EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0383

Komisijas Regula (EK) Nr. 383/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko nosaka noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro vīna nozares produktiem

OJ L 61, 8.3.2005, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 90–93 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Atcelts ar 32006R1913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/383/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/20


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 383/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko nosaka noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro vīna nozares produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1998. gada 15. decembra Regulu (EK) Nr. 2799/98, ar ko nosaka EUR valūtas agromonetāro režīmu (1), un jo īpaši tās 3. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas 1998. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 2808/98, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus eiro agromonetārā režīma piemērošanai lauksaimniecībā (2), pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 2799/98 3. pantā izklāstītajiem kritērijiem, ir noteiktas noteicošās dienas attiecībā uz piemērojamajiem maiņas kursiem, neskarot īpašas definīcijas vai atbrīvojumus, kas paredzēti noteikumos par attiecīgajām nozarēm, pamatojoties uz minētajiem kritērijiem.

(2)

Noteicošās dienas attiecībā uz maiņas kursiem, ko piemēro atsevišķiem pasākumiem kopīga vīna tirgus organizācijā, ir īpašas, un tādēļ tās jānosaka ar atsevišķu regulu.

(3)

Padomes 1999. gada 17. maija Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju (3) 8. pantā ir paredzēta piemaksa, ko var piešķirt apmaiņā pret pastāvīgu atsacīšanos no vīnogulāju audzēšanas kādā noteiktā apgabalā. Komisijas 2000. gada 31. maija Regulas (EK) Nr. 1227/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus piemērošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju attiecībā uz ražošanas potenciālu (4), 8. panta 5. punktā noteikts piemaksas maksimālais apmērs par vienu hektāru. Praktisku apsvērumu dēļ noteicošajai dienai attiecībā uz maiņas kursu saistībā ar šo piemaksu jābūt vīna ražas gada sākumā.

(4)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 11. pantā noteikta vīna dārzu restrukturizācijas un pārveidošanas sistēma. Praktisku apsvērumu dēļ maiņas kursam, ko piemēro minētās regulas 14. pantā paredzētajam līdzekļu asignējumam, jābūt pēdējam Eiropas Centrālās bankas noteiktajam maiņas kursam pirms 1. jūlija, kas ir pirms finanšu gada, kuram nosaka līdzekļu asignējumu.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. un 28. pantā noteiktas iepirkuma cenas, kas jāmaksā ražotājiem, un atbalsts, ko destilētājs var saņemt attiecīgi par vīna darīšanas blakusproduktu destilāciju un vīna destilāciju no divējāda pielietojuma vīnogām. Ņemot vērā darbību ekonomiskos mērķus un īstenošanas procedūru, noteicošajai dienai attiecībā uz maiņas kursu saistībā ar šīm summām jābūt attiecīgā vīna ražas gada pirmajai dienai.

(6)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. pantā noteikta minimālā cena, kas jāmaksā ražotājiem, un atbalsts, ko destilētājs var saņemt par destilāciju, lai atbalstītu dzeramā alkohola nozari. Minētās regulas 30. pantā paredzēts krīzes destilācijas pasākums ārkārtēja tirgus traucējuma gadījumā, ko radījuši nopietni pārpalikumi vai kvalitātes problēmas. Praktisku apsvērumu dēļ noteicošajai dienai attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro šādos gadījumos, jābūt reizi mēnesī.

(7)

Komisijas Regulā (EK) Nr. 1623/2000, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Regulas (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo organizāciju ieviešanai attiecībā uz tirgus mehānismiem (5), paredzēts atbalsts, kas jāmaksā stiprināta vīna ražotājiem. Tā kā šā atbalsta summa ir saistīta ar attiecīgajiem destilācijas pasākumiem, ir lietderīgi noteicošās dienas noteikšanai izmantot to pašu principu.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1493/1999 34. un 35. pantā noteikts atbalsts īpašai izmantošanai. Lai noteicošā diena būtu pēc iespējas tuvāka ekonomiskajam mērķim, un praktisku apsvērumu dēļ noteicošajai dienai attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 34. pantā, jābūt tā mēneša pirmajai dienai, kurā tiek veikta pirmā bagātināšanas darbība, un attiecībā uz atbalstu, kas paredzēts minētās regulas 35. pantā, – pirmajai dienai katrā mēnesī, kad tiek veikta pārstrāde.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Vīna pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ražošanas potenciāls

1.   1.Noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 8. pantā paredzētajai piemaksai par pastāvīgu atsacīšanos no vīnogulāju audzēšanas, ir tā vīna ražas gada pirmā diena, kurā iesniegts pieteikums par piemaksas piešķiršanu.

2.   Maiņas kurss, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 14. pantā paredzētajam līdzekļu asignējumam par vīna dārzu restrukturizāciju un pārveidošanu, jābūt pēdējam Eiropas Centrālās bankas noteiktajam maiņas kursam pirms 1. jūlija, kas ir pirms finanšu gada, kuram nosaka līdzekļu asignējumu.

2. pants

Tirgus mehānismi

1.   Vīna darīšanas blakusproduktu destilācijai noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 27. panta 9. un 11. punktā attiecīgi noteiktajai iepirkuma cenai un atbalstam, kas jāmaksā destilētājiem, ir tā vīna ražas gada pirmā diena, attiecībā uz kuru maksā iepirkuma cenu.

2.   Vīna destilācijai no divējāda pielietojuma vīnogām noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 28. panta 3. un 5. punktā attiecīgi noteiktajai iepirkuma cenai un atbalstam, kas jāmaksā destilētājiem, ir tā vīna ražas gada pirmā diena, attiecībā uz kuru maksā iepirkuma cenu.

3.   Galda vīnu un galda vīnu iegūšanai derīgu vīnu destilācijai, lai atbalstītu dzeramā alkohola nozari, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro Regulas (EK) Nr. 1493/1999 29. panta 2. un 4. punktā attiecīgi noteiktajam primārajam atbalstam un minimālajai cenai, ir tā mēneša pirmā diena, kurā tiek veikta pirmā vīna piegāde saskaņā ar līgumu.

4.   Krīzes destilācijai, kas paredzēta Regulas (EK) Nr. 1493/1999 30. pantā, noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro minimālajai cenai, ir tā mēneša pirmā diena, kurā tiek veikta pirmā vīna piegāde saskaņā ar līgumu.

5.   Atbalstam, kas jāmaksā stiprināta vīna ražotājiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1623/2000 69. panta 3. punkta trešo daļu noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu ir tā pati, kas attiecīgajiem īpašajiem destilācijas pasākumiem.

6.   Noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro atbalstam, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 34. panta 1. punktu jāmaksā par koncentrētas vīnogu misas vai rektificētas koncentrētas vīnogu misas izmantošanu bagātināšanai, ir tā mēneša pirmā diena, kurā tiek veikta pirmā bagātināšanas darbība.

7.   Noteicošā diena attiecībā uz maiņas kursu, ko piemēro atbalstam, kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1493/1999 35. panta 1. punktu jāmaksā par vīnogu misas un koncentrētas vīnogu misas izmantošanu, ir mēneša pirmā diena katru mēnesi, kad tiek veikta pārstrāde.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 349, 24.12.1998., 1. lpp.

(2)  OV L 349, 24.12.1998., 36. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1250/2004 (OV L 237, 8.7.2004., 13. lpp.).

(3)  OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1795/2003 (OV L 262, 14.10.2003., 13. lpp.).

(4)  OV L 143, 16.6.2000., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1389/2004 (OV L 255, 31.7.2004., 7. lpp.).

(5)  OV L 194, 31.7.2000., 45. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1774/2004 (OV L 316, 15.10.2004., 61. lpp.).


Top