EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0297

2005/297/EK: ĀKK un EK Ministru padomes Lēmums Nr. 1/2005 (2005. gada 8. marts) par ĀKK un EK Ministru padomes Reglamenta pieņemšanu

OJ L 95, 14.4.2005, p. 44–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 355–358 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/297/oj

14.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 95/44


ĀKK UN EK MINISTRU PADOMES LĒMUMS Nr. 1/2005

(2005. gada 8. marts)

par ĀKK un EK Ministru padomes Reglamenta pieņemšanu

(2005/297/EK)

ĀKK UN EK MINISTRU PADOME,

ņemot vērā 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstīto ĀKK un EK partnerattiecību nolīgumu, un jo īpaši tā 15. panta 5. punktu,

tā kā:

(1)

Ar 2001. gada 30. janvāra Lēmumu Nr. 1/2001 ĀKK un EK Vēstnieku komiteja, izmantojot deleģētās pilnvaras, pieņēma ĀKK-EK Ministru padomes Reglamentu;

(2)

Nepieciešami daži grozījumi, lai ņemtu vērā jaunu dalībvalstu iestāšanos Eiropas Savienībā;

(3)

ĀKK un EK Ministru padomes 29. sesijā, kas notika Gaboronē, Botsvānā 2004. gada 6. maijā, pieņēma lēmumu par attiecīgu Reglamenta grozīšanu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Sanāksmju datums un vieta

1.   Saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 15. panta 1. punktu, turpmāk “ĀKK un EKK Nolīgums”, ĀKK un Ministru padome, turpmāk “Padome”, parasti sanāk reizi gadā un pēc vajadzības, ja to lūdz viena no Pusēm.

2.   Padomi sasauc tās prezidents. Sanāksmes datumus nosaka ar Pušu kopēju piekrišanu.

3.   Saskaņā ar Padomes pieņemtu lēmumu Padome sanāk ierastajā Eiropas Savienības Padomes sanāksmju vietā vai ĀKK valstu sekretariāta atrašanās vietā, vai vienā no ĀKK valstu pilsētām.

2. pants

Sanāksmju darbakārtība

1.   Sanāksmju pagaidu darbakārtību katrai sanāksmei izstrādā prezidents. Citiem Padomes locekļiem to paziņo vēlākais 30 dienas pirms sanāksmes sākuma. Pagaidu darbakārtība sastāv no tiem jautājumiem, attiecībā uz kuriem prezidents vēlākais 30 dienas pirms sanāksmes sākuma ir saņēmis iekļaušanas lūgumu.

Pagaidu darbakārtībā iekļauj tos jautājumus, kuru dokumentācija ir iesniegta Padomes sekretariātam pietiekami laicīgi, lai to varētu nosūtīt Padomes locekļiem un ĀKK un EK Vēstnieku komitejas locekļiem, turpmāk “Komiteja”, vēlākais 21 dienu pirms sanāksmes sākuma.

2.   Darbakārtību Padome apstiprina katras sanāksmes sākumā. Steidzamos gadījumos Padome var nolemt pēc ĀKK valstu vai Kopienas lūguma darbakārtībā iekļaut jautājumus, attiecībā uz kuriem nav ievēroti termiņi, kas minēti 1. punktā.

3.   Pagaidu darbakārtību var iedalīt A, B un C daļā.

A daļā iekļauj tos jautājumus, kurus Padome var apstiprināt bez diskusijām.

B daļā iekļauj tos jautājumus, kuri Padomei jāapspriež pirms apstiprināšanas.

C daļā iekļauj tos jautājumus, par kuriem diskutē neformālā viedokļu apmaiņā.

3. pants

Sanāksmju norise

1.   Saskaņā ar ĀKK un EK partnerattiecību nolīguma 15. panta 3. punktu Ministru padome pieņem lēmumus ar Pušu kopēju piekrišanu.

2.   Padome ir lemttiesīga tikai tad, ja piedalās vismaz puse Eiropas Savienības Padomes locekļu, viens Eiropas Kopienu Komisijas loceklis un divas trešdaļas locekļu, kuri pārstāv ĀKK valstu valdības.

3.   Visus Padomes locekļus, kuri nevar ierasties, var pārstāvēt. Šajā gadījumā tie informē prezidentu un norāda personu vai delegāciju, kas ir pilnvarota tos pārstāvēt. Pārstāvim ir visas tās tiesības, kas ir loceklim, kurš nevar ierasties.

4.   Padomes locekļus var pavadīt padomdevēji, kas tiem palīdz.

5.   Katras delegācijas sastāvu pirms katras sesijas sākuma paziņo prezidentam.

6.   Eiropas Investīciju bankas, turpmāk “Banka”, pārstāvis piedalās Padomes sesijās, kuru darbakārtībā ir jautājumi, kas attiecas uz Banku.

4. pants

Rakstiskas procedūras

Padome var nolemt, ka par steidzamiem jautājumiem lēmumus pieņem sarakstes veidā. Apstiprinājumu šai procedūrai var iegūt Padomes sanāksmē vai Komitejā.

Kad pieņem lēmumu par šo procedūru, vienlaikus var noteikt termiņu, kurā jāsniedz atbildes. Pēc šī termiņa beigām Padomes priekšsēdētājs uz divu Padomes sekretāru ziņojuma pamata lemj, vai, ņemot vērā saņemtās atbildes, var uzskatīt, ka ir panākta kopēja vienošanās.

5. pants

Komitejas un darba grupas

Padome var izveidot komitejas vai darba grupas, lai tās veiktu darbu, ko Padome uzskata par nepieciešamu, un jo īpaši, lai tās vajadzības gadījumā sagatavotu Padomes sanāksmes sadarbības jomās vai par partnerības specifiskiem aspektiem.

Šo komiteju un darba grupu darba uzraudzību var deleģēt Komitejai.

6. pants

Ministru apakšgrupas

Neskarot 5. panta noteikumus, Padome sanāksmju laikā var sanāksmju norises sagatavošanu un secinājumu sagatavošanu specifiskos darbakārtības jautājumos deleģēt ministru apakšgrupām, kas izveidotas, pamatojoties uz paritāti.

7. pants

Ministru komitejas

1.   Saskaņā ar ĀKK un EK Nolīguma 83. pantu ar šo izveido ĀKK un EK Attīstības finansiālās sadarbības komiteju. Padome pieņem šīs Komitejas Reglamentu.

2.   Padome izskata tirdzniecības politikas jautājumus un ziņojumus, ko sagatavo ĀKK un EK Apvienotā ministru komiteja tirdzniecības jautājumos, kura izveidota ar ĀKK un EK Nolīguma 38. pantu.

8. pants

Valstis, kas piedalās novērotāja statusā

1.   To valstu pārstāvji, kas parakstījušas ĀKK un EK Nolīgumu un tā spēkā stāšanās dienā vēl nav pabeigušas 91. panta 1. un 2. punktā noteiktās procedūras, var Padomē piedalīties kā novērotāji. Šajā gadījumā viņi var piedalīties Padomes debatēs.

2.   Šis noteikums attiecas arī uz valstīm, kas minētas ĀKK un EK Nolīguma 93. panta 6. punktā.

3.   Padome var ļaut tās valsts pārstāvjiem, kas kandidē uz pievienošanos ĀKK un EK Nolīgumam, novērotāja statusā piedalīties Padomes sanāksmēs.

9. pants

Konfidencialitāte un oficiālās publikācijas

1.   Ja nav nolemts citādi, Padomes sanāksmes nav atklātas. Lai piedalītos Padomes sanāksmēs, nepieciešama caurlaide.

2.   Neskarot citus šādus noteikumus, kas var būt piemērojami, uz Padomes apspriedēm attiecas pienākums ievērot dienesta noslēpumu, ja Padome nenolemj citādi.

3.   Katra no Pusēm var lemt par Padomes lēmumu, rezolūciju, ieteikumu un atzinumu publicēšanu to attiecīgajās oficiālajās publikācijās.

10. pants

Dialogs ar nevalstiskajiem dalībniekiem

1.   Padome var uzaicināt tautsaimniecības un sociālās jomas pārstāvjus no ĀKK un Eiropas Savienības valstu pilsoniskās sabiedrības piedalīties viedokļu apmaiņā tās parastajās sanāksmēs, lai viņus informētu un uzklausītu viņu viedokļus un ieteikumus par darba kārtības jautājumiem.

2.   Viedokļu apmaiņu ar pilsonisko sabiedrību organizē Padomes sekretariāts. Vienojoties ar Komisiju, šo uzdevumu var deleģēt pilsoniskās sabiedrības pārstāvju organizācijām. Jo īpaši Padomes sekretariāts var deleģēt darbu, kas saistīts ar viedokļu apmaiņu ar tautsaimniecības un sociālajiem ĀKK un ES pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, Eiropas Kopienu Ekonomikas un Sociālo lietu komitejai.

3.   Jautājumus, par kuriem diskutēs ar nevalstiskajiem dalībniekiem, izvēlas prezidents, pamatojoties uz Padomes sekretariāta priekšlikumu. Citiem Padomes locekļiem tos paziņo vienlaikus ar katras sesijas pagaidu darbakārtību.

11. pants

Reģionālās un apakšreģionālās organizācijas

ĀKK reģionālās un apakšreģionālās organizācijas var būt pārstāvētas Padomes sanāksmēs un Komitejā kā novērotāji, ja Padome tam iepriekš piekritusi.

12. pants

Paziņojumi un sanāksmju protokoli

1.   Visus paziņojumus, kas paredzēti šajā Reglamentā, Padomes sekretariāts nosūta ĀKK valstīm, ĀKK valstu grupas sekretariātam, dalībvalstu pastāvīgiem pārstāvjiem, Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam un Komisijai.

Šādus paziņojumus nosūta arī Bankas priekšsēdētājam, ja tie attiecas uz Banku.

2.   Katru sanāksmi protokolē, jo īpaši atzīmējot Padomes pieņemtos lēmumus.

Kad protokolu ir apstiprinājusi Padome, to paraksta amatā esošais prezidents un divi Padomes sekretāri un to glabā Padomes arhīvā. Protokola kopiju nosūta 1. pantā minētiem adresātiem.

13. pants

Dokumentācija

Ja nav nolemts citādi, Padome vada tās apspriedes, pamatojoties uz Pušu oficiālajās valodās sagatavotiem dokumentiem.

14. pants

Aktu forma

1.   Lēmumus, rezolūcijas, ieteikumus un atzinumus ĀKK un EK Nolīguma 15. panta 3. punkta nozīmē iedala pantos.

Tos noslēdz ar formulējumu “[Vieta lokatīvā]”, “[datums]”, minot datumu, kad Padome tos pieņēmusi.

2.   Lēmumiem ĀKK un EK Nolīguma 15. panta 3. punkta nozīmē dod nosaukumu “Lēmums”, kam seko sērijas numurs, pieņemšanas datums un temata apraksts.

Lēmumā norāda datumu, kad tas stājas spēkā. Tajos iekļauj šādu teikumu: “ĀKK valstis, Kopiena un tās dalībvalstis attiecīgi veic vajadzīgos pasākumus, lai īstenotu šo lēmumu.”

3.   Rezolūcijām, deklarācijām, ieteikumiem un atzinumiem ĀKK un EK Nolīguma 15. panta 3. punkta nozīmē dod nosaukumu “Rezolūcija”, “Deklarācija”, “Ieteikums” vai “Atzinums”, kam seko sērijas numurs, pieņemšanas datums un temata apraksts.

4.   Padomes pieņemtos likumdošanas aktus paraksta prezidents, un tos glabā Padomes arhīvā.

Šos aktus ar divu Padomes sekretāru starpniecību nosūta 12. panta 1. punktā minētajiem adresātiem.

15. pants

Prezidentūra

Padomes Prezidenta biroju pārmaiņus vada:

no 1. aprīļa līdz 30. septembrim ĀKK valsts valdības loceklis,

no 1. oktobra līdz 31. martam Eiropas Savienības Padomes loceklis.

16. pants

Komiteja

1.   Padome dažas no tās pilnvarām var deleģēt Komitejai saskaņā ar ĀKK un EK Nolīguma 15. panta 4. punktu.

2.   Komitejas tikšanās nosacījumus nosaka tās reglamentā.

3.   Komiteja ir atbildīga par Padomes sanāksmju sagatavošanu un jebkuru tādu pilnvaru īstenošanu, ko tai var uzticēt Padome.

17. pants

Dalība Apvienotajā parlamentārajā asamblejā

Ja Padome piedalās Apvienotās parlamentārās asamblejas sanāksmēs, to pārstāv prezidents.

Ja prezidents nevar ierasties, viņš nosaka locekli, kas ieradīsies viņa vietā.

18. pants

Kopienas politiku saskaņotība un to ietekme uz ĀKK un EK Nolīguma īstenošanu

1.   Ja ĀKK valsts lūdz sarīkot apspriedes saskaņā ar ĀKK un EK Nolīguma 12. pantu, šādas apspriedes notiek nekavējoties, parasti piecpadsmit dienās pēc pieprasījuma.

2.   Atbildīgā struktūra var būt Padome, Komiteja, viena no divām 7. pantā minētajām Ministru komitejām vai ad hoc darba grupa.

19. pants

Sekretariāts

Padomes un Komitejas sekretariātu kopīgi vada divi sekretāri.

Abus sekretārus amatā ieceļ pēc kopējas apspriedes, vienu ieceļ ĀKK valstis un otru - Kopiena.

Sekretāri savus pienākumus veic pilnīgi neatkarīgi un vienīgi Nolīguma interesēs un viņi nedrīkst lūgt vai saņemt norādījumus no nevienas valdības, organizācijas vai iestādes, izņemot Padomi un Komiteju.

Padomei paredzēto saraksti sūta tās prezidentam Padomes sekretariāta atrašanās vietā.

20. pants

Ar šo lēmumu atceļ un aizstāj ĀKK un EK Vēstnieku komitejas 2001. gada 30. janvāra Lēmumu Nr. 1/2001 par ĀKK un EK Ministru padomes Reglamenta pieņemšanu.

Briselē, 2005. gada 8. martā

ĀKK un EK Ministru padomes vārdā

priekšsēdētājs

J. ASSELBORN


Top