EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0919

Padomes Regula (EK) Nr. 919/2005 (2005. gada 13. jūnijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 827/2004 attiecībā uz aizliegumu ievest Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis un atceļ Regulu (EK) Nr. 826/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zilo tunzivju importu, kuru izcelsme ir Ekvatoriālajā Gvinejā un Sjerraleonē, un Regulu (EK) Nr. 828/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju importu, kuru izcelsme ir Sjerraleonē

OJ L 156, 18.6.2005, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 164M , 16.6.2006, p. 182–183 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 008 P. 85 - 86
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 006 P. 94 - 95

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/919/oj

18.6.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 156/1


PADOMES REGULA (EK) Nr. 919/2005

(2005. gada 13. jūnijs),

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 827/2004 attiecībā uz aizliegumu ievest Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas un Sjerraleones izcelsmes Atlantijas lielacu tunzivis un atceļ Regulu (EK) Nr. 826/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zilo tunzivju importu, kuru izcelsme ir Ekvatoriālajā Gvinejā un Sjerraleonē, un Regulu (EK) Nr. 828/2004, ar ko aizliedz tādu Atlantijas zobenzivju importu, kuru izcelsme ir Sjerraleonē

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 133. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc Padomes Lēmuma 86/238/EEK (1) pieņemšanas Kopiena kopš 1997. gada 14. novembra ir līgumslēdzēja puse Starptautiskajā konvencijā par Atlantijas okeāna tunzivju saglabāšanu, kura 1966. gada 14. maijā parakstīta Riodežaneiro un grozīta ar Protokolu, kurš pievienots Nobeiguma aktam, ko 1984. gada 10. jūlijā Parīzē ir parakstījuši minētās konvencijas pušu pilnvarotie (turpmāk – “ICCAT Konvencija”).

(2)

ICCAT Konvencija paredz reģionālu sadarbības sistēmu, lai saglabātu un pārvaldītu tunzivju un tunzivjveidīgo sugas Atlantijas okeānā un tam blakusesošajās jūrās, izveidojot Starptautisku Atlantijas tunzivju saglabāšanas komisiju (turpmāk – “ICCAT”), kas pieņem tādus saglabāšanas un pārvaldības pasākumus, kuri kļūst saistoši līgumslēdzējām pusēm.

(3)

ICCAT 1998. gadā pieņēma Rezolūciju Nr. 98-18 par nelegālu un neregulētu tunzivju zveju, ko lieli āķu jedu zvejas kuģi veic konvencijas darbības jomā. Ar šo rezolūciju tika izveidota kārtība, kas nosaka tādu valstu identifikāciju, kuru zvejas kuģi ir zvejojuši tunzivis un tunzivjveidīgo sugas, mazinot ICCAT saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti. Ar to tika arī precizēti veicamie pasākumi, tostarp, ja vajadzīgs, nediskriminējoši, tirdzniecību ierobežojoši pasākumi, lai nepieļautu, ka šo valstu zvejas kuģi turpina šādu zvejas praksi.

(4)

Kopš Rezolūcijas Nr. 98-18 pieņemšanas dienas ICCAT ir noteikusi, ka Bolīvija, Kambodža, Ekvatoriālā Gvineja, Gruzija un Sjerraleone ir valstis, kuru zvejas kuģi zvejo Atlantijas lielacu tunzivis (Thunnas obesus) tādā veidā, kas mazina to saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti, savus atzinumus pamatojot ar datiem par nozveju, tirdzniecību un zvejas kuģu aktivitātēm.

(5)

ICCAT ir arī noteikusi, ka Ekvatoriālā Gvineja un Sjerraleone ir valstis, kuru zvejas kuģi zvejo Atlantijas zilās tunzivis (Thunnus thynnus) tādā veidā, kas mazina to saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti.

(6)

ICCAT turklāt ir noteikusi, ka Sjerraleone ir valsts, kuras zvejas kuģi zvejo Atlantijas zobenzivis (Xiphias gladius) tādā veidā, kas mazina to saglabāšanas un pārvaldības pasākumu efektivitāti.

(7)

Ar Regulu (EK) Nr. 827/2004 (2) patlaban ir aizliegts ievest Atlantijas lielacu tunzivis, kuru izcelsme ir Bolīvijā, Kambodžā, Ekvatoriālajā Gvinejā, Gruzijā un Sjerraleonē.

(8)

Ar Regulu (EK) Nr. 826/2004 (3) pašlaik ir aizliegts ievest Atlantijas zilās tunzivis, kuru izcelsme ir Ekvatoriālajā Gvinejā un Sjerraleonē.

(9)

Ar Regulu (EK) Nr. 828/2004 (4) pašlaik ir aizliegts ievest Atlantijas zobenzivis, kuru izcelsme ir Sjerraleonē.

(10)

ICCAT 14. ārkārtas sanāksmē, kas notika 2004. gadā, atzina Kambodžas, Ekvatoriālās Gvinejas un Sjerraleones centienus atbalstīt tās intereses un ieteica atcelt tirdzniecību ierobežojošos pasākumus pret šīm trīs valstīm.

(11)

Tādēļ Regula (EK) Nr. 827/2004 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Regulas (EK) Nr. 826/2004 un (EK) Nr. 828/2004 būtu attiecīgi jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (EK) Nr. 827/2004 groza šādi:

1)

Regulas 2. panta 1. punktā svītro “Kambodža, Ekvatoriālā Gvineja un Sjerraleone”.

2)

Regulas 3. pantā “Bolīvija, Gruzija un Sjerraleone” aizstāj ar “Bolīvija un Gruzija”.

2. pants

Regulas (EK) Nr. 826/2004 un (EK) Nr. 828/2004 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Luksemburgā, 2005. gada 13. jūnijā

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 162, 18.6.1986., 33. lpp.

(2)  OV L 127, 29.4.2004., 21. lpp.

(3)  OV L 127, 29.4.2004., 19. lpp.

(4)  OV L 127, 29.4.2004., 23. lpp.


Top