EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0300

2005/300/EK: ĀKK un EK Vēstnieku komitejas Lēmums Nr. 2/2005 (2005. gada 8. marts) par ĀKK un EK Muitas sadarbības komitejas reglamenta pieņemšanu

OJ L 95, 14.4.2005, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 365–366 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/300/oj

14.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/54


ĀKK UN EK VĒSTNIEKU KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 2/2005

(2005. gada 8. marts)

par ĀKK un EK Muitas sadarbības komitejas reglamenta pieņemšanu

(2005/300/EK)

ĀKK-EK VĒSTNIEKU KOMITEJA,

ņemot vērā ĀKK-EK Ministru padomes 1995. gada 8. jūnija Lēmumu Nr. 2/1995 par ĀKK-EK Muitas sadarbības komitejas dalībniekiem un noteikumiem,

ņemot vērā ĀKK-EK Partnerattiecību līgumu, kas parakstīts Kotonu 2000. gada 23. jūnijā (1), turpmāk tekstā – “Partnerattiecību līgums”, un jo īpaši tā V pielikuma 1. protokola 37. pantu,

ņemot vērā ĀKK-EK Vēstnieku komitejas Reglamentu, un jo īpaši tā 15. pantu, kas attiecas uz reglamenta izstrādi komitejām, apakškomitejām un darba grupām, kuras palīdz Vēstnieku komitejai,

vēloties nodrošināt ĀKK valstu un Eiropas Kopienas Partnerattiecību līguma trešās daļas II sadaļā izvirzīto mērķu izpildi,

ievērojot, ka efektīva muitas sadarbība starp ĀKK valstīm un Eiropas Kopienu var veicināt tirdzniecības attīstību starp ĀKK valstīm un Eiropas Kopienu,

ievērojot, ka Komitejas pilnvaru loku nosaka Partnerattiecību līguma V pielikuma 1. protokola 37. un 38. pants,

IR NOLĒMUSI ŠĀDI.

1. pants

1.   Ar Partnerattiecību līguma V pielikuma 1. protokola 37. pantu izveidotā Muitas sadarbības komiteja, turpmāk tekstā – “Komiteja”, jāizveido no Eiropas Kopienas dalībvalstu speciālistiem un no Komisijas amatpersonām, kas atbildīgas par muitas jautājumiem, no vienas puses, kā arī no ĀKK valstu speciālistiem un no ĀKK valstu reģionālo grupējumu amatpersonām, kas atbildīgas par muitas jautājumiem, no otras puses. Ja nepieciešams, Komiteja var pieaicināt atbilstošus ekspertus.

2.   Katrai pusei jāpaziņo savu pārstāvju un līdzpriekšsēdētāja vārdi ĀKK-EK Ministru padomes sekretariātam.

2. pants

Partnerattiecību līguma V pielikuma 1. protokola 37. panta 1. līdz 6. punktā un 38. panta 8. līdz 10. punktā noteiktie Komitejas pienākumi ir šādi:

a)

veikt administratīvu sadarbību ar mērķi nodrošināt pareizu un vienādu Partnerattiecību līguma 1. protokola piemērošanu, kā arī veikt jebkuru citu uzdevumu tai uzticētā muitas jomā;

b)

regulāri pētīt izcelsmes likumu piemērošanas iespaidu uz ĀKK valstīm un ieteikt atbilstošus pasākumus ĀKK-EK Ministru padomei;

c)

pieņemt lēmumus par atkāpēm no izcelsmes likumiem saskaņā ar Partnerattiecību līguma V pielikuma 1. protokola 38. panta 9. un 10. punktā noteiktajiem nosacījumiem;

d)

sagatavot ĀKK-EKK Ministru padomes lēmumus saskaņā ar Partnerattiecību līguma V pielikuma 1. protokola 40. pantu.

3. pants

1.   Komitejai jāsapulcējas vismaz divreiz gadā – ĀKK grupas un Eiropas Kopienas kopīgi noteiktos datumos, parasti ne vēlāk kā astoņas dienas pirms ĀKK-EK Vēstnieku komitejas sapulces; vajadzības gadījumā var sasaukt ārkārtas sapulces.

2.   Ja nepieciešams, Komiteja var izveidot speciālas darba grupas konkrētu jautājumu izpētei.

3.   Komitejas sanāksmes sasauc tās priekšsēdētājs. To norisei jābūt konfidenciālai, ja vien nav izlemts citādi.

4. pants

Komitejas priekšsēdētāja amatu pārmaiņus uz sešiem mēnešiem ieņem ĀKK grupa un Eiropas Kopiena:

no 1. aprīļa līdz 30. septembrim ĀKK līdzpriekšsēdētājs,

no 1. oktobra līdz 31. martam Eiropas Kopienas līdzpriekšsēdētājs.

5. pants

1.   Pagaidu darba kārtību katrai sanāksmei sagatavo priekšsēdētājs, konsultējoties ar līdzpriekšsēdētāju, un to apstiprina Komiteja katras sanāksmes sākumā.

2.   Sekretāra uzdevumus un citus pienākumus, kas nepieciešami Komitejas darbībai, veic ĀKK-EK Ministru padomes sekretariāts.

3.   Sekretariāts ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces Komitejas biedriem izsūta uzaicinājumus uz sanāksmi, darba kārtību, pasākumu projektu un jebkurus citus darba dokumentus.

4.   Pēc katras sanāksmes sekretariāts sagatavo sanāksmes protokolu, ko apstiprina nākamajā Komitejas sanāksmē.

6. pants

Komitejas apspriedes uzskatāmas par likumīgām tikai tad, ja tajās piedalās vairākums ĀKK grupas iecelto pārstāvju un viens Komisijas pārstāvis.

7. pants

1.   Komitejas lēmumus pieņem, vienojoties starp ĀKK valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienu, no otras puses.

2.   Gadījumā, ja Komiteja nespēj pieņemt lēmumu, tā nodod jautājumu ĀKK-EK Vēstnieku komitejai.

3.   Ārkārtējos apstākļos līdzpriekšsēdētāji var nolemt pieņemt lēmumus ar rakstisku procedūru, īpaši, pieņemot lēmumus saskaņā ar Partnerattiecību līguma V pielikuma 1. protokola 38. pantu.

8. pants

Komiteja var, ja uzskata to par nepieciešamu, uzaicināt speciālistus, ja apspriežamie jautājumi prasa īpašu kompetenci.

Neraugoties uz 1. panta nosacījumiem, ikviena ĀKK valsts, kura nav Komitejas dalībvalsts, var piedalīties kā novērotāja, izņemot gadījumus, kad Komiteja izlemj sapulcēties ierobežotā sanāksmē.

9. pants

Komiteja iesniedz atskaites ĀKK un EK Vēstnieku komitejai.

10. pants

ĀKK valstīm, no vienas puses, un Eiropas Kopienas dalībvalstīm, no otras puses, ir pienākums katrai jautājumos, kas uz tām attiecas, veikt nepieciešamos pasākumus šā lēmuma ieviešanā.

11. pants

Šis lēmums stājas spēkā, to parakstot. Tas atceļ un aizstāj ĀKK-EK Ministru padomes 1995. gada 8. jūnija Lēmumu Nr. 2/1995 par ĀKK-EK Muitas sadarbības komitejas dalībniekiem un noteikumiem.

Briselē, 2005. gada 8. martā

ĀKK un EK Vēstnieku komitejas vārdā

priekšsēdētāja

M. SCHOMMER


(1)  OV L 317, 15.12.2000., 1. lpp.


Top