EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0306

2006/306/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 26. aprīlis ), ar ko groza Lēmumu 2006/274/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1716) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 113, 27.4.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 640–643 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 15/05/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/306/oj

27.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 113/6


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 26. aprīlis),

ar ko groza Lēmumu 2006/274/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Vācijā

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 1716)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/306/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1990. gada 26. jūnija Direktīvu 90/425/EEK par veterinārajām un zootehniskajām pārbaudēm, kas piemērojamas Kopienā iekšējā tirdzniecībā ar noteiktiem dzīviem dzīvniekiem un produktiem, lai izveidotu iekšējo tirgu (1), un jo īpaši tās 10. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Vācijā ir konstatēti klasiskā cūku mēra uzliesmojumi.

(2)

Komisijas 2006. gada 6. aprīļa Lēmums 2006/274/EK par dažiem aizsargpasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Vācijā un par Lēmuma 2006/254/EK atcelšanu (2) tika pieņemts, lai turpinātu un paplašinātu pasākumus, ko Vācija veikusi atbilstīgi Padomes 2001. gada 23. oktobra Direktīvai 2001/89/EK par Kopienas pasākumiem klasiskā cūku mēra kontrolei (3).

(3)

Pamatojoties uz Vācijas sniegto epidemioloģisko informāciju, ir jāgroza daži noteikumi par cūku pārvietošanu no dažādām Vācijas teritorijām un šajās teritorijās.

(4)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Lēmums 2006/274/EK.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2006/274/EK groza šādi.

1)

Lēmuma 1. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.   Atkāpjoties no 1. punkta, Vācija var atļaut:

a)

transportēt kaujamās cūkas tieši uz kautuvi ārpus Vācijas tūlītējai kaušanai, ja transportlīdzekļi, ko izmanto cūku pārvadāšanai, atbilst 6. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām un ja cūkas ir no vienas saimniecības, kura atrodas ārpus I pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem;

b)

transportēt vaislas cūkas un nobarojamās cūkas uz saimniecību ārpus Vācijas, ja transportlīdzekļi, ko izmanto cūku pārvadāšanai, atbilst 6. panta 2. punkta a) apakšpunkta prasībām un ja cūkas ir uzturējušās vienā saimniecībā vismaz 45 dienas vai kopš dzimšanas, ja to vecums ir mazāks par 45 dienām, un ja minētā saimniecība:

i)

atrodas ārpus I pielikumā uzskaitītajiem apgabaliem;

ii)

nav saņēmusi dzīvu cūku sūtījumus 45 dienu laikposmā tieši pirms cūku nosūtīšanas datuma;

iii)

un ja šajā saimniecībā saskaņā ar Lēmuma 2002/106/EK pielikuma IV nodaļas D daļas 2. punktu veiktie izmeklējumi ir ar negatīvu rezultātu.”

2)

Lēmuma 2. pantu aizstāj ar šādu:

“1.   Vācija nodrošina, ka

a)

neierobežojot Padomes Direktīvā 2001/89/EK paredzētos pasākumus, jo īpaši tās 9., 10. un 11. panta noteikumus,

i)

no cūku saimniecībām, kas atrodas I pielikuma A punktā uzskaitītajos apgabalos, un uz šādām saimniecībām netiek veikti nekādi cūku pārvadājumi;

ii)

kaušanai paredzētu cūku pārvadāšanu no saimniecībām, kas atrodas ārpus I pielikuma A punktā uzskaitītajiem apgabaliem, uz kautuvēm, kuras atrodas minētajos apgabalos, un cūku tranzītu caur minētajiem apgabaliem atļauj tikai

pa galvenajiem autoceļiem vai dzelzceļu un

saskaņā ar sīki izstrādātiem kompetento iestāžu sniegtiem norādījumiem, lai novērstu to, ka pārvadāšanas laikā attiecīgās cūkas nonāk tiešā vai netiešā saskarē ar citām cūkām;

b)

no I pielikuma B punktā uzskaitītajiem apgabaliem uz citiem Vācijas apgabaliem netiek veikti nekādi cūku sūtījumi, izņemot gadījumus, kad pārvadā

i)

kaušanai paredzētas cūkas uz kautuvi tūlītējai kaušanai, ar noteikumu, ka cūkas ir no vienas saimniecības;

ii)

vaislas un nobarojamās cūkas uz saimniecību, ja cūkas ir atradušās vienā saimniecībā vismaz 45 dienas vai kopš dzimšanas, ja to vecums ir mazāks par 45 dienām, un

ja minētā saimniecība nav saņēmusi dzīvu cūku sūtījumus 45 dienu laikposmā tieši pirms cūku nosūtīšanas datuma un

ja šajā saimniecībā saskaņā ar Lēmuma 2002/106/EK pielikuma IV nodaļas D daļas 2. punktu veiktie izmeklējumi ir ar negatīvu rezultātu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, kompetentā iestāde var atļaut cūku transportēšanu no saimniecībām, kuras atrodas I pielikuma A punktā uzskaitītajos apgabalos, bet ārpus aizsardzības vai uzraudzības zonas,

a)

tūlītējai kaušanai tieši uz kautuvi, kas atrodas minētajos apgabalos, vai izņēmuma gadījumos uz īpaši izraudzītām kautuvēm Vācijā, kuras atrodas ārpus minētajiem apgabaliem, ja cūkas ir nosūtītas no saimniecības, kurā saskaņā ar Lēmuma 2002/106/EK pielikuma IV nodaļas D daļas 3. punktu veiktie izmeklējumi ir ar negatīvu rezultātu;

b)

uz saimniecību, kas atrodas minētajos apgabalos, ja cūkas vismaz 45 dienas vai kopš dzimšanas, ja to vecums ir mazāks par 45 dienām, ir atradušās vienā saimniecībā, kura

i)

nav saņēmusi dzīvu cūku sūtījumus 45 dienu laikposmā tieši pirms cūku nosūtīšanas datuma;

ii)

kurā saskaņā ar Lēmuma 2002/106/EK pielikuma IV nodaļas D daļas 2. punktu veiktie izmeklējumi ir ar negatīvu rezultātu.

3.   Atkāpjoties no 1. punkta a) apakšpunkta, kompetentās iestādes var atļaut nosūtīt cūkas tieši no saimniecības, kas atrodas uzraudzības zonā, uz īpaši izraudzītu saimniecību, kurā nav cūku un kura atrodas tajā pašā uzraudzības zonā vai “aizsardzības zonā, kuru tā ieskauj”, ar noteikumu, ka

šis pārvadājums notiek saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 2009/89/EK 11. panta 1. punkta f) apakšpunktā un 2. punktā;

saimniecībā, no kuras nosūta cūkas, saskaņā ar Lēmuma 2002/106/EK pielikuma IV nodaļas D daļas 2. punktu veiktie izmeklējumi ir ar negatīvu rezultātu.

Vācijas iestādes reģistrē iepriekšminētos pārvadājumus un par tiem nekavējoties informē Komisiju Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgajā komitejā.”

3)

Lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Vācija nodrošina, ka uz citām dalībvalstīm un trešām valstīm netiek veikti nekādi šādu preču sūtījumi:

a)

kuiļu sperma, ja vien sperma nav iegūta no kuiļiem, kuri ir turēti savākšanas centrā, kas minēts Direktīvas 90/429/EEK 3. panta a) punktā un atrodas ārpus I pielikuma A punktā uzskaitītajiem apgabaliem;

b)

olšūnas un embriji, ja vien olšūnas un embriji nav iegūti no cūkām, kuras turētas saimniecībā, kas atrodas ārpus I pielikuma A punktā uzskaitītajiem apgabaliem.”

4)

Lēmuma 5. pantā 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1)

Kompetentās iestādes I pielikuma A punktā uzskaitītajos apgabalos nosaka vismaz vienu riska zonu un vismaz nodrošina, ka pakalpojumus, ko sniedz personas, kuras nonāk tiešā saskarē ar cūkām vai kurām nepieciešams ieiet cūkām paredzētajās telpās, kā arī transportlīdzekļus, ko lieto lopbarības, kūtsmēslu vai beigtu dzīvnieku pārvadāšanai uz cūku saimniecībām, kas atrodas I pielikuma A punktā uzskaitītajos apgabalos, un no šādām saimniecībām, izmanto tikai šādā(-s) noteiktajā(-s) zonā(-s) un nelieto citās Kopienas daļās, ja vien nav veikta rūpīga šo transportlīdzekļu, iekārtu un jebkādu citu materiālu rūpīga tīrīšana un dezinfekcija un minimālais laikposms, kurā nav nekādas saskares ar cūkām vai cūku saimniecībām, ir vismaz 3 dienas; saskari saistībā ar transportēšanu, kas veikta atbilstīgi 2. panta 2. punkta a) apakšpunktam, uzskata par notikušu minētajā noteiktajā zonā vai minētajās noteiktajās zonās.

2)

Apgabalos, kas uzskaitīti I pielikuma A punktā veic uzraudzības pasākumus saskaņā ar II pielikumā noteiktajiem principiem.”

5)

Lēmuma 6. panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem punktiem:

“1.   Dalībvalstis nesūta cūkas uz kautuvēm, kas atrodas I pielikuma A punktā uzskaitītajos apgabalos.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka

a)

cūku pārvadāšanai Vācijā izmantotus transportlīdzekļus vai transportlīdzekļus, kas ir iebraukuši kādā Vācijas saimniecībā, kurā tiek turētas cūkas, iztīra un dezinficē divreiz pēc pēdējā pārvadājuma, pirms šos transportlīdzekļus var lietot cūku pārvadāšanai ārpus Vācijas;”

6)

Lēmuma I pielikumu aizstāj ar šā lēmuma pielikuma tekstu.

2. pants

Dalībvalstis izdara grozījumus pasākumos, kas piemērojami tirdzniecībai, lai tie būtu saskaņā ar šo lēmumu, un nekavējoties izsludina pieņemtos pasākumus. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 26. aprīlī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 224, 18.8.1990., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2002/33/EK (OV L 315, 19.11.2002., 14. lpp.).

(2)  OV L 99, 7.4.2006., 36. lpp. Lēmumā grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2006/297/EK (OV L 108, 21.4.2006., 31. lpp.).

(3)  OV L 316, 1.12.2001., 5. lpp. Direktīvā grozījumi izdarīti ar 2003. gada Pievienošanās aktu.


PIELIKUMS

“I PIELIKUMS

Lēmuma 1., 2., 3., 5. un 6. pantā minētie Vācijas apgabali:

A.

Ziemeļreinas-Vestfālenes apgabalā: Ansbergas, Diseldorfas un Minsteres apriņķu (Regierungsbezirke) teritorija.

B.

Ziemeļreinas-Vestfālenes apgabalā: Detmoldas un Ķelnes apriņķu (Regierungsbezirke) teritorija.”


Top