EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0021

Komisijas Direktīva 2005/21/EK (2005. gada 7. marts), ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriemDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 61, 8.3.2005, p. 25–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 275M , 6.10.2006, p. 221–223 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 048 P. 264 - 266
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 048 P. 264 - 266
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 018 P. 69 - 71

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; Iesaist. atcelta ar 32007R0715

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/21/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/25


KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/21/EK

(2005. gada 7. marts),

ar ko tehnikas attīstībai pielāgo Padomes Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1972. gada 2. augusta Direktīvu 72/306/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz pasākumiem, kas jāveic, lai samazinātu piesārņojuma emisiju no transportlīdzekļiem paredzētiem dīzeļmotoriem (1), un jo īpaši tās 4. pantu,

tā kā:

(1)

Padomes Direktīva 72/306/EEK ir viena no atsevišķām direktīvām tipa apstiprināšanas procedūrā, kas noteikta ar Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīvu 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (2).

(2)

Tādējādi Direktīvā 70/156/EEK paredzētie noteikumi attiecībā uz transportlīdzekļu sistēmām, sastāvdaļām un atsevišķām tehniskām vienībām attiecināmi arī uz Direktīvu 72/306/EEK.

(3)

Direktīvas 70/156/EEK, kas grozīta ar Direktīvu 92/53/EEK (3), 9. panta 2. punktā paredzēta vienlīdzība starp atsevišķajām direktīvām un attiecīgajiem Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO/EEK) noteikumiem. Tādēļ ir nepieciešams pielāgot tehniskās prasības dūmmēra, ko izmanto izplūdes gāzu mērījumiem saskaņā ar ANO/EEK Noteikumiem Nr. 24 un starptautiskajiem standartiem, gaismas avotam. Turklāt ir lietderīgi pielīdzināt degvielu, ko izmanto izplūdes gāzu mērījumiem, degvielai, kas atļauta emisiju mērījumos, saskaņā ar Padomes Direktīvu 88/77/EEK (4).

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Tehniskā progresa ieviešanas komiteja, kas izveidota ar Direktīvu 70/156/EEK,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Pielikumus Direktīvai 72/306/EEK groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

2. pants

No 2006. gada 9. marta dalībvalstis:

vairs nepiešķir EK tipa apstiprinājumu atbilstoši Direktīvas 70/156/EEK 4. panta 1. punktam un

atsaka valsts tipa apstiprinājumu

jaunam transportlīdzekļu tipam tādu iemeslu dēļ, kas saistīti ar piesārņojuma emisiju no dīzeļdzinējiem, ja tā neatbilst Direktīvas 72/306/EEK prasībām, kurā grozījumi izdarīti ar šo direktīvu.

Šī direktīva neatceļ apstiprinājumus, kas piešķirti saskaņā ar Direktīvu 72/306/EEK, un nekavē šādu apstiprinājumu paplašināšanu saskaņā ar tās direktīvas noteikumiem, ar kādiem tie ir sākotnēji piešķirti.

3. pants

1.   Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības līdz 2006. gada 8. martam. Dalībvalstis par to tūlīt informē Komisiju. Tās piemēro šo direktīvu no 2006. gada 9. marta.

Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to savu tiesību aktu svarīgākos noteikumus, kurus tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

4. pants

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

5. pants

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā

Komisijas loceklis

Markos KYPRIANOU


(1)  OV L 190, 20.8.1972., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 97/20/EK (OV L 125, 16.5.1997., 21. lpp.).

(2)  OV L 42, 23.2.1970., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/104/EK (OV L 337, 13.11.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 225, 10.8.1992., 1. lpp.

(4)  OV L 36, 9.2.1988., 33. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2001/27/EK (OV L 107, 18.4.2001., 10. lpp.).


PIELIKUMS

Pielikumu sarakstu starp pantiem un I pielikumu aizstāj ar šādu:

“PIELIKUMU SARAKSTS

I pielikums:

Definīcijas, pieteikums EK tipa apstiprināšanai, EK tipa apstiprinājuma piešķiršana, koriģētā absorbcijas koeficienta simbols, specifikācijas un testi, tipa maiņa, ražojumu atbilstība

1. papildinājums:

Informatīvais dokuments

2. papildinājums:

Tipa apstiprinājuma sertifikāts

II pielikums:

Koriģētā absorbcijas koeficienta simbola piemērs

III pielikums:

Tests pie vienmērīgiem ātrumiem pilnas slodzes līknes diapazonā

IV pielikums:

Tests pie brīva paātrinājuma

V pielikums:

Testā pie vienmērīgiem ātrumiem izmantojamās robežvērtības

VI pielikums:

Dūmmēru parametri

VII pielikums:

Dūmmēra uzstādīšana un lietošana”

GROZĪJUMI DIREKTĪVAS 72/306/EEK I PIELIKUMĀ

1.

 

Pielikuma 5.2.2.1. iedaļā “VI pielikumā” aizstāj ar “V pielikumā”.

 

Pielikuma 5.3.2. iedaļā “VI pielikumā” aizstāj ar “V pielikumā”.

 

Pielikuma 5.4. iedaļā “VII pielikumā” aizstāj ar “VI pielikumā”.

 

Pielikuma 7.2.1.2. iedaļā “VI pielikumā” aizstāj ar “V pielikumā”.

GROZĪJUMI DIREKTĪVAS 72/306/EEK III PIELIKUMĀ

2.

 

Pielikuma 3.2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.2.   Degviela

Jālieto standartdegviela, kas norādīta Direktīvas 88/77/EEK IV pielikumā, saskaņā ar jaunākajiem grozījumiem, un atbilst izmešu daudzumam, pēc kura transportlīdzeklim vai dzinējam izsniegts tipa apstiprinājums.”

 

Pielikuma 3.4. iedaļā “VII pielikumā” aizstāj ar “VI pielikumā” un “VIII pielikuma” aizstāj ar “VII pielikuma”.

 

Pielikuma 4.2. iedaļā “VI pielikuma” aizstāj ar “V pielikuma”.

3.

Svītro V pielikumu.

4.

Direktīvas VI pielikums kļūst par V pielikumu.

5.

Direktīvas VII pielikums kļūst par VI pielikumu.

Pielikuma 3.3. iedaļu aizstāj ar šādu:

“3.3.   Gaismas avots

Gaismas avots ir kvēlspuldze, kuras krāsas temperatūra ir diapazonā 2 800 līdz 3 250 K, vai zaļas gaismas diode (LED) ar spektra maksimumu starp 550 un 570 nm. Gaismas avots jāpasargā no nokvēpšanas ar tādiem līdzekļiem, kas neietekmē optiskās trajektorijas garumu vairāk, nekā noteikts izgatavotāja specifikācijās.”

6.

Direktīvas VIII pielikums kļūst par VII pielikumu.

Pielikuma 2.16., 2.17. un 2.2.3. iedaļā “VII pielikuma” aizstāj ar “VI pielikuma”.


Top