EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0700

Padomes Regula (EK) Nr. 700/2006 ( 2006. gada 25. aprīlis ), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs

OJ L 352M , 31.12.2008, p. 427–428 (MT)
OJ L 122, 9.5.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/700/oj

9.5.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 122/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 700/2006

(2006. gada 25. aprīlis),

ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93, ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 3690/93 (2) ir balstīta uz Padomes Regulu (EEK) Nr. 3760/92 (1992. gada 20. decembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu zivsaimniecībai un akvakultūrai (3), kura ir aizstāta ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2371/2002 (2002. gada 20. decembris) par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (4). Regulā (EK) Nr. 3690/93 esošās atsauces un noteikumi vairs nav saderīgi ar šo jauno regulu, ar ko izveido jaunus noteikumus attiecībā uz zvejas kapacitātes pārvaldību, kā norādīts zvejas licencēs.

(2)

Atbilstoši Regulas (EK) Nr. 2371/2002 22. panta 3. punktam un 13. panta 3. punktam Komisija ir pilnvarota noteikt īstenošanas noteikumus zvejas licenču un zvejas jaudas pārvaldībai.

(3)

Komisija 2005. gada 3. augustā ir pieņēmusi Regulu (EK) Nr. 1281/2005 par zvejas licenču pārzināšanu un tajās ietveramo informācijas minimumu (5), kas jāpiemēro no Regulas (EK) Nr. 3690/93 atcelšanas dienas.

(4)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 3690/93 būtu jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo atceļ Regulu (EK) Nr. 3690/93.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz Regulu (EK) Nr. 1281/2005, un tās lasa saskaņā ar šīs regulas pielikumā doto korelācijas tabulu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2006. gada 25. aprīlī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 341, 31.12.1993., 93. lpp.

(3)  OV L 389, 31.12.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1181/98 (OV L 164, 9.6.1998., 1. lpp.).

(4)  OV L 358, 31.12.2002., 59. lpp.

(5)  OV L 203, 4.8.2005., 3. lpp.


PIELIKUMS

Korelācijas tabula

Regula (EK) Nr. 3690/93

Regula (EK) Nr. 1281/2005

1. pants

1. un 3. pants

2. pants

5. pants

3. pants

4. pants

4. pants

5. pants

5. pants

6. pants

6. pants

7. pants

8. pants

9. pants

10. pants

8. un 9. pants


Top