EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0782

Komisijas Regula (EK) Nr. 782/2005 (2005. gada 24. maijs), ar ko nosaka formātu rezultātu nosūtīšanai par statistiku attiecībā uz atkritumiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 131, 25.5.2005, p. 26–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OV L 306M, 15.11.2008, p. 348–359 (MT)

Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/782/oj

25.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/26


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 782/2005

(2005. gada 24. maijs),

ar ko nosaka formātu rezultātu nosūtīšanai par statistiku attiecībā uz atkritumiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem (1), un jo īpaši tās 6. panta e) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. pantu, Komisijai jānosaka pasākumi, kas vajadzīgi minētās regulas īstenošanai.

(2)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 2150/2002 6. panta e) apakšpunktu Komisijai jāizveido atbilstošais formāts dalībvalstu rezultātu nosūtīšanai.

(3)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Statistikas programmas komiteja, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atbilstošais formāts atkritumu statistikas rezultātu nosūtīšanai Komisijai (Eurostat) ir izklāstīts šīs regulas pielikumā.

Dalībvalstis izmanto šo datu formātu par 2004. pārskata gadu un turpmākajiem gadiem.

2. pants

Dalībvalstis elektroniski nosūta Komisijai (Eurostat) Regulā (EK) Nr. 2150/2002 pieprasītos datus un metadatus atbilstoši Komisijas (Eurostat) ierosinātajam datu apmaiņas standartam.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 24. maijā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Joaquín ALMUNIA


(1)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 574/2004 (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.).

(2)  OV L 181, 28.6.1989., 47. lpp.


PIELIKUMS

FORMĀTS REZULTĀTU NOSŪTĪŠANAI PAR STATISTIKU ATTIECĪBĀ UZ ATKRITUMIEM

Dati jānosūta no sistēmas neatkarīgā veidā. Datus nosūta atbilstīgi Komisijas (Eurostat) piedāvātajam datu apmaiņas standartam.

Datu kopas

Jomā, ko apver Regula (EK) Nr. 2150/2002 par statistiku attiecībā uz atkritumiem, ir piecas informācijas kopas:

Atkritumu rašanās (GENER);

Atkritumu sadedzināšana (INCIN);

Darbības, kas var izraisīt reģenerāciju (RECOV);

Atkritumu apglabāšana (DISPO);

Skaits un reģenerācijas jauda, apglabāšanas iekārtas; atkritumu savākšanas sistēmas piemērošana pa NUTS 2 reģioniem (REGIO).

Attiecībā uz katru kopu ir jānosūta datne. Datnes nosaukumā ir sešas daļas:

Domēns

5

Vērtība: WASTE

Kopa

5

GENER, INCIN, RECOV, DISPO, REGIO

Regularitāte

2

Vērtība: A2

Valsts kods

2

Valsts kods, kas sastāv no diviem burtiem (skatīt A sarakstu)

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads ir 2004. gads)

Laika posms

4

Vērtība: ikgadējiem datiem – 0000 (nulle, nulle, nulle, nulle)

Datnes nosaukuma daļas atdala ar pasvītrojumu. Tiks izmantots formāts, kura pamatā ir teksts. Piemēram, nosaukums kopai par atkritumu rašanos Beļģijā par 2004. gadu būs WASTE_GENER_A2_BE_2004_0000.

Trūkstošās vērtības

Klasificējošajos mainīgajos (atkritumu kategorija, saimnieciskā darbība, NUTS 2 reģions, atkritumu pārstrādes iekārtas veids) nebūs trūkstošo vērtību. Jānodrošina ieraksti par katru klasificējošo mainīgo lielumu kombināciju. Gadījumos, kad nerodas kombinācija, visi ieraksti jānosūta ar vērtību, kas ir 0 (nulle). Visi ieraksti, par kuriem dati nav pieejami, tomēr jāsniedz ar vērtību, kas attiecīgi apzīmēta kā trūkstoša (apzīmēta ar burtu “M”). Trūkstošās vērtības būs jāizskaidro kvalitātes ziņojumā; piemēram, tās var rasties izmantoto metožu rezultātā. Faktiskās nulles ir jāatdala no trūkstošajām vērtībām, jo ar trūkstošajiem datiem nevar aprēķināt kopsummas. Ja kombinācija nav iespējama loģisku apsvērumu dēļ, šūnā jāieraksta kods “L”; tas, piemēram, attiecas uz rūpniecības notekūdeņu dūņām, kas rodas mājsaimniecībās. Lai veicinātu atbilstības pārbaudes un kļūdu izlabošanu, ir jānosūta arī kopējās summas.

Konfidencialitāte

Konfidenciāli dati jānosūta, tos atbilstoši apzīmējot par neizpaužamiem. To, kas jāuzskata par neizpaužamu, nosaka, pamatojoties uz valsts konfidencialitātes politiku. Principā informācija varētu būt neizpaužama, ja varētu noteikt informācijas sniedzēja identitāti. Tā ir tad, ja informācijas pamatā ir viens vai divi respondenti, vai arī datos dominē viens vai divi respondenti. Valsts iestāžu sniegtos datus parasti neuzskata par konfidenciāliem.

Ir jānorāda arī papildu konfidencialitāte. Papildu konfidencialitāte jāpiemēro tā, lai publicēšanai joprojām būtu pieejamas starpsummas. Komisija (Eurostat) konfidenciālo informāciju izmantos, lai aprēķinātu (ES) kopsummas, neizpaužot informāciju, kas valsts līmenī ir konfidenciāla.

Pasākumi

Visi prasītie lauki sastāv no burtiem un cipariem, proti, tajos nedrīkst būt atdalītāju vai decimāldaļu simbolu, izņemot datu vērtībām. Atkritumu daudzumus izsaka 1 000 tonnās par gadu ar trīs zīmēm aiz komata. Decimāldaļu atdalīšanai jāizmanto komats. Novērtējuma metode ne vienmēr ļaus iegūt precizitāti līdz trīs cipariem. Tādā gadījumā vērtība jāsniedz, norādot vienīgi zīmīgos ciparus. Attiecībā uz visām atkritumu kategorijām daudzums balstās uz (normāliem) mitrajiem atkritumiem, attiecībā uz dūņu rašanos (11., 12. un 40. atkritumu pozīcija) daudzumu aprēķina arī 1 000 tonnās sausnas. Tāpat arī atkritumu pārstrādes kopās dūņas jāmēra gan (normālos) mitrajos atkritumos, gan sausnā. Tas būs spēkā tikai tad, ja dūņas būs atsevišķa pozīcija. Sadedzināšanas un apglabāšanas kopā tas attiecas uz parastajām dūņām (12. pozīcija).

Atkritumu pārstrādes iekārtu skaitu izsaka vesela skaitļa veidā. Lai aprakstītu atkritumu apstrādes jaudu, kas atkarīga no reģenerācijas vai apglabāšanas darbības veida, izmanto vairākus pasākumus (skatīt I sarakstu). Lai veicinātu salīdzināmību, vēlams sadedzināšanas jaudu izteikt 1 000 tonnās. Valstis, kuras sadedzināšanas jaudu var izteikt arī teradžoulos (1012 džouli), ir aicinātas to darīt. Valstīm, kuras sadedzināšanas jaudu nevar izteikt teradžoulos, paziņojot vērtību, jānorāda, ka tā ir trūkstoša (jālieto kods “M”). Reģenerācijas jaudu mēra 1 000 tonnās. Apglabāšanas jauda ziņojumā jānorāda kubikmetros vai tonnās atkarībā no apglabāšanas veida. Sniedzot informāciju, vienīgi vērtības, kas izteiktas 1 000 tonnās, norāda kā reālu skaitli ar trīs zīmēm aiz komata, visas pārējās vērtības jāizsaka veselu skaitļu veidā.

Dati par savākšanas shēmas aptveramību attiecībā uz jauktām mājsaimniecībām un tamlīdzīgiem atkritumiem jānorāda kā iedzīvotāju kopuma vai mājokļu procentuālais daudzums.

Datu labojumi

Kopas jānosūta atsevišķās datnēs, kurās ir visi ieraksti. Piemēram, kopā par atkritumu rašanos ir 51 atkritumu kategorija pa 21 NACE grupu, kas izteiktas mitrajos atkritumos, un 3 atkritumu kategorijas pa 21 NACE grupu, kas izteiktas sausnā. Kopā ir 1 134 ieraksti.

Pilnīgā kopā jānosūta arī labotie dati, atbilstoši apzīmējot labotās šūnas (R). Provizoriskos datus apzīmē ar aktualizēšanas apzīmējumu P. Provizoriskie dati vienmēr ir jālabo. Gan par provizoriskajiem, gan par labotajiem datiem kvalitātes ziņojumā ir vajadzīgs paskaidrojums.

1. kopa.   Atkritumu rašanās

Lauks

Maksimālais garums

Vērtības

Domēns

8

Vērtība: WASTE

Kopa

6

Vērtība: GENER (kopa sastāv no 51 × 21 ierakstiem, kas iegūti, izmērot mitros atkritumus, un no 3 × 21 ierakstiem, kas iegūti, izmērot sausnu pa valstīm)

Valsts kods

2

Valsts kods, kas sastāv no diviem burtiem (skatīt A sarakstu)

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads ir 2004. gads)

Atkritumu pozīcija

2

Kods, kas attiecas uz Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versiju (skatīt B sarakstu)

Darbības pozīcija

2

Kods, kas attiecas uz NACE (skatīt C sarakstu)

Mitrie/sausie

1

Attiecībā uz visām atkritumu kategorijām (normālu) mitro atkritumu daudzums (W kods); attiecībā uz dūņām (11., 12. un 40. atkritumu pozīcija) arī sausnas daudzums (D kods)

Radušies atkritumi

12

Daudzums 1 000 tonnās par gadu. Norāda faktisko daudzumu ar trīs zīmēm aiz komata. Decimāldaļu atdalīšanai jāizmanto komats. Piemēram, 19,876. Šajā laukā vienmēr ir jābūt vērtībai. Ja nav radusies kombinācija, tad vērtība būs 0 (nulle). Trūkstošie dati jāapzīmē ar “M”. Uz kombinācijas loģisko neiespējamību norāda “L”

Aktualizēšanas apzīmējums

1

Norādīt provizoriskos datus (P) vai labotos datus (R), visos citos gadījumos šis lauks jāatstāj tukšs

Konfidencialitātes apzīmējums

1

Norāda uz konfidenciāliem datiem (skatīt D sarakstu)


2. kopa.   Atkritumu sadedzināšana

Lauks

Maksimālais garums

Vērtības

Domēns

8

Vērtība: WASTE

Kopa

6

Vērtība: INCIN (kopa sastāv no 17 × 2 ierakstiem, kas iegūti, izmērot mitros atkritumus, un no 1 × 2 ierakstiem, kas iegūti, izmērot sausnu pa NUTS 1 reģioniem)

Valsts kods

2

Valsts kods, kas sastāv no diviem burtiem (skatīt A sarakstu)

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads ir 2004. gads)

NUTS 1 kods

3

Reģionālais kods saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1059/2003 (1) norādīto NUTS klasifikāciju; valsts kopsumma jānorāda, izmantojot TT kodu

Atkritumu pozīcija

2

Kods, kas attiecas uz Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versiju (skatīt E sarakstu)

Atkritumu reģenerācija vai apglabāšana

1

Kods, kas attiecas uz Direktīvas 75/442/EEK (2) pielikumiem (skatīt F sarakstu); uz šo kopu attiecas tikai 1. un 2. darbība

Mitrie/sausie

1

Attiecībā uz visām atkritumu kategorijām (normālu) mitro atkritumu daudzums (W kods); attiecībā uz dūņām (12. atkritumu pozīcija) arī sausnas daudzums (D kods)

Sadedzinātie atkritumi

12

Daudzums 1 000 tonnās par gadu. Norāda faktisko daudzumu ar trīs zīmēm aiz komata. Decimāldaļu atdalīšanai jāizmanto komats. Piemēram, 19,876. Šajā laukā vienmēr jābūt vērtībai. Ja nav radusies kombinācija, tad vērtība būs 0 (nulle). Trūkstošie dati jāapzīmē ar “M”. Uz kombinācijas loģisko neiespējamību norāda “L”

Aktualizēšanas apzīmējums

1

Norādīt provizoriskos datus (P) vai labotos datus (R), visos citos gadījumos šis lauks jāatstāj tukšs

Konfidencialitātes apzīmējums

1

Norāda uz konfidenciāliem datiem (skatīt D sarakstu)


3. kopa.   Darbības, kas var izraisīt reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju)

Lauks

Maksimālais garums

Vērtības

Domēns

8

Vērtība: WASTE

Kopa

6

Vērtība: REGIO (kopa sastāv no 20 ierakstiem pa NUTS 1 reģioniem)

Valsts kods

2

Valsts kods, kas sastāv no diviem burtiem (skatīt A sarakstu)

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads ir 2004. gads)

NUTS 1 kods

3

Reģionālais kods saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1059/2003 norādīto NUTS klasifikāciju; valsts kopsumma jāsniedz, izmantojot TT kodu

Atkritumu pozīcija

2

Kods, kas attiecas uz Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versiju (skatīt G sarakstu)

Atkritumu reģenerācija vai apglabāšana

1

Kods, kas attiecas uz Direktīvas 75/442/EEK pielikumiem (skatīt F sarakstu); uz šo kopu attiecas tikai 3. darbība

Mitrie/sausie

1

Attiecībā uz visām atkritumu kategorijām (normālu) mitro atkritumu daudzums (W kods)

Radušies atkritumi

12

Daudzums 1 000 tonnās par gadu. Norāda faktisko daudzumu ar trīs zīmēm aiz komata. Decimāldaļu atdalīšanai jāizmanto komats. Piemēram, 19,876. Šajā laukā vienmēr jābūt vērtībai. Ja nav radusies kombinācija, tad vērtība būs 0 (nulle). Trūkstošie dati jāapzīmē ar “M”. Uz kombinācijas loģisko neiespējamību norāda “L”

Aktualizēšanas apzīmējums

1

Norādīt provizoriskos datus (P) vai labotos datus (R), visos citos gadījumos šis lauks jāatstāj tukšs

Konfidencialitātes apzīmējums

1

Norāda uz konfidenciāliem datiem (skatīt D sarakstu)


4. kopa.   Atkritumu apglabāšana (izņemot sadedzināšanu)

Lauks

Maksimālais garums

Vērtības

Domēns

8

Vērtība: WASTE

Kopa

6

Vērtība: DISPO (kopa sastāv no 19 × 2 ierakstiem, kas iegūti, izmērot mitros atkritumus, un no 1 × 2 ierakstiem, kas iegūti, izmērot sausnu pa NUTS 1 reģioniem)

Valsts kods

2

Valsts kods, kas sastāv no diviem burtiem (skatīt A sarakstu)

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads ir 2004. gads)

NUTS 1 kods

3

Reģionālais kods saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1059/2003 norādīto NUTS klasifikāciju; valsts kopsumma jānorāda, izmantojot TT kodu

Atkritumu pozīcija

2

Kods, kas attiecas uz Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versiju (skatīt H sarakstu)

Atkritumu reģenerācija vai apglabāšana

1

Kods, kas attiecas uz Direktīvas 75/442/EEK pielikumiem (skatīt F sarakstu); uz šo kopu attiecas tikai 4. un 5. darbība

Mitrie/sausie

1

Attiecībā uz visām atkritumu kategorijām (normālu) mitro atkritumu daudzums (W kods); attiecībā uz dūņām (12. atkritumu pozīcija) arī sausnas daudzums (D kods)

Apglabātie atkritumi

12

Daudzums 1 000 tonnās par gadu. Norāda faktisko daudzumu ar trīs zīmēm aiz komata. Decimāldaļu atdalīšanai jāizmanto komats. Piemēram, 19,876. Šajā laukā vienmēr jābūt vērtībai. Ja nav radusies kombinācija, tad vērtība būs 0 (nulle). Trūkstošie dati jāapzīmē ar “M”. Uz kombinācijas loģisko neiespējamību norāda “L”

Aktualizēšanas apzīmējums

1

Norādīt provizoriskos datus (P) vai labotos datus (R), visos citos gadījumos šis lauks jāatstāj tukšs

Konfidencialitātes apzīmējums

1

Norāda uz konfidenciāliem datiem (skatīt D sarakstu)


5. kopa.   Reģenerācijas un apglabāšanas iekārtu skaits un jauda un iedzīvotāju kopums, uz kuriem attiecas savākšanas shēma pa reģioniem

Lauks

Maksimālais garums

Vērtības

Domēns

8

Vērtība: WASTE

Kopa

6

Vērtība: REGIO (kopa sastāv no 14 ierakstiem pa NUTS 2 reģioniem)

Valsts kods

2

Valsts kods, kas sastāv no diviem burtiem (skatīt A sarakstu)

Gads

4

Izpētes gads (pirmais izpētes gads ir 2004. gads)

NUTS 2 kods

4

Reģionālais kods saskaņā ar Regulā (EK) Nr. 1059/2003 norādīto NUTS klasifikāciju; valsts kopsumma jānorāda, izmantojot TT kodu

Atkritumu reģenerācija vai apglabāšana

1

Kods, kas attiecas uz Direktīvas 75/442/EEK pielikumiem (skatīt F sarakstu); iedzīvotāju kopumam, uz ko attiecas savākšanas shēma – tukšs

Mainīgais lielums

1

Iekārtu skaits (N), jauda (C) vai iedzīvotāju kopums, uz ko attiecas savākšanas shēma (P)

Pasākums

1

Jaudas mērīšanas kods, kas atkarīgs no reģenerācijas vai apglabāšanas darbības veida (skatīt I sarakstu); iekārtu skaitam – kods N, iedzīvotāju kopumam, uz ko attiecas savākšanas shēma P (iedzīvotāju kopums) vai D (mājokļi)

Vērtība

12

Visas vērtības, iekārtu skaits, procentuāla to iedzīvotāju kopuma vai mājokļu daļa, uz ko attiecas savākšanas shēma, un jauda ir izteikta vesela skaitļa veidā. Šajā laukā vienmēr jābūt vērtībai. Ja nav radusies kombinācija, tad vērtība būs 0 (nulle). Trūkstošie dati jāapzīmē ar “M”. Uz kombinācijas loģisko neiespējamību norāda “L”

Aktualizēšanas apzīmējums

1

Norādīt provizoriskos datus (P) vai labotos datus (R), visos citos gadījumos šis lauks jāatstāj tukšs

Konfidencialitātes apzīmējums

1

Norāda uz konfidenciāliem datiem (skatīt D sarakstu)


A saraksts – Valstu kodi

Beļģija

BE

Čehija

CZ

Dānija

DK

Vācija

DE

Igaunija

EE

Grieķija

EL

Spānija

ES

Francija

FR

Īrija

IE

Itālija

IT

Kipra

CY

Latvija

LV

Lietuva

LT

Luksemburga

LU

Ungārija

HU

Malta

MT

Nīderlande

NL

Austrija

AT

Polija

PL

Portugāle

PT

Slovēnija

SI

Slovākija

SK

Somija

FI

Zviedrija

SE

Apvienotā Karaliste

UK

Bulgārija

BG

Horvātija

HR

Rumānija

RO

Turcija

TR

Islande

IS

Lihtenšteina

LI

Norvēģija

NO


B saraksts – Atkritumu kategorijas

Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versija (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.)

Apraksts

Kods

Bīstamie

Atkritumu pozīcija

Izlietotie šķīdinātāji

01.1

H

1

Skābju, sārmu vai sāļu atkritumi

01.2

 

2

Skābju, sārmu vai sāļu atkritumi

01.2

H

3

Izlietotie naftas produkti

01.3

H

4

Izlietoti ķīmiskie katalizatori

01.4

 

5

Izlietoti ķīmiskie katalizatori

01.4

H

6

Ķīmisko preparātu atkritumi

02

 

7

Ķīmisko preparātu atkritumi

02

H

8

Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi

03.1

 

9

Ķīmiskās nogulsnes un atlikumi

03.1

H

10

Rūpniecības notekūdeņu dūņas

03.2

 

11

Rūpniecības notekūdeņu dūņas

03.2

H

12

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

05

 

13

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

05

H

14

Metālu atkritumi

06

 

15

Metālu atkritumi

06

H

16

Stikla atkritumi

07.1

 

17

Stikla atkritumi

07.1

H

18

Papīra un kartona atkritumi

07.2

 

19

Gumijas atkritumi

07.3

 

20

Plastmasas atkritumi

07.4

 

21

Koksnes atlikumi

07.5

 

22

Koksnes atlikumi

07.5

H

23

Tekstila atkritumi

07.6

 

24

Atkritumi, kas satur PCB

07.7

H

25

Nolietotas iekārtas (izņemot nolietotus transportlīdzekļus, baterijas un akumulatoru atkritumus)

08 (izņemot 08.1, 08.41)

 

26

Nolietotas iekārtas (izņemot nolietotus transportlīdzekļus, baterijas un akumulatoru atkritumus)

08 (izņemot 08.1, 08.41)

H

27

Nolietoti transportlīdzekļi

08.1

 

28

Nolietoti transportlīdzekļi

08.1

H

29

Baterijas un akumulatoru atkritumi

08.41

 

30

Baterijas un akumulatoru atkritumi

08.41

H

31

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi (izņemot dzīvnieku izcelsmes atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem; un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus)

09 (izņemot 09.11, 09.3)

 

32

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

09.11

 

33

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

09.3

 

34

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

10.1

 

35

Jaukti un nediferencēti materiāli

10.2

 

36

Jaukti un nediferencēti materiāli

10.2

H

37

Šķirošanas atlikumi

10.3

 

38

Šķirošanas atlikumi

10.3

H

39

Parastās dūņas (izņemot bagarēšanas grunti)

11 (izņemot 11.3)

 

40

Bagarēšanas grunts

11.3

 

41

Minerālu atkritumi (izņemot degšanas atkritumus, piesārņotu augsni un piesārņotu bagarēšanas grunti)

12 (izņemot 12.4, 12.6)

 

42

Minerālu atkritumi (izņemot degšanas atkritumus, piesārņotu augsni un piesārņotu bagarēšanas grunti)

12 (izņemot 12.4, 12.6)

H

43

Degšanas atkritumi

12.4

 

44

Degšanas atkritumi

12.4

H

45

Piesārņota augsne un piesārņota bagarēšanas grunts

12.6

H

46

Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi

13

 

47

Cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi

13

H

48

Nebīstamie, kopā

 

 

TN

Bīstamie, kopā

 

H

TH

Vispārīgie, kopā

 

 

TT


C saraksts – Darbības pozīcija

NACE labotā 1.1. kategorija (Padomes Regula (EEK) Nr. 3037/90) (3)

Apraksts

Darbības pozīcija

A

Lauksaimniecība, medniecība un mežsaimniecība

1

B

Zveja

2

C

Kalnrūpniecība un derīgo izrakteņu ieguve

3

DA

Pārtikas produktu, dzērienu un tabakas ražošana

4

DB+DC

Tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu ražošana

Ādas un ādas izstrādājumu ražošana

5

DD

Kokmateriālu un koka izstrādājumu ražošana

6

DE

Celulozes, papīra un papīra izstrādājumu ražošana; izdevējdarbība un iespiešana

7

DF

Koksa, naftas pārstrādes produktu un kodoldegvielas ražošana

8

DG+DH

Ķīmisko vielu, ķīmisko produktu un ķīmisko šķiedru ražošana

Gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana

9

DI

Citu nemetālu minerālproduktu ražošana

10

DJ

Parasto metālu un metāla izstrādājumu ražošana

11

DK+DL+DM

Citur neminētu iekārtu un aprīkojuma ražošana

Elektrisko un optisko iekārtu ražošana

Transportlīdzekļu aprīkojuma ražošana

12

DN (izņemot 37)

Citur neminētas rūpniecības nozares

13

E

Elektroenerģijas, gāzes un ūdens apgāde

14

F

Celtniecība

15

G-Q (izņemot 51.57 un 90)

Citas saimnieciskās darbības (pakalpojumi)

16

37

Otrreizējā pārstrāde

17

51.57

Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība

18

90

Notekūdeņu un atkritumu apsaimniekošana, kanalizācijas, asenizācijas un tamlīdzīgas darbības

19

HH

Mājsaimniecībās radušies atkritumi

20

Kopā

 

TA


D saraksts – Konfidencialitātes apzīmējums

Pārāk maz uzņēmumu

A

Piemēram, viens vai divi uzņēmumi iedzīvotāju kopumā

Viens uzņēmums dominē attiecībā uz datiem

B

Nav pārāk maz uzņēmumu, bet viens uzņēmums sagatavo/apstrādā, piemēram, vairāk nekā 70 %

Divi uzņēmumi dominē attiecībā uz datiem

C

Nav pārāk maz uzņēmumu, bet divi uzņēmumi sagatavo/apstrādā, piemēram, vairāk nekā 70 %

Dati ir neizpaužami papildu konfidencialitātes dēļ

D

Paši par sevi nav konfidenciāli (apzīmējums A, B, C), bet lai novērstu netiešu konfidenciālu datu izpaušanu

Vērtība nav konfidenciāla

Tukšs

 


E saraksts – Sadedzināšanai paredzēto atkritumu kategorijas

Atkritumu pozīcija

Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versija (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.)

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

Kods

Apraksts

1.

01 + 02 + 03

Ķīmiskie atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Nebīstamie

2.

01 + 02 + 03 (izņemot 01.3)

Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Bīstamie

3.

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

4.

05

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

Nebīstamie

5.

05

Veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi

Bīstamie

6.

07.7

Atkritumi, kas satur PCB

Bīstamie

7.

10.1

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

Nebīstamie

8.

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Nebīstamie

9.

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Bīstamie

10.

10.3

Šķirošanas atlikumi

Nebīstamie

11.

10.3

Šķirošanas atlikumi

Bīstamie

12.

11

Parastās dūņas

Nebīstamie

13.

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13

Citi atkritumi

(metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + dzīvnieku un augu atkritumi + minerālu atkritumi + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Nebīstamie

14.

06 + 07 + 08 + 09 + 12 + 13 (izņemot 07.7)

Citi atkritumi

(metālu atkritumi + nemetālu atkritumi, izņemot atkritumus, kas satur PCB + nolietotas iekārtas + dzīvnieku un augu atkritumi + minerālu atkritumi + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Bīstamie

TN

 

Nebīstamie, kopā

Nebīstamie

TH

 

Bīstamie, kopā

Bīstamie

TT

 

Vispārīgie, kopā

 


F saraksts – Atkritumu reģenerācijas un apglabāšanas darbības; kodi attiecas uz Direktīvas 75/442/EEK pielikumu kodiem

Darbība

Kods

Reģenerācijas un apglabāšanas darbību veidi

Atkritumu sadedzināšana

1.

R1

Izmanto galvenokārt kā degvielu vai enerģijas ražošanai

2.

D10

Sadedzināšana uz zemes

Darbības, kas var izraisīt reģenerāciju (izņemt enerģijas reģenerāciju)

3.

R2 +

Šķīdinātāju otrreizējā pārstrāde/reģenerācija

R3 +

Tādu organisku vielu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija, ko neizmanto kā šķīdinātājus (ieskaitot kompostēšanu un citus bioloģiskās pārveides procesus)

R4 +

Metālu un to savienojumu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija

R5 +

Pārējo neorganisko materiālu otrreizējā pārstrāde/reģenerācija

R6 +

Skābju vai bāzu reģenerācija

R7 +

Piesārņojuma mazināšanā izmantoto sastāvdaļu reģenerācija

R8 +

Katalizatoru sastāvdaļu reģenerācija

R9 +

Naftas pārstrāde vai citāda naftas otrreizēja izmantošana

R10 +

Zemes apstrāde, kuras rezultātā tiek radīts labums lauksaimniecībai vai ekoloģisks uzlabojums

R11

To atkritumu izmantošana, kuri rodas no jebkuras darbības, kas numurēta ar R1 līdz R10

Apglabāšanas darbības

4.

D1 +

Nogulsnēšana zemē vai uz zemes (piemēram, atkritumu poligonā u.tml.)

D3 +

Dziļā iesūknēšana (piemēram, sūknējamo izmešu iesūknēšana akās, sālsalās vai dabīgi izveidojušās iedobēs u.tml.)

D4 +

Virsmas aizpildīšana (piemēram, šķidro vai dūņu izmešu ievietošana šahtās, nožogotās teritorijās, lagūnās u.tml.)

D5 +

Novietošana īpašos tehniski izstrādātos poligonos (piemēram, ievietošana atsevišķās izoderētās kamerās, kuras ir aizvākotas un izolētas cita no citas, kā arī no apkārtējās vides, u.tml.)

D12

Pastāvīga uzglabāšana (piemēram, konteineru ievietošana šahtās u.tml.)

5.

D2 +

Zemes apstrāde (piemēram, šķidro vai dūņveida izmešu biodegradācija augsnē u.tml.)

D6 +

Ielaišana ūdenstilpēs, izņemot jūras/okeānus

D7

Ielaišana jūrās/okeānos, arī apglabāšana jūras gultnē


G saraksts – Atkritumu kategorijas darbībām, kas var izraisīt reģenerāciju (izņemot enerģijas reģenerāciju)

Atkritumu pozīcija

Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versija (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.)

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

Kods

Apraksts

1.

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

2.

06

Metālu atkritumi

Nebīstamie

3.

06

Metālu atkritumi

Bīstamie

4.

07.1

Stikla atkritumi

Nebīstamie

5.

07.1

Stikla atkritumi

Bīstamie

6.

07.2

Papīra un kartona atkritumi

Nebīstamie

7.

07.3

Gumijas atkritumi

Nebīstamie

8.

07.4

Plastmasas atkritumi

Nebīstamie

9.

07.5

Koksnes atlikumi

Nebīstamie

10.

07.6

Tekstilatkritumi

Nebīstamie

11.

09 (izņemot 09.11, 09.3)

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi

(izņemot dzīvnieku izcelsmes atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus)

Nebīstamie

12.

09.11

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

Nebīstamie

13.

09.3

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

Nebīstamie

14.

12

Minerālu atkritumi

Nebīstamie

15.

12

Minerālu atkritumi

Bīstamie

16.

01 + 02 + 03 + 05 + 08 + 10 + 11 + 13

Citi atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi + veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + nolietotas iekārtas + jaukti parastie atkritumi + parastās dūņas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Nebīstamie

17.

01 + 02 + 03 + 05 + 07.5 + 07.7 + 08 + 10 + 11 + 13 (izņemot 01.3)

Citi atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi + veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + koksnes atlikumi + atkritumi, kas satur PCB + nolietotas iekārtas + jaukti parastie atkritumi + parastās dūņas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Bīstamie

TN

 

Nebīstamie, kopā

Nebīstamie

TH

 

Bīstamie, kopā

Bīstamie

TT

 

Vispārīgie, kopā

 


H saraksts – Apglabāšanai (izņemot sadedzināšanu) paredzētās atkritumu kategorijas

Pozīcijas Nr.

Atkritumu statistikas nomenklatūras 3. versija (OV L 90, 27.3.2004., 15. lpp.)

Bīstamie/nebīstamie atkritumi

Kods

Apraksts

1.

01 + 02 + 03

Ķīmiskie atkritumi

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Nebīstamie

2.

01 + 02 + 03 (izņemot 01.3)

Ķīmiskie atkritumi, izņemot izlietotos naftas produktus

(ķīmisko savienojumu atkritumi + ķīmisko preparātu atkritumi + citi ķīmiskie atkritumi)

Bīstamie

3.

01.3

Izlietotie naftas produkti

Bīstamie

4.

09 (izņemot 09.11, 09.3)

Dzīvnieku un augu izcelsmes atkritumi

(izņemot dzīvnieku izcelsmes atkritumus no pārtikas izstrādājumiem un produktiem un izņemot dzīvnieku izkārnījumus, urīnu un kūtsmēslus)

Nebīstamie

5.

09.11

Dzīvnieku izcelsmes atkritumi no pārtikas izstrādājumiem un produktiem

Nebīstamie

6.

09.3

Dzīvnieku izkārnījumi, urīns un kūtsmēsli

Nebīstamie

7.

10.1

Sadzīves un līdzīgi atkritumi

Nebīstamie

8.

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Nebīstamie

9.

10.2

Jaukti un nediferencēti materiāli

Bīstamie

10.

10.3

Šķirošanas atlikumi

Nebīstamie

11.

10.3

Šķirošanas atlikumi

Bīstamie

12.

11

Parastās dūņas

Nebīstamie

13.

12

Minerālu atkritumi

Nebīstamie

14.

12

Minerālu atkritumi

Bīstamie

15.

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Citi atkritumi

(veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Nebīstamie

16.

05 + 06 + 07 + 08 + 13

Citi atkritumi

(veselības aprūpes un bioloģiskie atkritumi + metālu atkritumi + nemetālu atkritumi + nolietotas iekārtas + cietināti, stabilizēti vai pārstikloti atkritumi)

Bīstamie

TN

 

Nebīstamie, kopā

Nebīstamie

TH

 

Bīstamie, kopā

Bīstamie

TT

 

Vispārīgie, kopā

 


I saraksts – Jaudas mērījums

Darbība

Jaudas mērījums

Mērījuma kods

1.

1 000 tonnas gadā ar trīs zīmēm aiz komata

t

 

Teradžouli gadā (1012)

j

2.

1 000 tonnas gadā ar trīs zīmēm aiz komata

t

 

Teradžouli gadā (1012)

j

3.

1 000 tonnas gadā ar trīs zīmēm aiz komata

t

4.

Kubikmetri gadā

m

5.

1 000 tonnas gadā ar trīs zīmēm aiz komata

t


(1)  OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.

(2)  OV L 194, 25.7.1975., 39. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp).

(3)  OV L 293, 24.10.1990., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003.


Top