EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2004C0193

EBTA Uzraudzības iestādes Ieteikums Nr. 193/04/KOL ( 2004. gada 14. jūlijs ) par paziņojumiem, laika ierobežojumiem un konsultācijām, kas paredzēti 7. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/21/EK 7. pantā par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

OJ L 113, 27.4.2006, p. 10–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2004/193/oj

27.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/10


EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDES IETEIKUMS

Nr. 193/04/KOL

(2004. gada 14. jūlijs)

par paziņojumiem, laika ierobežojumiem un konsultācijām, kas paredzēti 7. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2002/21/EK 7. pantā par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem

EBTA UZRAUDZĪBAS IESTĀDE,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas zonas līgumu (1),

ņemot vērā līgumu starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi, un jo īpaši tā 5. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā EEZ līguma XI pielikuma 5cl. punktā minēto aktu, kas piemērots ar līguma 1. protokolu un šī līguma XI pielikumā iekļautajiem nozares labojumiem, (Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem) un jo īpaši tā 19. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar jaunajiem reglamentējošiem noteikumiem attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem valsts pārvaldes iestādēm jāveicina iekšējā tirgus attīstība, sadarbojoties inter alia vienai ar otru un ar Iestādi pārredzamā veidā, lai nodrošinātu atbilstošās reglamentētās prakses attīstību un atbilstošās direktīvas izmantošanu jauno reglamentējošo noteikumu izstrādē.

(2)

Lai nodrošinātu, ka lēmumiem valsts līmenī nav negatīvas ietekmes uz EEZ līguma funkcionēšanu vai uz mērķiem, kuri seko jaunajiem reglamentējošiem noteikumiem, valsts pārvaldes iestādēm jāinformē EBTA Uzraudzības iestāde (turpmāk Iestādi) un citas valsts pārvaldes iestādes Eiropas ekonomiskajā zonā (EEZ) par Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 3. punktā noteiktajiem pasākumu projektiem.

(3)

Kā papildu prasība, valsts pārvaldes iestādēm jāiegūst Iestādes pilnvara saistībām, kas ietvertas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/19/EK 8. panta 3. punkta otrajā apakšpunktā, kura ir minēta EEZ līguma XI pielikuma 5cj. punktā un ir pieņemta ar līguma 1. protokolu un šī līguma XI pielikumā iekļautajām nozares labojumiem, kas veido atsevišķu procesu.

(4)

Ja pārvaldes iestādes pieprasa, Iestāde sniedz tām iespēju apspriest ikvienu pasākuma projekta pirms tā formālās paziņošanas saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. pantu un Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 3. punktu. Ja saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 4. punktu Iestāde valsts ir norādījusi pārvaldes iestādei, ka tā uzskata, ka pasākuma projekts varētu radīt barjeru EEZ līguma funkcionēšanai, vai ja tai ir nopietnas šaubas par projekta savietojamību ar EEZ tiesībām, minētajai valsts pārvaldes iestādei tiek sniegta laicīga iespēja izteikt savu viedokli saistībā ar Iestādes izvirzītajiem jautājumiem.

(5)

Direktīva 2002/21/EK (pamatdirektīva) nosaka noteiktus juridiski saistošos laika ierobežojumus paziņojumu apsvēršanai saskaņā ar 7. pantu.

(6)

Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. pantā izklāstītās sadarbības un konsultēšanās mehānisma efektivitātes nodrošināšanai un atvieglošanai, kā arī juridiskās noteiktības interesēs, ir nepieciešami skaidri noteikumi paziņošanas procesam, kā arī lai Iestāde varētu pārbaudīt iepriekš minēto paziņošanu un juridisko laika ierobežojumu aprēķināšanu.

(7)

Tāpat būtu vērts noskaidrot procesuālos pasākumus Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 3. punkta otrās daļas kontekstā.

(8)

Lai atvieglotu un paātrinātu paziņotā pasākuma projekta pārbaudi, valsts pārvaldes iestādēm būtu jāizmanto standarta formāts paziņojumiem (apkopojošā paziņojuma veidlapa).

(9)

Pēc kopējas vienošanās starp EBTA valstīm angļu valoda tiek izmantota kā darba valoda komunikācijai starp EBTA valstīm un Iestādi. Tas neierobežo privātpersonu un uzņēmumu tiesības iesniegt dokumentus jebkurā no EEZ valodām EEZ līgumā paredzētajā kārtībā.

(10)

Lai īstenotu Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 8. pantā noteiktos mērķus un jo īpaši vajadzību nodrošināt atbilstošas reglamentētās prakses un atbilstošu Direktīvas piemērošanu, ir būtiski, lai 7. pantā noteiktais paziņošanas mehānisms tiktu pilnībā respektēts un būtu cik vien iespējams efektīvs.

(11)

Lai atļautu konsekventu jaunā reglamentējošā režīma pielietošanu visā EEZ un iegūtu visas priekšrocības sadarbībā ar valsts pārvaldes iestādēm, ir ļoti svarīgi nodrošināt informācijas plūsmu starp EBTA un EEZ EK pīlāru. Īpaša Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 3. punkta pieņemšanā, kas šim nolūkam ietverta EEZ Apvienotās komitejas lēmumā Nr. 11/2004, paredz, ka EBTA Uzraudzības iestāde un Komisija piedalās Informācijas apmaiņā starp EBTA valstu valsts pārvaldes iestādēm no vienas puses un EK dalībvalstu valsts pārvaldes iestādēm no otras puses.

(12)

EBTA Komunikāciju komiteja ir izteikusi savu labvēlīgo viedokli saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 22. panta 2. punktu,

AR ŠO IESAKA.

1)

Direktīvā 2002/21/EK (pamatdirektīvā) un īpašajās direktīvās definētajiem nosacījumiem ir tāda pati nozīme, kāda tiek lietota šajā ieteikumā. Turklāt:

“Ieteikums par attiecīgajiem tirgiem” nozīmē, ka Iestādes Ieteikums 194/04/KOL par attiecīgajiem produktu un pakalpojumu tirgiem elektronisko komunikāciju nozarē ir pieejams ex ante regulai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/21/EK par kopējiem reglamentējošiem noteikumiem elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem.

“Paziņošana” nozīmē valsts pārvaldes iestādes paziņošanu Iestādei par pasākuma projektu saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 3. punktu vai pieprasījumu saskaņā ar Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 3. punktu, kuram ir pievienota apkopojošā paziņojuma veidlapa šajā ieteikumā (I pielikumā) paredzētajā kārtībā.

2)

Paziņojumi jāveic, kur iespējams, ar elektroniskiem līdzekļiem.

Lai saņemtu paziņojumus, iestāde darbojas elektroniskajā sistēmā. Šajā gadījumā valsts pārvaldes iestādēm jāizmanto tikai šī sistēma.

Dokumenti, kas nosūtīti ar elektroniskajiem līdzekļiem, tiek uzskatīti par adresāta saņemtajiem dienā, kurā tie ir nosūtīti vai iesniegti elektroniskajā sistēmā.

Saskaņā ar iepriekš minēto 6. punktu, paziņojumi un pavaddokumenti tiek reģistrēti tādā secībā, kādā tie tiek saņemti.

3)

Paziņojumi stājas spēkā tajā datumā, kurā Iestāde tos reģistrē (“reģistrācijas datumā”). Reģistrācijas datums ir datums, kurā Iestāde ir saņēmusi pilnīgu paziņojumu.

Paziņojuma reģistrācijas datumā informācija tiek sniegta Iestādes tīmekļa vietnē un visām valsts pārvaldes iestādēm ar elektronisko līdzekļu palīdzību tiek sniegta informācija par paziņojuma tematu un katru saņemto pavaddokumentu.

4)

Valsts pasākuma projektam un ar pamatojumam, uz kura šim pasākums balstās, kā arī apkopojošai paziņojuma veidlapai jābūt angļu valodā.

5)

Pasākumu projektiem, par kuriem valsts pārvaldes iestāde paziņojusi, jāpievieno dokumentācija, kas nepieciešama Iestādei tās uzdevumu veikšanai. Pasākumu projektiem jābūt pietiekami pamatotiem.

6)

Paziņojumos, kur iespējams, jāiekļauj katrs no šiem punktiem:

a)

attiecīgais produktu vai pakalpojumu tirgus;

b)

attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus;

c)

galvenais uzņēmums(i), kas ir aktīvs(i) attiecīgajā tirgū;

d)

attiecīgā tirgus analīzes rezultāti, jo īpaši pētījumu rezultāti par efektīvas konkurences esamību vai neesamību un tās iemesliem;

e)

ja nepieciešams, uzņēmums(i), kurš(i) norādīts(i) kā tādi, kam atsevišķi vai kopā ar citiem, ir nozīmīgs stāvoklis tirgū Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 14. panta robežās, kā arī pamatojums, pierādījumi un/vai jebkāda cita attiecīga faktiskā informācija šāda apzīmējuma atbalstīšanai.

f)

valsts pārvaldes iestādes veiktās iepriekšējās sabiedriskās konsultācijas rezultāti;

g)

valsts konkurences iestādes izteiktais viedoklis, kur paredzēts;

h)

elementi, kas rāda, ka paziņojuma brīdī Iestādei ir veikti attiecīgi pasākumi, lai paziņotu par pasākuma projektu valsts pārvaldes iestādēm visās citās EEZ EBTA valstīs, tādā mērā, kādā nespēj nodrošināt neviena no Iestādes lietotajām elektroniskā sistēmām;

i)

ja Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 5. vai 8. pantam vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/22/EK (universālās pakalpojumu direktīvas) 16. pantam (2) atbilstošās pasākuma projektu paziņošanas gadījumā, ir ierosinātas īpašās reglamentējošās saistības, lai risinātu efektīvas konkurences trūkumu attiecīgajā minētajā tirgū, vai gadījumā, ja attiecīgais tirgus ir uzskatīts par efektīvi konkurētspējīgu, un tam jau tika piemērotas atbilstošās saistības, ir paredzēti pasākumi, lai šīs saistības anulētu.

7)

Ja pasākuma projekts tirgus analīzes mērķiem nosaka attiecīgu tirgu, kas atšķiras no ieteikumā aprakstītajiem attiecīgajiem tirgiem, valsts pārvaldes iestādēm jānodrošina pietiekams pamatojums kritērijam, kas paļaujas uz šādu tirgus definīciju.

8)

Paziņojumos, kas veikti saskaņā ar Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 3. punktu, arī jāietver pietiekams pamatojums tam, kādēļ būtu jāuzliek saistības, izņemot 9. un 13. pantā izskatītās saistības, operatoriem ar nozīmīgu tirgus pozīciju.

9)

Paziņojumos, kas pēc klasifikācijas atbilst Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 5. punktam, jāietver arī pietiekams pamatojums tam, kādēļ ir nepieciešami paredzētie pasākumi atbilstībai starptautiskajām saistībām.

10)

Paziņojumi, kas ietver 6. punkta nozīmē piemērojamo informāciju, tiek pieņemti pilnībā. Ja paziņojumā ietvertā informācija, tostarp dokumenti, ir nepilnīga materiālajā attiecībā, Iestāde piecu darba dienu laikā pēc tās saņemšanas, informē iesaistīto valsts pārvaldes iestādi un precizē, kādā mērā paziņojums ir uzskatīts par nepilnīgu. Paziņojums netiek reģistrēts, tikmēr iesaistītā valsts pārvaldes iestāde nesniedz nepieciešamo informāciju. Šādos gadījumos Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta mērķiem paziņojums stājas spēkā datumā, kurā Iestāde saņem pilnīgu informāciju.

11)

Neierobežojot iepriekšminēto 6. punktu, pēc paziņojuma reģistrācijas Iestāde saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 5. panta 2. punktu var pieprasīt iesaistītajai valsts pārvaldes iestādei papildu informāciju vai paskaidrojumu. Valsts pārvaldes iestādēm jāmēģina nodrošināt pieprasītā informācija trīs darba dienu laikā, ja tā ir viegli pieejama.

12)

Ja Iestāde sniedz komentārus saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 3. punktu, tā paziņo šos komentārus iesaistītajai valsts pārvaldes iestādei ar elektronisko līdzekļu palīdzību un publicē tos savā tīmekļa vietnē.

13)

Ja valsts pārvaldes iestāde sniedz komentārus saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 3. punktu, tā paziņo šos komentārus ar elektronisko līdzekļu palīdzību Iestādei un citām valsts pārvaldes iestādēm.

14)

Ja piemērojot Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 4. punktu, Iestāde uzskata, ka pasākuma projekts var radīt šķēršļus EEZ līguma funkcionēšanai, vai tai ir nopietnas šaubas par tā savietojamību ar EEZ tiesībām, un jo īpaši ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 8. pantā minētajiem mērķiem, vai pēc tam

a)

atsauc iepriekš minētos iebildumus vai

b)

pieņem lēmumu, kas pieprasa valsts pārvaldes iestādei anulēt pasākuma projektu,

tā paziņo iesaistītajai valsts pārvaldes iestādei ar elektronisko līdzekļu palīdzību un sniedz informāciju savā tīmekļa vietnē.

15)

Attiecībā uz saskaņā ar Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 3. punktu veiktajiem paziņojumiem Iestāde, rīkojoties saskaņā ar 14. panta 2. punktu, parasti pieņem lēmumu, kas pilnvaro vai neļauj valsts iestādei pieņemt minēto pasākuma projektu periodā, kas nepārsniedz trīs mēnešus. Ņemot vērā radušās grūtības, Iestāde var izlemt pagarināt šo periodu vēl uz diviem mēnešiem.

16)

Valsts pārvaldes iestāde var jebkurā laikā izlemt anulēt paziņoto pasākuma projektu; šai gadījumā paziņotais pasākums tiek izņemts no reģistra. Iestāde publicē attiecīgu paziņojumu par tā realizēšanu savā tīmekļa vietnē.

17)

Ja valsts pārvaldes iestāde, kas ir saņēmusi saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. panta 3. punktu sniegots komentārus no Iestādes vai no citas valsts pārvaldes iestādes, pieņem pasākuma projektu, tā pēc Iestādes pieprasījuma nodrošina Iestādei un citām valsts pārvaldes iestādēm informāciju veidā, kādā tā maksimāli rēķinās ar sniegtajiem komentāriem.

18)

Ja valsts pārvaldes iestāde pieprasa, Iestāde neoficiāli apspriež pasākuma projektu pirms tā pieņemšanas.

19)

Jebkurš Direktīvā 2002/21/EK (pamatdirektīvā) vai šajā ieteikumā minētais laika periods tiek aprēķināts šādi:

a)

ja laika periods ir izteikts dienās, nedēļās vai mēnešos, to aprēķina no brīža, kurā gadījums notiek; diena, kuras laikā gadījums notiek, neietilpst apspriežamajā periodā;

b)

laika periods, kas ir izteikts nedēļās vai mēnešos, beidzas ar jebkuru dienu pēdējā termiņa izbeigšanās nedēļā vai mēnesī, ir tā pati nedēļas diena vai iekrīt tajā pašā datumā kā diena, kurā ir noticis notikums, no kura ir jāaprēķina šis laika periods. Ja mēnešos iztektajā laika periodā, diena, kurā tam jābeidzas, nebija iepriekšējā mēnesī, laika periods beidzas ar tā mēneša pēdējās dienas izbeigšanos;

c)

laika periodi ietver svinamās dienas, sestdienas un svētdienas, izņemot kur tās ir skaidri izslēgtas vai kur periodi ir izteikti darba dienās;

d)

svinamās dienas ir visas dienas, kuras par tādām ir noteikusi iesaistītā EBTA valsts vai Iestāde;

e)

darba dienas ir visas dienas, kas nav svinamās dienas, sestdienas un svētdienas.

Ja laika periods beidzas sestdienā, svētdienā vai svinamajā dienā, tas tiek pagarināts līdz pirmās sekojošās darba dienas beigām.

Iestāde katru gadu ES Oficiālā Vēstneša EEZ pielikumā publicē svinamo dienu sarakstu, kuras noteikušas EBTA valstis un Iestāde. EBTA valstis pēc pieprasījuma nosūta svinamo dienu sarakstu Iestādei.

20)

Iestāde kopā ar valsts pārvaldes iestādēm novērtē vajadzību pārskatīt šos noteikumus, ne agrāk par 2005. gada 1. septembri.

21)

Šis ieteikums ir adresēts EBTA valstīm.

Briselē, 2004. gada 14. jūlijā

EBTA Uzraudzības iestādes vārdā —

priekšsēdētājs

Hannes HAFSTEIN


(1)  Turpmāk minēts kā EEZ līgums.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/22/EK par universālo pakalpojumu un lietotāju tiesībām attiecībā uz elektronisko komunikāciju tīkliem un pakalpojumiem (universālā pakalpojumu direktīva), kā minēts EEZ līguma XI pielikuma 5cm. punktā un turklāt pieņemts ar 1. protokolu un šī līguma XI pielikumā iekļautajiem nozares pielāgojumiem.


PIELIKUMS

VEIDLAPA, KAS ATTIECAS UZ PASĀKUMU PROJEKTU PAZIŅOJUMIEM SASKAŅĀ AR DIREKTĪVAS 2002/21/EK (PAMATDIREKTĪVAS) 7. PANTU

(“Apkopojošā paziņojuma veidlapa”)

Ievads

Šī veidlapa precizē apkopojošo informāciju, kas valsts pārvaldes iestādēm jānodrošina Iestādei, kad tās paziņo par pasākumu projektiem saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. pantu.

Iestāde gatavojas apspriest ar valsts pārvaldes iestādēm jautājumus, kas attiecas uz 7. panta īstenošanu, jo īpaši apspriežu laikā pirms paziņošanas. Tādēļ valsts pārvaldes iestādes tiek mudinātas konsultēties ar Iestādi par jebkuru šīs veidlapas aspektu un jo īpaši par to, kāda veida informācija tām jānodrošina, vai, otrādi, par iespēju atteikties no saistībām nodrošināt noteiktu informāciju attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu veikto tirgus analīzi saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 15. un 16. pantu.

Pareiza un pilnīga informācija

Valsts pārvaldes iestāžu iesniegtajai informācijai jābūt pareizai, pilnīgai un atveidotai apkopotā veidā zemāk aprakstītajā veidlapā. Veidlapa ir paredzēta, nevis lai aizvietotu paziņoto pasākuma projektu, bet lai dotu Iestādei un citām EEZ valstu valsts pārvaldes iestādēm iespēju pārbaudīt, ko faktiski ietver paziņotais pasākuma projekts, atsaucoties uz informāciju, kas ietverta veidlapā un jebkādu informācija, kas ir nepieciešama, lai Iestāde varētu veikt savus uzdevumus saskaņā ar Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 7. pantu noteiktajā laika periodā.

Šai veidlapai nepieciešamo informāciju jāizklāsta veidlapas iedaļās un punktu numuros ar norādēm uz projekta pasākuma galveno iedaļu, kur šo informāciju var atrast.

APKOPOJOŠĀ PAZIŅOJUMA VEIDLAPA

1. IEDAĻA

Tirgus definīcija

Lūdzu norādiet, kur piemērojams:

1.1.

ietekmētais attiecīgais produktu/pakalpojumu tirgus. Vai šis tirgus ir minēts ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem?

1.2.

ietekmētais attiecīgais ģeogrāfiskais tirgus;

1.3.

īss valsts konkurences iestādes viedokļa kopsavilkums, kur paredzēts;

1.4.

īss sabiedriskās konsultācijas rezultātu pārskats par līdz šim ierosināto tirgus definīciju (piemēram, cik daudzi komentāri ir saņemti, kuri respondenti piekrita ierosinātajai tirgus definīcijai, kuri respondenti tai nepiekrita);

1.5.

ja definētais attiecīgais tirgus ir atšķirīgs no tiem, kas minēti ieteikumā par attiecīgajiem tirgiem, galveno iemeslu kopsavilkums, kas argumentē ierosināto tirgus definīciju, atsaucoties uz Iestādes vadlīniju 2. iedaļu par attiecīgā tirgus definīciju un nozīmīgā tirgus stāvokļa novērtēšanu (1) un trim galvenajiem kritērijiem, kas minēti ieteikuma 12.–19. apsvērumā par attiecīgajiem tirgiem.

2. IEDAĻA

Apzīmējums uzņēmumiem ar nozīmīgu tirgus pozīciju

Lūdzu norādiet, kur piemērojams:

2.1.

uzņēmuma(u) nosaukums(i), kas norādīts(i) kā tāds(i), kam atsevišķi vai kopā ar citiem, ir nozīmīgs stāvoklis tirgū.

Ja piemērojams, uzņēmuma(u) nosaukums(i), kas uzskatīts par tādiem, kam vairs nav nozīmīga stāvokļa tirgū;

2.2.

kritērijs, kas balstās uz izlemšanu norādīt, ka uzņēmumam atsevišķi vai kopā ar citiem ir vai nav nozīmīga tirgus pozīcijas;

2.3.

galveno uzņēmumu (konkurentu) nosaukumi, kuri ir/ir aktīvi attiecīgajā tirgū;

2.4.

iepriekš minēto uzņēmumu tirgus daļas un to aprēķinu pamats (piem., apgrozījums, abonentu skaits).

Ludzu sniedziet īsu kopsavilkumu:

2.5.

valsts konkurences iestādes viedoklim, ja paredzēts;

2.6.

sabiedrisko konsultāciju rezultātiem par ierosināto apzīmējumu, vai uzņēmumam(iem) līdz šim ir bijis nozīmīgs stāvoklis tirgū (piem., kopējais saņemto komentāru skaits, cik piekrīt/nepiekrīt).

3. IEDAĻA

Reglamentējošās saistības

Lūdzu norādiet, ja piemērojams:

3.1.

juridisko pamatojumu uzliktajām, pastāvošajām, labotajām vai anulētajām saistībām (Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 9.–13. pants);

3.2.

iemeslus, kādēļ saistību uzlikšana, pastāvēšana vai labošana tiek uzskatīta par proporcionālu un pamatotu, ņemot vērā Direktīvas 2002/21/EK (pamatdirektīvas) 8. pantā noteiktos mērķus. Norādiet arī pasākuma projekta punktus, iedaļas vai lappuses, kur šādu informāciju var atrast.

3.3.

ja ierosinātie palīglīdzekļi ir citi nekā tie, kas izklāstīti Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 9.–13. pantā, lūdzu norādiet, kādi ir “Izņēmuma apstākļi” 8. panta 3. punkta nozīmē, kas pamato šādu palīglīdzekļu izmantošanu. Norādiet arī pasākuma projekta punktus, iedaļas vai lappuses, kur šādu informāciju var atrast.

4. IEDAĻA

Starptautisko saistību ievērošana

Attiecībā uz Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 3. punkta pirmā apakšpunkta trešo atkāpi, lūdzu norādiet, kur piemērojams:

4.1.

vai ierosinātais pasākuma projekts ir domāts, lai uzliktu, labotu vai anulētu saistības tirgus dalībniekiem Direktīvas 2002/19/EK (piekļuves direktīvas) 8. panta 5. punktā paredzētajā kārtībā;

4.2.

iesaistītā(o) uzņēmuma(u) nosaukums(i);

4.3.

kuras ir tas EBTA valsts iekļautās starptautiskās saistības, kas jārespektē.


(1)  Iestādes vadlīnijas par tirgus analīzi un nozīmīgās tirgus pozīcijas novērtēšanu saskaņā ar Kopienas reglamentējošiem noteikumiem elektroniskajām komunikācijām un pakalpojumiem.


Top