EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0270

2005/270/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 22. marts), ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 854) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 86, 5.4.2005, p. 6–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 327M , 5.12.2008, p. 325–334 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 049 P. 7 - 13
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 96 - 102

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/270/oj

5.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 86/6


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 22. marts),

ar ko nosaka datu bāzu sistēmu formātus atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 854)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/270/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 1994. gada 20. decembra Direktīvu 94/62/EK par iepakojumu un izlietoto iepakojumu (1), un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Tabulas, kas noteiktas Komisijas Lēmumā 97/138/EK (2), lai nodrošinātu saskaņotus datus Direktīvas 94/62/EK ietvaros, jāpārskata un jāvienkāršo, lai ņemtu vērā to piemērošanas pieredzi.

(2)

Šiem formātiem jāatspoguļo mērķi, kas paredzēti Direktīvā 94/62/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK.

(3)

Lai garantētu datu salīdzināmību starp dalībvalstīm, ir lietderīgi paredzēt sīki izstrādātus noteikumus attiecībā uz formātos ietveramajiem datiem un ļautu dalībvalstīm sniegt papildu datus brīvprātīgi.

(4)

Ņemot vērā daudzos grozījumus, kuri tādēļ jāizdara Lēmumā 97/138/EK, minētais lēmums skaidrības labad jāaizstāj.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Komiteja, kas izveidota atbilstoši Direktīvas 94/62/EK 21. pantam,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

1. pants

Šis lēmums nosaka formātus iepakojuma un izlietotā iepakojuma datu bāžu sistēmai, kas paredzēta Direktīvas 94/62/EK 12. pantā.

2. pants

1.   Papildus attiecīgajām definīcijām, kas izklāstītas Direktīvas 94/62/EK 3. pantā, piemēro šādas definīcijas:

a)

“kompozīts iepakojums” ir no dažādiem materiāliem pagatavots iepakojums, kurš nav mehāniski sadalāms, un neviena tā sastāvdaļa nepārsniedz noteiktos svara procentus;

b)

“radītais izlietotais iepakojums” ir tā iepakojuma daudzums, kas kļūst par izlietoto iepakojumu Padomes Direktīvas 75/442/EEK (3) 1. panta nozīmē attiecīgās dalībvalsts teritorijā pēc tam, kad tas izmantots, lai saturētu, aizsargātu, tirgotu, piegādātu un noformētu preces;

c)

“reģenerēts izlietotais iepakojums” ir izlietotā iepakojuma daudzums, kas radies kādā dalībvalstī un ir reģenerēts neatkarīgi no tā, vai izlietotais iepakojums ir reģenerēts minētajā dalībvalstī, citā dalībvalstī vai ārpus Kopienas;

d)

“izlietotais iepakojums, kas reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi” ir izlietotā iepakojuma daudzums, kas radies kādā dalībvalstī un ir reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi neatkarīgi no tā, vai izlietotais iepakojums ir reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi minētajā dalībvalstī, citā dalībvalstī vai ārpus Kopienas;

e)

“pārstrādātais izlietotais iepakojums” ir izlietotā iepakojuma daudzums, kas radies kādā dalībvalstī un ir pārstrādāts neatkarīgi no tā, vai izlietotais iepakojums ir pārstrādāts minētajā dalībvalstī, citā dalībvalstī vai ārpus Kopienas;

f)

“reģenerācijas vai sadedzināšanas apjoms atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi” Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem ir tā izlietotā iepakojuma kopējais daudzums, kas reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi, dalīts ar radītā izlietotā iepakojuma kopējo daudzumu;

g)

“pārstrādes apjoms” Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem ir pārstrādāta izlietotā iepakojuma kopējais daudzums, kas dalīts ar radītā izlietotā iepakojuma kopējo daudzumu.

2.   Radītais izlietotais iepakojums, kā minēts 1. punkta b) apakšpunktā, neietver nekāda veida atliekas, kas rodas iepakojuma vai iepakojuma materiālu ražošanas vai jebkurā citā ražošanas procesā.

Šā lēmuma mērķiem izlietoto iepakojumu, kas radies kādā dalībvalstī var uzskatīt par vienādu ar iepakojuma daudzumu, kas tajā pašā gadā laists tirgū minētajā dalībvalstī.

3. pants

1.   Dati par kopējo iepakojumu aptver visu iepakojumu, kā noteikts Direktīvas 94/62/EK 2. panta 1. punktā un 3. panta 1. punktā.

Jo īpaši attiecībā uz materiāliem, kas sastopami mazākos daudzumos, un tiem, kas nav minēti šajā lēmumā, var izmantot tuvinātos novērtējumus. Šie novērtējumi balstās uz labāko pieejamo informāciju un tos apraksta saskaņā ar 7. pantu.

2.   Atkārtoti lietojamu iepakojumu uzskata par laistu tirgū, kad tas pirmo reizi ir pieejams kopā ar precēm, kuru saturēšanai, aizsardzībai, tirdzniecībai, piegādei vai noformēšanai tas ir paredzēts.

Atkārtoti lietojamo iepakojumu neuzskata par izlietoto iepakojumu, kad tas ir nosūtīts atkārtotai izmantošanai. Atkārtoti lietojamo iepakojumu neuzskata par laistu tirgū kā iepakojumu, kad tas ir atkārtoti izmantots ar preci un ir padarīts no jauna pieejams.

Atkārtoti lietojamo iepakojumu, kas nav vairs lietojams pēc tā aprites cikla beigām, uzskata par izlietoto iepakojumu.

Šā lēmuma mērķiem izlietoto iepakojumu, kas radies kādā atsevišķā dalībvalstī no atkārtoti lietojama iepakojuma var uzskatīt par vienādu ar atkārtoti lietojamā iepakojuma daudzumu, kāds tajā pašā gadā laists tirgū minētajā dalībvalstī.

3.   Kompozītu iepakojumu apraksta pēc tā materiāla, kas svara ziņā ir pārākumā.

Papildus brīvprātīgi var sniegt atsevišķus datus par kompozītu materiālu reģenerāciju un pārstrādi.

4.   Reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svars ir izlietotā iepakojuma izlietojums efektīvā reģenerācijas vai pārstrādes procesā. Ja šķirošanas iekārtas produkcija ir nosūtīta efektīvam reģenerācijas vai pārstrādes procesam bez ievērojamiem zaudējumiem, ir pieņemami šo produkciju uzskatīt par reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru.

4. pants

1.   Izlietoto iepakojumu, kas eksportēts no Kopienas, uzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tikai tad, ja ir pamatoti pierādījumi tam, ka reģenerācija un/vai pārstrāde notika, ievērojot nosacījumus, kas visumā līdzvērtīgi tiem, kas noteikti Kopienas tiesību aktos šajā jomā.

2.   Izlietotā iepakojuma pārvietošana pāri robežām notiek atbilstoši Padomes Regulām (EK) Nr. 259/93 (4), Nr. 1420/1999 (5) un Komisijas Regulai (EK) Nr. 1547/1999 (6).

3.   Citās dalībvalstīs vai ārpus Kopienas radīto izlietoto iepakojumu, kas nosūtīts reģenerācijai vai pārstrādei uz kādu dalībvalsti, neuzskata par reģenerētu vai pārstrādātu tajā dalībvalstī, uz kuru šis izlietotais iepakojums tika nosūtīts.

5. pants

1.   Reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru mēra, izmantojot izlietotā iepakojuma dabisko mitruma koeficientu, kas salīdzināms ar līdzvērtīga tirgū laista iepakojuma mitrumu.

Labojumus izmērītajos datos, kas attiecas uz reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru, veic tad, ja minētā izlietotā iepakojuma mitruma koeficients regulāri un ievērojami atšķiras no tā iepakojuma mitruma koeficienta, kas laists tirgū, un ja šis fakts draud būtiski par augstu vai par zemu noteikt iepakojuma reģenerācijas vai pārstrādes koeficentus.

Minētie labojumi pieļaujami tikai izņēmuma gadījumos, ko izraisa specifiski klimatiskie apstākļi vai citi nosacījumi.

Par nozīmīgiem labojumiem paziņo aprakstos par datu vākšanu, kas paredzēti 7. panta ceturtajā daļā.

2.   No reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svara, ciktāl tas ir praktiski, izslēdz materiālus, kas nav iepakojuma materiāli, bet ir savākti kopā ar izlietoto iepakojumu.

Datu, kas attiecas uz reģenerētā vai pārstrādātā izlietotā iepakojuma svaru, labojumus veic, ja izlietotajā iepakojumā esošie materiāli, kas nav iepakojuma materiāli un kas ir nosūtīti efektīvai reģenerācijai vai pārstrādei, draud būtiski par augstu vai par zemu noteikt iepakojuma reģenerācijas vai pārstrādes koeficientu.

Labojumus neveic nelielu daudzumu materiālu, kas nav iepakojuma materiāli, gadījumā vai tādu piesārņojumu gadījumā, ko regulāri var atrast izlietotā iepakojumā.

Par nozīmīgiem labojumiem paziņo aprakstos par datu vākšanu, kas paredzēti 7. panta ceturtajā daļā.

6. pants

Šī lēmuma 3., 4., un 5. panta noteikumus par reģenerāciju mutatis mutandis piemēro izlietotajam iepakojumam, kas sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi.

7. pants

Dalībvalstis aizpilda pielikumā dotās tabulas katru gadu un elektroniskā veidā tās nosūta Komisijai.

Tabulas aptver visu kalendāro gadu un tiek iesniegtas Komisijai, neskarot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2150/2002 (7), 18 mēnešu laikā pēc attiecīgā gada beigām.

Komisija šos datus izvieto publiskā tīmekļa vietnē.

Dalībvalstis kopā ar aizpildītajām tabulām nosūta atbilstīgu aprakstu par to, kā šie dati ir vākti. Minētajā aprakstā sniegts arī jebkura izmantotā vērtējuma izskaidrojums.

8. pants

Dalībvalstis brīvprātīgi var iesniegt tādus papildu datus par iepakojumu vai izlietoto iepakojumu, kādi ir pieejami.

Šādi dati var iekļaut:

a)

datus par tukšā iepakojuma ražošanu, eksportu un importu;

b)

datus par atkārtoti lietojamo iepakojumu;

c)

tādus specifiskus iepakojuma iedalījumus kā kompozīts iepakojums;

d)

iepakojumā atrodamo smago metālu koncentrācijas līmeni Direktīvas 94/62/EK 11. panta nozīmē un indīgu un citu bīstamu vielu un materiālu klātbūtni minētās direktīvas II pielikuma 1. punkta trešā ievilkuma nozīmē;

e)

izlietoto iepakojumu, kas tiek uzskatīts par bīstamu produkta sastāva piesārņojuma dēļ Padomes Direktīvas 91/689/EEK (8) un Komisijas Lēmuma 2000/532/EK (9) nozīmē.

9. pants

Dalībvalstis sniedz datus, izmantojot pielikumā noteiktos formātus, sākot ar 2003. gada datiem.

10. pants

Lēmums 97/138/EK ir atcelts.

11. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 22. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Stavros DIMAS


(1)  OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK (OV L 47, 18.2.2004., 26. lpp.).

(2)  OV L 52, 22.2.1997., 22. lpp.

(3)  OV L 194, 25.7.1975., 39.lpp.

(4)  OV L 30, 6.2.1993., 1. lpp.

(5)  OV L 166, 1.7.1999., 6. lpp.

(6)  OV L 185, 17.7.1999., 1. lpp.

(7)  OV L 332, 9.12.2002., 1. lpp.

(8)  OV L 377, 31.12.1991., 20. lpp.

(9)  OV L 226, 6.9.2000., 3. lpp.


PIELIKUMS

1. TABULA

Tā izlietotā iepakojuma daudzumi, kas radies dalībvalstī un reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi dalībvalstī vai ārpus tās

(tonnās)

Materiāls

Radītais izlietotais iepakojums

Reģenerēts vai sadedzināts atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi, izmantojot

Materiālu pārstrādi

Citus pārstrādes veidus

Pārstrādi kopā

Enerģijas ieguvi

Citus reģenerācijas veidus

Sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

Reģenerāciju un sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās kopā

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Stikls

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastmasa

 

 

 

 

 

 

 

 

Papīrs/kartons

 

 

 

 

 

 

 

 

Metāls

Alumīnijs

 

 

 

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

Koks

 

 

 

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Baltās rūtiņas: datu sniegšana ir obligāta. Vērtējumiem, kas var tikt izmantoti, jābalstās uz empīriskiem datiem un vērtējumi jāizskaidro metodoloģijas aprakstā.

2.

Gaiši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir obligāta, bet ir pieņemami aptuveni novērtējumi. Šie vērtējumi jāizskaidro metodoloģijas aprakstā.

3.

Tumši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir brīvprātīga.

4.

Šā lēmuma mērķiem dati par plastmasas materiālu pārstrādi ietver visus materiālus, kas atkal pārstrādāti par plastmasu.

5.

Aile (c) ietver visus pārstrādes veidus, ieskaitot organisko pārstrādi, bet neskaitot materiālu pārstrādi.

6.

Ailē (d) jābūt aiļu (b) un (c) summai.

7.

Ailē (f) iekļauj visus pārstrādes veidus, izņemot pārstrādi un enerģijas ieguvi.

8.

Ailē (h) jābūt aiļu (d), (e), (f) un (g) summai.

9.

Reģenerācijas vai atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi veiktās sadedzināšanas koeficients Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem: aile (h)/aile (a).

10.

Pārstrādes koeficents Direktīvas 94/62/EK 6. panta 1. punkta mērķiem: aile (d)/aile (a).

11.

Dati par koku netiek izmantoti, lai novērtētu objektu, kurā ir vismaz 15 % svara katram iepakojuma materiālam, kā noteikts 6. panta 1. punkta c) apakšpunktā Direktīvā 94/62/EK, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 2004/12/EK.


2. TABULA

Tā izlietotā iepakojuma daudzumi, kas nosūtīts uz citām dalībvalstīm vai eksportēts ārpus Kopienas rerģenerācijai vai sadedzināšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

(tonnās)

Materiāls

Izlietotais iepakojums, kas nosūtīts uz citām dalībvalstīm vai eksportēts ārpus Kopienas, lai veiktu

Materiālu pārstrādi

Citus pārstrādes veidus

Enerģijas ieguvi

Citus reģenerācijas veidus

Sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

Stikls

 

 

 

 

 

Plastmasa

 

 

 

 

 

Papīrs un kartons

 

 

 

 

 

Metāls

Alumīnijs

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

Koks

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

1.

Dati šajā tabulā attiecas vienīgi uz apjomu, ko paredzēts saskaitīt, saskaņā ar Direktīvā 94/62/EK noteiktajiem pienākumiem. Tie veido to datu apakškopu, kas jau sniegti 1. tabulā. Šī tabula paredzēta vienīgi informatīviem mērķiem.

2.

Gaiši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir obligāta, bet ir pieņemami aptuveni novērtējumi. Šie vērtējumi jāizskaidro metodoloģijas aprakstā.

3.

Tumši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir brīvprātīga.

4.

Šā lēmuma mērķiem dati par plastmasas materiālu pārstrādi ietver visus materiālus, kas atkal pārstrādāti par plastmasu.


3. TABULA

Tā izlietotā iepakojuma daudzumi, kas radies citās dalībvalstīs vai importēts Kopienā no ārpuses un ir nosūtīts uz dalībvalsti reģenerācijai vai sadedzināšanai atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

(tonnās)

Materiāls

Izlietotais iepakojums, kas radies citās dalībvalstīs vai importēts Kopienā no ārpuses un nosūtīts uz dalībvalsti, lai veiktu

Materiālu pārstrādi

Citus pārstrādes veidus

Enerģijas ieguvi

Citus reģenerācijas veidus

Sadedzināšanu atkritumu sadedzināšanas iekārtās ar enerģijas ieguvi

Stikls

 

 

 

 

 

Plastmasa

 

 

 

 

 

Papīrs un kartons

 

 

 

 

 

Metāls

Alumīnijs

 

 

 

 

 

Tērauds

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

Koks

 

 

 

 

 

Citi

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

1.

Šajā tabulā sniegtie dati paredzēti vienīgi informatīviem mērķiem. Tie nav iekļauti 1. tabulā, un attiecīgā dalībvalsts tos nevar uzskaitīt uzdevumu izpildei.

2.

Tumši iekrāsotās rūtiņas: datu sniegšana ir brīvprātīga.

3.

Šā lēmuma mērķiem dati par plastmasas materiālu pārstrādi ietver visus materiālus, kas atkal pārstrādāti par plastmasu.


Top