EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0707

Komisijas Regula (EK) Nr. 707/2006 ( 2006. gada 8. maijs ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par apstiprinājumiem uz noteiktu laiku un I un III pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 122, 9.5.2006, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 392–393 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 213 - 214
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 29 - 30

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; Atcelts ar 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/707/oj

9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 707/2006

(2006. gada 8. maijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par apstiprinājumiem uz noteiktu laiku un I un III pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 15. jūlija Regulu (EK) Nr. 1592/2002 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi (1) (turpmāk tekstā – “pamatregula”), un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu un 6. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1592/2002 tika ieviesta ar Komisijas 2003. gada 20. novembra Regulu (EK) Nr. 2042/2003 par gaisa kuģu un aeronavigācijas ražojumu, daļu un ierīču pastāvīgu lidotspēju un šo uzdevumu izpildē iesaistīto organizāciju un personāla apstiprināšanu (2), kā arī ar 2003. gada 24. septembra Regulu (EK) Nr. 1702/2003, ar ko paredz īstenošanas noteikumus par sertifikāciju attiecībā uz gaisa kuģu un ar tiem saistīto ražojumu, daļu un ierīču lidojumderīgumu un atbilstību vides aizsardzības prasībām, kā arī projektēšanas un ražošanas organizāciju sertifikāciju (3).

(2)

Regulas (EK) Nr. 2042/2003 7. panta 4. punkts nosaka, ka dalībvalstis var izsniegt apstiprinājumus saistībā ar II un IV pielikumu ar ierobežotu spēkā esamības termiņu līdz 2005. gada 28. septembrim.

(3)

Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (turpmāk tekstā – “Aģentūra”) ir veikusi noteikumu ietekmes novērtējumu saistībā ar apstiprinājumu derīguma termiņu un ir secinājusi, ka ir jānosaka jauns termiņš, kas ļautu dalībvalstīm pielāgot savus tiesību aktus sistēmai, kura paredz apstiprinājumus uz nenoteiktu laiku.

(4)

Pēdējo nelaimes gadījumu, kas radušies novecojušu gaisa kuģu un degvielas cisternu uzliesmošanas drošības dēļ, pētījumu rezultāti uzsver vajadzību ņemt vērā jaunās vai pārveidotās apkopes instrukcijas, kuras sniedzis tipa sertifikāta īpašnieks, un sniegt regulārus pārskatus par tehniskās apkopes programmu.

(5)

Ir jāprecizē, ka personālam, kam piešķirtas īpašas tiesības veikt atestāciju, 24 stundu laikā jāuzrāda kvalifikāciju apliecinoša licence, ja to pieprasa pilnvarota persona.

(6)

Tādēļ Regulā (EK) Nr. 2042/2003 ir jāizdara attiecīgie grozījumi.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi balstās uz atzinuma, ko sniegusi Eiropas Aviācijas drošības aģentūra saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 12. panta 2. punkta b) apakšpunktu un ar 14. panta 1. punktu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1592/2002 54. panta 3. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 2042/2003 groza šādi.

1)

7. panta 4. punktā vārdkopu “līdz 2005. gada 28. septembrim” aizstāj ar vārdkopu “līdz 2007. gada 28. septembrim”.

2)

I pielikumā M.A.302. daļai ir pievienoti šādi f) un g) apakšpunkti:

“f)

Tehniskās apkopes programma ir regulāri jāpārskata un vajadzības gadījumā jāgroza. Pārskatu veikšana nodrošinās programmas derīgumu, vienlaicīgi ņemot vērā ekspluatācijas pieredzi un jaunās un/vai grozītās tehniskās apkopes instrukcijas, kuras sniedzis tipa sertifikāta īpašnieks.

g)

Tehniskās apkopes programmā jāatspoguļo piemērojamās obligātās normatīvās prasības, kas noteiktas tipa sertifikāta īpašnieka izdotajos dokumentos, lai atbilstu 21.A.61. daļai.”.

3)

III pielikumā iekļauj šādu daļu:

“66.A.55   Kvalifikācijas apliecināšana

Personālam, kam piešķirtas īpašas tiesības veikt atestāciju, 24 stundu laikā jāuzrāda kvalifikāciju apliecinoša licence, ja to pieprasa pilnvarota persona.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 8. maijā

Komisijas vārdā —

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 240, 7.9.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1701/2003 (OV L 243, 27.9.2003., 5. lpp.).

(2)  OV L 315, 28.11.2003., 1. lpp.

(3)  OV L 243, 27.9.2003., 6. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 381/2005 (OV L 61, 8.3.2005., 3. lpp.).


Top