EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0177

2005/177/EK: Komisijas Lēmums (2005. gada 7. marts) attiecībā uz dzīvu liellopu tranzītu caur Apvienoto Karalisti (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 509)Dokuments attiecas uz EEZ

OJ L 61, 8.3.2005, p. 28–30 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 272M , 18.10.2005, p. 123–125 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 34 - 36
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 34 - 36
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 062 P. 72 - 74

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/177/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2005. gada 7. marts)

attiecībā uz dzīvu liellopu tranzītu caur Apvienoto Karalisti

(izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 509)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/177/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 22. maija Regulu (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai (1), un jo īpaši tās 15. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes 1998. gada 16. marta Lēmumā 98/256/EK par ārkārtas pasākumiem aizsardzībai pret govju sūkļveida encefalopātiju, ar ko groza Lēmumu 94/474/EK un atceļ Lēmumu 96/239/EK (2) paredzēts, ka Apvienotajai Karalistei jānodrošina dzīvu liellopu nepārvietošana no tās teritorijas uz dalībvalstīm vai trešajām valstīm.

(2)

Nenovēršama prāmju uzņēmumu, kuri pašreiz pārvadā dzīvus liellopus no Īrijas uz kontinentālo Eiropu, pakalpojumu izmantošanas pārtraukšana nopietni ietekmēs dzīvu liellopu tirdzniecību starp Īriju un citām dalībvalstīm.

(3)

Tādēļ jāparedz nosacījumi, lai atļautu dzīvu liellopu tranzīta pārvadājumus no Īrijas caur Apvienoto Karalisti. Tomēr šāds tranzīts pieļaujams tikai gadījumā, ja tas ir saskaņā ar stingriem noteikumiem un ir pakļauts kontrolei, lai nodrošinātu Lēmumā 98/256/EK paredzēto pasākumu ievērošanu.

(4)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās pārtikas aprites un dzīvnieku veselības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Neskarot Lēmumu 98/256/EEK, Apvienotā Karaliste atļauj nepārtrauktu dzīvu liellopu (turpmāk “dzīvnieki”) tranzītu, kas nosūtīti no Īrijas caur Apvienoto Karalisti uz citām dalībvalstīm saskaņā ar šajā lēmumā paredzētajiem nosacījumiem.

2. pants

Padomes Direktīvā 64/432/EEK (3) paredzētos veterināros sertifikātus, ko pievieno dzīvnieku kravām, kas tranzītā tiek sūtītas no Īrijas caur Apvienoto Karalisti uz citām dalībvalstīm, jābūt šādam ierakstam:

“Dzīvnieki atbilst Komisijas 2005. gada 7. marta Lēmuma 2005/177/EK prasībām”

3. pants

Dzīvnieku tranzītu no Īrijas caur Apvienoto Karalisti uz citām dalībvalstīm saskaņā ar 1. pantu atļauj tikai tādā gadījumā, ja vismaz divas darba dienas pirms tam Īrijas atbildīgā iestāde nosūta paziņojumu:

a)

Apvienotās Karalistes centrālajai iestādei;

b)

visu dalībvalstu centrālajai iestādei dzīvnieku tranzīta jautājumos; un

c)

galamērķa dalībvalsts centrālajai un vietējai atbildīgajai iestādei.

4. pants

Īrijas atbildīgā iestāde nodrošina, ka transporta līdzeklis, kurā pārvadā dzīvniekus, ir aizplombēts ar oficiālu plombu, kas jāsaglabā neskarta visā tranzīta pārvadājuma laikā caur Apvienoto Karalisti, izņemot valsts iestāžu pārbaudes vai ar labturību saistītus apstākļus, kas paredzēti 5. pantā.

Šīs plombas numuru(-s) Īrijas atbildīgā iestāde norāda veterinārajā sertifikātā, kas minēts 2. pantā.

5. pants

Ja ārkārtas labturības iemeslu dēļ vai valsts iestāžu pārbaudes gadījumā dzīvnieki Apvienotajā Karalistē jāizkrauj, transportētājs nekavējoties paziņo par to attiecīgās dalībvalsts atbildīgajai iestādei.

Šai dzīvnieku kravai atļauj turpināt ceļu tikai tādā gadījumā, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

a)

pārkraušanu uzrauga Apvienotās Karalistes atbildīgā iestāde;

b)

pēc pārkraušanas transporta līdzekli nekavējoties noplombē no jauna; un

c)

izsniedz papildus sertifikātu pēc parauga, kas sniegts pielikumā.

6. pants

Apvienotās Karalistes atbildīgā iestāde veic nepieciešamās pārbaudes, lai nodrošinātu šā lēmuma īstenošanu, un jo īpaši lai kontrolētu plombu saglabāšanu neskartā veidā transporta līdzekļiem, kas izbrauc no Apvienotās Karalistes, kā noteikts 5. pantā.

Minētā atbildīgā iestāde apstiprina atbilstību šā lēmuma prasībām ar savu oficiālo zīmogu uz 2. pantā minētā veterinārā sertifikāta vai izsniedzot papildu sertifikātu pēc pielikumā noteiktā parauga.

Gadījumā, ja šī lēmuma prasības nav izpildītas, dzīvnieku kravai aizliedz turpināt ceļu līdz tās galamērķa vietai. Šādu dzīvnieku kravas var aizturēt, ņemot vērā dzīvnieku un sabiedrības veselības apsvērumus, līdz kaušanai, iznīcināšanai vai līdz nosūtīšanai atpakaļ uz to izcelsmes vietu, ja par to pastāv vienošanās ar nosūtītāju dalībvalsti.

7. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 147, 31.5.2001., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1993/2004 (OV L 344, 20.11.2004., 12. lpp..)

(2)  OV L 113, 15.4.1998., 32. lpp. Lēmumā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Lēmumu 2002/670/EK (OV L 228, 24.8.2002., 22. lpp.).

(3)  OV L 121, 29.7.1964., 1977/64. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 21/2004 (OV L 5, 9.1.2004., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Papildu sertifikāts (Komisijas 2005. gada 7. marta Lēmums 2005/177/EK)

Image


Top