EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0511

Padomes Regula (EK) Nr. 511/2006 ( 2006. gada 27. marts ), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1531/2002, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tādu krāsu televīzijas uztvērēju importam, kuru izcelsme ir, inter alia , Ķīnas Tautas Republikā

OJ L 93, 31.3.2006, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 369–370 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 045 P. 256 - 257

No longer in force, Date of end of validity: 30/08/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/511/oj

31.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/26


PADOMES REGULA (EK) Nr. 511/2006

(2006. gada 27. marts),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1531/2002, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu tādu krāsu televīzijas uztvērēju importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 8. un 9. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1)

Padome 2002. gada augustā ar Regulu (EK) Nr. 1531/2002 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu tādu krāsu televīzijas uztvērēju (“attiecīgais ražojums”) importam, kuru izcelsme ir, inter alia, Ķīnas Tautas Republikā (“ĶTR”).

(2)

Vienlaikus Komisija ar Lēmumu 2002/683/EK (3) pieņēma kopējas saistības (“saistības”), ko kopā ar Ķīnas Iekārtu un elektronisko ražojumu importa un eksporta tirdzniecības palātu (CCCME) piedāvāja uzņēmumi Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co., Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd un Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd (“uzņēmumi”).

(3)

Tādējādi tā ĶTR izcelsmes attiecīgā ražojuma imports Kopienā, ko ražoja uzņēmumi un kas bija tāda veida ražojums, uz kuru attiecās saistības (“ražojums, uz kuru attiecas saistības”), bija atbrīvots no galīgajiem antidempinga maksājumiem.

B.   SAISTĪBU NEIZPILDE

(4)

Saistības, ko piedāvāja uzņēmumi, tiem uzliek par pienākumu, inter alia, ražojumu, uz kuru attiecas saistības, eksportēt pirmajam neatkarīgajam pircējam Kopienā par noteiktām viszemākajām importa cenām (“VIC”) vai augstākām cenām un ievērot atsevišķus saistībās noteiktus kvantitatīvos ierobežojumus. Šīs cenas un ierobežojumi likvidē dempinga kaitīgo ietekmi.

(5)

Lai nodrošinātu saistību izpildi, CCCME un uzņēmumi arī piekrita sniegt visu informāciju, kuru Komisija uzskata par vajadzīgu, un atļaut to telpās veikt pārbaudes apmeklējumus uz vietas, lai pārbaudītu to datu precizitāti un ticamību, kas sniegti minētajos ceturkšņa ziņojumos.

(6)

Kā norādīts Regulas (EK) Nr. 1531/2002 239. apsvērumā, saistības īpaši paredz, ka, ja saistības neizpilda kāds no uzņēmumiem vai CCCME, uzskata, ka tās neizpilda visi parakstītāji. Par saistību neizpildi uzskata nesadarbošanos ar Eiropas Komisiju saistību uzraudzīšanā.

(7)

Tāpēc Komisija pieprasīja veikt pārbaudes apmeklējumu uz vietas CCCME un to divu uzņēmumu telpās, kuriem ir lielākais ziņotais attiecīgā ražojuma pārdošanas apjoms, proti, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd un Konka Group Co., Ltd. Pirms pārbaudes Komisija CCCME, Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd un Konka Group Co., Ltd nosūtīja vēstuli, norādot dienu, kad tiks veikta pārbaude uz vietas. CCCME un Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd apstiprināja Komisijas pieprasītā pārbaudes apmeklējuma pieņemšanu. Konka Group Co. Ltd tomēr atteicās pieņemt pārbaudes apmeklējumu, tādējādi neizpildot saistības.

(8)

Komisijas Lēmumā 2006/258/EK (4) ir sīkāk izklāstīts konstatētā pārkāpuma raksturs.

(9)

Ņemot vērā saistību neizpildi, ir atcelta to saistību pieņemšana, kuras kopā ar CCCME piedāvāja uzņēmumi, ar Lēmumu 2006/258/EK. Tāpēc nekavējoties jānosaka galīgais antidempinga maksājums tāda attiecīgā ražojuma importam, ko attiecīgie uzņēmumi importē Kopienā.

(10)

Saskaņā ar pamatregulas 8. panta 9. punktu antidempinga maksājuma likme jānosaka, pamatojoties uz faktiem, kas noskaidroti izmeklēšanā, kuras rezultātā notika saistību uzņemšanās. Tā kā attiecīgās izmeklēšanas beigās ar Regulu (EK) Nr. 1531/2002 tika galīgi konstatēts dempings un kaitējums, ieteicams galīgā antidempinga maksājuma likmi noteikt minētajā regulā norādītajā apjomā un veidā, proti, 44,6 % no neto CIF cenas uz Kopienas robežas pirms nodokļu nomaksas.

C.   GROZĪJUMI REGULĀ (EK) Nr. 1531/2002

(11)

Pamatojoties uz iepriekš izklāstīto, Regula (EK) Nr. 1531/2002 būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 1531/2002 groza šādi:

1)

atceļ 3. pantu, kā arī I un II pielikumu;

2)

regulas 4. un 5. pants kļūst par, attiecīgi, 3. un 4. pantu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 27. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

H. GORBACH


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2117/2005 (OV L 340, 23.12.2005., 17. lpp.).

(2)  OV L 231, 29.8.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 231, 29.8.2002., 42. lpp.

(4)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 63 lpp.


Top