EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0037

2006/37/EK: Komisijas Lēmums ( 2005. gada 5. decembris ), ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūrām attiecībā uz Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem

OJ L 22, 26.1.2006, p. 52–53 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 95–96 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 162 - 163
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 162 - 163
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 022 P. 283 - 284

No longer in force, Date of end of validity: 18/12/2014; Atcelts ar 32014R1346 Un 32014R1347

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/37(1)/oj

26.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/52


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 5. decembris),

ar ko pieņem saistības, kas piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūrām attiecībā uz Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem

(2006/37/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“antidempinga pamatregula”), un jo īpaši tās 8. pantu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 6. oktobra Regulu (EK) Nr. 2026/97 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2) (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 13. pantu,

apspriedusies ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

(1)

Padome 2002. gada jūlijā ar Regulu (EK) Nr. 1338/2002 (3) uzlika galīgus kompensācijas maksājumus Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem. Tajā pašā dienā Padome ar Regulu (EK) Nr. 1339/2002 (4) uzlika galīgus antidempinga maksājumus Ķīnas Tautas Republikas un Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem.

(2)

Šajās procedūrās Komisija ar Lēmumu 2002/611/EK (5) pieņēma cenu saistības, ko piedāvāja Indijas uzņēmums, t. i., Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (“uzņēmums”).

(3)

Uzņēmums 2003. gada decembrī informēja Komisiju par vēlmi brīvprātīgi atsaukt uzņemtās saistības. Attiecīgi ar Komisijas Lēmumu 2004/255/EK (6) tika atcelts Komisijas lēmums, ar ko tika pieņemtas saistības.

(4)

Ar Padomes Regulu (EK) Nr. 236/2004 (7) 2004. gada februārī tika pabeigta antiabsorbcijas izmeklēšana attiecībā uz Ķīnas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem, un Ķīnas Tautas Republikas galīgā antidempinga muitas nodokļa likme tika palielināta no 21 % līdz 33,7 %.

B.   PIEPRASĪJUMS VEIKT PĀRSKATĪŠANU

(5)

Uzņēmums 2004. gada decembrī iesniedza pieprasījumu saskaņā ar antidempinga pamatregulas 11. panta 3. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 19. pantu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu, lai pārbaudītu šā uzņēmuma saistību atjaunošanas pieņemamību.

(6)

Pieprasījumā bija ietverti pietiekami pierādījumi tam, ka apstākļi ir būtiski mainījušies, kopš uzņēmums brīvprātīgi ir atsaucis savas saistības. Tāpēc uzņēmums ir vēlējies vēlreiz piedāvāt sākotnējās saistības un ir uzsvēris, ka, ņemot vērā apstākļu maiņu, šādas saistības būtu gan efektīvas, gan praktiski īstenojamas.

(7)

Attiecīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tika publicēts paziņojums par daļējas starpposma pārskatīšanas uzsākšanu (8).

C.   SAISTĪBU PIEŅEMŠANA

(8)

Sīkāka informācija par pārskatīšanas izmeklēšanas procesuālajiem aspektiem un konstatējumiem ir noteikta Padomes Regulā (EK) Nr. 123/2006 (9), ar kuru groza gan Regulu (EK) Nr. 1338/2002, ar ko uzliek galīgu kompensācijas maksājumu, gan Regulu (EK) Nr. 1339/2002, ar ko uzliek galīgu antidempinga maksājumu, cita starpā, Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem.

(9)

Tā kā uzņēmuma piedāvātās pārskatītās saistības novērš dempinga un subsidēšanas radītos kaitējumus, izmeklēšanā ir atzīts, ka šīs saistības var pieņemt.

(10)

Šajā pārskatītajā piedāvājumā uzņēmums ir piekritis indeksēt sākotnēji piedāvāto minimālo cenu, lai ņemtu vērā cenas cikliskumu vienai no galvenajām sulfanilskābes ražošanā izmantotajām sastāvdaļām.

(11)

Uzņēmums arī regulāri sniegs Komisijai sīku informāciju par eksportu uz Kopienu, kas nozīmē, ka Komisija var efektīvi kontrolēt saistību izpildi. Turklāt šā uzņēmuma tirdzniecības struktūra ir tāda, ka Komisija uzskata par ierobežotu panākto saistību apiešanas risku.

(12)

Ņemot vērā šo, saistības ir pieņemamas.

(13)

Lai Komisija varētu efektīvi kontrolēt to, vai uzņēmums ievēro saistības, tiklīdz attiecīgajam muitas dienestam tiek iesniegts pieprasījums saskaņā ar saistībām izlaist preci brīvā apgrozījumā, atbrīvojums no nodokļa tiek piešķirts ar noteikumu, ka ir iesniegts faktūrrēķins, kurā ietverta vismaz tā informācija, kas minēta Regulas (EK) Nr. 123/2006 pielikumā. Šī informācija ir arī vajadzīga, lai arī muitas iestādes varētu pietiekami precīzi pārbaudīt, vai sūtījums atbilst tirdzniecības dokumentiem. Ja šāds faktūrrēķins netiek iesniegts vai ja tas neatbilst muitai uzrādītajam ražojumam, ir jāmaksā attiecīgā kompensācijas un antidempinga muitas nodokļa likme.

(14)

Lai turpmāk nodrošinātu saistību efektīvu ievērošanu, ar iepriekš minēto regulu importētāji ir informēti par to, ka jebkāda saistību neizpilde var būt par pamatu tam, ka attiecīgajiem darījumiem antidempinga un kompensācijas muitas nodokli piemēro ar atpakaļejošu datumu.

(15)

Saistību pārkāpšanas vai atsaukšanas gadījumā vai ja Komisija atsauc saistību pieņemšanu, antidempinga vai kompensācijas muitas nodokli, kas uzlikts saskaņā ar antidempinga pamatregulas 9. panta 4. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 15. panta 1. punktu, piemēro automātiski atbilstīgi antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktam un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktam,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

Ar šo pieņem saistības, ko sakarā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūrām attiecībā uz Indijas izcelsmes sulfanilskābes ievedumiem ir piedāvājis iepriekš minētais ražotājs eksportētājs.

Valsts

Uzņēmums

TARIC papildu kods

Indija

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd., 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028

A398

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2005. gada 5. decembrī

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Peter MANDELSON


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 288, 21.10.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004.

(3)  OV L 196, 25.7.2002., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 492/2004 (OV L 80, 18.3.2004., 6. lpp.).

(4)  OV L 196, 25.7.2002., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 492/2004.

(5)  OV L 196, 25.7.2002., 36. lpp.

(6)  OV L 80, 18.3.2004., 29. lpp.

(7)  OV L 40, 12.2.2004., 17. lpp.

(8)  OV C 101, 27.4.2005., 34. lpp.

(9)  Sk. šā Oficiālā Vēstneša 5. lpp.


Top