EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0180

2005/180/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 4. marts), ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauj pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 443)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 61, 8.3.2005, p. 41–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 191–201 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 014 P. 212 - 218
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 014 P. 212 - 218

No longer in force, Date of end of validity: 19/10/2008; Atcelts ar 32008L0068 . Latest consolidated version: 09/11/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/180/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/41


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 4. marts),

ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauj pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamu kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 443)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/180/EK)

EIROPAS KOPIENU PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 23. jūlija Direktīvu 96/49/EK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamo kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (1), un īpaši tās 6. panta 9., 11. un 14. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Direktīvas 96/49/EK 6. panta 9. punktu dalībvalstīm par saviem izņēmumiem iepriekš jāpaziņo Komisijai pirmo reizi līdz 2002. gada 31. decembrim vai divu gadu laikā pēc direktīvas grozīto pielikumu piemērošanas pēdējās dienas.

(2)

Dažas dalībvalstis līdz 2002. gada 31. decembrim bija paziņojušas Komisijai par savu vēlmi pieņemt izņēmumus no Direktīvas 96/49/EK noteikumiem. Ar Komisijas 2003. gada 20. augusta lēmumu 2003/627/EK, ar ko dalībvalstīm saskaņā ar Direktīvu 96/49/EK atļauts pieņemt dažus izņēmumus attiecībā uz bīstamo kravu pārvadājumiem pa dzelzceļu (2), Komisija šīm dalībvalstīm atļāva pieņemt izņēmumus, kas norādīti minētā lēmuma I un II pielikumā.

(3)

Ar Komisijas Direktīvu 2003/29/EK (3) grozīts Direktīvas 96/49/EK pielikums. Atbilstīgi Direktīvai 2003/29/EK dalībvalstīs ne vēlāk kā līdz 2003. gada 1. jūlijam bija jāstājas spēkā valsts tiesību aktiem, jo pēdējā piemērošanas diena, kā norādīts Direktīvas 96/49/EK 6. panta 9. punktā, ir 2003. gada 30. jūnijs.

(4)

Dažas dalībvalstis paziņoja par savu vēlmi pieņemt izņēmumus. Komisijas izskatīja paziņojumus attiecībā uz to atbilstību nosacījumiem, kas izklāstīti Direktīvas 96/49/EK 6. panta 9., 11. un 14. punktā, un tos apstiprināja. Tādējādi šīm dalībvalstīm jāatļauj pieņemt minētos izņēmumus.

(5)

Vienlaicīgi ir vēlams apkopot visus šobrīd atļautos izņēmumus vienā lēmumā. Tādēļ Lēmums 2003/627/EK būtu jāatceļ un jāaizstāj ar citu.

(6)

Lai nodrošinātu regulāru informācijas papildināšanu par izņēmumiem, Komisija izvirza priekšlikumu par visu esošo izņēmumu plašu papildināšanu ne retāk kā ik pēc pieciem gadiem.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Bīstamo kravu pārvadājumu komiteja, kura izveidota ar Padomes Direktīvas 94/55/EK 9. pantu (4),

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Šā lēmuma I pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ir atļauts pieņemt minētajā pielikumā izklāstītos izņēmumus attiecībā uz dažu bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu to teritorijā tikai mazos daudzumos.

Šos izņēmumus piemēro bez diskriminācijas.

2. pants

Šā lēmuma II pielikumā uzskaitītajām dalībvalstīm ir atļauts pieņemt minētajā pielikumā izklāstītos izņēmumus attiecībā uz, pirmkārt, bīstamu kravu tādu regulāru pārvadāšanu konkrētos maršrutos savā teritorijā, kas veido noteikta rūpnieciskā procesa daļu, ir vietēja rakstura un ko stingri kontrolē saskaņā ar precīzi aprakstītiem nosacījumiem, un, otrkārt, bīstamo kravu vietējiem pārvadājumiem īsos attālumos ostu, lidostu vai rūpnīcu teritoriju robežās.

3. pants

Lēmums 2003/627/EK ir atcelts.

Atsauces uz atcelto lēmumu uzskata par atsaucēm uz šo lēmumu.

4. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 4. martā

Komisijas vārdā

priekšsēdētāja vietnieks

Jacques BARROT


(1)  OV L 235, 17.9.1996., 25. lpp. Direktīvas jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/110/EK (OV L 365, 10.12.2004., 24. lpp.).

(2)  OV L 217, 29.8.2003., 67. lpp.

(3)  OV L 90, 8.4.2003., 47. lpp.

(4)  OV L 319, 12.12.1994., 7. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/111/EK (OV L 365, 10.12.2004., 25. lpp.).


I PIELIKUMS

Izņēmumi dalībvalstīm par nelieliem dažu bīstamo kravu daudzumiem

VĀCIJA

RA-SQ 3.1

Objekts: atbrīvojums attiecībā uz dažām precēm nelielos daudzumos privātai lietošanai.

Norāde uz Direktīvas 96/49/EK pielikumu (turpmāk tekstā “Direktīva”): tabula 3.2 nodaļā dažiem ANO numuriem no 1. līdz 9. klasei.

Direktīvas pielikuma saturs: pārvadāšanas atļauja un noteikumi.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 3.

Tiesību akta saturs: 1. līdz 9. klase; atbrīvojums attiecībā uz dažādām precēm iepakojumos ļoti mazos daudzumos un privātai lietošanai paredzētiem daudzumiem; ne vairāk kā 50 kg uz transporta vienību; vispārējo iepakojuma prasību piemērošana iekšējam iepakojumam.

Piezīmes: atbrīvojuma darbības laiks līdz 31.12.2004.

Sarakstā Nr. 14*.

RA-SQ 3.2

Objekts: Kombinētā iepakojuma atļauja.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 4.1.10.4 MP2.

Direktīvas pielikuma saturs: kombinētā iepakojuma aizliegums.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung –GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 21.

Tiesību akta saturs: 1.4.S, 2., 3. un 6.1. klase; kombinētā iepakojuma atļauja objektiem 1.4.S klasē (mazu ieroču patronas), aerosoli (2. klase) un tīrīšanas un apstrādes materiāli 3. un 6.1. klasē (uzskaitītie ANO numuri), ko pārdot komplektos kombinētajā iepakojumā II iepakojumu grupā un mazos daudzumos.

Piezīmes: sarakstā Nr. 30.*, 30.a, 30.b, 30.c, 30.d, 30.e, 30.f, 30.g.

FRANCIJA

RA-SQ 6.1

Objekts: reģistrētās bagāžas pārvadāšana pasažieru vilcienos.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 7.7. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: RID materiāli un priekšmeti, ko nav atļauts pārvadāt kā bagāžu.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 18. pants.

Tiesību akta saturs: RID materiālus un priekšmetus, kurus atļauts pārvadāt kā ekspressūtījumus, drīkst pārvadāt kā bagāžu pasažieru vilcienos.

RA-SQ 6.2

Objekts: bīstamu materiālu sūtījumi, kurus vilcienos pārvadā pasažieri.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 7.7. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: RID materiāli un priekšmeti, ko nav atļauts pārvadāt kā rokas bagāžu.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 19. pants.

Tiesību akta saturs: bīstamu materiālu sūtījumus, kas paredzēti pasažieru personiskai vai profesionālai lietošanai, atļauj pārvadāt kā rokas bagāžu atbilstoši dažiem nosacījumiem: piemēro tikai 4.1., 5.2. un 3.4. punktā izklāstītos noteikumus, kas attiecas uz sūtījumu iesaiņošanu, marķēšanu un etiķetēšanu.

Piezīmes: pacientiem ar elpošanas darbības traucējumiem ir atļauts pārvadāt portatīvas gāzes tvertnes daudzumā, kas ir vajadzīgs vienam braucienam.

RA-SQ 6.3

Objekts: pārvadājumi dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.4.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: informācija par bīstamiem materiāliem, kas jānorāda uz kravas pavadzīmes.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)). 20.2. pants.

Tiesību akta saturs: pārvadājumiem dzelzceļa pārvadātāja vajadzībām daudzumos, kas nepārsniedz 1.1.3.6. punktā noteiktās robežas, nepiemēro kravas deklarēšanas prasību.

RA-SQ 6.4

Objekts: dažu pasta vagonu atbrīvojums no marķēšanas.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: pienākums piestiprināt uzlīmes uz vagonu sienām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 21.1. pants.

Tiesību akta saturs: ir jāmarķē tikai tie pasta vagoni, kuros pārvadā vairāk nekā 3 tonnas vienas klases materiāla (izņemot 1., 6.2. vai 7. klasi).

RA-SQ 6.5

Objekts: vagonu, kuros pārvadā nelielas tvertnes, atbrīvojums no marķēšanas.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: pienākums piestiprināt etiķetes uz vagonu sienām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 21.2. pants.

Tiesību aktu saturs: ja uz mazajām tvertnēm piestiprinātās uzlīmes ir skaidri redzamas, vagoni nav jāmarķē.

RA-SQ 6.6

Objekts: vagonu, kuros pārvadā ar pakām piekrautus autotransporta līdzekļus, atbrīvojums no marķēšanas.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: pienākums piestiprināt uzlīmes uz vagonu sienām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport de marchandises dangereuses par chemin de fer (2001. gada 5. jūnija Dekrēts par bīstamu kravu pārvadāšanu pa dzelzceļu (“RID dekrēts”)), 21.3. pants.

Tiesību akta saturs: ja autotransporta līdzekļi ir marķēti atbilstoši tajos iekrautajām pakām, vagoni nav jāmarķē.

ZVIEDRIJA

RA-SQ 14.1

Objekts: dzelzceļa vagoni, kurā bīstamas preces pārvadā kā ekpressūtījumus, nav jāmarķē ar uzlīmēm.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: uz dzelzceļa vagoniem, kuros pārvadā bīstamas kravas, ir jābūt marķējumam.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Tiesību akta saturs: dzelzceļa vagoni, kuros bīstamas kravas pārvadā kā ekpressūtījumus, nav jāmarķē.

Piezīmes: lai krava būtu uzskatāma par ekspressūtījumu, tai ir jāatbilst RID noteiktam preču daudzuma ierobežojumam. Tādēļ šis jautājums attiecas uz nelieliem daudzumiem.

APVIENOTĀ KARALISTE

RA-SQ 15.1

Objekts: dažu maza apdraudējuma radioaktīvu priekšmetu, piemēram, pulksteņu, mērierīču, dūmu detektoru, kompasa ciparnīcu pārvadāšana.

Norāde uz direktīvas pielikumu: lielākā daļa RID prasību.

Direktīvas pielikuma saturs: prasības, kas attiecas uz 7. klases materiālu pārvadāšanu.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Packaging, labelling and carriage of radioactive material by rail Regulations 1996, regulation 2(6) (as amended by schedule 5 of the Carriage of dangerous goods (amendment) Regulations 1999).

Tiesību akta saturs: dažu komercproduktu, kuros ietilpst ierobežots daudzums radioaktīvu materiālu, pilnīgs atbrīvojums no valsts tiesību aktu noteikumiem.

Piezīmes: šis izņēmums ir īstermiņa pasākums, kurš vairs nebūs vajadzīgs, kad līdzīgi Starptautiskās atomenerģijas aģentūras (IAEA) noteikumu grozījumi būs iestrādāti RID.

RA-SQ 15.2

Objekts: nomināli tukšu pastāvīgi uzstādītu tvertņu pārvietošana, kuras nav paredzēts izmantot kā transporta aprīkojumu (N2).

Norāde uz direktīvas pielikumu: 5. un 7. daļa (96/49/EK).

Direktīvas pielikuma saturs: prasības, kas attiecas uz nosūtīšanas procedūrām, pārvadāšanu, darbību veikšanu un transportlīdzekļiem.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: tiks norādīta jaunajos noteikumos.

Tiesību akta saturs: skatīt iepriekš.

Piezīmes: šādu pastāvīgi uzstādītu tvertņu pārvietošana nav bīstamu kravu pārvadāšana parastā nozīmē, un RID noteikumus nevar praktiski piemērot. Tā kā tvertnes ir “nomināli tukšas”, bīstamās kravas daudzums, kas tajās faktiski atrodas, saskaņā ar definīciju ir ārkārtīgi mazs.

RA-SQ 15.3

Objekts: Ierobežojumu atvieglināšana jaukta sastāva sprāgstvielu kravu un sprāgstvielu kopā ar citām bīstamām kravām pārvadāšanai vagonos, transportlīdzekļos un konteineros (N4/5/6).

Norāde uz direktīvas pielikumu: 7.5.2.1. un 7.5.2.2. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: ierobežojumi dažu tipu jauktā sastāva kravām.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg.18; Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulation, regs.17 and 24; Carriage of Explosives by Road Regulations, reg.14.

Tiesību akta saturs: Apvienotās Karalistes tiesību akti ir mazāk ierobežojoši attiecībā uz jaukta sastāva sprāgstvielu kravām, ja šādu kravu pārvadāšanu var veikt bez riska.

Piezīmes: Apvienotā Karaliste vēlas atļaut dažas novirzes no noteikumiem par sprāgstvielu pārvadāšanu kopā ar citām sprāgstvielām un sprāgstvielu pārvadāšanu kopā ar citām bīstamām precēm. Visām novirzēm būs ierobežots vienas vai vairāku kravas sastāvdaļu daudzums, un tās atļaus tikai tad, ja “ir veikti visi praktiski iespējamie pasākumi, lai novērstu to, ka sprāgstvielas nonāk saskarē ar jebkurām šādām precēm vai citādi tās apdraud, vai pašas tiek apdraudētas”.

Noviržu piemēri, kuras Apvienotā Karaliste varētu atļaut, ir

RA-SQ 15.4

Objekts: 1.1.3.1. punkta tabulā norādītajām 1. klases 1. un 2. kategorijas precēm atļaut dažādus “maksimālos kopapjomus uz vienu transporta vienību”.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 1.1.3.1. punkts.

Direktīvas pielikuma saturs: atbrīvojumi, kas saistīti ar pārvadāšanas darbības specifiku.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: tiks norādīta jaunajos noteikumos.

Tiesību akta saturs: izstrādāt noteikumus attiecībā uz atbrīvojumiem ierobežota daudzuma un jaukta sastāva sprāgstvielu kravām.

Piezīmes: atļaut dažādus daudzuma ierobežojumus un jaukta sastāva kravu reizināšanas koeficientus 1. klases precēm, proti, 50 1. kategorijai un 500 2. kategorijai. Jaukta sastāva kravu aprēķināšanai reizināšanas koeficients 2. transporta kategorijai ir 20 un 3. transporta kategorijai ir 2.

RA-SQ 15.5

Objekts: RA-SQ 6.6 pieņemšana

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Carriage of Dangerous Goods by Rail Regulations 1996, Schedule 5, paragraphs 6 and 9.


II PIELIKUMS

Izņēmumi dalībvalstīm par vietēju pārvadāšanu tikai to teritorijās

VĀCIJA

RA-LT 3.1

Objekts: 9. klases ar PCB piesārņotu vielu beramkravu pārvadāšana.

Norāde uz Direktīvas2 96/49/EK pielikumu (turpmāk tekstā “Direktīva”): 7.3.1. punkts

Direktīvas pielikuma saturs: Beramkravu pārvadāšana.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 11.

Tiesību akta saturs: Beramkravu pārvadāšanas atļauja maināmu vienību transportlīdzekļos vai noslēgtos konteineros, kas ir šķidrumu un putekļu necaurlaidīgi.

Piezīmes: 11. izņēmums spēkā līdz 31.12.2004.; no 2005. gada tie paši noteikumi ADR un RID.

Skatīt arī daudzpusējo līgumu M137.

Sarakstā Nr. 4*.

RA-LT 3.2

Objekts: Iepakotu bīstamo atkritumu pārvadāšana.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 1. līdz 5. daļa.

Direktīvas pielikuma saturs: Klasifikācija, iepakojums un marķējums.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung - GGAV 2002 vom 06.11.2002 (BGBl. I S. 4350), geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 28.04.2003 (BGBl. I S. 595); Ausnahme 20.

Tiesību akta saturs: 2. līdz 6.1., 8. un 9. klase: Bīstamo atkritumu kombinētais iepakojums un pārvadāšana pakās un beramkravu konteineros (IBC); atkritumiem jābūt iepakotiem iekšējos iepakojumos (kā tie savākti) un sadalītiem īpašās atkritumu grupās (izvairīšanās no bīstamām reakcijām vienas atkritumu grupas ietvaros); īpašu rakstisko instrukciju attiecībā uz atkritumu grupām un ceļazīmju izmantošana; sadzīves un laboratoriju atkritumu savākšana utt.

Piezīmes: sarakstā Nr. 6*.

ZVIEDRIJA

RA-LT 14.1

Objekts: bīstamo atkritumu pārvadāšana uz bīstamo atkritumu apglabāšanas iekārtām.

Norāde uz direktīvas pielikumu: 2. daļa, 5.2. un 6.1. klase.

Direktīvas pielikuma saturs: klasificēšana, marķēšana un etiķetēšana, un iepakojuma izgatavošanas un testēšanas prasības.

Norāde uz valsts tiesību aktiem: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Tiesību aktu saturs: tiesību akti sastāv no vienkāršotiem klasificēšanas kritērijiem, mazāk ierobežojošām prasībām iesaiņojuma izgatavošanai un testēšanai, un izmainītām etiķetēšanas un marķēšanas prasībām. Tā vietā, lai bīstamos atkritumus klasificētu saskaņā ar RID, tos ierindo dažādās atkritumu grupās. Katrā atkritumu grupā ietilpst vielas, kuras saskaņā ar RID drīkst iepakot kopā (jauktā iepakošana). Katrs iepakojums ir jāmarķē ar attiecīgu atkritumu grupas kodu, nevis ANO numuru.

Piezīmes: šos noteikumus drīkst izmantot tikai bīstamu atkritumu pārvadāšanai no publiskām atkritumu otrreizējas pārstrādes vietām uz bīstamo atkritumu apglabāšanas iekārtām.


Top