EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0779

Padomes Regula (EK) Nr. 779/2005 (2005. gada 23. maijs), ar ko izbeidz daļēju starpposma pārskatu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro Ukrainas izcelsmes silīcija karbīda importam

OJ L 131, 25.5.2005, p. 18–21 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 040 P. 112 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 040 P. 112 - 115

No longer in force, Date of end of validity: 20/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/779/oj

25.5.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 131/18


PADOMES REGULA (EK) Nr. 779/2005

(2005. gada 23. maijs),

ar ko izbeidz daļēju starpposma pārskatu attiecībā uz antidempinga pasākumiem, kurus piemēro Ukrainas izcelsmes silīcija karbīda importam

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1995. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 384/96 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 11. panta 3. punktu,

ņemot vērā priekšlikumu, ko Komisija iesniedza pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju,

tā kā:

A.   PROCEDŪRA

1.   Spēkā esošie pasākumi

(1)

Pēc termiņa beigu pārskata Padome ar Regulu (EK) Nr. 821/94 (2) piemēroja galīgo antidempinga maksājumu, inter alia, Ukrainas izcelsmes silīcija karbīda importam (“pasākumi”). Pēc termiņa beigu pārskata, ko pieprasīja Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (“CEFIC”), Padome ar Regulu (EK) Nr. 1100/2000 (3) saglabāja pasākumus to sākotnējā līmenī. Ar Regulu (EK) Nr. 991/2004 (4) Padome sakarā ar Eiropas Savienības paplašināšanos, 2004. gada 1. maijā pievienojoties 10 jaunām dalībvalstīm (“ES 10 valstis”), izdarīja grozījumus Regulā (EK) Nr. 1100/2000, lai gadījumā, ja Komisija pieņem saistības, varētu atbrīvot no Regulā (EK) Nr. 1100/2000 noteiktajiem antidempinga maksājumiem tādu importu Kopienā, kas atbilst šādu saistību noteikumiem. Ar Lēmumiem 2004/498/EK (5) un 2004/782/EK (6) Komisija akceptēja saistības, ko piedāvāja Ukrainas ražotājs eksportētājs, publiskā akciju sabiedrība “Zaporozhsky Abrasivny Combinat” (“ZAC”).

(2)

Maksājuma faktiskā likme, ko piemēro Ukrainas izcelsmes silīcija karbīda Kopienas brīvas robežpiegādes neto importa cenai pirms nodokļa nomaksas, ir 24 %.

2.   Pašreizējā izmeklēšana

(3)

Komisija saņēma pieprasījumu, ko iesniedza ZAC (“pieprasījuma iesniedzējs”), veikt daļēju starpposma pārskatu saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu.

(4)

Pieprasījuma pamatā bija pieprasījuma iesniedzēja sniegti prima facie pierādījumi tam, ka ir mainījušies apstākļi, pamatojoties uz kuriem tika noteikti pasākumi, un ka šīs izmaiņas ir noturīgas. Pieprasījuma iesniedzējs, inter alia, apgalvoja, ka būtiski mainījušies apstākļi attiecībā uz tirgus ekonomikas statusu (“TES”). Jo īpaši pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka tagad tas atbilst TES piešķiršanas prasībām saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu. Turklāt pieprasījuma iesniedzējs sniedza pierādījumus tam, ka salīdzinot normālo vērtību, kas pamatojas uz pašu izmaksām/cenām vietējā tirgū, un uzņēmuma eksporta cenas pārdošanai ASV, kas izvēlētas kā ES pielīdzināms trešo valstu tirgus, būtu noteikta dempings, kas ir daudz zemāks par pašreiz spēkā esošo pasākumu līmeni. Tādējādi pieprasījuma iesniedzējs izvirzīja apgalvojumu, ka pasākumi to pašreizējā līmenī vairs nav nepieciešami, lai kompensētu dempingu.

(5)

Pēc apspriešanās ar padomdevēju komiteju 2004. gada 7. janvārī Komisija ar paziņojumu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī  (7), uzsāka daļēju starpposma pārskatu, kas attiecās tikai uz dempinga un TES novērtēšanu saistībā ar ZAC.

(6)

Komisija nosūtīja pieprasījuma iesniedzējam aptaujas anketu un TES pieprasījuma veidlapu atbilstīgi pamatregulas 2. panta 7. punktam.

(7)

Komisija pieprasīja un pārbaudīja visu informāciju, ko tā uzskatīja par nepieciešamu, lai noteiktu dempingu un TES. Pārbaudes nolūkā tika apmeklētas pieprasījuma iesniedzēja telpas.

(8)

Dempinga izmeklēšana attiecas uz periodu no 2003. gada 1. janvāra līdz 2003. gada 31. decembrim (turpmāk tekstā – “izmeklēšanas periods” vai “IP”).

3.   Izmeklēšanā iesaistītās puses

(9)

Komisija oficiāli paziņoja ražotājam eksportētājam, eksportētājvalsts pārstāvjiem un Kopienas ražotājiem par pārskata uzsākšanu. Ieinteresētajām pusēm tika dota iespēja rakstiski darīt zināmus savus viedokļus, iesniegt informāciju, sniegt apstiprinošus pierādījumus un pieprasīt uzklausīšanu pārskata uzsākšanas paziņojumā noteiktajā termiņā. Visām ieinteresētajām pusēm, kuras to pieprasīja un pierādīja, ka ir iemesls tās uzklausīt, tika piešķirta iespēja tikt uzklausītām.

(10)

Šai sakarā savus viedokļus darīja zināmus šādas ieinteresētās personas:

a)

Kopienas ražotāju apvienība:

Eiropas Ķīmijas rūpniecības padome (CEFIC)

b)

Kopienas ražotājs:

Best-Business, Kunštát na Moravě, Čehijas Republika

c)

Ražotājs eksportētājs:

Zaporozhsky Abrasivny Combinat, Zaporožje, Ukraina

d)

Ražotāji analogās valstīs:

Volzhsky Abrasive, Volshsky, Volgogradas apgabals, Krievija

Saint-Gobain Materiais Cerâmicos Ltda, Barbacena, Brazīlija.

B.   ATTIECĪGAIS PRODUKTS

(11)

Produkts, uz ko attiecas šī procedūra, ir silīcija karbīds ar KN kodu 2849 20 00 (turpmāk saukts “silīcija karbīds” vai “attiecīgais produkts”). Netika atrasti nekādi pierādījumi, kas liecinātu, ka apstākļi attiecībā uz attiecīgo produktu būtu būtiski mainījušies kopš pasākumu piemērošanas.

C.   IZMEKLĒŠANAS REZULTĀTS

1.   Iepriekšēja piezīme

(12)

Saskaņā ar pamatregulas 11. panta 3. punktu šī veida pārskata mērķis ir noteikt, vai pasākumi saglabājami to pašreizējā līmenī. Veicot daļēju starpposma pārskatu, Komisija, inter alia, var apsvērt, vai būtiski mainījušies apstākļi attiecībā uz dempingu. Komisija izmeklēja visus pieprasījuma iesniedzēja izvirzītos argumentus un apstākļus, kas varēja būt būtiski mainījušies kopš pasākumu piemērošanas: TES, individuālie noteikumi (“IN”), analogas valsts izvēle un pieprasījuma iesniedzēja eksporta cenas.

2.   Tirgus ekonomikas statuss (TES)

(13)

Pieprasījuma iesniedzējs pieprasīja TES saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu un iesniedza tirgus ekonomikas statusa pieprasījuma veidlapu pārskata uzsākšanas paziņojumā noteiktajā termiņā.

(14)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta b) apakšpunktu gadījumos, kad veic antidempinga izmeklēšanu attiecībā uz Ukrainas izcelsmes importu, normālo vērtību nosaka saskaņā ar minētā panta 1. līdz 6. punktu attiecībā uz tiem ražotājiem, par kuriem konstatēts, ka tie atbilst visiem pieciem kritērijiem, kas noteikti pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā.

(15)

Izmeklēšanā tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs nav izpildījis visus kritērijus.

TES KRITĒRIJI

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 1. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 2. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 3. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 4. ievilkums

2. panta 7. punkta c) apakšpunkta 5. ievilkums

Nav izpildīts

Nav izpildīts

Nav izpildīts

Izpildīts

Izpildīts

Avots: pārbaudītās pieprasījuma iesniedzēja atbildes uz jautājumiem TES pieprasījuma veidlapā.

(16)

Izmeklēšana parādīja, ka ZAC bija privatizācijas procesā, ko uzraudzīja Ukrainas valsts. Īstenojot privatizāciju, ZAC galvenais akcionārs un privātais ieguldītājs noslēdza līgumu ar valsts organizāciju. Līdz IP beigām ZAC bija saistošas vairākas līgumā noteiktas saistības, jo īpaši attiecībā uz tā darbaspēku un darbībām. Minēto saistību izpildei bija paredzētas ikgadējās valsts pārbaudes, un gadījumā, ja šīs saistības netiktu izpildītas, piemērotu sankcijas. Tika konstatēts, ka līguma noteikumi pārsniedz to, ko akceptētu privāts ieguldītājs, kas darbojas parastos tirgus ekonomikas apstākļos. Tādēļ tiek secināts, ka ZAC uzņēmuma lēmumi par darbaspēku, produkcijas izlaidi un realizāciju netika pieņemti, reaģējot uz tirgus signāliem, kas atspoguļo piedāvājumu un pieprasījumu. Tika konstatēts, ka lēmumu pieņemšanas procesu būtiski ietekmēja valsts iejaukšanās.

(17)

Bez tam tika konstatēts arī, ka pārskati un pārskatu revīzija nav uzticama. Būtībā ZAC varēja grozīt pamatdatus grāmatvedības programmā (datumus un vērtības slēgtam pārskata periodam), un nebija iespējams izsekot atsevišķām finanšu operācijām ZAC pārskatos. Šie nopietnie trūkumi netika norādīti revīzijas ziņojumā. Tādēļ tiek secināts, ka ZAC nav vienas, skaidri saprotamas pamata grāmatvedības uzskaites, kuru pārbauda neatkarīgs revidents saskaņā ar starptautiskajiem grāmatvedības standartiem un ko izmanto visiem nolūkiem.

(18)

Visbeidzot tika konstatēts, ka bilancē iekļaujot valstij piederošus militārus aizsardzības objektus un veicot šo objektu amortizāciju, ZAC īpašumu stāvoklis, ražošanas izmaksas un finansiālais stāvoklis ir pakļauts būtiskam sagrozījumam, kas ir plānošanas ekonomikas sistēmas sekas. Arī ražošanas izmaksas tiek sagrozītas, ZAC pieņemot bezprocentu aizdevumu, ko ieguldītājs piešķīra privatizācijas procesa laikā.

(19)

Pamatojoties uz šo, tika secināts, ka netika izpildīti visi pamatregulas 2. panta 7. punkta c) apakšpunktā izklāstītie kritēriji un ka pieprasījuma iesniedzējs nedarbojas tirgus ekonomikas apstākļos.

(20)

Komisija sīki informēja pieprasījuma iesniedzēju un Kopienas nozari par iepriekš minētajiem konstatējumiem un deva tiem iespēju sniegt komentārus. Kopienas nozare atbalstīja Komisijas konstatējumus. Saņemtie pieprasījuma iesniedzēja komentāri nebija tādi, lai attaisnotu TES konstatējuma grozījumu.

3.   Individuāli noteikumi (IN)

(21)

Saskaņā ar pamatregulas 2. panta 7. punkta a) apakšpunktu valsts mēroga maksājums tiek noteikts valstīm, uz kurām attiecas 2. panta 7. punkts, izņemot gadījumus, kad uzņēmumi spēj pierādīt, sniedzot pienācīgi pamatotus argumentus, ka izpildīti visi pamatregulas 9. panta 5. punktā noteiktie kritēriji.

(22)

Pieprasījuma iesniedzējs arī pieprasīja IN, t.i., individuāla antidempinga maksājuma noteikšanu gadījumā, ja tam netiek piešķirts TES. Tomēr izmeklēšanā netika konstatēts, ka Ukrainā ir citi attiecīgā produkta ražotāji, bet, gluži otrādi, tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzējs ir vienīgais zināmais attiecīgā produkta ražotājs Ukrainā. Šādā gadījumā tiek uzskatīts, ka IN jautājums atkrīt, jo īpašā individuālā dempinga starpība būtu vienāda ar valsts mēroga dempinga starpību.

4.   Analoga valsts

(23)

Atbilstīgi pamatregulas 2. panta 7. punktam valstīm, kam nav tirgus ekonomikas, un valstīm pārejas periodā normālo vērtību nosaka, pamatojoties uz cenu vai salikto vērtību analogā valstī. Pieprasījuma iesniedzējs apgalvoja, ka sākotnējā izmeklēšanā izmantotā analoga valsts – Brazīlija – nebija piemērota un ka pašreizējā starpposma pārskatā jāizvēlas Krievija kā vispiemērotākā, ja ne vienīgā piemērotā analoga valsts normālās vērtības noteikšanai attiecībā uz Ukrainu.

(24)

Pieprasījuma iesniedzēja izvirzītie argumenti par labu Krievijai bija šādi: i) Krieviju var pielīdzināt Ukrainai, ņemot vērā piekļuvi izejvielām, enerģijas resursiem un citiem svarīgiem ražošanas faktoriem, kā arī ražošanā izmantoto tehnoloģiju un ražošanas apjomu, ii) pārdevumi Krievijas vietējā tirgū būtu reprezentatīvi, jo iekšējo pārdevumu kopējais apjoms pārsniedz 5 % no Ukrainas kopējiem eksporta pārdevumiem, iii) konkurence Krievijā ir pielīdzināma Ukrainai.

(25)

Komisija apsvēra pieprasījuma iesniedzēja priekšlikumu. Vispirms tika konstatēts, ka sākotnējā izmeklēšana norādīja uz attiecīgā Krievijas izcelsmes produkta eksporta dempingu. Šāda situācija vien jau nozīmē anomāliju normālās vērtības un eksporta cenas attiecībā un neliecina par Krievijas kā analogas valsts piemērotību. Neskatoties uz šo novērojumu un pēc pieprasījuma iesniedzēja skaidri izteiktā pieprasījuma, Komisijas dienesti aicināja Krievijas ražotāju eksportētāju sadarboties šajā procedūrā. Tomēr Krievijas uzņēmums nesadarbojās.

(26)

Tādēļ tika konstatēts, ka Krieviju nevar izvēlēties par piemērotu analogu valsti, lai noteiktu normālo vērtību attiecība uz Ukrainu. Turklāt nekas neliecina par to, ka kopš sākotnējās izmeklēšanas apstākļi attiecībā uz analogu valsti būtu mainījušies par labu pieprasījuma iesniedzējam.

5.   Eksporta cena

(27)

Atbilstīgi pamatregulas 2. panta 8. punktam eksporta cena ir cena, kas samaksāta vai maksājama par produktu, kurš tiek pārdots eksportam no eksportētājvalsts uz Kopienu. Gadījumos, ja nav eksporta cenas, eksporta cenu var noteikt atbilstīgi pamatregulas 2. panta 9. punktam pēc cenas, par kādu ievestie produkti pirmo reizi pārdoti neatkarīgam pircējam, vai, ja produkti netiek pārdoti neatkarīgam pircējam vai netiek pārdoti tālāk tādā stāvoklī, kādā tie ir ievesti, izmantojot kādu citu pieņemamu bāzi.

(28)

Pieprasījuma iesniedzējs norādīja, ka izmainījušies apstākļi attiecībā uz tā eksporta cenām, un ka gadījumā, kad nav reprezentatīva eksporta uz Kopienu, lai noteiktu dempinga starpību, par pieņemamu bāzi jāizmanto eksporta cenas izvedumiem uz kādu tirgu ārpus Kopienas, kas pielīdzināms Kopienas tirgum. Šim mērķim pieprasījuma iesniedzējs ierosināja par atsauces valsti izmantot ASV vai ES 10 valstis.

(29)

Komisija apsvēra pieprasījuma iesniedzēja priekšlikumus, jo, patiešām, ārkārtējos apstākļos cenas eksportam uz trešām valstīm var izmantot par bāzi salīdzinājumam ar normālo vērtību. Tomēr šajā gadījumā tika konstatēts, ka pieprasījuma iesniedzēja eksporta apjomi uz ASV IP laikā nebija reprezentatīvi, un tādējādi atkrita jautājums, vai var izmantot uz ASV veiktā eksporta cenas. Tādēļ tika noraidīts pieprasījums dempinga aprēķinu veikt, pamatojoties uz cenām eksportam uz ASV. Turklāt nekas neliecināja par to, ka, izolēti izmantojot cenu eksportam uz ES 10 valstīm, pieprasījuma iesniedzējs būtu ieguvējs. Visbeidzot ir apstiprinājies, ka nav reģistrēti reprezentatīvi pārdevumi Kopienā IP laikā.

6.   Secinājums

(30)

Ņemot vērā iepriekš minēto, pieprasījuma iesniedzējam nevarēja piešķirt MES. Šajā gadījumā atkrīt jautājums par IN. Turklāt tika noraidīti visi pārējie pieprasījuma iesniedzēja izvirzītie argumenti par analogas valsts izvēli un pieprasījuma iesniedzēja eksporta cenām. Pamatojoties uz šo, tiek uzskatīts, ka apstākļi attiecībā uz dempingu nav būtiski mainījušies salīdzinājumā ar situāciju izmeklēšanas periodā, ko izmantoja izmeklēšanā, pēc kuras tika noteikti pasākumi. Tādēļ tiek secināts, ka antidempinga pasākumu daļējs starpposma pārskats attiecībā uz Ukrainas izcelsmes silīcija karbīda importu Kopienā būtu jāizbeidz, negrozot un neatceļot spēkā esošos pasākumus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Ar šo tiek izbeigts daļējs starpposma pārskats attiecībā uz antidempinga maksājumu, ko piemēro Ukrainas izcelsmes silīcija karbīda importam.

2.   Galīgais antidempinga maksājums, kas noteikts ar Regulu (EK) Nr. 1100/2000, paliek spēkā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 23. maijā

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


(1)  OV L 56, 6.3.1996., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 461/2004 (OV L 77, 13.3.2004., 12. lpp.).

(2)  OV L 94, 13.4.1994., 21. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1786/97 (OV L 254, 17.9.1997., 6. lpp.).

(3)  OV L 125, 26.5.2000., 3. lpp.

(4)  OV L 182, 19.5.2004., 18. lpp.

(5)  OV L 183, 20.5.2004., 88. lpp.

(6)  OV L 344, 20.11.2004., 37. lpp.

(7)  OV C 3, 7.1.2004., 4. lpp.


Top