EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0499

2005/499/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 12. jūlijs), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Bahamu salām (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2518) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 183, 14.7.2005, p. 99–103 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 222–226 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 065 P. 74 - 78
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 065 P. 74 - 78

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; Atcelts ar 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/499/oj

14.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 183/99


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 12. jūlijs),

ar ko paredz īpašus nosacījumus, kuri reglamentē zvejniecības produktu importu no Bahamu salām

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 2518)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/499/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1991. gada 22. jūlija Direktīvu 91/493/EEK, ar ko nosaka veselības nosacījumus zvejniecības produktu ražošanai un laišanai tirgū (1), un jo īpaši tās 11. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas vārdā Bahamu salās ir veikta pārbaude, lai pārbaudītu apstākļus, kādos zvejniecības produktus ražo, uzglabā un nosūta uz Kopienu.

(2)

Prasības Bahamu salu tiesību aktos par zvejniecības produktu veterināro pārbaudi un uzraudzību var uzskatīt par līdzvērtīgām Direktīvā 91/493/EEK noteiktajām.

(3)

Konkrēti “Department of Fisheries (DF)” spēj efektīvi pārbaudīt spēkā esošo noteikumu īstenošanu.

(4)

DF sniedza oficiālu apliecinājumu par Direktīvas 91/493/EEK pielikuma V nodaļā norādīto zvejniecības produktu veterinārās pārbaudes un uzraudzības standartu ievērošanu un par tādu higiēnas prasību izpildi, kas līdzvērtīgas minētajā direktīvā noteiktajām.

(5)

Ir lietderīgi atbilstoši Direktīvai 91/493/EEK paredzēt sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz zvejniecības produktiem, ko importē Kopienā no Bahamu salām.

(6)

Jāizveido arī apstiprināto uzņēmumu, zivju pārstrādes kuģu un saldētavu saraksts, kā arī tādu saldētājkuģu saraksts, kas aprīkoti saskaņā ar prasībām Padomes 1992. gada 16. jūnija Direktīvā 92/48/EEK, kas nosaka higiēnas prasību minimumu, ko saskaņā ar Direktīvas 91/493/EEK 3. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu uz noteiktiem kuģiem piemēro noķertajiem zvejniecības produktiem (2). Šie saraksti jāveido, ņemot vērā DF paziņojumu Komisijai.

(7)

Šo lēmumu lietderīgi piemērot 45 dienas pēc publicēšanas, paredzot vajadzīgo pārejas laiku.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pārtikas aprites un dzīvnieku veselības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Department of Fisheries (DF)” ir Bahamu salu kompetentā iestāde, kas pārbauda un apliecina zvejniecības produktu atbilstību Direktīvas 91/493/EEK prasībām.

2. pants

Zvejniecības produkti, kas Kopienā importēti no Bahamu salām, atbilst 3., 4. un 5. pantā noteiktajām prasībām.

3. pants

1.   Visiem sūtījumiem pievieno numurētu veselības sertifikāta oriģinālu, kas atbilst I pielikumā iekļautajam paraugam un ir uz vienas lapas, pienācīgi aizpildīts, parakstīts un datēts.

2.   Veselības sertifikātu sagatavo vismaz vienā tās dalībvalsts oficiālajā valodā, kurā veic pārbaudes.

3.   Veselības sertifikātā ir norādīts DF pārstāvja vārds un uzvārds, amats, paraksts un DF oficiāls zīmogs krāsā, kas atšķiras no citu atzīmju krāsas.

4. pants

Zvejniecības produkti ir no II pielikumā uzskaitītajiem apstiprinātajiem uzņēmumiem, zivju pārstrādes kuģiem, saldētavām vai reģistrētiem saldētājkuģiem.

5. pants

Izņemot saldētus zvejniecības produktus, kas nav fasēti un ir paredzēti konservētas pārtikas ražošanai, uz visiem iepakojumiem ir vārds “BAHAMU SALAS” un izcelsmes uzņēmuma, zivju pārstrādes kuģa, saldētavas vai saldētājkuģa apstiprinājuma vai reģistrācijas numurs neizdzēšamiem burtiem.

6. pants

Šo lēmumu piemēro no 2005. gada 28. augusta.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 12. jūlijā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 268, 24.9.1991., 15. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 187, 7.7.1992., 41. lpp.


I PIELIKUMS

VESELĪBAS SERTIFIKĀTS

zvejniecības produktiem no Bahamu salām, kuri paredzēti eksportam uz Eiropas Kopienu, izņemot gliemenes, adatādaiņus, tunikātus un jūras gliemežus jebkādā veidā

Image

Image


II PIELIKUMS

UZŅĒMUMU UN KUĢU SARAKSTS

Apstiprinājuma Nr.

Nosaukums

Pilsēta, reģions

Apstiprinājuma termiņš

Kategorija

01

Tropic Seafood Ltd

New Providence

 

PP

04

Marsh Harbour Exporters & Importers Ltd

Abaco

 

PP

08

Ronald’s Seafood Ltd

Eleuthera

 

PP

16

Performance Fisheries Ltd

Long Island

 

PP

22

Paradise Fisheries Ltd

New Providence

 

PP

29

Seafarmer (David Kreiser)

New Providence

 

FV

64

Heritage Seafood Ltd

New Providence

 

PP

68

Hurricane Shawn (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

69

Typhoon Kyle (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

70

Painful Pleasure (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

71

Turn Me Loose (Hurricane Seafoods)

New Providence

 

FV

90

G & L Seafoods

Grand Bahama

 

PP

Kategoriju apzīmējumi:

FV

Zivju pārstrādes kuģis

PP

Pārstrādes rūpnīca


Top