EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0062

2006/62/EK: Padomes Lēmums ( 2006. gada 23. janvāris ), kas dod iespēju valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Kaimiņattiecību politika, kā arī Krievijai gūt labumu no Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programmas ( TAIEX )

OJ L 32, 4.2.2006, p. 80–81 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 102–103 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 227 - 228
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 116 P. 73 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/62(1)/oj

4.2.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 32/80


PADOMES LĒMUMS

(2006. gada 23. janvāris),

kas dod iespēju valstīm, uz kurām attiecas Eiropas Kaimiņattiecību politika, kā arī Krievijai gūt labumu no Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programmas (TAIEX)

(2006/62/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 181.a panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Līdzšinējā pieredze pirmspievienošanās palīdzības jomā liecina, ka centralizēta netiešā vadība ir noderīgs instruments, jo īpaši attiecībā uz Tehniskās palīdzības un informācijas apmaiņas programmas (TAIEX) darbībām.

(2)

Saskaņā ar Komisijas stratēģijas dokumentu, kas pieņemts 2004. gada maijā, Eiropas Kaimiņattiecību politikas (EKP) mērķis ir kopīgi ar kaimiņvalstīm izmantot 2004. gada Eiropas Savienības paplašināšanās priekšrocības, kā arī paplašināšanās procesā radītos instrumentus un pieredzi, lai tuvinātu partnervalstis ES, tādējādi veicinot to pakāpenisku ekonomisko integrāciju un padziļinot politisko sadarbību. Tādēļ Eiropas Kaimiņattiecību politikā iesaistītajām valstīm vajadzētu būt iespējai gūt labumu no TAIEX.

(3)

ES un Krievijas 15. augstākā līmeņa sanāksmes laikā 2005. gada 10. maijā ES un Krievija pieņēma virzības plānus četru kopīgo teritoriju izveidošanai, kuros ir izvirzīti līdzīgi uzdevumi kā EKP, proti, pastiprināt divpusējo sadarbību un īstenot reglamentējošu konverģenci un tiesību aktu tuvināšanu augstākiem standartiem.

(4)

Nākotnē Krievijai būs tiesības saņemt finansējumu saskaņā ar Eiropas Kaimiņattiecību un partnerattiecību instrumentu (EKPI).

(5)

Padomes 2002. gada 25. jūnija Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (Finanšu regula), 54. panta 2. punktā (2) paredzēta iespēja izmantot Kopienas budžeta izpildei centralizētu netiešo vadību un noteiktas konkrētas prasības tā izpildei, ja to atļauj attiecīgās programmas pamatdokuments.

(6)

Ir nepieciešama saskaņota palīdzības īstenošana, izmantojot TAIEX. Tādēļ šim lēmumam būtu jāpiemēro tāda pati pieeja kā Padomes 1989. gada 18. decembra Regulai (EEK) Nr. 3906/89 par ekonomisko palīdzību dažām Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīm (3) (Phare), Padomes 2000. gada 5. decembra Regulai (EK) Nr. 2666/2000 par palīdzību Albānijai, Bosnijai un Hercegovinai, Horvātijai, Dienvidslāvijas Federatīvajai Republikai un Bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai (4) (CARDS), un Padomes 2001. gada 17. decembra Regulai (EK) Nr. 2500/2001 par pirmspievienošanās finansiālo palīdzību Turcijai (5).

(7)

Daļa Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 99/2000 (1999. gada 29. decembris) attiecībā uz palīdzības sniegšanu partnervalstīm Austrumeiropā un Vidusāzijā (6) darbību atbilst Euratom līguma darbības jomai. Šos aspektus šis lēmums neskar,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Šā lēmuma mērķis ir dot iespēju valstīm, uz kurām Eiropas Kaimiņattiecību politika, kā arī Krievijai, un jo īpaši tām valstīm, kas šobrīd īsteno rīcības vai virzības plānus, gūt labumu no atbalsta, kas pieejams ar TAIEX starpniecību, kas nodrošinās mērķtiecīgu tehnisko palīdzību partnervalstīm, palīdzot izprast un izstrādāt ar rīcības plāniem saistītus tiesību aktus, un sniegs atbalstu saistībā ar to ieviešanu un piemērošanu.

2. pants

Lai īstenotu Padomes 1996. gada 23. jūlija Regulu (EK) Nr. 1488/96 par finansiāliem un tehniskiem pasākumiem (MEDA) ekonomikas un sociālo struktūru reformu atbalstam Eiropas–Vidusjūras reģiona valstu partnerattiecībās (7) un Regulu (EK, Euratom) Nr. 99/2000, Komisija var nolemt saskaņā ar Finanšu regulas 54. panta 2. punkta c) apakšpunktu uzdot risināt uzdevumus, kas ietver valsts varas īstenošanu un jo īpaši finanšu īstenošanas uzdevumus, kas izriet no šā lēmuma, struktūrai, kas īsteno TAIEX programmu saskaņā ar Regulu (EEK) Nr. 3906/89, Regulu (EK) Nr. 2666/2002 un Regulu (EK) Nr. 2500/2001.

3. pants

Šis lēmums neattiecas uz darbībām, kuras īsteno atbilstoši Regulai (EK, Euratom) Nr. 99/2000 un kas atbilst Euratom līguma darbības jomai.

4. pants

Šajā lēmumā atļautās darbības finansē no 19 06 01. budžeta pozīcijas “Palīdzība partnervalstīm Austrumeiropā un Vidusāzijā” un ar to saistītās 19 01 04 07. budžeta pozīcijas, kas paredzēta administratīvās pārvaldes izdevumiem, kā arī no 19 08 02 01. budžeta pozīcijas “MEDA (pasākumi ekonomikas un sociālo struktūru reformu atbalstam Vidusjūras reģiona trešajās valstīs)” un ar to saistītās 19 01 04 06. budžeta pozīcijas, kas paredzēta administratīvās pārvaldes izdevumiem.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

Priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  Vēl nav publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(2)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(3)  OV L 375, 23.12.1989., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2257/2004 (OV L 389, 30.12.2004., 1. lpp.).

(4)  OV L 306, 7.12.2000., 1. lpp. Regula jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2112/2005 (OV L 344, 27.12.2005., 23. lpp.).

(5)  OV L 342, 27.12.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2112/2005.

(6)  OV L 12, 18.1.2000., 1. lpp.

(7)  OV L 189, 30.7.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2112/2005.


Top