EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0122

Padomes Regula (EK) Nr. 122/2006 ( 2006. gada 23. janvāris ), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 74/2004, ar kuru Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importam nosaka galīgo kompensācijas maksājumu

OJ L 22, 26.1.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 334M , 12.12.2008, p. 750–754 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 044 P. 138 - 139
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 044 P. 138 - 139

No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/122/oj

26.1.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 22/3


PADOMES REGULA (EK) Nr. 122/2006

(2006. gada 23. janvāris),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 74/2004, ar kuru Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importam nosaka galīgo kompensācijas maksājumu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2026/97 (1997. gada 6. oktobris) par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1), (“pamatregula”),

ņemot vērā 2. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 74/2004 (2004. gada 13. janvāris), ar ko Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importam nosaka galīgo kompensācijas maksājumu (2),

ņemot vērā priekšlikumu, ko pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju ir iesniegusi Komisija,

tā kā:

A.   IEPRIEKŠĒJĀ PROCEDŪRA

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 74/2004 Padome noteica galīgo kompensācijas maksājumu tās Indijas izcelsmes kokvilnas gultasveļas importam Kopienā, kura atbilst KN kodiem ex 6302 21 00 (TARIC kodi 6302210081, 6302210089), ex 6302 22 90 (TARIC kods 6302229019), ex 6302 31 00 (TARIC kods 6302310090) un ex 6302 32 90 (TARIC kods 6302329019). Ņemot vērā sadarbībā iesaistīto personu lielo skaitu, tika izvēlēti Indijas ražotāji eksportētāji, un izlasē iekļautajiem uzņēmumiem tika noteiktas individuālas maksājuma likmes, kas svārstās no 4,4 % līdz 10,4 %, savukārt tiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, noteica maksājuma likmi 7,6 % apmērā. Maksājuma likmi 10,4 % apmērā noteica tiem uzņēmumiem, kuri vai nu nepieteicās, vai arī nesadarbojās izmeklēšanas gaitā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 74/2004 2. pantā ir noteikts, ka gadījumā, ja kāds jauns Indijas ražotājs eksportētājs sniedz Komisijai pietiekamus pierādījumus par to, ka tas izmeklēšanas periodā (no 2001. gada 1. oktobra līdz 2002. gada 30. septembrim) (“pirmais kritērijs”) nav eksportējis uz Kopienu minētās regulas 1. panta 1. punktā aprakstītos ražojumus, kā arī par to, ka tas nav saistīts ar nevienu no Indijas eksportētājiem vai ražotājiem, uz kuriem attiecas antisubsidēšanas pasākumi, kas noteikti minētajā regulā (“otrais kritērijs”), un ka tas faktiski eksportējis attiecīgos ražojumus uz Kopienu pēc izmeklēšanas perioda, uz kuru pasākumi balstīti, vai ka tas uzņēmies neatceļamas līgumsaistības eksportēt ievērojamu ražojumu daudzumu uz Kopienu (“trešais kritērijs”), tad minētās regulas 1. panta 3. punktu var grozīt, piešķirot attiecīgajam jaunajam ražotājam eksportētājam to maksājuma likmi 7,6 % apmērā, kas piemērojama tiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē.

(3)

Regulas (EK) Nr. 74/2004 pielikumā minētajam Indijas eksportētāju/ražotāju sarakstam ar Padomes Regulu (EK) Nr. 2143/2004 (3) tika pievienoti piecpadsmit uzņēmumi.

B.   JAUNO EKSPORTĒTĀJU/RAŽOTĀJU PIEPRASĪJUMI

(4)

Trīspadsmit Indijas eksportētāji/ražotāji ir pieprasījuši tādu pašu statusu (“jaunpienācēju statuss”) kā tiem uzņēmumiem, kuri sadarbojas sākotnējās izmeklēšanas laikā, bet nav iekļauti izlasē.

(5)

Četri no Indijas uzņēmumiem, kuri pieprasīja jaunpienācēju statusu, neaizpildīja anketu, un viens uzņēmums nesniedza pieprasīto papildu informāciju pēc tam, kad minētais uzņēmums bija iesniedzis nepilnīgas atbildes uz anketas jautājumiem. Tādēļ nebija iespējams pārbaudīt, vai minētie uzņēmumi atbilda Padomes Regulas (EK) Nr. 74/2004 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, un to pieprasījumi bija jānoraida.

(6)

Pārējie astoņi uzņēmumi aizpildīja anketu, kuras mērķis bija pārbaudīt, vai minētie uzņēmumi atbilst Regulas (EK) Nr. 74/2004 2. pantam.

(7)

Pierādījumi, ko snieguši pieci iepriekš minētie Indijas eksportētāji/ražotāji, tiek uzskatīti par pietiekamiem, lai tiem piešķirtu maksājuma likmi (t.i., 7,6 % apmērā), kas piemērojama tiem uzņēmumiem, kuri sadarbojās, bet netika iekļauti izlasē, un līdz ar to lai tos pievienotu Indijas eksportētāju/ražotāju sarakstam, kas minēts pielikumā (“pielikums”) Regulai (EK) Nr. 74/2004.

(8)

Attiecībā uz pārējiem trim Indijas eksportētājiem/ražotājiem – divi no tiem eksportēja attiecīgo ražojumu uz Kopienu sākotnējās izmeklēšanas periodā (t.i., no 2001. gada 1. oktobra līdz 2002. gada 30. septembrim), un viens no tiem nevarēja sniegt pierādījumus, ka nav eksportējis attiecīgo ražojumu uz Kopienu izmeklēšanas periodā.

(9)

Ņemot vērā šos apstākļus, tika nolemts, ka attiecībā uz trim iepriekš minētajiem uzņēmumiem, vismaz viens no Regulas (EK) Nr. 74/2004 2. pantā noteiktajiem kritērijiem, proti, pirmais kritērijs, netika izpildīts. Tādēļ minēto uzņēmumu prasības bija jānoraida.

(10)

Uzņēmumi, kuriem nepiešķīra jaunpienācēju statusu, tika informēti par šāda lēmuma iemesliem, un tiem tika dota iespēja paust savu viedokli rakstveidā.

(11)

Visi ieinteresēto personu argumenti un iesniegumi tika analizēti un pilnībā ņemti vērā, ja tie bija pamatoti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Indijas eksportētāju/ražotāju sarakstu, kas minēts pielikumā Regulai (EK) Nr. 74/2004, papildina ar šādiem uzņēmumiem:

Alok Industries Limited

Mumbai

Texel Industries

Chennai

Textrade International Private Limited

Mumbai

Welspun India Limited

Mumbai

Yellows Spun and Linens Private Limited

Mumbai

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2006. gada 23. janvārī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. PRÖLL


(1)  OV L 288, 21.10.1997., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 12, 17.1.2004., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2143/2004 (OV L 370, 17.12.2004., 1. lpp.).

(3)  OV L 370, 17.12.2004., 1. lpp.


Top