EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0065

2006/65/EK: Komisijas Lēmums ( 2006. gada 3. februāris ), ar ko groza Lēmumu 97/467/EK attiecībā uz viena Urugvajas uzņēmuma iekļaušanu to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstos, no kuriem dalībvalstīm ir atļauts ievest skrējējputnu gaļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 233) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 32, 4.2.2006, p. 93–94 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 123–124 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 069 P. 157 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 069 P. 157 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 051 P. 99 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 21/03/2014; Iesaist. atcelta ar 32014D0160

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/65(1)/oj

4.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/93


KOMISIJAS LĒMUMS

(2006. gada 3. februāris),

ar ko groza Lēmumu 97/467/EK attiecībā uz viena Urugvajas uzņēmuma iekļaušanu to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstos, no kuriem dalībvalstīm ir atļauts ievest skrējējputnu gaļu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2006) 233)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2006/65/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. jūnija Lēmumu 95/408/EK par nosacījumiem, ar kādiem uz pārejas periodu izstrādā pagaidu sarakstus ar trešo valstu uzņēmumiem, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest noteiktus dzīvnieku izcelsmes produktus, zvejniecības produktus vai dzīvas gliemenes (1), un jo īpaši tā 2. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1997. gada 7. jūlija Lēmumā 97/467/EK, ar ko izveido to trešo valstu uzņēmumu pagaidu sarakstus, no kuriem dalībvalstis atļauj ievest trušu gaļu un saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļu (2), ir noteikti to trešo valstu uzņēmumu pagaidu saraksti, no kuriem dalībvalstīm ir atļauts ievest saimniecībā audzētu medījamo dzīvnieku gaļu, trušu gaļu un skrējējputnu gaļu.

(2)

Urugvaja ir nosūtījusi viena skrējējputnu gaļu ražojoša uzņēmuma nosaukumu, par kuru kompetentās iestādes apliecina, ka tas atbilst Kopienas noteikumiem.

(3)

Tāpēc minētais uzņēmums ir jāiekļauj Lēmumā 97/467/EK norādītajos sarakstos.

(4)

Ievedumiem no šā uzņēmuma nevar piemērot atvieglotās fiziskās pārbaudes atbilstīgi Padomes 1997. gada 18. decembra Direktīvai 97/78/EK, ar ko nosaka principus, kuri reglamentē veterināro pārbaužu organizēšanu attiecībā uz produktiem, ko ieved Kopienā no trešām valstīm (3).

(5)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Lēmums 97/467/EK.

(6)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmuma 97/467/EK II pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2006. gada 11. februārī.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2006. gada 3. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 243, 11.10.1995., 17. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/41/EK (OV L 157, 30.4.2004., 33. lpp.).

(2)  OV L 199, 26.7.1997., 57. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2005/302/EK (OV L 95, 14.4.2005., 62. lpp.).

(3)  OV L 24, 30.1.1998., 9. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 (OV L 165, 30.4.2004., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas II pielikumu papildina ar šādu tekstu:

“País: Uruguay/Země: Uruguay/Land: Uruguay/Land: Uruguay/Riik: Uruguay/Χώρα: Ουρουγουάη/Country: Uruguay/Pays: Uruguay/Paese: Uruguay/Valsts: Urugvaja/Šalis: Urugvajus/Ország: Uruguay/Pajjiż: L-Urugwaj/Land: Uruguay/Państwo: Urugwaj/País: Uruguai/Krajina: Uruguaj/Država: Urugvaj/Maa: Uruguay/Land: Uruguay

1

2

3

4

5

6

240

Caltes S.A.

Paso de los Toros

Tacuarembó

CP, SH

 


Top