegādes otrās fāzes atbilstošie darījuma partneri, kas saņēmuši priekšpiegādi, apņemas veikt priekšpiegādes otro fāzi tikai saskaņā ar šajā pamatnostādnē noteiktajiem noteikumiem un procedūrām, par kuriem tie vienojas ar profesionālām trešajām personām, kam paredzēts veikt piegādes priekšpiegādes otrajā fāzē. Jo īpaši vienojas par šādiem nosacījumiem pirms atbilstošais darījuma partneris var uzsākt priekšpiegādes otro fāzi:

a)

atbilstošais darījuma partneris nodrošina, ka priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas atrodas priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušo profesionālo trešo personu telpās, kur tās uzglabā atsevišķi no citām euro banknotēm un monētām, citas valūtas vai cita īpašuma, lai izvairītos no to nonākšanas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas; par šādu pāragru apgrozību tiek noteikti atbilstoši līgumsodi;

b)

atbilstošais darījuma partneris vienojas ar profesionālo trešo personu, kam tiks veikta piegāde priekšpiegādes otrajā fāzē, ka tā ļaus turpmākajai Eurosistēmas NCB veikt revīzijas un pārbaudes priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušās profesionālās trešās personas telpās, lai pārbaudītu, vai priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas tur atrodas;

c)

atbilstošais darījuma partneris maksā turpmākai Eurosistēmas NCB līgumsodu tādā apmērā, kas ir proporcionāls nodarītajam kaitējumam, tomēr ne mazāk kā 10 % no priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās summas, ja: i) turpmākai Eurosistēmas NCB nepiešķir piekļuvi b) apakšpunktā minētās revīzijas un pārbaužu veikšani, vai ii) priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas netiek uzglabātas priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmušās profesionālās trešās personas telpās kā noteikts šajā pantā; turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu līgumsodu: i) ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ir ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni, vai ii) tādā mērā, cik priekšpiegādes otrajā fāzē piegādi saņēmusī profesionālā trešā persona jau samaksājusi soda naudu atbilstoši 16. panta 2. punkta f) apakšpunktam.

11. pants

Statistikas jautājumi

Lai piemērotu 2001. gada 22. novembra Regulu (EK) Nr. 2423/2001 (ECB/2001/13) par monetāro finanšu iestāžu sektora konsolidēto bilanci (4), turpmākā Eurosistēmas NCB nodrošina, ka monetārās finanšu iestādes tās attiecīgajā dalībvalstī priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes periodā negrāmato to bilancē posteņus un darījumus, kas attiecas uz priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm un monētām.

12. pants

Izplatīšana filiālēm

Turpmākā Eurosistēmas NCB ļauj atbilstošajiem darījuma partneriem izplatīt priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas to filiālēm turpmāk iesaistītajā dalībvalstī.

13. pants

Pāragras apgrozības aizliegums

1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB aizliedz atbilstošajiem darījuma partneriem atsavināt tiem piegādātās euro banknotes un monētas pirms pulksten 00:00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā, ja vien šajā pamatnostādnē nav noteikts citādi. Turpmākā Eurosistēmas NCB jo īpaši pieprasa, lai atbilstošie darījuma partneri uzglabā priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas to naudas glabātavās atsevišķi no citām euro banknotēm un monētām, citas valūtas vai cita īpašuma, kā arī drošībā, lai novērstu to bojāeju, zādzību, nolaupīšanu vai jebkādu citu iemeslu, kas varētu izraisīt pāragru nonākšanu apgrozībā.

2.   Atbilstošie darījuma partneri nodrošina, ka pirms skaidras naudas nomaiņas dienas apgrozībā nav priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas.

3.   Atbilstošie darījuma partneri piešķir turpmākām Eurosistēmas NCB tiesības veikt revīziju un pārbaudi to telpās, lai tās pārbaudītu, vai priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētas tur atrodas, kā arī kārtību, kādā atbilstošie darījuma partneri veic priekšpiegādes otro fāzi.

4.   Atbilstošie darījuma partneri apņemas maksāt soda naudu turpmākai Eurosistēmas NCB, ja atbilstošais darījuma partneris pārkāpj saistības, kas attiecas uz priekšpiegādi, ieskaitot attiecībā uz priekšpiegādē piegādāto banknošu laišanu apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas vai rīcību, kas to veicina, vai arī atsakās atļaut veikt revīziju vai pārbaudes, kā arī par citiem saistību pārkāpumiem. Turpmākā Eurosistēmas NCB nodrošina, ka par šādiem pārkāpumiem tiek paredzēta attiecīgā gadījumā līgumā vai likumā noteikta soda nauda, kuras apmēram jābūt proporcionālam nodarītajam kaitējumam. Turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu soda naudu, ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

14. pants

Bojāejas, nozaudēšanas, zādzības vai nolaupīšanas risks

Priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu bojāejas, nozaudēšanas, zādzības vai nolaupīšanas risks gulst uz atbilstošajiem darījuma partneriem no brīža, kad šādas banknotes un monētas tiek izvestas no turpmākās Eurosistēmas NCB naudas glabātavām. Turpmākā Eurosistēmas NCB var pieprasīt atbilstošajiem darījuma partneriem nosegt šos riskus, iegādājoties atbilstošu apdrošināšanu, vai citiem atbilstošiem līdzekļiem. Tomēr turpmākā Eurosistēmas NCB un atbilstošais darījumu partneris vienojas, ka, neatkarīgi no šādas apdrošināšanas, piemēro 15. panta noteikumus par to priekšpiegādē piegādāto euro banknošu vai monētu tūlītēju debetēšanu, kuras pāragri nonāk apgrozībā, un ar to saistītajiem atlīdzības maksājumiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā, turpmākā Eurosistēmas NCB un atbilstošais darījuma partneris var vienoties, ka turpmākā Eurosistēmas NCB gādā par praktiskajiem pasākumiem, kas saistīti ar euro banknošu un monētu pārvadāšanu priekšpiegādes nolūkā atbilstošā darījuma partnera vārdā un uz viņa risku, vai, ja turpmākā Eurosistēmas NCB vēlas – uz turpmākās Eurosistēmas NCB risku.

15. pants

Debetēšana un kreditēšana

1.   Atbilstošajiem darījuma partneriem priekšpiegādē piegādātās euro banknotes un monētes debetē šo atbilstošo darījuma partneru kontos to turpmākā Eurosistēmas NCB atbilstoši to nominālvērtībai saskaņā ar šādu “lineārā debeta modeli”: priekšpiegādē piegādāto euro banknošu un monētu kopējo summu debetē ar trīs vienādiem maksājumiem norēķinu dienā par Eurosistēmas pirmo, ceturto un piekto galveno refinansēšanas operāciju pēc skaidras naudas nomaiņas dienas.

2.   Ja priekšpiegādi saņēmušā atbilstošā darījuma partnera kontā turpmākajā Eurosistēmas NCB, kura veikusi priekšpiegādi, nav pietiekami daudz līdzekļu, lai debetētu kontu kā noteikts 1. punktā, uzskata, ka atbilstošais darījuma partneris ir pārkāpis savas saistības samaksāt par priekšpiegādē piegādātajām euro banknotēm un monētām.

3.   Euro banknotes un monētas, kas piegādātas atbilstošajiem darījuma partneriem skaidras naudas nomaiņas dienā vai pēc tam, debetē to attiecīgajos kontos turpmākās Eurosistēmas NCB saskaņā ar Eurosistēmas pašreizējo praksi. Tāpat arī euro banknotes un monētas, ko atbilstošie darījumu partneri atdod skaidras nomaiņas dienā vai pēc tam, kreditē to attiecīgajos kontos turpmākās Eurosistēmas NCB.

4.   Banknotes un monētas, kas denominētas aizstātajā valūtā un ko atdevuši atbilstošie darījumu partneri, kreditē to attiecīgajos kontos turpmākās Eurosistēmas NCB saskaņā ar Eurosistēmas pašreizējo praksi.

5.   Ja euro banknotes vai monētas nonāk apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, tad par šādām banknotēm vai monētām nekavējoties pieprasa samaksu no priekšpiegādi saņēmušā atbilstošā darījumu partnera kā par ārvalstu valūtu. Visas šādas euro banknotes iegrāmato kā “apgrozībā esošas” tās Eurosistēmas NCB pārskatos, kura piegādāja tās turpmākai Eurosistēmas NCB priekšpiegādes nolūkā. Grāmatošanu veic neatkarīgi no tā, kāda iemesla dēļ banknotes nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas.

IV   NODAĻA

PRIEKŠPIEGĀDES OTRĀ FĀZE

16. pants

Nosacījumi, kas attiecas uz euro banknošu un monētu piegādi priekšpiegādes otrās fāzes nolūkiem

1.   Piegādi profesionālām trešajām personām priekšpiegādes otrajā fāzē nedrīkst sākt pirms priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes perioda sākuma.

2.   Pirms priekšpiegādes otrās fāzes uzsākšanas atbilstošais darījuma partneris un profesionālās trešās personas noslēdz līgumu, kas nosaka vismaz šādus jautājumus:

a)

priekšpiegādes otrā fāze pilnībā notiek uz profesionālās trešās personas risku un atbildību, kā arī atbilstoši nosacījumiem, par kuriem ir vienošanās saskaņā ar šo pamatnostādni;

b)

profesionālā trešā persona ar savas turpmākās Eurosistēmas NCB starpniecību ziņo ECB par visām priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātajām euro banknotēm un monētām;

c)

profesionālā trešā persona uzglabā priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās euro banknotes un monētas kā noteikts 10. panta a) apakšpunktā un neatsavina tās pirms pulksten 00:00 (pēc vietējā laika) skaidras naudas nomaiņas dienā;

d)

profesionālā trešā persona piešķir savai turpmākai Eurosistēmas NCB tiesības veikt revīziju un pārbaudes tās telpās, lai pārbaudītu, vai priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās banknotes un monētas tur atrodas;

e)

profesionālā trešā persona ziņo turpmākai Eurosistēmas NCB par to priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāto banknošu kopējo summu (iedalot pa denominācijām), kas nonākušas apgrozībā pirms skaidras naudas nomaiņas dienas, ja šādas banknotes ir;

f)

profesionālā trešā persona apņemas maksāt soda naudu turpmākai Eurosistēmas NCB, ja profesionālā trešā persona pārkāpj saistības, kas attiecas uz priekšpiegādes otro fāzi, ieskaitot c) apakšpunktā minēto saistību, vai arī atsakās ļaut veikt revīziju vai pārbaudes kā noteikts d) apakšpunktā, kā arī par citiem saistību pārkāpumiem; par šādiem pārkāpumiem paredz attiecīgi līgumā vai likumā noteiktu soda naudu, kam jābūt proporcionālai nodarītajam kaitējumam, tomēr ne mazākai kā 10 % no priekšpiegādes otrajā fāzē piegādātās summas; turpmākā Eurosistēmas NCB nepiemēro šādu soda naudu, ja attiecīgā turpmāk iesaistītā dalībvalsts ieviesusi reglamentējošus noteikumus, kas paredz līdzvērtīgu aizsardzības līmeni.

17. pants

Neizplatīšana plašākai sabiedrībai

1.   Turpmākā Eurosistēmas NCB aizliedz atbilstošajiem darījuma partneriem priekšpiegādes otrajā fāzē piegādāt euro banknotes un monētas plašākai sabiedrībai.

2.   Šī panta 1. punkts neaizliedz piegādāt plašākai sabiedrībai monētu sākuma komplektus, kuros iekļauts neliels daudzums dažādas denominācijas euro monētu kā attiecīgā gadījumā noteikušas dažu turpmāk iesaistīto dalībvalstu kompetentās iestādes.

V   NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Pārbaude

Turpmākā Eurosistēmas NCB nosūta ECB visu attiecīgajā dalībvalstī saistībā ar šo pamatnostādni pieņemto tiesību aktu un noteikumu kopijas vēlākais trīs mēnešus pirms priekšpiegādes/priekšpiegādes otrās fāzes perioda sākuma, tomēr to nedara, pirms attiecībā uz šādu dalībvalsti nav pieņemts lēmums par izņēmuma statusa atcelšanu.

19. pants

Euro monētas

Turpmākām Eurosistēmas NCB tiek ieteikts piemērot šīs pamatnostādnes noteikumus euro monētām, ja vien to kompetento iestāžu ieviestais regulējums nenosaka citādi.

20. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā 2006. gada 19. jūlijā.

2.   Šī pamatnostādne ir adresēta iesaistīto dalībvalstu centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2006. gada 14. jūlijā

ECB Padomes vārdā

ECB priekšsēdētājs

Jean-Claude TRICHET


(1)  OV L 139, 11.5.1998., 1. lpp. Regula, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 2169/2005 (OV L 346, 29.12.2005., 1. lpp.).

(2)  OV L 126, 26.5.2000., 1. lpp.

(3)  OV L 310, 11.12.2000., 1. lpp. Pamatnostādne, kurā jaunākie grozījumi veikti ar Pamatnostādni ECB/2005/17 (OV L 30, 2.2.2006., 26. lpp.).

(4)  OV L 333, 17.12.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi veikti ar Regulu (EK) Nr. 2181/2004 (ECB/2004/21) (OV L 371, 18.12.2004., 42. lpp.).


Top