EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0510

Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 ( 2006. gada 20. marts ) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

OJ L 93, 31.3.2006, p. 12–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 335M , 13.12.2008, p. 213–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 114 - 127
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 114 - 127
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 184 - 197

No longer in force, Date of end of validity: 02/01/2013; Atcelts ar 32012R1151 . Latest consolidated version: 29/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/510/oj

31.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 93/12


PADOMES REGULA (EK) Nr. 510/2006

(2006. gada 20. marts)

par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ražošanai, izgatavošanai un izplatīšanai ir būtiska nozīme Kopienas ekonomikā.

(2)

Būtu jāsekmē lauksaimniecības ražojumu dažādošana, lai tirgos sasniegtu labāku līdzsvaru starp pieprasījumu un piedāvājumu. Tādu produktu popularizēšana, kuriem ir specifiskas īpatnības, varētu ievērojami sekmēt lauku ekonomiku, jo īpaši nelabvēlīgos vai attālos apgabalos, uzlabojot lauksaimnieku ienākumus un saglabājot iedzīvotājus šajos apgabalos.

(3)

Arvien pieaug to patērētāju skaits, kas pārtikas produktu kvalitātei uzturā piešķir lielāku nozīmi nekā to kvantitātei. Šie īpašo produktu meklējumi rada pieprasījumu pēc lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem ar nosakāmu ģeogrāfisko izcelsmi.

(4)

Ņemot vērā produktu dažādību tirgū un informācijas pārpilnību attiecībā uz tiem, patērētājiem būtu jāsniedz skaidra un kodolīga informācija par šo produktu izcelsmi, lai viņi spētu labāk izvēlēties.

(5)

Uz lauksaimniecības produktu un pārtikas marķēšanu attiecas vispārējie noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/13/EK (2000. gada 20. marts) par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pārtikas produktu marķēšanu, noformēšanu un reklāmu (2). Ņemot vērā to specifiskās iezīmes, būtu jāpieņem īpaši papildu noteikumi par lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem no ierobežotiem ģeogrāfiskajiem apgabaliem, prasot ražotājiem uz iepakojuma izmantot attiecīgus Kopienas simbolus vai norādes. Šādu Kopienas simbolu vai norāžu lietojumam vajadzētu būt obligātam, lai, no vienas puses, šo produktu kategoriju un ar tiem saistītās garantijas padarītu labāk zināmas patērētājiem un, no otras puses, ļautu vieglāk atpazīt šos produktus tirgū, tādējādi atvieglojot pārbaudes. Uzņēmējiem būtu jādod pietiekams termiņš, lai pielāgotos šai prasībai.

(6)

Būtu jāparedz Kopienas pieeja attiecībā uz cilmes vietu nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm. Kopienas noteikumi par aizsardzības sistēmu ļauj attīstīt ģeogrāfiskās izcelsmes vietu norādes un cilmes vietu nosaukumus, jo šādi noteikumi ar saskaņotāku pieeju nodrošina godīgu konkurenci to ražotāju starpā, kuru ražotajiem produktiem ir šādas norādes, un sekmē produktu uzticamību no patērētāju viedokļa.

(7)

Paredzētie noteikumi būtu jāpiemēro, neskarot jau pastāvošos Kopienas tiesību aktus par vīniem un stipriem alkoholiskiem dzērieniem.

(8)

Šīs regulas darbības jomai būtu jāattiecas vienīgi uz noteiktiem lauksaimniecības produktiem un pārtikas produktiem, kuriem pastāv saikne starp produkta īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi. Tomēr tās darbības jomu varētu paplašināt, lai to attiecinātu uz citiem lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem.

(9)

Ņemot vērā pastāvošo praksi, būtu jādefinē divi atšķirīgi ģeogrāfiskā apraksta tipi, proti, aizsargātas ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un aizsargāti cilmes vietas nosaukumi.

(10)

Lauksaimniecības produktam vai pārtikas produktam ar šādu aprakstu būtu jāatbilst konkrētiem nosacījumiem, kas izklāstīti specifikācijā.

(11)

Lai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un cilmes vietas nosaukumi iegūtu tiesības uz aizsardzību dalībvalstīs, tie būtu jāreģistrē Kopienas līmenī. Iekļaušanai reģistrā būtu jānodrošina arī informācija tirdzniecībā iesaistītajām personām un patērētājiem. Lai nodrošinātu, ka Kopienā reģistrētie nosaukumi atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem, pieteikumi būtu jāizskata attiecīgās dalībvalsts valsts iestādes, ievērojot minimālos kopējos noteikumus, tostarp iebildumu procedūru valsts līmenī. Pēc tam izskatīšanas procedūrā būtu jāiesaista Komisija, lai nodrošinātu, ka pieteikumi atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem un ka visās dalībvalstīs ir vienāda pieeja.

(12)

Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesību tirdzniecības aspektiem (1994. gada TRIPS Nolīgums, kas iekļauts 1. C pielikumā Līgumam par Pasaules Tirdzniecības organizācijas izveidošanu) ir paredzēti sīki izstrādāti noteikumi par intelektuālā īpašuma tiesību esamību, iegūšanu, apjomu, saglabāšanu un īstenošanu.

(13)

Ar šo regulu piešķirtajai aizsardzībai, ņemot vērā reģistrāciju, vajadzētu būt pieejamai trešo valstu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, ja tās ir aizsargātas to izcelsmes valstī.

(14)

Reģistrācijas procedūrai būtu jādod iespēja jebkurai pamatoti ieinteresētai fiziskai vai juridiskai personai dalībvalstī vai trešā valstī īstenot savas tiesības, paziņojot savus iebildumus.

(15)

Vajadzētu būt procedūrām, kas ļautu pēc reģistrācijas grozīt specifikācijas pēc pamatoti ieinteresētu grupu pieprasījuma, ņemot vērā tehnoloģijas attīstību un lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta ģeogrāfiskās izcelsmes norādes vai cilmes vietas nosaukuma anulēšanu, jo īpaši tad, ja produkts vairs neatbilst specifikācijai, pamatojoties uz kuru tika piešķirta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde vai cilmes vietas nosaukums.

(16)

Uz Kopienas teritorijā aizsargātajiem cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm būtu jāattiecas oficiālu kontroļu uzraudzības sistēmai, kuras pamatā ir pārbaužu sistēma, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 882/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par oficiālo kontroli, ko veic, lai nodrošinātu atbilstības pārbaudi saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas aprites tiesību aktiem un dzīvnieku veselības un dzīvnieku labturības noteikumiem (3), tostarp pārbaužu sistēmai, lai nodrošinātu attiecīgo lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu specifikāciju ievērošanu.

(17)

Dalībvalstīm vajadzētu būt tiesīgām iekasēt nodevas, lai segtu tām radušos izdevumus.

(18)

Šīs regulas īstenošanai vajadzīgie pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (4).

(19)

Nosaukumus, kas šīs regulas spēkā stāšanās dienā jau reģistrēti atbilstīgi Padomes Regulai (EEK) Nr. 2081/92 (1992. gada 14. jūlijs) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (5), būtu jāturpina aizsargāt saskaņā ar šo regulu un automātiski jāiekļauj reģistrā. Būtu jāparedz arī pārejas pasākumi attiecībā uz reģistrācijas pieteikumiem, ko Komisija saņēmusi pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

(20)

Skaidrības un pārskatāmības nolūkā Regula (EEK) Nr. 2081/92 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Piemērošanas joma

1.   Šajā regulā paredzēti noteikumi par cilmes vietu nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību attiecībā uz Līguma I pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības produktiem, kas paredzēti lietošanai pārtikā, un šīs regulas I pielikumā uzskaitītajiem pārtikas produktiem, un šīs regulas II pielikumā uzskaitītajiem lauksaimniecības produktiem.

Tomēr šī regula neattiecas ne uz stipriem alkoholiskiem dzērieniem, ne vīna nozares produktiem, izņemot vīna etiķus. Šis punkts neskar Padomes Regulas (EK) Nr. 1493/1999 (1999. gada 17. maijs) par vīna tirgus kopīgo organizāciju (6) piemērošanu.

Šīs regulas I un II pielikumu var grozīt saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru.

2.   Šo regulu piemēro, neskarot citus īpašus Kopienas noteikumus.

3.   Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/34/EK (1998. gada 22. jūnijs), kas nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko standartu un noteikumu, un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu sfērā (7), nepiemēro cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, uz ko attiecas šī regula.

2. pants

Cilmes vietas nosaukums un ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

1.   Šajā regulā:

a)

“cilmes vietas nosaukums” ir reģiona, noteiktas vietas vai, izņēmuma gadījumos, valsts nosaukums, ko izmanto, lai apzīmētu lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu:

kura izcelsmes vieta ir šajā reģionā, noteiktajā vietā vai valstī,

kura kvalitāti vai īpašības ir radījusi galvenokārt vai vienīgi ģeogrāfiskā vide ar tās raksturīgajiem dabas un cilvēciskajiem faktoriem, un

kura ražošana, pārstrāde un sagatavošana notiek ierobežotā ģeogrāfiskajā apgabalā;

b)

“ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” ir reģiona, noteiktas vietas vai, izņēmuma gadījumos, valsts nosaukums, ko izmanto, lai apzīmētu lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu:

kura izcelsmes vieta ir šajā reģionā, noteiktajā vietā vai valstī, un

kura kvalitāte, reputācija vai citas īpašības ir saistītas ar šo ģeogrāfisko izcelsmi, un

kura ražošana un/vai pārstrāde, un/vai sagatavošana notiek ierobežotā ģeogrāfiskajā apgabalā.

2.   Par cilmes vietas nosaukumiem vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm uzskata arī tradicionālus ģeogrāfiskos nosaukumus vai ar ģeogrāfiskiem aspektiem nesaistītos nosaukumus, ar ko apzīmē lauksaimniecības produktus vai pārtikas produktus, kuri atbilst 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

3.   Neskarot 1. punkta a) apakšpunktu, dažas ģeogrāfiskās norādes uzskata par cilmes vietas nosaukumiem, ja attiecīgo produktu izejvielas ir no ģeogrāfiskā apgabala, kas ir plašāks par pārstrādes apgabalu vai kas nav pārstrādes apgabals, ar nosacījumu, ka:

a)

izejvielu ražošanas apgabals ir ierobežots;

b)

pastāv īpaši nosacījumi izejvielu ražošanai;

c)

ir pārbaudes režīms, lai nodrošinātu b) apakšpunktā minēto nosacījumu ievērošanu.

Attiecīgajām norādēm ir jābūt atzītām kā cilmes vietas nosaukumiem izcelsmes valstī pirms 2004. gada 1. maija.

3. pants

Sugas vārdi, konflikts ar augu šķirņu un dzīvnieku sugu nosaukumiem, kā arī preču zīmēm un homonīmiem

1.   Nedrīkst reģistrēt nosaukumus, kas ir kļuvuši par sugas vārdiem.

Šajā regulā “nosaukums, kas kļuvis par sugas vārdu” ir lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta nosaukums, kas – lai gan attiecas uz vietu vai reģionu, kur šis produkts sākotnēji ražots vai tirgots, – Kopienā ir kļuvis par kāda lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta parasto nosaukumu.

Lai konstatētu, vai nosaukums kļuvis par sugas vārdu, ņem vērā visus faktorus, jo īpaši:

a)

esošo stāvokli dalībvalstīs un patēriņa apgabalos;

b)

attiecīgos valsts vai Kopienas tiesību aktus.

2.   Nosaukumu nevar reģistrēt kā cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi, ja rodas konflikts ar augu šķirnes vai dzīvnieku sugas nosaukumu un ja tādēļ var maldināt patērētāju attiecībā uz produkta patieso izcelsmi.

3.   Nosaukumu, kas ir pilnīgs vai daļējs homonīms nosaukumam, kurš jau reģistrēts saskaņā ar šo regulu, reģistrē, attiecīgi ņemot vērā vietējo un tradicionālo lietojumu un faktisko sajaukšanas iespējamību. Jo īpaši:

a)

nereģistrē homonīmu nosaukumu, kas liek patērētājiem kļūdaini domāt, ka produkti ir no cita apvidus, kaut arī nosaukums ir pareizs attiecībā uz konkrēto lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu faktisko izcelsmes teritoriju, reģionu vai apdzīvoto vietu;

b)

reģistrētu homonīmu nosaukumu var lietot vienīgi tad, ja vēlāk reģistrētais homonīmais nosaukums praksē ir pietiekami atšķirīgs no iepriekš reģistrētā nosaukuma, ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret attiecīgajiem ražotājiem un nemaldināt patērētāju.

4.   Cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi nereģistrē, ja – ņemot vērā preču zīmes reputāciju, atpazīstamību un lietošanas ilgumu – reģistrēšana var patērētāju maldināt attiecībā uz produkta patieso identitāti.

4. pants

Produkta specifikācija

1.   Lai varētu izmantot aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACN) vai aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢN), lauksaimniecības produktam vai pārtikas produktam jāatbilst produkta specifikācijai.

2.   Produkta specifikācija ir vismaz:

a)

lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta nosaukums, ietverot cilmes vietas nosaukumu vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādi;

b)

lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta apraksts, tostarp, attiecīgā gadījumā, izejvielu apraksts, un produkta galvenās fizikālās, ķīmiskās, mikrobioloģiskās vai organoleptiskās īpašības;

c)

ģeogrāfiskā apgabala definējums un, attiecīgā gadījumā, ziņas, kas liecina par atbilstību 2. panta 3. punkta prasībām;

d)

pierādījumi, ka lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta izcelsme ir noteiktais ģeogrāfiskais apgabals, kas minēts attiecīgi 2. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā;

e)

apraksts par lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta iegūšanas metodi un, attiecīgā gadījumā, par autentiskajām nemainīgajām vietējām metodēm, kā arī informācija par iesaiņojumu, ja pieteikuma iesniedzēju grupa 5. panta 1. punkta nozīmē tā nosaka un pamato, kāpēc iesaiņošanai jānotiek noteiktā ģeogrāfiskā apgabalā, lai saglabātu kvalitāti vai garantētu izcelsmi, vai nodrošinātu kontroli;

f)

elementi, ar ko pamato:

i)

saikni starp lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta kvalitāti vai īpašībām un ģeogrāfisko vidi, kas minēta 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā; vai, attiecīgā gadījumā,

ii)

saikni starp lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta īpašo kvalitāti, reputāciju vai citām īpašībām un ģeogrāfisko izcelsmi, kas minēta 2. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

g)

to iestāžu vai struktūru nosaukums un adrese, kuras pārbauda specifikācijas noteikumu ievērošanu, un to konkrētie pienākumi;

h)

visi attiecīgā lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta īpašie marķēšanas noteikumi;

i)

jebkādas prasības, kas paredzētas Kopienas vai attiecīgās valsts noteikumos.

5. pants

Reģistrācijas pieteikums

1.   Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt vienīgi grupa.

Šajā regulā “grupa” ir jebkura tādu ražotāju vai pārstrādātāju apvienība, neatkarīgi no tās juridiskās formas vai sastāva, kuri strādā ar vienu un to pašu lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu. Grupā var iesaistīties citas ieinteresētās personas. Fizisko vai juridisko personu var uzskatīt par grupu saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kas minēti 16. panta c) punktā.

Attiecībā uz nosaukumu, kas apzīmē pārrobežu ģeogrāfisku apgabalu, vai attiecībā uz tradicionālu nosaukumu, kas saistīts ar pārrobežu ģeogrāfisku apgabalu, vairākas grupas var iesniegt kopēju pieteikumu saskaņā ar sīki izstrādātiem noteikumiem, kuri minēti 16. panta d) punktā.

2.   Grupa var iesniegt reģistrācijas pieteikumu tikai par tādiem lauksaimniecības produktiem vai pārtikas produktiem, kurus tā ražo vai iegūst.

3.   Reģistrācijas pieteikumā iekļauj vismaz šādu informāciju:

a)

pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi;

b)

šīs regulas 4. pantā paredzēto produkta specifikāciju;

c)

vienotu dokumentu, kurā ietver šādas ziņas:

i)

specifikācijas galvenos elementus: nosaukumu, produkta aprakstu, tostarp, attiecīgā gadījumā, īpašos noteikumus saistībā ar iesaiņojumu un marķējumu, un ģeogrāfiskā apgabala īsu aprakstu,

ii)

aprakstu par produkta saikni ar ģeogrāfisko vidi vai ģeogrāfisko izcelsmi, kā minēts, attiecīgi, 2. panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā, tostarp, attiecīgā gadījumā, produkta apraksta vai ražošanas metodes īpašos elementus, kas pamato šo saikni.

4.   Ja reģistrācijas pieteikums attiecas uz ģeogrāfisku apgabalu kādā konkrētā dalībvalstī, to adresē šai dalībvalstij.

Dalībvalsts, izmantojot piemērotus līdzekļus, izskata pieteikumu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

5.   Kā daļu no 4. punkta otrajā daļā minētās izskatīšanas, dalībvalsts sāk procedūru iebildumu izteikšanai valsts līmenī, nodrošinot pieteikuma atbilstīgu publicēšanu un paredzot pieņemamu termiņu, kurā jebkura pamatoti ieinteresēta fiziskā vai juridiskā persona, kas veic uzņēmējdarbību šīs dalībvalsts teritorijā vai ir šīs dalībvalsts pastāvīgais iedzīvotājs, var iesniegt iebildumus pret pieteikumu.

Dalībvalsts izskata saņemto iebildumu pieņemamību, ņemot vērā 7. panta 3. punkta pirmajā daļā minētos kritērijus.

Ja dalībvalsts uzskata, ka šīs regulas prasības ir izpildītas, tā pieņem labvēlīgu lēmumu un nosūta Komisijai 7. punktā minētos dokumentus galīgā lēmuma pieņemšanai. Pretējā gadījumā dalībvalsts pieņem lēmumu noraidīt pieteikumu.

Dalībvalsts nodrošina, ka tās labvēlīgais lēmums tiek publiskots un ka jebkurai pamatoti ieinteresētai fiziskajai vai juridiskajai personai ir iespējas to apstrīdēt.

Dalībvalsts nodrošina, ka tiek publiskota specifikācijas versija, uz ko pamatojas tās labvēlīgais lēmums, un nodrošina elektronisku piekļuvi šai specifikācijai.

6.   Dalībvalsts – vienīgi uz pārejas periodu – var nosaukumam valsts līmenī piešķirt šajā regulā paredzēto aizsardzību un, attiecīgā gadījumā, pielāgošanās periodu, sākot ar dienu, kad pieteikums iesniegts Komisijai.

Šā punkta pirmajā daļā noteikto pielāgošanās periodu var piešķirt vienīgi tad, ja attiecīgie uzņēmumi vismaz piecus iepriekšējos gadus ir likumīgi tirgojuši konkrētos produktus, pastāvīgi lietojot atbilstīgos nosaukumus, un ir šo jautājumu ierosinājuši 5. punkta pirmajā daļā minētajā valsts līmeņa iebildumu iesniegšanas procedūrā.

Valsts pagaidu aizsardzība beidzas dienā, kad pieņem lēmumu par reģistrāciju saskaņā ar šo regulu.

Gadījumā, ja nosaukums netiek reģistrēts saskaņā ar šo regulu, valsts pagaidu aizsardzības radītās sekas ir vienīgi attiecīgās dalībvalsts atbildība.

Pasākumi, ko dalībvalstis veic saskaņā ar šā punkta pirmo daļu, rada sekas tikai valsts līmenī, un tie nedrīkst iespaidot tirdzniecību Kopienā vai starptautisko tirdzniecību.

7.   Par jebkuru labvēlīgo lēmumu, kas minēts 5. punkta trešajā daļā, dalībvalsts nosūta Komisijai:

a)

pieteikuma iesniedzējas grupas nosaukumu un adresi;

b)

3. punkta c) apakšpunktā minēto vienoto dokumentu;

c)

dalībvalsts paziņojumu par to, ka tā grupas iesniegto pieteikumu, par ko var pieņemt labvēlīgu lēmumu, uzskata par atbilstīgu šīs regulas nosacījumiem un noteikumiem, kas pieņemti tās īstenošanai;

d)

specifikācijas publikācijas atsauce, kā minēts 5. punkta piektajā daļā.

8.   Dalībvalstis ievieš normatīvos vai administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai ne vēlāk kā līdz 2007. gada 31. martam nodrošinātu atbilstību šā panta 4. līdz 7. punktam.

9.   Ja reģistrācijas pieteikums attiecas uz ģeogrāfisku apgabalu, kas atrodas trešā valstī, tajā iekļauj 3. punktā noteiktos elementus, kā arī pierādījumus tam, ka attiecīgais nosaukums ir aizsargāts tā izcelsmes valstī.

Pieteikumu nosūta Komisijai tieši vai ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību.

10.   Šajā pantā minētos dokumentus, ko nosūta Komisijai, sagatavo kādā no Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām valodām, vai arī tiem pievieno apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām.

6. pants

Izskatīšana Komisijā

1.   Komisija, izmantojot piemērotus līdzekļus, izskata saskaņā ar 5. pantu saņemtu pieteikumu, lai pārbaudītu, vai tas ir pamatots un atbilst šajā regulā paredzētajiem nosacījumiem. Šāda izskatīšana nedrīkstētu būt ilgāka par 12 mēnešiem.

Komisija katru mēnesi publisko to nosaukumu sarakstu, par kuriem tai ir iesniegti reģistrācijas pieteikumi, kā arī datumus, kad tie iesniegti Komisijai.

2.   Ja, pamatojoties uz 1. punkta pirmajā daļā paredzēto izskatīšanu, Komisija uzskata, ka ir izpildīti šajā regulā paredzētie nosacījumi, tā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē vienoto dokumentu un atsauci uz specifikācijas publiskošanu, kas minēta 5. panta 5. punkta piektajā daļā.

Pretējā gadījumā Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru lemj par reģistrācijas pieteikuma noraidīšanu.

7. pants

Iebildumi un lēmumi par reģistrāciju

1.   Sešos mēnešos pēc 6. panta 2. punkta pirmajā daļā paredzētās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ikviena dalībvalsts vai trešā valsts var iebilst pret paredzēto reģistrāciju, iesniedzot Komisijai attiecīgi pamatotu paziņojumu.

2.   Jebkura pamatoti ieinteresēta fiziskā vai juridiskā persona, kas veic uzņēmējdarbību vai ir pastāvīgais iedzīvotājs dalībvalstī, kas nav reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja dalībvalsts, vai trešā valstī, arī var iebilst pret paredzēto reģistrāciju, iesniedzot attiecīgi pamatotu paziņojumu.

Fiziskās vai juridiskās personas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī vai ir tās pastāvīgie iedzīvotāji, paziņojumus iesniedz attiecīgajai dalībvalstij termiņā, kas ļauj iesniegt iebildumus saskaņā ar 1. punktu.

Fiziskās vai juridiskās personas, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī vai ir tās pastāvīgie iedzīvotāji, paziņojumu 1. punktā noteiktajā termiņā iesniedz Komisijai vai nu tieši, vai ar attiecīgās trešās valsts iestāžu starpniecību.

3.   Iebildumu paziņojumi ir pieņemami vienīgi tad, ja Komisija tos saņem 1. punktā noteiktajā termiņā un ja tie:

a)

norāda, ka nav ievēroti 2. pantā minētie nosacījumi; vai

b)

norāda, ka ierosinātā nosaukuma reģistrācija būtu pretrunā 3. panta 2., 3. un 4. punktam; vai

c)

norāda, ka ierosinātā nosaukuma reģistrācija apdraudētu pilnīgi vai daļēji identiska nosaukuma vai preču zīmes pastāvēšanu vai tādu produktu pastāvēšanu, kas likumīgi tirgoti vismaz piecus gadus pirms 6. panta 2. punktā paredzētās publicēšanas dienas; vai

d)

sniedz informāciju, kas ļauj secināt, ka nosaukums, ko lūdz reģistrēt, ir sugas vārds 3. panta 1. punkta nozīmē.

Komisija pārbauda iebildumu pieņemamību.

Šā punkta pirmās daļas b), c) un d) apakšpunktā minētos kritērijus izvērtē attiecībā uz Kopienas teritoriju, kas intelektuālā īpašuma tiesību gadījumā nozīmē vienīgi teritoriju vai teritorijas, kur minētās tiesības ir aizsargātas.

4.   Ja Komisija nesaņem pieņemamus iebildumus, kā noteikts 3. punktā, tā reģistrē nosaukumu.

Reģistrāciju publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5.   Ja iebildums ir pieņemams saskaņā ar 3. punktu, Komisija aicina ieinteresētās personas veikt atbilstošas apspriedes.

Ja ieinteresētās personas sešos mēnešos panāk vienošanos, tās paziņo Komisijai visus faktorus, kas ļāva panākt šo vienošanos, tostarp pieteikuma iesniedzēja un iebildumu iesniedzēja viedokļus. Ja saskaņā ar 6. panta 2. punktu publicētā informācija nav grozīta vai ja tās grozījumi ir maznozīmīgi, kas jādefinē saskaņā ar 16. panta h) punktu, Komisija rīkojas saskaņā ar šā panta 4. punktu. Pretējā gadījumā Komisija atkārtoti veic 6. panta 1. punktā minēto izskatīšanu.

Ja vienošanās nav panākta, Komisija pieņem lēmumu saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru, ņemot vērā godīgu un tradicionālu lietojumu un faktisko sajaukšanas iespējamību.

Lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

6.   Komisija uztur regulāri atjauninātu aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru.

7.   Šajā pantā minētos dokumentus, ko nosūta Komisijai, sagatavo kādā no Eiropas Savienības iestāžu oficiālajām valodām, vai arī tiem pievieno apliecinātu tulkojumu vienā no šīm valodām.

8. pants

Nosaukumi, norādes un simboli

1.   Saskaņā ar šo regulu reģistrētu nosaukumu var izmantot jebkurš uzņēmējs, kas tirgo lauksaimniecības produktu vai pārtikas produktu, kas atbilst attiecīgajai specifikācijai.

2.   Uz tādu Kopienas izcelsmes lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu marķējuma, kurus tirgo ar atbilstīgi šai regulai reģistrētu nosaukumu, ir norādes “aizsargāts cilmes vietas nosaukums” un “aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde” vai ar tiem saistītie Kopienas simboli.

3.   Šā panta 2. punktā minētās norādes un ar tiem saistītie Kopienas simboli var būt arī uz tādu trešo valstu izcelsmes lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu marķējuma, kurus tirgo ar atbilstīgi šai regulai reģistrētu nosaukumu.

9. pants

Specifikāciju grozījumu apstiprināšana

1.   Pamatoti ieinteresēta grupa, kas atbilst 5. panta 1. un 2. punkta nosacījumiem, var iesniegt pieteikumu specifikācijas grozījumu apstiprināšanai, jo īpaši lai ņemtu vērā zinātnes un tehnikas attīstību vai lai pārskatītu noteikto ģeogrāfisko apgabalu, kas minēts 4. panta 2. punkta c) apakšpunktā.

Pieteikumā apraksta un pamato prasītos grozījumus.

2.   Ja grozījums ietver vienu vai vairākus grozījumus vienotajā dokumentā, uz grozījuma pieteikumu attiecas 5., 6. un 7. pantā noteiktā procedūra. Tomēr, ja ierosinātie grozījumi ir maznozīmīgi, Komisija par grozījumu apstiprināšanu lemj, neizmantojot 6. panta 2. punktā un 7. pantā noteikto procedūru, un apstiprināšanas gadījumā publicē 6. panta 2. punktā minētos elementus.

3.   Ja grozījums neietver nekādas izmaiņas vienotajā dokumentā, piemēro šādus noteikumus:

i)

ja ģeogrāfiskais apgabals atrodas konkrētā dalībvalstī, šī dalībvalsts izsaka savu viedokli par grozījuma apstiprināšanu un pozitīva viedokļa gadījumā publicē grozīto specifikāciju un informē Komisiju par apstiprinātajiem grozījumiem un to pamatojumu;

ii)

ja ģeogrāfiskais apgabals atrodas trešā valstī, Komisija nosaka, vai apstiprināt ierosināto grozījumu.

4.   Ja grozījums attiecas uz tādām pagaidu izmaiņām specifikācijā, kuras saistītas ar publisko iestāžu noteiktu obligāto sanitāro vai fitosanitāro pasākumu ievērošanu, piemēro 3. punktā paredzētās procedūras.

10. pants

Oficiālas kontroles

1.   Dalībvalstis norīko kompetento iestādi vai iestādes, kas saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 882/2004 ir atbildīgas par kontrolēm attiecībā uz šajā regulā paredzētajiem pienākumiem.

2.   Dalībvalstis nodrošina, ka jebkuram uzņēmējam, kas ievēro šo regulu, ir tiesības izmantot oficiālo kontroļu sistēmu.

3.   Komisija publisko šā panta 1. punktā vai 11. pantā minēto iestāžu un institūciju nosaukumus un adreses un tos regulāri atjaunina.

11. pants

Specifikāciju ievērošanas pārbaude

1.   Attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un cilmes vietas nosaukumiem, kas attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu Kopienā, specifikāciju ievērošanas pārbaudi pirms produkta laišanas tirgū nodrošina:

viena vai vairākas 10. pantā minētās kompetentās iestādes, un/vai

viena vai vairākas kontroles institūcijas Regulas (EK) Nr. 882/2004 2. panta nozīmē, kas darbojas kā produkta sertificēšanas struktūras.

Šādas specifikāciju ievērošanas pārbaudes izmaksas sedz uzņēmēji, attiecībā uz kuriem notiek pārbaude.

2.   Attiecībā uz ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm un cilmes vietas nosaukumiem, kas attiecas uz ģeogrāfisko apgabalu trešā valstī, specifikāciju ievērošanas pārbaudi pirms produkta laišanas tirgū nodrošina:

viena vai vairākas publiskās iestādes, ko norīkojusi trešā valsts, un/vai

viena vai vairākas produktu sertificēšanas struktūras.

3.   Šā panta 1. un 2. punktā minētās produktu sertificēšanas struktūras atbilst Eiropas standartam EN 45011 vai ISO/IEC 65. rokasgrāmatai (Vispārējas prasības struktūrām, kas īsteno produktu sertifikācijas sistēmas) un no 2010. gada 1. maija ir arī akreditētas saskaņā ar minēto standartu vai rokasgrāmatu.

4.   Ja 1. un 2. punktā minētās iestādes ir izvēlējušās pārbaudīt specifikāciju ievērošanu, tās sniedz atbilstīgas garantijas attiecībā uz to objektivitāti un neatkarību, un to rīcībā ir kvalificēts personāls un resursi, kas vajadzīgi šādu uzdevumu veikšanai.

12. pants

Anulēšana

1.   Ja Komisija saskaņā ar 16. panta k) punktā minētajiem sīki izstrādātajiem noteikumiem konstatē, ka vairs netiek nodrošināta atbilstība specifikācijas noteikumiem lauksaimniecības produktam vai pārtikas produktam, kam izmanto aizsargātu nosaukumu, tā sāk 15. panta 2. punktā minēto procedūru, lai anulētu reģistrāciju, to publicējot Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Jebkura pamatoti ieinteresēta fiziskā vai juridiskā persona var lūgt reģistrācijas anulēšanu, savu lūgumu pamatojot.

Šīs regulas 5., 6. un 7. pantā noteikto procedūru piemēro mutatis mutandis.

13. pants

Aizsardzība

1.   Reģistrētos nosaukumus aizsargā pret:

a)

jebkādu reģistrēta nosaukuma tiešu vai netiešu komerciālu izmantošanu produktiem, uz kuriem reģistrācija neattiecas, ciktāl šie produkti ir salīdzināmi ar tiem, kuri reģistrēti ar šo nosaukumu, vai ciktāl nosaukuma lietošana ļauj izmantot aizsargātā nosaukuma reputāciju;

b)

nosaukumu neatļautu izmantošanu, atdarināšanu vai atsaukšanos uz tiem, pat ja ir norādīta produkta patiesā izcelsme vai ja aizsargātais nosaukums ir tulkots vai ir kopā ar tādu norādi kā “veids”, “tips”, “metode”, “kā ražots”, “imitācija” vai līdzīgu norādi;

c)

jebkādu citu nepatiesu vai maldinošu norādi uz produkta izcelsmi, cilmi, būtību vai būtiskām īpašībām, kura ir uz iekšējā vai ārējā iesaiņojuma, reklāmas materiālos vai dokumentos par attiecīgo produktu, kā arī pret tāda trauka izmantošanu produkta iesaiņojumam, kas rada nepatiesu iespaidu par produkta izcelsmi;

d)

citu praksi, kas var maldināt patērētājus par produkta patieso izcelsmi.

Ja reģistrēts nosaukums ietver lauksaimniecības produkta vai pārtikas produkta nosaukumu, kas tiek uzskatīts par sugas vārdu, tad šā nosaukuma, kas ir sugas vārds, izmantošanu atbilstīgajam lauksaimniecības produktam vai pārtikas produktam neuzskata par tādu, kas ir pretrunā šā punkta pirmās daļas a) vai b) apakšpunktam.

2.   Aizsargātie nosaukumi nevar kļūt par sugas vārdiem.

3.   Attiecībā uz nosaukumiem, kuru reģistrācija pieteikta atbilstīgi 5. pantam, saskaņā ar 7. panta 5. punktu var paredzēt pārejas periodu līdz pieciem gadiem vienīgi tad, ja iebildumu paziņojums ir atzīts par pieņemamu tādēļ, ka ierosinātā nosaukuma reģistrācija apdraudētu pilnīgi vai daļēji identiska nosaukuma pastāvēšanu vai tādu produktu pastāvēšanu, kas likumīgi tirgoti vismaz piecus gadus pirms 6. panta 2. punktā paredzētās publicēšanas dienas.

Pārejas periodu var noteikt arī uzņēmumiem, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī vai trešā valstī, kur atrodas attiecīgais ģeogrāfiskais apgabals, ja attiecīgie uzņēmumi vismaz piecus gadus pirms 6. panta 2. punktā paredzētās publicēšanas dienas ir likumīgi tirgojuši konkrētos produktus, pastāvīgi lietojot atbilstīgos nosaukumus, un ir šo jautājumu ierosinājuši 5. panta 5. punkta pirmajā un otrajā daļā minētajā valsts līmeņa iebildumu iesniegšanas procedūrā vai 7. panta 2. punktā minētajā Kopienas iebildumu iesniegšanas procedūrā. Šajā daļā minētā pārejas perioda un 5. panta 6. punktā minētā pielāgošanās perioda kopējais ilgums nevar pārsniegt piecus gadus. Ja 5. panta 6. punktā minētais pielāgošanās periods pārsniedz piecus gadus, pārejas periodu nepiešķir.

4.   Neskarot 14. pantu, Komisija var saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru pieņemt lēmumu atļaut reģistrēta nosaukuma un tāda nereģistrēta nosaukuma līdzāspastāvēšanu, kurš apzīmē vietu dalībvalstī vai trešā valstī, ja nereģistrētais nosaukums ir identisks reģistrētajam nosaukumam un ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

identiskais nereģistrētais nosaukums ir pastāvīgi un godprātīgi likumīgā veidā izmantots vismaz 25 gadus pirms 1993. gada 24. jūlija;

b)

ir pierādīts, ka šā nereģistrētā nosaukuma izmantošanas mērķis nekad nav bijis gūt labumu no reģistrēta nosaukuma reputācijas un ka patērētāji nav un nevar būt maldināti par produkta patieso izcelsmi;

c)

identisko nosaukumu problēma ir norādīta pirms nosaukuma reģistrācijas.

Reģistrētais nosaukums un attiecīgais identiskais nereģistrētais nosaukums var līdzāspastāvēt laikposmā, kura maksimālais ilgums nepārsniedz 15 gadus un pēc kura beigām nereģistrēto nosaukumu vairs neizmanto.

Attiecīgā nereģistrētā ģeogrāfiskā nosaukuma izmantošanu atļauj vienīgi tad, ja uz iepakojuma ir skaidri un saredzami norādīta izcelsmes valsts.

14. pants

Sakarības starp preču zīmēm, cilmes vietas nosaukumiem un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm

1.   Ja cilmes vietas nosaukums vai ģeogrāfiskās izcelsmes norāde ir reģistrēta saskaņā ar šo regulu, tad preču zīmes reģistrācijas pieteikumu, kas atbilst vienam no 13. pantā minētajiem gadījumiem un attiecas uz tā paša tipa produktu, noraida, ja preču zīmes reģistrācijas pieteikumu iesniedz pēc dienas, kad Komisijai iesniegts reģistrācijas pieteikums.

Preču zīmes, kas reģistrētas neatbilstīgi šā punkta pirmajai daļai, pasludina par nederīgām.

2.   Pilnībā ievērojot Kopienas tiesību aktus, tādu preču zīmi, kuras lietojums atbilst kādam no 13. pantā minētajiem gadījumiem un kura – vai nu pirms cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes aizsardzības dienas izcelsmes valstī, vai pirms 1996. gada 1. janvāra – Kopienas teritorijā ir pieteikta, reģistrēta vai iegūta, ja šādu iespēju paredz attiecīgie tiesību akti, var izmantot arī turpmāk, neskarot cilmes vietas nosaukuma vai ģeogrāfiskās izcelsmes norādes reģistrāciju, ja nav pamata preču zīmes pasludināšanai par nederīgu vai atsaukšanai, kā norādīts Padomes Pirmajā direktīvā 89/104/EEK (1988. gada 21. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, (8) vai Padomes Regulā (EK) Nr. 40/94 (1993. gada 20. decembris) par Kopienas preču zīmi (9).

15. pants

Komitejas procedūra

1.   Komisijai palīdz Aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietas nosaukumu pastāvīgā komiteja.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK 5. un 7. pantu.

Lēmuma 1999/468/EK 5. panta 6. punktā paredzētais termiņš ir trīs mēneši.

3.   Komiteja pieņem savu reglamentu.

16. pants

Īstenošanas noteikumi

Saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru pieņem sīki izstrādātus noteikumus šīs regulas īstenošanai. Tie jo īpaši attiecas uz:

a)

šīs regulas 2. panta 3. punktā minēto izejvielu sarakstu;

b)

informāciju, kas jāiekļauj 4. panta 2. punktā minētajā produkta specifikācijā;

c)

nosacījumiem, atbilstīgi kuriem fizisko vai juridisko personu var uzskatīt par grupu;

d)

reģistrācijas pieteikuma iesniegšanu par nosaukumu, kas apzīmē pārrobežu ģeogrāfisko apgabalu, kā minēts 5. panta 1. punkta trešajā daļā;

e)

šīs regulas 5. panta 7. un 9. punktā minēto dokumentu saturu un veidu, kā tos iesniedz Komisijai;

f)

šīs regulas 7. pantā minētajiem iebildumiem, tostarp noteikumiem saistībā ar atbilstīgām ieinteresēto personu apspriedēm;

g)

šīs regulas 8. pantā minētajām norādēm un simboliem;

h)

šīs regulas 7. panta 5. punkta otrajā daļā un 9. panta 2. punktā minēto maznozīmīgo grozījumu definīciju, paturot prātā, ka maznozīmīgs grozījums nevar attiekties uz produkta būtiskajām īpašībām vai mainīt saikni;

i)

šīs regulas 7. panta 6. punktā paredzēto cilmes vietas nosaukumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistru;

j)

nosacījumiem, lai pārbaudītu produkta specifikāciju ievērošanu;

k)

nosacījumiem reģistrācijas anulēšanai.

17. pants

Pārejas noteikumi

1.   Nosaukumus, kas šīs regulas spēkā stāšanās dienā ir uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 1107/96 (10) pielikumā, un nosaukumus, kas uzskaitīti Komisijas Regulas (EK) Nr. 2400/96 (11) pielikumā, automātiski iekļauj šīs regulas 7. panta 6. punktā minētajā reģistrā. Atbilstīgās specifikācijas uzskata par 4. panta 1. punktā minētajām specifikācijām. Turpina piemērot jebkādus īpašus pārejas noteikumus, kas saistīti ar šādām reģistrācijām.

2.   Attiecībā uz vēl neizskatītiem pieteikumiem, paziņojumiem un lūgumiem, ko Komisija saņēmusi pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas:

a)

nepiemēro 5. pantā paredzētās procedūras, neskarot 13. panta 3. punktu; un

b)

specifikācijas kopsavilkums, kas sagatavots atbilstīgi Komisijas Regulai (EK) Nr. 383/2004 (12), aizstāj 5. panta 3. punkta c) apakšpunktā minēto vienoto dokumentu.

3.   Vajadzības gadījumā Komisija var saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto procedūru pieņemt citus pārejas noteikumus.

18. pants

Nodevas

Dalībvalstis var iekasēt nodevas, lai segtu savas izmaksas, tostarp izmaksas, kas rodas, saskaņā ar šo regulu izskatot reģistrācijas pieteikumus, iebildumu paziņojumus, grozījumu pieteikumus un anulēšanas pieteikumus.

19. pants

Atcelšana

Ar šo atceļ Regulu (EEK) Nr. 2081/92.

Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu, kas pievienota III pielikumā.

20. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 8. panta 2. punktu piemēro no 2009. gada 1. maija, neskarot produktus, kas laisti tirgū jau pirms minētā datuma.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 20. martā

Padomes vārdā

priekšsēdētājas

J. PRÖLL


(1)  Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)  OV L 109, 6.5.2000., 29. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2003/89/EK (OV L 308, 25.11.2003., 15. lpp.).

(3)  OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.

(4)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(5)  OV L 208, 24.7.1992., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(6)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.

(7)  OV L 204, 21.7.1998., 37. lpp.

(8)  OV L 40, 11.2.1989., 1. lpp.

(9)  OV L 11, 14.1.1994., 1. lpp.

(10)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1107/96 (1996. gada 12. jūnijs) par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu reģistrāciju saskaņā ar procedūru, kas izklāstīta Padomes Regulas (EEK) Nr. 2081/92 17. pantā (OV L 148, 21.6.1996., 1. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 704/2005 (OV L 118, 5.5.2005., 14. lpp.).

(11)  Komisijas Regula (EK) Nr. 2400/96 (1996. gada 17. decembris) par dažu nosaukumu iekļaušanu “Aizsargāto cilmes vietu nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā”, kurš paredzēts Padomes Regulā (EEK) Nr. 2081/92 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV L 327, 18.12.1996., 11. lpp.). Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 417/2006 (OV L 72, 11.3.2006., 8. lpp.).

(12)  Komisijas Regula (EK) Nr. 383/2004 (2004. gada 1. marts), ar ko paredz sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EEK) Nr. 2081/92 attiecībā uz produktu specifikāciju galveno punktu kopsavilkumu (OV L 64, 2.3.2004., 16. lpp.).


I PIELIKUMS

Regulas 1. panta 1. punktā minētie pārtikas produkti

alus,

dzērieni no augu ekstraktiem,

maize, mīklas izstrādājumi, kūkas, konditorejas izstrādājumi un citi miltu izstrādājumi,

dabīgie sveķi,

galda sinepes,

makaronu izstrādājumi.


II PIELIKUMS

Regulas 1. panta 1. punktā minētie lauksaimniecības produkti

siens,

ēteriskās eļļas,

korķis,

karmīns (neapstrādāts dzīvnieku izcelsmes produkts),

ziedi un dekoratīvie augi,

vilna,

kārklu klūdziņas,

kulstīti lini.


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EEK) Nr. 2081/92

Šī regula

1. pants

1. pants

2. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 1. punkts

2. panta 3. punkts

2. panta 2. punkts

2. panta 4. punkts

2. panta 3. punkta pirmā daļa

2. panta 5. punkts

2. panta 6. punkts

2. panta 3. punkta otrā daļa

2. panta 7. punkts

3. panta 1. punkta pirmā, otrā un trešā daļa

3. panta 1. punkta pirmā, otrā un trešā daļa

3. panta 1. punkta ceturtā daļa

3. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

4. pants

4. pants

5. panta 1., 2. un 3. punkts

5. panta 1., 2. un 3. punkts

5. panta 4. punkts

5. panta 4. punkta pirmā daļa

5. panta 5. punkta pirmā daļa

5. panta 4. punkta otrā daļa

5. panta 5. punkts

5. panta 5. punkta otrā daļa

5. panta 6. punkta pirmā daļa

5. panta 6. punkta otrā daļa

5. panta 5. punkta trešā daļa

5. panta 6. punkta trešā daļa

5. panta 6. punkta ceturtā un piektā daļa

5. panta 6. punkta ceturtā un piektā daļa

5. panta 5. punkta sestā, septītā un astotā daļa

5. panta 7. punkta

5. panta 6. punkts

5. panta 8. punkts

5. panta 9. un 10. punkts

6. panta 1. punkta pirmā daļa

6. panta 1. punkta pirmā daļa

6. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 1. punkta trešā daļa

6. panta 1. punkta otrā daļa

6. panta 2. punkts

6. panta 2. punkta pirmā daļa

6. panta 3. un 4. punkts

7. panta 4. punkts

6. panta 5. punkta pirmā daļa

6. panta 2. punkta otrā daļa

6. panta 5. punkta otrā daļa

6. panta 6. punkta pirmā daļa

6. panta 6. punkta otrā daļa

3. panta 3. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

7. panta 3. punkts

7. panta 2. punkta pirmā daļa

7. panta 2. punkta otrā un trešā daļa

7. panta 4. punkts

7. panta 3. punkts

7. panta 5. punkts

7. panta 5. punkts

7. panta 6. un 7. punkts

8. panta 1. punkts

8. pants

8. panta 2. punkts

8. pants 3. punkts

9. panta pirmā daļa

9. panta 1. punkts

9. panta otrā un trešā daļa

9. panta 2. punkts

9. panta 3. un 4. punkts

10. panta 1. punkts

10. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

11. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

10. panta 3. punkts

11. panta 3. un 4. punkts

10. panta 4. punkts

10. panta 5. punkts

10. panta 3. punkts

10. panta 6. punkts

10. panta 2. punkts

10. panta 7. punkts

11. panta 1. punkta otrā daļa

11. panta 1. līdz 3. punkts

11. panta 4. punkts

12. panta 1. punkts

11.a panta a) punkts

12. panta 2. punkts

11.a panta b) punkts

12. līdz 12.d pants

13. panta 1. punkts

13. panta 1. punkts

13. panta 3. punkts

13. panta 2. punkts

13. panta 4. punkts

13. panta 3. punkta pirmā daļa

13. panta 3. punkta otrā daļa

13. panta 5. punkts

13. panta 4. punkts

14. panta 1. un 2. punkts

14. panta 1. un 2. punkts

14. panta 3. punkts

3. panta 4. punkts

15. pants

15. pants

16. pants

16. pants

17. līdz 19. pants

18. pants

20. pants

I pielikums

I pielikums

II pielikums

II pielikums


Top