EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0123

Padomes Regula (EK) Nr. 123/2006 ( 2006. gada 23. janvāris ), ar kuru nosaka galīgo kompensācijas maksājumu Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1339/2002, ar ko nosaka galīgos antidempinga maksājumus sulfanilskābes importam ar izcelsmi, inter alia , Indijā

OJ L 22, 26.1.2006, p. 5–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 270M , 29.9.2006, p. 69–73 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 140 - 144
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 140 - 144
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 33 - 37

No longer in force, Date of end of validity: 24/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/123(1)/oj

26.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/5


PADOMES REGULA (EK) Nr. 123/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar kuru nosaka galīgo kompensācijas maksājumu Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam un ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1339/2002, ar ko nosaka galīgos antidempinga maksājumus sulfanilskābes importam ar izcelsmi, inter alia, Indijā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (“pamatregula”), un jo īpaši tās 8. pantu un 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā Padomes 1997. gada 6. oktobra Regulu (EK) Nr. 2026/97 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (2), (“antisubsidēšanas pamatregula”), un jo īpaši tās 13. un 19. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Iepriekšējās izmeklēšanas un spēkā esošie pasākumi

(1)

Padome 2002. gada jūlijā ar Regulu (EK) Nr. 1338/2002 (3) noteica galīgos kompensācijas maksājumus Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam. Padome tajā pašā dienā ar Regulu (EK) Nr. 1339/2002 (4) noteica galīgos antidempinga maksājumus Ķīnas Tautas Republikas un Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam (“pasākumi”).

(2)

Šajās procedūrās Komisija ar Lēmumu 2002/611/EK (5) pieņēma cenu saistības, kādas piedāvāja Indijas uzņēmums, t. i., Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. (“uzņēmums”).

(3)

Komisija 2003. gada jūnijā uzsāka atkārtotu izmeklēšanu attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā atbilstīgi antidempinga pamatregulas 12. pantam attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas (ĶTR) izcelsmes sulfanilskābes importu (6).

(4)

Uzņēmums 2003. gada decembrī paziņoja Komisijai, ka tas brīvprātīgi vēlas atsaukt savas saistības. Tādēļ Komisijas lēmumu, ar ko pieņēma saistības, atcēla ar Lēmumu 2004/255/EK (7).

(5)

2004. gada februārī ar Padomes Regulu (EK) Nr. 236/2004 (8) tika pabeigta izmeklēšana attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā saistībā ar ĶTR izcelsmes sulfanilskābes importu (“izmeklēšana attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā”) un no 21 % līdz 33,7 % tika palielināta galīgā antidempinga maksājumu likme Ķīnas Tautas Republikai.

2.   Prasība veikt starpposma pārskatīšanu

(6)

Noslēdzoties izmeklēšanai attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā, 2004. gada decembrī uzņēmums iesniedza pieprasījumu veikt daļēju starpposma pārskatīšanu atbilstīgi antidempinga pamatregulas 11. panta 3. punktam un antisubsidēšanas pamatregulas 19. pantam, lai pārbaudītu tikai to, vai ir pieņemami atjaunot tā saistības.

(7)

Uzņēmums apgalvoja, ka sākotnēji tas gribējis atsaukt saistības, jo pēc tam, kad 2002. gadā tika noteikti pasākumi, Ķīnas eksportētāji bija maksājuši noteiktos antidempinga maksājumus, kā rezultātā cenu kritās un saistības kļuva nepieņemamas. Uzņēmums arī norādīja uz to, ka maksājumu līmenis ĶTR importam bija palielinājies, kad tika pabeigta pārskatīšana attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā, un tādēļ tirgus cenas varēja palielināties. Tādēļ uzņēmums informēja Komisiju par gatavību atkal piedāvāt saistības ar iepriekšējiem nosacījumiem, kurus uzskatīja par piemērotiem, lai novērstu attiecīgos dempinga un subsidēšanas radītos kaitējumus.

(8)

Uzņēmums iesniedza pietiekamus prima facie pierādījumus tam, ka uzņēmumā nav notikušas strukturālas pārmaiņas kopš pēdējiem konstatējumiem, kas varētu ietekmēt to, vai saistības ir pieņemamas un īstenojamas.

(9)

Atbilstīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (9) publicētajam paziņojumam Komisija 2005. gada aprīlī uzsāka daļēju starpposma pārskatu par antidempinga un kompensācijas pasākumiem, kas piemērojami Indijas izcelsmes sulfanilskābes importam, lai pārbaudītu tikai to, vai uzņēmuma piedāvātās saistības ir pieņemamas.

3.   Procedūra

(10)

Komisija eksportētājvalstu pārstāvjiem, pieprasījuma iesniedzējam un Kopienas ražošanas nozarei oficiāli paziņoja par daļējas starpposma pārskatīšanas uzsākšanu un visām tieši ieinteresētajām personām deva iespēju rakstiski darīt zināmu viedokli un pieprasīt uzklausīšanu.

(11)

Uzņēmums oficiāli ir atkārtoti piedāvājis sākotnējās saistības.

(12)

Komisija meklēja un pārbaudīja visas ziņas, kas tika uzskatītas par vajadzīgām šo saistību pieņemamības pārbaudes nolūkā.

B.   IZMEKLĒŠANAS KONSTATĒJUMI

(13)

Izmeklēšanā noskaidrojās, ka kopš sākotnējās izmeklēšanas uzņēmumā nav notikušas strukturālas pārmaiņas, kuras varētu negatīvi ietekmēt saistību pieņemamību un efektivitāti. Turklāt, piemērojot sākotnējās saistības, gūtā pieredze liecina, ka uzņēmums ir ievērojis saistību noteikumus un Komisija saistības varēja efektīvi kontrolēt.

(14)

Tomēr jānorāda, ka kopš sākotnējās izmeklēšanas tika konstatētas būtiskas sulfanilskābes ražošanas pamatsastāvdaļu cenu atšķirības, īpaši anilīna un tā galvenās izejvielas – benzola – cenas. Ņemot vērā iepriekšminēto, pieteikuma iesniedzējs piekrita indeksēt sākotnēji piedāvāto minimālo cenu, lai uz sulfanilskābes cenu cikliskumu reaģētu tā, ka samērīgi tiktu novērsti kaitējumu nodaroša dempinga draudi. Ņemot vērā to, ka ir izveidota sabiedrībai pieejama un neatkarīga datu bāze ar uzticamiem datiem par benzola starptautiskajām cenām, taču tādas nav par anilīnu, un tā kā pastāv cieša saikne starp benzola un anilīna cenu, indeksācijā pamatojās uz benzola cenu.

(15)

Kopienas ražošanas nozare apgalvoja, ka pieprasījuma iesniedzējam nebūtu jāļauj izvēlēties pasākumu veids un īpaši jāņem vērā minimālā importa cena tikai tādā gadījumā, ja uzņēmums neiebilst pret dominējošajām tirgus cenām. Patiešām, uzņēmumam nevajadzētu ļaut mainīt pasākumu veidu, pamatojoties uz tirgus attīstību. Tomēr pienācīgi būtu jāņem vērā lietas īpašos apstākļus. Šai sakarā būtu jānorāda, ka izmeklēšanā attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā tika atklāts, ka ĶTR izcelsmes sulfanilskābes importam noteikto antidempinga maksājumu maksāšana izraisīja tirgus cenu lejupslīdi laikā, kad uzņēmums brīvprātīgi atsauca saistības. Tālab un, ņemot vērā apstākļus, kas mainījušies pēc izmeklēšanas attiecībā uz maksājuma iekļaušanu cenā, uzskata, ka uzņēmuma nodoms atjaunot saistības ir pamatots.

(16)

Bez tam Kopienas ražošanas nozare apgalvoja, ka piedāvātās saistības būtu jāpieņem tikai pēc pilnīgas starpposma pārskatīšanas, jo tirgus attīstība, kas varētu pamatot jaunas saistības, varētu pamatot arī to, ka tiek pārskatīta uzņēmuma dempinga starpība. Šai sakarā būtu jānorāda, ka pašreizējā izmeklēšanā pārbauda tikai to, vai uzņēmuma piedāvātās saistības ir pieņemamas un vai nav saņemts pieprasījums starpposma pārskatīšanai citā sakarā. Tādēļ pieprasījums bija jānoraida.

(17)

Lietotājs pieprasīja samazināt antidempinga maksājumu vai novērst ierobežoto attīrītas sulfanilskābes pieejamību Kopienas tirgū, izveidojot kvotu sistēmu. Arī šajā gadījumā, ņemot vērā pašreizējās izmeklēšanas ierobežoto jomu, pieprasījums bija jānoraida.

C.   SAISTĪBAS

(18)

Ņemot vērā iepriekš minēto, saistības tika pieņemtas ar Komisijas Lēmumu (2006/37/EK) (10).

(19)

Lai Komisija turpmāk varētu efektīvi kontrolēt, kā uzņēmumi pilda saistības, kad attiecīgajai muitas iestādei ticis iesniegts pieprasījums par laišanu brīvā apgrozībā, atbrīvojumu no maksājuma piešķirs ar nosacījumu, ka ir iesniegta faktūra, kurā norādīti vismaz tie informācijas elementi, kas ir minēti pielikumā. Šāda līmeņa informācija ir vajadzīga arī tādēļ, lai muitas iestādes varētu pietiekami precīzi pārbaudīt, vai sūtījumi atbilst tirdzniecības dokumentiem. Ja tādu faktūru neiesniedz vai ja tā neatbilst muitā uzrādītajam ražojumam, būs jāmaksā attiecīgā antidempinga un kompensācijas maksājuma likme.

(20)

Lai turpmāk nodrošinātu saistību efektīvu izpildi, importētāji būtu jāinformē, ka ikviena saistību pārkāpuma dēļ attiecīgajiem darījumiem var retrospektīvi piemērot antidempinga un kompensācijas maksājumu. Tādēļ jāīsteno tiesību normas par muitas parāda rašanos attiecīgā antidempinga un kompensācijas maksājuma līmenī katrreiz, kad nav ievērots viens vai vairāki nosacījumi, ar kādiem piešķir atbrīvojumu. Tādēļ muitas parāds būtu jārada katrreiz, kad deklarētājs laiž preces brīvā apgrozībā, t. i., nenomaksājot antidempinga un kompensācijas maksājumu, un kad tiek konstatēts, ka ir pārkāpts viens vai vairāki šo saistību nosacījumi.

(21)

Pārkāpuma gadījumā antidempinga un kompensācijas maksājums ir atgūstams ar nosacījumu, ka Komisija ir atsaukusi saistību pieņemšanu saskaņā ar antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktu vai antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktu, atsaucoties uz konkrēto darījumu un atbilstīgi paziņojot attiecīgo uzņēmuma faktūru par nederīgu. Tādēļ atbilstīgi antidempinga pamatregulas 14. panta 7. punktam un antisubsidēšanas pamatregulas 24. panta 7. punktam muitas iestādēm būtu nekavējoties jāinformē Komisija katrreiz, kad ir konstatētas saistību nepildīšanas pazīmes.

(22)

Būtu jānorāda, ka saistību nepildīšanas vai atsaukšanas gadījumā vai, ja Komisija ir atsaukusi saistību pieņemšanu, saskaņā ar antidempinga pamatregulas 9. panta 4. punktu un antisubsidēšanas pamatregulas 15. panta 1. punktu noteikto antidempinga un kompensācijas maksājumu piemēro uzreiz atbilstīgi antidempinga pamatregulas 8. panta 9. punktam un antisubsidēšanas pamatregulas 13. panta 9. punktam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Regulā (EK) Nr. 1338/2002 un Regulā (EK) Nr. 1339/2002 iekļauj šādu punktu:

“3.   Neskarot 1. punkta noteikumus, galīgo maksājumu nepiemēro importam, kas laists brīvā apgrozībā saskaņā ar 2. pantu.”

2.   Regulā (EK) Nr. 1338/2002 iekļauj šādu pantu:

“2. pants

2.1.   Imports, kas deklarēts laišanai brīvā apgrozībā un kam faktūru izrakstījuši uzņēmumi, no kuriem Komisija ir pieņēmusi saistības un kuru nosaukumi ir norādīti Komisijas Lēmumā (2006/37/EK) (11), kurā laiku pa laikam ir izdarīti grozījumi, atbrīvo no maksājumiem, kas noteikti ar 1. pantu, ja:

tos ir nepastarpināti ražojuši, nosūtījuši un tiem ir izrakstījuši faktūru minētie uzņēmumi pirmajam neatkarīgajam klientam Kopienā; un

šādam importam ir pievienots derīga uzņēmuma faktūra. Uzņēmuma faktūra ir faktūra, kurā ir iekļauti vismaz tie elementi un deklarācija, kas paredzēti pielikumā; un

muitā deklarētās un uzrādītās preces precīzi atbilst aprakstam uzņēmuma faktūrā.

2.   Pieņemot deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, muitas parāds rodas, ja attiecībā uz 1. pantā minētajām precēm un saskaņā ar 1. punkta nosacījumiem no maksājumiem atbrīvotajām precēm konstatē, ka nav izpildīts viens vai vairāki nosacījumi. Otrais 1. punktā noteiktais nosacījums uzskatāms par neizpildītu, ja konstatē, ka uzņēmuma faktūra neatbilst 1. pielikuma noteikumiem vai tā nav autentiska, vai, ja Komisija ir atsaukusi saistību pieņemšanu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 (1995. gada 22. decembris) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (12) 8. panta 9. punktam vai pamatregulas 13. panta 9. punktam ar regulu vai lēmumu, kurā atsaucas uz konkrētu(-iem) darījumu(-iem) un atzīst attiecīgās uzņēmuma faktūras par nederīgām.

3.   Ja jebkura no pusēm nav izpildījusi vienu vai vairākus 1. punktā norādītos un turpmāk 2. punktā noteiktos nosacījumus, importētāji to uzskata par parastu tirdzniecības risku, kā rezultātā var palielināties muitas parāds, kas radies atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (13) 201. pantam. Radušos muitas parādu sedz, Komisijai atsaucot saistību pieņemšanu.

3.   Regulā (EK) Nr. 1339/2002 iekļauj šādu pantu:

“2. pants

3.1.   Imports, kas deklarēts laišanai brīvā apgrozībā un kam faktūru izrakstījuši uzņēmumi, no kuriem Komisija ir pieņēmusi saistības un kuru nosaukumi ir norādīti Komisijas Lēmumā (2006/37/EK) (14), kurā laiku pa laikam ir izdarīti grozījumi, atbrīvo no maksājumiem, kas noteikti ar 1. pantu, ja:

tos ir nepastarpināti ražojuši, nosūtījuši un tiem ir izrakstījuši faktūru minētie uzņēmumi pirmajam neatkarīgajam klientam Kopienā; un

šādam importam ir pievienota derīga uzņēmuma faktūra. Uzņēmuma faktūra ir faktūra, kurā ir iekļauti vismaz tie elementi un deklarācija, kas paredzēti pielikumā; un

muitā deklarētās un uzrādītās preces precīzi atbilst aprakstam uzņēmuma faktūrā.

2.   Pieņemot deklarāciju laišanai brīvā apgrozībā, muitas parāds rodas, ja attiecībā uz 1. pantā minētajām precēm un saskaņā ar 1. punkta nosacījumiem no maksājumiem atbrīvotajām precēm konstatē, ka nav izpildīts viens vai vairāki nosacījumi. Otrais 1. punktā noteiktais nosacījums uzskatāms par neizpildītu, ja konstatē, ka uzņēmuma faktūra neatbilst 1. pielikuma noteikumiem vai tā nav autentiska, vai ja Komisija ir atsaukusi saistību pieņemšanu atbilstīgi Padomes Regulas (EK) Nr. 384/96 8. panta 9. punktam vai pamatregulas 13. panta 9. punktam ar regulu vai lēmumu, kurā atsaucas uz konkrētu(-iem) darījumu(-iem) un atzīst attiecīgās uzņēmuma faktūras par nederīgām.

3.   Ja jebkura no pusēm nav izpildījusi vienu vai vairākus 1. punktā norādītos un turpmāk 2. punktā noteiktos nosacījumus, importētāji to uzskata par parastu tirdzniecības risku, kā rezultātā var palielināties muitas parāds, kas radies atbilstīgi Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 (1992. gada 12. oktobris) par Kopienas Muitas kodeksa izveidi (15) 201. pantam. Radušos muitas parādu sedz, Komisijai atsaucot saistību pieņemšanu.

4.   Regulai (EK) Nr. 1338/2002 un Regulai (EK) Nr. 1339/2002 pievieno šīs regulas pielikuma tekstu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 288, 21.10.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004.

(3)  OV L 196, 25.7.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 492/2004 (OV L 80, 18.3.2004., 6. lpp.).

(4)  OV L 196, 25.7.2002., 11. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 492/2004.

(5)  OV L 196, 25.7.2002., 36. lpp.

(6)  OV C 149, 26.6.2003., 14. lpp.

(7)  OV L 80, 18.3.2004., 29. lpp.

(8)  OV L 40, 12.2.2004., 17. lpp.

(9)  OV C 101, 27.4.2005., 34. lpp.

(10)  Sk. šo 52 lpp. OV.


PIELIKUMS

“PIELIKUMS

Faktūrā, kas pievienots noteiktiem uzņēmuma sulfanilskābes pārdevumiem Kopienā, uz kuriem attiecas saistības, norāda šādus elementus.

1)

Virsraksts “FAKTŪRA, KAS PIEVIENOTA PRECĒM, UZ KURĀM ATTIECAS SAISTĪBAS”.

2)

Komisijas Lēmums (2006/37/EK), ar kuru pieņemtas saistības, 1. pantā minētā uzņēmuma, kas izdevis faktūru, nosaukums.

3)

Faktūras numurs.

4)

Faktūras izdošanas datums.

5)

TARIC papildu kods, saskaņā ar kuru faktūrā norādītās preces ir jāmuito uz Kopienas robežas.

6)

Precīzs preču apraksts, kurā ietverts:

produkta koda numurs (PKN), kuru izmanto izmeklēšanas un saistību mērķiem (t.i. “PA99”, “PS85” vai “TA98”),

attiecīgā PCN tehniskās/fizikālās īpašības, t. i., par “PA99” un “PS85” – balts birstošs pulveris, bet par “TA98” – pelēks birstošs pulveris,

uzņēmuma produktu koda numurs (URK) (pēc vajadzības),

KN kods,

daudzums (jānorāda tonnās).

7)

Pārdošanas noteikumu apraksts, kurā norāda:

cenu par tonnu,

piemērojamos maksāšanas noteikumus,

piemērojamos piegādes noteikumus,

atlaides un rabati kopā.

8)

Tā uzņēmuma, kurš darbojas kā importētājs Kopienā, nosaukums, kam uzņēmums tieši izdod faktūru, kura pievienota precēm, uz ko attiecas saistības.

9)

Tās uzņēmuma amatpersonas vārds, kas izdevusi faktūru un parakstījusi turpmāk norādīto deklarāciju:

“Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka šajā faktūrā norādīto preču pārdošana tiešam eksportam uz Eiropas Kopienu notiek atbilstīgi [UZŅĒMUMS] piedāvāto un Eiropas Komisijas ar Lēmumu (2006/37/EK) pieņemto saistību darbības jomai un noteikumiem. Es apliecinu, ka šajā faktūrā sniegtā informācija ir pilnīga un pareiza.””


Top