EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0500

2005/500/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Grenādas (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2545) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 104–108 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 227–231 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 79 - 83
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 79 - 83

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/500/oj

14.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/104


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Grenādas

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2545)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/500/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas vārdā Grenādā ir veikta pārbaude, lai pārbaudītu apstākļus, kādos zvejniecības produktus ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu.

(2)

Prasības Grenādas tiesību aktos par zvejniecības produktu veterināro ekspertīzi un uzraudzību var uzskatīt par līdzvērtīgām Direktīvā 91/493/EEK noteiktajām.

(3)

Konkrēti “Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)” spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo noteikumu īstenošanu.

(4)

PHD-MHE sniedza oficiālu apliecinājumu par Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā norādīto zvejniecības produktu veterinārās pārbaudes un uzraudzības standartu ievērošanu un par tādu higiēnas prasību izpildi, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(5)

Ir lietderīgi atbilstoši Direktīvai 91/493/EEK paredzēt sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz zvejniecības produktiem, ko importē Kopienā no Grenādas.

(6)

Jāizveido arī apstiprināto uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu un saldētavu saraksts, kā arī tādu saldētājkuģu saraksts, kas aprīkoti saskaņā ar prasībām Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/48/EEK, kas nosaka higiēnas prasību minimumu, ko saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK (2) 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu uz noteiktiem kuģiem piemēro noķertajiem zvejniecības produktiem. Šie saraksti jāveido, ņemot vērā PHD-MHE paziņojumu Komisijai.

(7)

Šo lēmumu lietderīgi piemērot 45 dienas pēc publicēšanas, paredzot vajadzīgo pārejas laiku.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Public Health Department (PHD) under the Ministry of Health and the Environment (MHE)” ir Grenādas kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Zvejniecības produkti, kas Kopienā importēti no Grenādas, atbilst 3., 4. un 5. pantā noteiktajām prasībām.

3. pants

1.   Visiem sūtījumiem pievieno numurētu veselības sertifikāta oriģinālu, kas atbilst I pielikumā iekļautajam paraugam un ir uz vienas lapas, pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts.

2.   Sertifikātu sagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

3.   Veselības sertifikātā ir PHD-MHE pārstāvja vārds, amats, paraksts un PHD-MHE oficiāls zīmogs krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.

4. pants

Zvejniecības produkti ir no II pielikumā uzskaitītajiem apstiprinātajiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem.

5. pants

Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav fasēti un no kuriem paredzēts ražot konservētu pārtiku, uz visiem iepakojumiem ir vārds “GRENĀDA” un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs neizdzēšamiem burtiem.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 28. augusta.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijá

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.


I PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības produktiem no Grenādas, kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image


II PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

Apstiprinājuma Nr.

Nosaukums

Pilsēta/Reģions

Apstiprinājuma termiņš

Kategorija

Piezīmes

001

Grenada Commercial Fisheries Ltd.

St. George’s

 

PP

A

002

Caribbean Sefoods Ltd.

St. George’s

 

PP

A

005

Minerva (Cardinal Olliverre)

Carriacou

 

ZV

 

006

Comment (Devon Mitchell)

Petit Martinique

 

ZV

 

009

Mascot (Don Blair)

Petit Martinique

 

ZV

 

0010

Content I (Chad Charles)

Petit Martinique

 

ZV

 

0011

Content II (Francis Decoteau)

Petit Martinique

 

ZV

 

0012

White Stallion (Gerard Bethel)

Petit Martinique

 

ZV

 

Kategoriju apzīmējumi:

PP

Pārstrādes rūpnīca

ZV

Saldētājkuģis

A

Tikai saldētava


Top