EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0382

Komisijas Regula (EK) Nr. 382/2005 (2005. gada 7. marts), ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

OJ L 61, 8.3.2005, p. 4–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 141–156 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 17 - 33
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 010 P. 123 - 138

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 23/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/382/oj

8.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 61/4


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 382/2005

(2005. gada 7. marts),

ar ko nosaka piemērošanas kārtību Padomes Regulai (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1786/2003 par žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 20. pantu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1782/2003, ar ko izveido kopīgus tiešā atbalsta shēmu noteikumus saskaņā ar kopējo lauksaimniecības politiku un izveido dažas atbalsta shēmas lauksaimniekiem, un groza Regulas (EEK) Nr. 2019/93, (EK) Nr. 1452/2001, (EK) Nr. 1453/2001, (EK) Nr. 1454/2001, (EK) 1868/94, (EK) Nr. 1251/1999, (EK) Nr. 1254/1999, (EK) Nr. 1673/2000, (EEK) Nr. 2358/71 un (EK) Nr. 2529/2001 (2), un jo īpaši tās 71. panta 2. punkta otro daļu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1786/2003, ar kuru aizvietota Padomes Regula (EK) Nr. 603/95 (3), ir pamats jaunu piemērošanas noteikumu pieņemšanai. Kopš tā brīža nepieciešams atcelt Komisijas 1995. gada 6. aprīļa Regulu (EEK), ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 603/95 par žāvētas rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju (4).

(2)

Skaidrības labad nepieciešams formulēt dažas definīcijas.

(3)

Ņemot vērā Regulas (EK) Nr. 1786/2003 9. pantā definētos noteikumus, nepieciešams paturēt prātā aplūkojamo produktu minimālo kvalitāti, kas raksturota ar mitruma un proteīnu saturu. Ņemot vērā komerciālo izmantošanu, mitruma saturu nepieciešams diferencēt atkarībā no konkrētām ražošanas metodēm.

(4)

No Regulā (EK) Nr. 1786/2003 noteiktās atbalsta izmantošanas nepieciešams izslēgt lopbarību, kas iegūta no platībām, kas jau izmanto Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļā noteikto palīdzību.

(5)

Regulas (EK) Nr. 1786/2003 13. pants nosaka, ka dalībvalstis ievieš kontroles režīmu, kas katram dehidratizējamās lopbarības uzņēmumam vai pircējam ļauj pārbaudīt noteikumu ievērošanu, kas formulēti iepriekšminētajā regulā. Nolūkā atvieglot šo kontroli un nodrošināt noteikumu ievērošanu, kuri dod tiesības uz palīdzību, nepieciešams noteikt, lai dehidratizējamās lopbarības pārstrādes uzņēmumi un pircēji būtu nolīguma procedūras objekts. Šajā pašā nolūkā jādefinē nepieciešamie norādījumi, kam jābūt atspoguļotiem atbalsta pieprasījumos, materiālo vērtību uzskaitē un pārstrādes uzņēmumu piegādes deklarācijās. Visbeidzot tur var norādīt arī citus iesniedzamos dokumentāros pierādījumus.

(6)

Žāvētās rupjās lopbarības kvalitātes prasību ievērošanai jābūt stingru pārbaužu objektam, kas pamatojas uz regulāru uzņēmumā ražoto gala produktu paraugu ņemšanu. Gadījumā, ja šie produkti tiek sajaukti ar citām vielām, paraugu ņemšana jāveic pirms sajaukšanas uzsākšanas.

(7)

Lai pārbaudītu atbilstību starp uzņēmumiem piegādāto izejvielu daudzumiem un iepriekšminēto uzņēmumu ražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzumiem, nepieciešams, lai iepriekšminētie uzņēmumi uzsāktu sistemātisku pārstrādājamās lopbarības svēršanu un noteiktu tās mitruma procentu.

(8)

Lai atvieglotu pārstrādājamās lopbarības realizāciju un ļautu kompetentām varas institūcijām kontrolēt tiesības uz palīdzību, nepieciešams, lai līgumi starp uzņēmumiem un lauksaimniekiem tiktu sagatavoti pirms izejvielu piegādes un iesniegti kompetentām varas institūcijām pirms noteiktas dienas, kas tām ļautu uzzināt prognozējamo produkcijas apjomu. Šajā nolūkā nepieciešams, lai līgumi tiktu noslēgti rakstiski un saturētu konkrētas norādes par noslēgšanas datumu, attiecīgo realizācijas kampaņu, līgumslēdzēju pušu vārdiem un adresēm, pārstrādājamo produktu īpatnībām un lauksaimnieciskās platības identifikāciju, kurā pārstrādājamā lopbarība kultivēta.

(9)

Atsevišķos gadījumos līgumiem nav pielietojuma, un piegādes deklarācijas, kas pakļautas noteikumiem, kuri piemērojami līgumiem, jāsastāda pārstrādes uzņēmumiem.

(10)

Lai nodrošinātu atbalsta shēmas vienādu piemērošanu, nepieciešams definēt tās samaksas noteikumus.

(11)

Regula (EK) Nr. 1786/2003 ir noteikusi virkni ar kontrolēm, kas jāveic katrā ražošanas procesa posmā, ieskaitot sakarus ar vadības un kontroles integrēto sistēmu, kuru nosaka Regula (EK) Nr. 1782/2003. Kopš tā laika ir lietderīgi saistīt kontroles, kas attiecas uz aplūkojamo lauksaimniecisko platību identificēšanu, ar kontrolēm, kas veicamas šīs sistēmas ietvaros.

(12)

Runājot par Regulas (EK) Nr. 1782/2003 V pielikumā vizēto shēmu, lai izvairītos no jebkuras nepamatotas atbalsta piešķiršanas, nepieciešams, lai kompetentas varas institūcijas uzsāktu līgumos un/vai piegādes deklarācijās minēto lauksaimniecisko platību un to platību, kuras deklarējuši ražotāji savos vienreizēja atbalsta pieprasījumos, jauktās kontroles.

(13)

Lai nodrošinātu Regulā (EK) Nr. 1786/2003 noteikto nosacījumu ievērošanu, jo īpaši attiecībā par tiesībām uz atbalstu, nepieciešams noteikt dažus atbalsta samazinājumus un atcelšanas, lai novērstu jebkuru nelikumību, pilnībā ievērojot proporcionalitātes principu un specifiskās problēmas, kas izriet no nepārvarama spēka (force majeure), kā arī ārkārtējiem apstākļiem. Samazinājumus un atcelšanas nepieciešams sabalansēt atkarībā no pieļautā pārkāpuma nozīmīguma un noteikt līdz pat pilnīgai atbalsta izmantošanas atcelšanai noteikta termiņa laikā.

(14)

Lai nodrošinātu žāvētās rupjās lopbarības tirgus sekmīgu vadību, Komisijai regulāri jāiesniedz dažādi ziņojumi.

(15)

Lai, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 23. pantu, sagatavotu 2008. gada nozares atskaiti, nepieciešams sagatavot ziņojumus par lopbarības platībām, kurās kultivē lopbarību, un enerģijas patēriņu, kas saistīts ar žāvētās rupjās lopbarības ražošanu.

(16)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 21. pantu, nepieciešams noteikt pagaidu apjomu, kas attiecas uz 2005. gada 31. martā pastāvošajiem uzkrājumiem.

(17)

Izvēles pagaidu perioda piemērošanas gadījumā, kas noteikts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantā, nepieciešams fiksēt atbalsta noteikumus, kas vizēti iepriekšminētajā pantā.

(18)

Regula (EK) Nr. 1786/2003 stājas spēkā ar 2005. gada 1. aprīli, proti, ar 2005./2006. tirdzniecības gada sākumu. Tādējādi šai regulai jāstājas spēkā tajā pašā dienā.

(19)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Apvienotās graudaugu un tiešo maksājumu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

OBJEKTS, DEFINĪCIJAS UN ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS NOSACĪJUMI

1. pants

Objekts

Šī regula nosaka Regulas (EK) Nr. 1786/2003 piemērošanas kārtību attiecībā uz žāvētās rupjās lopbarības tirgus kopīgo organizāciju.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā:

1)

“žāvētā rupjā lopbarība” – produkti, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmajā pantā, izdalot šādas kategorijas:

a)

“sausā lopbarība” – produkti, kas pakļauti mākslīgai žāvēšanai karstumā, kas vizēti iepriekšminētā panta a) punkta pirmajā un trešajā daļā kā arī “citi līdzīgi lopbarības produkti” – tie ir visi mākslīgai žāvēšanai karstumā pakļauti lopbarības zālāju produkti, kas pakļauti kodeksam KN 1214 90 90, un jo īpaši:

zālāju pākšaugi,

zālāju graudaugi,

zaļi novāktas graudaugu ražas veselu augu nenobrieduši graudi, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IX pielikuma I punktā;

b)

“saulē žāvēta lopbarība” – produkti, kas žāvēti savādāk, nekā mākslīgi karstumā, un samalti; kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmā panta a) punkta otrajā un ceturtajā daļā;

c)

“proteīnu koncentrāti” – produkti, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmā panta b) punkta pirmajā daļā;

d)

“dehidratizētie produkti” – produkti, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmā panta b) punkta otrajā daļā.

2)

“pārstrādes uzņēmums” – žāvētās rupjās lopbarības pārstrādes uzņēmums, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1786/2003 7. pantā, kuru atbilstoši licencējusi dalībvalsts, kurai tas pakļauts un kurš veic kādu no šādiem darbiem:

a)

svaigas lopbarības žāvēšana, izmantojot kalti, kas atbilst šādiem noteikumiem:

gaisa temperatūra ieejā nav zemāka par 250 °C; tomēr lentas tipa kaltēm, kuru gaisa temperatūra ieejā nav zemāka par 110 °C un kuras nav bijušas licencētas pirms 1999./2000. tirdzniecības gada sākuma, šis noteikums nav jāņem vērā,

dehidratizējamās lopbarības pārvietošanās laiks nepārsniedz trīs stundas,

žāvējot lopbarību slāņos, katra slāņa biezums nepārsniedz 1 metru;

b)

saulē žāvētas lopbarības malšana;

c)

proteīnu koncentrātu ražošana.

3)

“žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircējs” – fiziska vai juridiska persona, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1786/2003 10. panta c) punkta iii) apakšpunktā, kuru atbilstoši licencējusi dalībvalsts, kurai tā pakļauta, kas pērk no ražotājiem svaigu lopbarību, lai to piegādātu pārstrādes uzņēmumiem.

4)

“partija” – noteikta daudzuma vienādas kvalitātes lopbarība attiecībā uz tās sastāvu, mitruma procentu un proteīnu saturu, kuru vienā un tajā pašā reizē saražo pārstrādes uzņēmums.

5)

“maisījums” – produkts, kas paredzēts dzīvnieku barībai, kas satur pārstrādes uzņēmuma žāvēto un/vai sasmalcināto žāvēto rupjo lopbarību un piedevas.

“Piedevas” ir produkti, kas pēc sava rakstura atšķiras no žāvētās rupjās lopbarības, ieskaitot saistvielas un aglomerātus, vai tā paša rakstura produkti, bet žāvēti un/vai sasmalcināti citā vietā.

Tomēr žāvētā rupjā lopbarība, kur piedevas ir maksimums 3 % līmenī no gala produkta kopējā svara, netiek uzskatīta par maisījumu, ar noteikumu, ka kopējais slāpekļa saturs, salīdzinot ar piedevas žāvēto rupjo vielu, nepārsniedz 2,4 %.

6)

“lauksaimnieciskas platības” – platības, kas noteiktas atbilstoši vadības un kontroles integrētās sistēmas lauksaimniecisko platību identificēšanas sistēmai, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 18. un 20. pantā un Komisijas Regulas (EK) Nr. 796/2004 6. pantā (5).

7)

“vienreizēja atbalsta pieprasījums” – atbalsta pieteikums, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 22. pantā un Regulas (EK) Nr. 796/2004 12. un 14. pantā.

8)

“žāvētās rupjās lopbarības partijas gala saņēmējs” – pēdējā persona, kas saņēmusi šo partiju tādā pašā stāvoklī, kādā tā atradās, atstājot pārstrādes uzņēmumu, lai žāvēto rupjo lopbarību pārstrādātu vai izmantotu dzīvnieku barībai.

3. pants

Produkti, uz kuriem attiecas atbalsts

Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktais atbalsts attiecas uz žāvēto rupjo lopbarību, kas atbilst tādas dzīvnieku barības tirgū izlikšanas prasībām, kura:

a)

no pārstrādes uzņēmuma teritorijas vai no jebkuras uzglabāšanas vietas ārpus tās, ja to nevar uzglabāt šajā teritorijā, tiek ražota nemainītā stāvoklī vai maisījumā un kura dod pietiekamas garantijas uzglabātās lopbarības kontrolei, un kuru iepriekš licencējusi kompetenta varas iestāde;

b)

izlaišanas brīdī no pārstrādes uzņēmuma atbilst šādiem parametriem:

i)

maksimālais mitruma saturs:

12 % – saulē žāvētai lopbarībai, dehidratizētai lopbarībai, kas tikusi pakļauta malšanas procesam, proteīnu koncentrātiem un dehidratizētiem produktiem,

14 % – pārējai dehidratizētai lopbarībai;

ii)

kopējo neapstrādāto proteīnu minimālais saturs salīdzinājumā ar sausu vielu:

15 % – dehidratizētai lopbarībai, saulē žāvētai lopbarībai un dehidratizētiem produktiem,

45 % – proteīnu koncentrātiem.

Tiesības uz atbalstu ir ierobežotas ar produktu daudzumiem, kuri iegūti, žāvējot lopbarību, kas saražota platībās, kuras izmantotas lauksaimniecības mērķiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 51. panta ietvaros.

4. pants

Izslēgšana

No Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktā atbalsta izmantošanas tiek izslēgta lopbarība, kas iegūta no platībām, kuras izmanto Regulas (EK) Nr. 1786/2003 IV sadaļā noteikto atbalsta režīmu.

Tomēr platībām, kuras izmanto palīdzību sēklu iegūšanai, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 9. nodaļas IV sadaļā, atbalsta izmantošanas pārstrādei žāvētā rupjā lopbarībā atcelšana ierobežota ar lopbarības augiem, no kuriem tika iegūtas sēklas.

Tomēr platības, kas izmanto maksājumu par lielām apstrādātām zemēm, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1782/2003 IV sadaļas 10. nodaļā, ar noteikumu, ka tās tikušas pilnībā apsētas ar aramzemju kultūrām atbilstoši vietējiem apstākļiem, var izmantot atbalstu pārstrādei žāvētajā rupjajā lopbarībā.

2. NODAĻA

ŽĀVĒJAMĀS UN/VAI SASMALCINĀMĀS LOPBARĪBAS PĀRSTRĀDES UZŅĒMUMI UN PIRCĒJI

5. pants

Pārstrādes uzņēmumu licencēšana

Pārstrādes uzņēmums 2. panta 2) punktā vizētajai licencēšanai:

a)

iesniedz kompetentai varas iestādei dokumentus, kuri satur:

i)

pārstrādes uzņēmuma teritorijas aprakstu, konkrēti norādot vietas, kas kalpo pārstrādājamo produktu ievešanai, un vietas, kuras paredzētas žāvētās rupjās lopbarības izvešanai, uzglabāšanas vietas, pārstrādei izmantojamos produktus un gala produktus, un pārstrādes cehu vietas;

ii)

tehnisko iekārtu aprakstu, konkrēti – dehidratizēšanas krāsnis un sasmalcināšanas iekārtas, norādot iztvaicēšanas jaudu stundā un darba temperatūru, un svēršanas iekārtas 2. panta 2) punktā noteikto darbu veikšanai;

iii)

piedevu sarakstu, kuras izmanto dehidratizācijas procesā vai pirms tā, kā arī orientējošu pārējo produktu sarakstu, kurus izmanto ražošanā, un gala produktus;

iv)

materiālo vērtību uzskaites reģistrus, kas vizēti 12. pantā;

b)

nodod kompetentas varas iestādes rīcībā savu materiālo vērtību un finanšu uzskaiti, kas atbilst pašreizējam brīdim;

c)

atvieglo kontroles operācijas;

d)

jāievēro šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 1786/2003 nosacījumi.

Grozot vienu vai vairākus elementus dokumentos, kuri vizēti a) punkta pirmajā daļā, pārstrādes uzņēmums licences apstiprinājuma saņemšanai desmit kalendāro dienu laikā brīdina kompetento varas iestādi.

6. pants

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircēju licencēšana

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircējs 2. panta 3) punktā vizētajai licencēšanai:

a)

kārto aplūkojamo produktu reģistru, kas satur katras dienas pirkumus un pārdošanu pa produktiem ar katras preču partijas daudzuma novērtējumu, atsauci uz līgumu, kas noslēgts ar ražotāju, kurš piegādājis produktu un, vajadzības gadījumā, saņēmēja pārstrādes uzņēmumu;

b)

nodod kompetentas varas iestādes rīcībā savu pašreizējam brīdim atbilstošo materiālo vērtību un finanšu uzskaiti;

c)

atvieglo kontroles operācijas;

d)

jāievēro šīs regulas un Regulas (EK) Nr. 1786/2003 nosacījumi.

7. pants

Licenču piešķiršana un anulēšana

Interesenti pieprasa 2. panta 2) un 3) punktā vizētās licences pirms tirdzniecības gada sākuma.

Licences piešķir katras dalībvalsts kompetenta varas iestāde pirms tirdzniecības gada sākuma. Izņēmuma gadījumos kompetenta varas iestāde var piešķirt pagaidu licenci laika periodā, kas nepārsniedz divus mēnešus pēc attiecīgā gada sākuma. Šajā gadījumā uzņēmumu uzskata par licencētu līdz brīdim, kad kompetenta varas iestāde piešķir galīgo licenci.

Neatkarīgi no 30. panta, ja viens vai vairāki no 5. vai 6. panta noteikumiem vairs netiek pildīti, kompetenta varas iestāde licenci anulē, ja vien pārstrādes uzņēmums vai žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircējs vajadzīgo nepaveic termiņā, kuru nosaka atkarībā no problēmas sarežģītības, lai no jauna pielāgotos iepriekšminētajiem noteikumiem.

8. pants

Saistības, kas attiecas uz lopbarības ražošanu

Gadījumā, ja pārstrādes uzņēmums ķeras pie dehidratizētas lopbarības un/vai proteīnu koncentrātu ražošanas, no vienas puses, un saulē žāvētas lopbarības ražošanas, no otras puses:

a)

dehidratizētās lopbarības ražošana jāveic telpās vai vietās, kas atšķiras no tām, kurās gatavo saulē žāvēto lopbarību;

b)

abās ražotnēs iegūtie produkti jāuzglabā dažādās vietās;

c)

uzņēmumā aizliegts sajaukt vienu no šīm grupām piederošu produktu ar produktu, kas pieder otrai grupai.

9. pants

Saistības, kas attiecas uz produktu ievešanu un izvešanu

Pirms ievest savā teritorijā produktus, kas atšķiras no žāvēšanai un/vai sasmalcināšanai paredzētās lopbarības, kura domāta maisījumu ražošanai, pārstrādes uzņēmums informē attiecīgās dalībvalsts kompetentu varas iestādi, precizējot ievesto produktu raksturu un daudzumu.

Ja šī ievešana attiecas uz lopbarību, kuru žāvējis un/vai sasmalcinājis cits pārstrādes uzņēmums, kompetentai varas iestādei uzņēmums norāda, kāda ir tās izcelsme un adrese. Šajā gadījumā ievešana var notikt tikai kompetentas varas iestādes uzraudzībā un atbilstoši tās fiksētajiem noteikumiem.

Žāvēto rupjo lopbarību, kas izvesta no pārstrādes uzņēmuma, atkārtoti ievest tajā var tikai, lai izdarītu/veiktu pārsaiņošanu kompetentas varas iestādes uzraudzībā un atbilstoši tās fiksētajiem noteikumiem.

Saskaņā ar šo pantu, pārstrādes uzņēmuma teritorijā ievestos vai atkārtoti ievestos produktus nevar uzglabāt kopā ar šajā uzņēmumā žāvēto un/vai sasmalcināto lopbarību. Turklāt, saskaņā ar 12. panta 1. punktu, tā tiek atjaunota uzņēmuma grāmatvedības uzskaitē.

10. pants

Svara noteikšana, paraugu ņemšana un žāvētās rupjās lopbarības analīze

1.   Regulas (EK) Nr. 1786/2003 13. panta 2. punktā noteikto paraugu ņemšanu, kā arī žāvētās rupjās lopbarības svēršanu, veic pārstrādes uzņēmums žāvētās rupjās lopbarības izvešanas brīdī no uzņēmuma.

Tomēr, ja žāvētā rupjā lopbarība pārstrādes uzņēmumā tiek sajaukta, paraugu ņemšanu un svēršanu izdara pirms sajaukšanas operācijām.

Gadījumā, ja sajaukšana tiek izdarīta pirms žāvēšanas vai tās laikā, paraugu ņem pēc žāvēšanas; tam jāpievieno īss apraksts, kas norāda, ka tiek runāts par maisījumu, un kas precizē piedevas īpatnības, tās nosaukumu, tās saturu visā slāpekli saturošajā vielā salīdzinājumā ar sausu vielu un tās pievienošanas procentu gala produktā.

2.   Kompetentā varas iestāde var pieprasīt, lai katrs pārstrādes uzņēmums vismaz divas darba dienas iepriekš tai paziņotu par žāvētās rupjās lopbarības vai maisījuma izvešanu, precizējot datumus un daudzumu, kas tai ļautu veikt jebkuru nepieciešamo kontroli.

Kompetenta varas iestāde regulāri uzsāk paraugu ņemšanu un svēršanu vismaz 5 % no uzņēmuma izvestās žāvētās rupjās lopbarības un vismaz 5 % no jauktās žāvētās rupjās lopbarības katra tirdzniecības gada laikā.

3.   3. pantā noteiktā mitruma un kopējo neapstrādāto proteīnu satura noteikšana tiek veikta, ņemot paraugus, lielākais, no 110 tonnām katras no pārstrādes uzņēmuma izvestās vai uzņēmumā sajauktās žāvētās rupjās lopbarības partijas, atbilstoši metodei, kuru nosaka Komisijas Direktīvas 76/371/EEK (6), 71/393/EEK (7) un 72/199/EEK (8).

Vairāku partiju izlaides vai sajaukšanas gadījumā, kuru kvalitāte ir vienāda attiecībā uz sastāvu pa veidiem, mitruma procentu un proteīnu saturu un kuru kopējais svars ir mazāks vai vienāds ar 110 tonnām, vienu paraugu ņem no katras partijas. Tomēr analīze tiek veikta, izmantojot šiem paraugiem raksturīgu maisījumu.

11. pants

Lopbarības svēršana un dehidratizējamās lopbarības mitruma procenta noteikšana

1.   Sistemātiski sverot, pārstrādes uzņēmumi nosaka precīzus dehidratizējamās lopbarības un saulē žāvētas lopbarības daudzumus, kuri tiem piegādāti pārstrādei.

2.   Sistemātiska svēršana nav obligāta, ja attiecīgā uzņēmuma produkcija viena gada laikā nepārsniedz 1 000 tonnas un, ja šis uzņēmums, atbilstoši dalībvalsts kompetentās varas iestādes prasībām, pierāda, ka tam nav iespējams izmantot sabiedrisko svaru sistēmu, kas atrodas piecu kilometru rādiusā. Šajā gadījumā piegādāto daudzumu var noteikt, pielietojot jebkuru citu metodi, kuru iepriekš atzinusi iepriekšminētā kompetentā varas iestāde.

3.   Dehidratizējamās lopbarības daudzumu vidējo mitruma procentu nosaka pārstrādes uzņēmums, salīdzinot realizēto daudzumu ar iegūtās žāvētās rupjās lopbarības daudzumu.

4.   Pirms katra kvartāla pirmā mēneša beigām pārstrādes uzņēmumi paziņo kompetentai varas iestādei 3. punktā vizēto vidējo mitruma procentu, kas noteikts to pārstrādātai dehidratizējamai lopbarībai iepriekšējā kvartāla laikā.

12. pants

Pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaite

1.   Regulas (EK) Nr. 1786/2003 10. panta a) punktā noteiktā pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaite sagatavota saistībā ar finanšu uzskaiti, un tā ļauj kontrolēt katras dienas:

a)

dehidratizēšanai un/vai sasmalcināšanai ievesto produktu daudzumus, katrai saņemtai partijai norādot:

ievešanas datumu,

daudzumu,

dehidratizēšanai paredzētās lopbarības un, vajadzības gadījumā, saulē žāvētas lopbarības veidu vai veidus, kas vizēti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 pirmajā pantā,

dehidratizēšanai paredzētai lopbarībai noteikto mitruma procentu,

līguma un/vai piegādes deklarācijas atsauces, kas noteiktas šīs regulas 14. vai 15. pantā;

b)

saražoto daudzumu, kā arī visu ražošanā izmantoto piedevu iespējamo daudzumu;

c)

izvesto daudzumu, katrai partijai norādot izvešanas datumu, noteikto mitruma procentu un proteīnu saturu;

d)

žāvētās rupjās lopbarības daudzumu, kam pārstrādes uzņēmums jau izmantojis palīdzību, un kas atkārtoti izvesti vai ievesti uzņēmuma teritorijā;

e)

žāvētās rupjās lopbarības krājumus katra tirdzniecības gada beigās;

f)

produktus, kurus uzņēmums sajaucis vai pievienojis žāvētajai rupjajai lopbarībai un/vai sasmalcinājis, precizējot to īpašības, nosaukumu, saturu visā slāpekli saturošajā vielā salīdzinājumā ar sausu vielu, kā arī to pievienošanas procentu gala produktā.

2.   Pārstrādes uzņēmumi veic materiālo vērtību uzskaiti atsevišķi dehidratizētai lopbarībai, saulē kaltētai lopbarībai, proteīnu koncentrātiem un dehidratizētiem produktiem.

3.   Gadījumā, ja uzņēmums dehidratizē vai arī apstrādā no žāvētās rupjās lopbarības atšķirīgus produktus, šīm atšķirīgajām dehidratizācijas vai apstrādes darbībām uzņēmums veic atsevišķu materiālo vērtību uzskaiti.

13. pants

Materiālo vērtību uzskaites dokumentāri pierādījumi

1.   Pēc kompetentas varas iestādes pieprasījuma pārstrādes uzņēmumi nodod tās rīcībā šādus dokumentārus pierādījumus:

a)

dokumentus, kas ļauj noteikt uzņēmuma ražošanas jaudu;

b)

norādi par uzņēmuma degvielas krājumiem ražošanas sākumā un beigās;

c)

degvielas pirkšanas rēķinus un elektriskās enerģijas patēriņa rēķinus ražošanas perioda laikā;

d)

žāvējamo iekārtu un saulē žāvētas lopbarības gadījumā – sasmalcināšanas iekārtu darbības laiku stundās;

e)

elektriskās enerģijas patēriņa pilnu bilanci atbilstoši I pielikumam;

f)

līgumus un/vai piegādes deklarācijas.

2.   Pārdodot savu produkciju, pārstrādes uzņēmumi, bez 1. punktā vizētajiem dokumentiem, nodod kompetentas varas iestādes rīcībā žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības iepirkšanas rēķinus, kā arī žāvētās rupjās lopbarības pārdošanas rēķinus, konkrēti norādot pārdotā produkta daudzumu un sastāvu, kā arī pircēja vārdu un adresi.

Pārstrādājot savu kompanjonu produkciju un piegādājot tiem žāvēto rupjo lopbarību, pārstrādes uzņēmumi, bez 1. punktā vizētajiem dokumentiem, nodod kompetentas varas iestādes rīcībā izvešanas kuponus vai jebkuru citu grāmatvedības uzskaites dokumentu, kuru atzinusi kompetenta varas iestāde, konkrēti norādot piegādātā produkta daudzumu un sastāvu, kā arī saņēmēju vārdus.

Uzņēmumi, kuri žāvēt rupjo lopbarību pārstrādā par lauksaimnieku līdzekļiem un piegādā viņiem šo produkciju, bez 1. punktā vizētajiem dokumentiem, nodod kompetentas varas iestādes rīcībā ražošanas izdevumu rēķinus, konkrēti norādot saražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzumu un sastāvu, kā arī lauksaimnieka vārdu.

3. NODAĻA

LĪGUMI UN PIEGĀDES DEKLARĀCIJAS

14. pants

Līgumi

1.   Katrs līgums, kas vizēts Regulas (EK) Nr. 1786/2003 10. panta c) punkta i) un iii) apakšpunktā, bez jau minētās regulas 12. pantā noteiktajiem norādījumiem, konkrēti satur:

a)

līgumslēdzēju pušu uzvārdus, vārdus un adreses;

b)

līguma noslēgšanas datumu;

c)

attiecīga tirdzniecības gada norādi;

d)

pārstrādājamās lopbarības veidu vai veidus, kā arī tās prognozējamo daudzumu;

e)

lauksaimniecības platības vai platību identifikāciju, kurās pārstrādājamā lopbarība kultivēta, ar atsauci uz vienreizēja atbalsta pieprasījumu, kurā šīs platības deklarētas, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1. punktam, un gadījumā, ja līgums noslēgts vai piegādes deklarācija realizēta pirms vienreizēja atbalsta pieprasījuma iesniegšanas – apņemšanos iepriekšminētās platības deklarēt vienreizēja atbalsta pieprasījumā.

2.   Kad pārstrādes uzņēmums Regulas (EK) Nr. 1786/2003 12. panta 2. punktā noteiktajā kārtībā realizē pārstrādes līgumu, kas noslēgts ar neatkarīgu lauksaimniecības ražotāju vai vienu vai vairākiem šī uzņēmuma kompanjoniem, šajā līgumā bez tam norāda:

a)

piegādājamo gala produktu;

b)

izdevumus, kas jāsedz ražotājam.

15. pants

Piegādes deklarācijas

1.   Gadījumā, ja uzņēmums pārstrādā pats savu produkciju, vai apvienības gadījumā, kura pārstrādā savu kompanjonu produkciju, tiek sastādīta piegādes deklarācija, kas satur:

a)

piegādes termiņu vai, vajadzības gadījumā, orientējošu termiņu, ja piegāde notiek pēc piegādes deklarācijas iesniegšanas dienas kompetentai varas iestādei;

b)

saņemtos vai saņemamos lopbarības daudzumus;

c)

pārstrādājamās lopbarības veidu vai veidus;

d)

vajadzības gadījumā, apvienības locekļa, kurš piegādā lopbarību, vārdu un adresi;

e)

lauksaimniecības platības vai platību identifikāciju, kurās pārstrādājamā lopbarība kultivēta, ar atsauci uz vienreizēja atbalsta pieprasījumu, kurā šīs platības, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1. punktam, deklarētas, un gadījumā, ja līgums noslēgts vai piegādes deklarācija realizēta pirms vienreizēja atbalsta pieprasījuma iesniegšanas, apņemšanos iepriekšminētās platības deklarēt vienreizēja atbalsta pieprasījumā.

2.   Gadījumā, ja uzņēmumu apgādājis licencēts pircējs, noteikta piegādes deklarācija, kas satur:

a)

licencētā pircēja identifikāciju;

b)

piegādes termiņu vai, vajadzības gadījumā, orientējošu termiņu, ja piegāde notiek pēc piegādes deklarācijas iesniegšanas dienas kompetentai varas iestādei;

c)

saņemto vai saņemamo lopbarības daudzumu, kas sadalīts saskaņā ar noslēgtiem līgumiem starp pircējiem un ražotājiem, norādot iepriekšminēto līgumu atsauces;

d)

pārstrādājamās lopbarības veidu vai veidus;

e)

lauksaimniecības platības vai platību identifikāciju, kurās pārstrādājamā lopbarība kultivēta, ar atsauci uz vienreizēja atbalsta pieprasījumu, kurā šīs platības, atbilstoši Regulas (EK) Nr. 796/2004 14. panta 1. punktam, deklarētas, un gadījumā, ja līgums noslēgts, vai piegādes deklarācija realizēta pirms vienreizēja atbalsta pieprasījuma iesniegšanas, apņemšanos iepriekšminētās platības deklarēt vienreizēja atbalsta pieprasījumā.

16. pants

Līguma vai deklarācijas termiņš

Līgumi, kā arī piegādes deklarācijas, kas noteiktas 14. un 15. pantā, tiek sastādītas rakstiski vismaz divas darba dienas pirms piegādes dienas.

Tomēr dalībvalstis var noteikt termiņu no divām līdz astoņām darba dienām pirms piegādes dienas.

17. pants

Ziņojumi

Pārstrādes uzņēmumi un žāvējamās un/vai samaļamās lopbarības pircēji, vēlākais, katra mēneša 15. datumā iesniedz kompetentai varas iestādei iepriekšējā mēnesī noslēgtos līgumus un piegādes deklarāciju kopsavilkumu, kuras sastādītas iepriekšējā mēnesī.

Kopsavilkums konkrēti satur:

a)

pārstrādes uzņēmuma līgumslēdzēja vai licencētā pircēja identitāti, vai deklarētāja identitāti uzņēmuma gadījumā, kas pārstrādā pats savu produkciju, vai arī apvienības gadījumā, kura pārstrādā savu kompanjonu produkciju;

b)

līguma vai piegādes deklarācijas datumu;

c)

lauksaimniecības platību identifikācijas atsauces;

d)

attiecīgās vienreizēja atbalsta pieprasījuma atsauces.

Kompetentā varas iestāde var pieprasīt saraksta nosūtīšanu elektroniski.

4. NODAĻA

ATBALSTA PIEPRASĪJUMI UN ATBALSTA MAKSĀŠANA

18. pants

Atbalsta pieprasījumu iesniegšanas termiņš

1.   Lai izmantotu Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteikto palīdzību, pārstrādes uzņēmums iesniedz atbalsta pieprasījumu par iepriekšminētā uzņēmuma izlaidi, kura notiek noteiktā mēneša laikā, ne vēlāk kā četrdesmit piecas kalendārās dienas pēc šī mēneša beigām.

2.   Izņemot nepārvarama spēka (force majeure) vai ārkārtēju apstākļu gadījumus:

a)

pieprasījuma iesniegšana pēc 1. punktā vizētā termiņa beigšanās izraisa to summu samazināšanu 1 % apmērā par katru darbadienu, uz kuru uzņēmumam būtu tiesības, ja pieprasījums tiktu iesniegts paredzētajos termiņos;

b)

ja kavējums pārsniedz 25 kalendārās dienas, pieprasījums tiek uzskatīts par nepieņemamu.

3.   Nevienu atbalsta pieprasījumu tirdzniecības gada ietvaros nevar iesniegt pēc 15. aprīļa, kurš seko iepriekšminētā tirdzniecības gada beigām, izņemot nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu gadījumus.

19. pants

Pieprasījumu saturs

1.   Atbalsta pieprasījums satur:

a)

prasītāja uzvārdu, vārdu, adresi un parakstu;

b)

pa partijām sadalītu daudzumu, kam atbalsts pieprasīts;

c)

datumu, kurā katra partija izvesta no uzņēmuma teritorijas;

d)

norādi par to, ka saskaņā ar 10. panta 3. punktu, paraugi ņemti no katras partijas, izvešanas brīdī no pārstrādes uzņēmuma vai saražotās žāvētās rupjās lopbarības sajaukšanas brīdī uzņēmumā, kā arī jebkuru informāciju, kas nepieciešama šo paraugu identificēšanai;

e)

norādi par visām katras partijas iespējamām piedevām, precizējot to raksturu, nosaukumu un saturu visā slāpekli saturošajā vielā, salīdzinājumā ar sausu vielu, kā arī to pievienojuma procentu gala produktā;

f)

maisījuma gadījumā – katrai partijai norādi par neapstrādāto proteīnu saturu uzņēmuma žāvētajā lopbarībā pēc visas slāpekli saturošās vielas satura, kas radies no piedevām, atskaitīšanas.

2.   Pārstrādes uzņēmumam piešķiramais atbalsts attiecas tikai uz tajā žāvēto un/vai sasmalcināto lopbarību pēc visu piedevu svara atskaitīšanas.

20. pants

Avansi

1.   Avansa izmantošanai, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 7. panta 1. punktu, prasītājs atbalsta pieprasījumam pievieno atestātu, kas apliecina iepriekš norādītā punktā noteiktās garantijas piešķiršanu.

2.   Lai pārbaudītu tiesības uz palīdzību, dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus deviņdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no pieprasījuma iesniegšanas dienas.

21. pants

Atbalsta galējā summa

1.   Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 18. panta 2. punktā vizēto procedūru, Komisija nosaka atbalsta galējo summu, kas vizēta iepriekšminētās regulas 4. panta 2. punktā. Šī summa aprēķināta, pamatojoties uz dalībvalstu veiktajiem ziņojumiem, saskaņā ar šīs regulas 33. panta 1. punkta otro daļu.

2.   Gadījumā, ja, atsaucoties uz turpmākām pārbaudēm, saskaņā ar 33. panta 1. punkta otro daļu, viena vai vairākas dalībvalstis iesniegs/sagatavos pienācīgi pamatotu otro ziņojumu, kas pirmo koriģē uz augšu, šo otro ziņojumu varēs ņemt vērā tikai tad, ja atbalsta galējā summa, kas aprēķināta, pamatojoties uz pirmo ziņojumu, netiek piešķirta. Žāvētās lopbarības daudzumi, kas šī iemesla dēļ nav ņemti vērā, šajā gadījumā tiks piešķirti nākošajam gadam.

3.   Regulas (EK) Nr. 1786/2003 7. panta 3. punktā noteiktais atlikums vajadzības gadījumā tiek izmaksāts sešdesmit kalendāro dienu laikā, sākot no dienas, kurā Komisija publicē attiecīgajam tirdzniecības gadam paredzēto galīgo atbalsta summu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

22. pants

Maiņas kurss

Maiņas kursa, kas piemērojams Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktajam atbalstam, noteicošā diena ir tā mēneša pirmā diena, kurā notiek noteiktās žāvētās rupjās lopbarības partijas izvešana no licencētā pārstrādes uzņēmuma teritorijas.

5. NODAĻA

KONTROLES

23. pants

Kontroļu vispārīgie principi

1.   Administratīvās kontroles un kontroles uz vietas, kuras nosaka šī regula, tiek veiktas tā, lai nodrošinātu atbalsta piešķiršanas noteikumu ievērošanas efektīvu kontroli.

2.   Attiecīgie atbalsta pieprasījumi tiek atteikti, ja pārstrādes uzņēmums traucē kontroles uz vietas veikšanu.

24. pants

Administratīvās kontroles

1.   Administratīvo kontroļu mērķis ir atklāt nelikumības, jo īpaši ar jaukto kontroļu palīdzību.

Kompetentas varas institūcijas uzsāk jauktajās kontroles lauksaimniecības platībām, kuras deklarētas vienreizēja atbalsta pieprasījumā, līgumos un/vai piegādes deklarācijās, un bāzes platību jauktajām kontrolēm, kuras figurē lauksaimniecības platību identifikācijas sistēmā, lai pārbaudītu atbalsta izmantošanas pieļaujamību platībām un lai novērstu jebkuras nelikumīga atbalsta piešķiršanu.

2.   Ziņojumam par jaukto kontroļu atklātajām nelikumībām seko jebkura cita piemērota administratīva procedūra un, vajadzības gadījumā – kontrole uz vietas.

25. pants

Kontroles uz vietas

1.   Kontroles uz vietas tiek veiktas negaidot. Iepriekšēju brīdinājumu, kas stingri ierobežots minimāli nepieciešamajā laikā, tomēr var izdarīt ar nosacījumu, ka tas nekaitē kontroles mērķim. Šis iepriekšējais brīdinājums, izņemot pienācīgi pamatotus gadījumus, nepārsniedz 48 stundas.

2.   Vajadzības gadījumā šajā regulā noteiktās kontroles uz vietas tiek veiktas kopīgi ar citām kontrolēm, kuras nosaka Kopienas likumdošana.

3.   Gadījumā, ja kontroles uz vietas kādā reģionā vai kādā pārstrādes uzņēmumā atklāj ievērojamas nelikumības, kompetentā varas iestāde attiecīgajos uzņēmumos palielina kontroļu uz vietas skaitu, biežumu un apmērus pašreizējā un nākošajā gadā.

4.   Dalībvalstis nosaka kontroles paraugu izvēles kritērijus. Ja parauga kontrole atklāj nelikumības, parauga apjoms un bāze tiek paplašināta.

26. pants

Pārstrādes uzņēmumu kontroles uz vietas

1.   Vismaz vienu reizi gada laikā kompetentas varas institūcijas veic 12. pantā vizētās visu pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaites pārbaudes, un jo īpaši pārbaudes saiknei starp materiālo vērtību uzskaiti un finanšu uzskaiti.

2.   Pārstrādes uzņēmumu materiālo vērtību uzskaites dokumentāros pierādījumus kompetentas varas institūcijas pārbauda aptaujas ceļā.

Tomēr uzņēmumu gadījumā, kuri licencēti no jauna, pārbaude attiecas uz visiem pieprasījumiem, kuri iesniegti pirmajā darbības gadā.

27. pants

Citu dīleru kontroles uz vietas

1.   Kompetentas varas institūcijas regulāri veic izejvielu piegādātāju, kā arī operatoru, kuriem žāvētā rupjā lopbarība piegādāta, papildu kontroles.

Šīs kontroles attiecas uz:

a)

vismaz 5 % no partijām, kuras bijuša atbalsta pieprasījuma objekts, lai pārbaudītu izcelsmes izsekošanas iespēju līdz gala adresātam;

b)

vismaz 5 % no līgumiem un piegādes deklarācijām, lai pārbaudītu platību, no kuras pārstrādes uzņēmumiem piegādāta produkcija.

2.   Kontrolēm uz vietas pakļautos dīlerus kompetentā varas iestāde izvēlas, pamatojoties uz risku analīzi, ņemot vērā:

a)

atbalsta summu;

b)

atbalsta evolūciju salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu;

c)

iepriekšējos gados veikto kontroļu rezultātus;

d)

citus dalībvalstu noteiktos parametrus.

Kompetentā varas iestāde katru gadu veic iepriekšējos gados izmantoto risku analīzes parametru efektivitātes novērtēšanu.

3.   Kompetentā varas iestāde sistemātiski izmanto iemeslus, kuri noveduši pie uz vietas kontrolējama lauksaimnieka izvēles. Inspektors, kas atbild par kontroles uz vietas veikšanu, pirms kontroles sākuma par to tiek pienācīgi informēts.

28. pants

Kontroles atskaite

1.   Katra kontrole uz vietas ir kontroles atskaites objekts, kas precīzi atspoguļo dažādus kontroles aspektus.

2.   Kontrolējamam subjektam ir dota iespēja parakstīt atskaiti un tai pievienot piezīmes. Viņš saņem vienu kontroles atskaites kopiju.

6. NODAĻA

SAMAZINĀJUMI UN ATCELŠANAS

29. pants

Samazinājumi un atcelšanas, kas piemērojamas pārstrādes uzņēmumu pārdeklarēšanas gadījumā

Ja vienā vai vairākos atbalsta pieprasījumos norādītais žāvētās rupjās lopbarības daudzums ir lielāks par pieļaujamo, saskaņā ar 3. pantu tiek piemēroti šādi noteikumi:

a)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu nepārsniedz 20 % no pieļaujamā daudzuma, atbalsta summu aprēķina, pamatojoties uz pieļaujamo daudzumu, kas samazināts par divkāršu konstatēto starpību;

b)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu pārsniedz 20 % no pieļaujamā daudzuma, atbalsta pieprasījums tiek noraidīts;

c)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu nepārsniedz 20 % no pieļaujamā daudzuma, bet ir turpinājums līdzīgam pirmajam konstatējumam tās paša gada laikā, atbalsta pieprasījums tiek noraidīts;

d)

ja konstatētā starpība uz vienu atbalsta pieprasījumu pārsniedz 50 % no pieļaujamā daudzuma vai, ja tā paša tirdzniecības gada laikā vēlreiz konstatēta starpība, kas lielāka par 20 % un mazāka par 50 %, atbalsts šī gada laikā netiek piešķirts vispār.

Atgriežamā summa tiek atskaitīta no veicamajiem maksājumiem atbalsta ietvaros, uz kuru uzņēmums var pretendēt, pamatojoties uz atbalsta pieprasījumiem, kurus tas iesniedz gada laikā, kas seko tai, kurā noticis konstatējums.

Ja konstatē, ka pirmajā daļā vizētās nelikumības pārstrādes uzņēmums pieļāvis ar nodomu, saņēmējam tiek liegts atbalsts pašreizējam un nākošajam gadam.

30. pants

Samazinājumi un atcelšanas, kas piemērojamas pārstrādes uzņēmumu un licencēto pircēju dažu nolīguma noteikumu neievērošanas gadījumā

Ja konstatē, ka materiālo vērtību uzskaite neatbilst 12. pantā vizētajiem noteikumiem, vai, ka saikni starp materiālo vērtību uzskaiti, finanšu uzskaiti un dokumentāriem pierādījumiem nav iespējams noteikt, nekaitējot 29. pantā vizētajiem samazinājumiem un atcelšanām, pārstrādes uzņēmumam tiek noteikts samazinājums starp 10 % un 30 % no pašreizējam gadam pieprasītā atbalsta, atkarībā no aplūkojamo iztrūkumu lieluma.

Ja šīs pašas nelikumības tiek atkal konstatētas divu gadu laikā, kuri seko pirmajam konstatējumam, kompetentā varas iestāde anulē pārstrādes uzņēmuma licenci minimāli uz vienu kampaņu un maksimāli – uz trim kampaņām.

7. NODAĻA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

31. pants

Nepārvarams spēks un ārkārtēji apstākļi

Nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu gadījumi un pierādījumi par tiem, kas sniegti atbilstoši kompetentas varas iestādes prasībām, tiek paziņoti rakstiski desmit darbadienu laikā, sākot ar dienu, kad pārstrādes uzņēmuma pārstāvis ir gatavs to darīt.

32. pants

Papildu pasākumi un dalībvalstu savstarpējā palīdzība

1.   Dalībvalstis veic jebkuru papildu pasākumu, kas nepieciešams sekmīgai žāvētās rupjās lopbarības nozares tirgu vispārējai organizācijai un savstarpējās palīdzības sniegšanai, lai veiktu šajā regulā noteiktās kontroles. Tādējādi, ja šī regula nav noteikusi būtiskus samazinājumus vai atcelšanas, dalībvalstis var piemērot nacionālas sankcijas pret pārstrādes uzņēmumiem vai tādiem citiem tirdzniecības tīkla operatoriem, kā lauksaimniekiem vai pircējiem, kuri iejaucas atbalsta piešķiršanas procedūrā, lai garantētu atbalsta piešķiršanas noteikumu izpildi.

2.   Dalībvalstis sniedz savstarpēju palīdzību, lai nodrošinātu kontroļu efektivitāti un ļautu pārbaudīt iesniegto dokumentu autentiskumu un/vai grozīto datu precizitāti.

33. pants

Dalībvalstu ziņojumi Komisijai

1.   Dalībvalstis katra kvartāla sākumā Komisijai paziņo žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, kuriem Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā noteiktie atbalsta pieprasījumi iesniegti iepriekšējā kvartālā, kas sadalīti pa daudzumiem, kuri mēneša laikā izvesti no pārstrādes uzņēmuma.

Vēlākais – katra gada 31. maijā dalībvalstis Komisijai paziņo žāvētās rupjās lopbarības daudzumus, kuriem tiesības uz atbalstu atzītas iepriekšējā tirdzniecības gada laikā.

Pirmā un otrā daļā vizēto datu paziņošana tiek sadalīta atbilstoši 2. panta 1) punktā vizētajām kategorijām. Komisija šos datus izmanto, lai konstatētu, vai maksimāli garantētais daudzums ticis ievērots.

2.   Dalībvalstis Komisijai paziņo:

a)

vēlākais – katra gada 30. aprīlī – aptuveni novērtētos žāvētās rupjās lopbarības daudzumus pārstrādes uzņēmuma noliktavā uz iepriekš norādītā gada 31. martu;

b)

vēlākais – 2005. gada 30. aprīlī – žāvētās rupjās lopbarības daudzumus pārstrādes uzņēmuma noliktavā uz 2005. gada 31. martu un kas izmanto 34. panta rīkojumus;

c)

vēlākais – katra gada 31. maijā – jauno licenču, anulēto licenču un pagaidu licenču skaitu iepriekšējam tirdzniecības gadam;

d)

vēlākais – katra gada 31. maijā – statistikas datus, kas attiecas uz kontrolēm, kuras veiktas 23. līdz 28. panta ietvaros, un samazinājumiem, un atcelšanām, kas, saskaņā ar III pielikumu, piemērotas iepriekšējam tirdzniecības gadam 29., 30. un 31. panta ietvaros;

e)

vēlākais – katra gada 31. maijā – dehidratizētās lopbarības ražošanai izmantotās enerģijas patēriņa bilanci atbilstoši I pielikumam, kā arī pākšaugu un pārējās zaļās lopbarības ražošanai izmantoto platību evolūciju iepriekšējam tirdzniecības gadam atbilstoši II pielikumam;

f)

katra kvartāla beigām sekojošā mēneša laikā – vidējos mitruma procentus, kuri dehidratizētai lopbarībai konstatēti iepriekšējā kvartālā un kurus pārstrādes uzņēmumi paziņojuši atbilstoši 11. panta 4. punktam;

g)

vēlākais – 2005. gada 1. maijā – veiktos pasākumus Regulas (EK) Nr. 1786/2003, kā arī šīs regulas, īstenošanai, un sevišķi – šīs regulas 30. pantā noteikto nacionālo sankciju pasākumu īstenošanai.

8. NODAĻA

PAGAIDU UN GALA NOTEIKUMI

34. pants

Uzkrājumi uz 2005. gada 31. martu

1.   Žāvētā rupjā lopbarība, kas saražota 2004./2005. tirdzniecības gada laikā un nav izvesta no pārstrādes uzņēmuma vai kādas no šīs regulas 3. panta a) punktā vizētajām uzglabāšanas vietām pirms 2005. gada 31. marta, var izmantot Regulas (EK) Nr. 603/95 3. pantā noteikto atbalstu 2005./2006. tirdzniecības gada laikā, ar noteikumu, ka tā:

a)

ievēro šīs regulas 3. panta noteikumus;

b)

tiek ražota no pārstrādes uzņēmuma kompetentas varas iestādes kontrolē, ievērojot šīs regulas 10. un 11. pantā paredzētos noteikumus;

c)

uzskaitīta attiecīgajām dalībvalstīm piešķirto nacionālo garantiju daudzumu ietvaros 2004./2005. tirdzniecības gadam;

d)

deklarēta un sertificēta 2004/2005 tirdzniecības gada laikā.

2.   Attiecīgo dalībvalstu kompetentās varas institūcijas akceptē jebkuru nepieciešamās kontroles apjomu, lai garantētu 1. punkta noteikumu ievērošanu.

35. pants

Fakultatīvs pārejas laiks

Dalībvalstis, kuras saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. pantu, piemēro fakultatīvu pārejas laiku, izmaksā pārstrādes uzņēmumiem pārskaitīšanai ražotājiem Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā vizēto atbalstu, pamatojoties uz atbalstam noteiktajiem daudzumiem, kuri noteikti Regulas (EK) Nr. 1786/2003 4. pantā un maksimālās vērtības (griestu) robežās, kas vizēta Regulas (EK) Nr. 1782/2003 VII pielikuma d) punktā.

Ja pārstrādes uzņēmumu ar lopbarību apgādā cita dalībvalsts, Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā vizētais atbalsts tiks izmaksāts pārstrādes uzņēmumiem pārskaitīšanai ražotājiem tikai tad, ja tas atrodas dalībvalstī, kura piemēro fakultatīvu pārejas laiku.

Šī atbalsta summa un Regulā (EK) Nr. 1786/2003 noteiktā summa nevar pārsniegt maksimālo atbalstu, kas nozarei noteikts Regulā (EK) Nr. 603/95.

Regulas (EK) Nr. 1782/2003 71. panta 2. punkta otrajā daļā noteiktais atbalsts fiksēts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1786/2003 18. panta 2. punktā vizēto procedūru un tiks izmaksāts pārstrādes uzņēmumiem, kuri to piecpadsmit darbadienu laikā pārskaitīs ražotājiem.

36. pants

Noteikums attiecībā uz 2004./2005. gada tirdzniecības gadu

Atceļ Regulu (EK) Nr. 789/95.

Tomēr tās noteikumi, kas piemērojami 2004./2005. tirdzniecības gada laikā spēkā esošās atbalsta shēmas vadīšanai, paliek spēkā līdz iepriekšminētā gada rezultātu gala pārbaudei.

37. pants

Spēkā stāšanās

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tā piemērojama, sākot ar 2005. gada 1. aprīli.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. martā

Komisijas vārdā

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 114. lpp. Grozījumi regulā ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 583/2004 (OV L 91, 30.3.2004., 1. lpp.).

(2)  OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp. Jaunākie grozījumi regulā ir izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 118/2005 (OV L 24, 27.1.2005., 15. lpp.).

(3)  OV L 63, 21.3.1995., 1. lpp.

(4)  OV L 79, 7.4.1995., 5. lpp. Jaunākie grozījumi regulā ir izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1413/2001 (OV L 191, 13.7.2001., 8. lpp.).

(5)  OV L 141, 30.4.2004., 18. lpp.

(6)  OV L 102, 15.4.1976., 1. lpp.

(7)  OV L 279, 20.12.1971., 7. lpp.

(8)  OV L 123, 29.5.1972., 6. lpp.


I pielikums

Dehidratizētās lopbarības ražošanai izmantotās enerģijas patēriņa bilance

Dalībvalsts:

Tirdzniecības gads:


 

Objekts

Mērvienība

Daudzums

a

Dehidratizētās lopbarības ražošana

Dehidratizētās lopbarības tonnas

 

b

Vidējais mitrums ieejā

%

 

c

Vidējais mitrums izejā

%

 

d

Vidējā gaisa temperatūra kaltes ieejā

° Celsija

 

e

Īpatnējais patēriņš

Megadžouli uz vienu dehidratizētās lopbarības kg

 

f

Izmantotās degvielas veids: (gāze, ogles, lignīts, dīzeļdegviela, elektrība, biomasa)

 

 

g

Īpatnējā siltumspēja megadžoulos uz vienu enerģijas vienību

Megadžouli uz vienu enerģijas vienību

 

h

Izlietotās degvielas daudzums:

a)

degvielas tonnās

 

i

b)

megadžoulos

 


II PIELIKUMS

Pākšaugiem un pārējai zaļai lopbarībai paredzēto platību evolūcija

Dalībvalsts:

Tirdzniecības gads:


 

Cronoseurostat kodi

Zaļā lopbarība

Platība 1 000 hektāru

a

2611 + 2670

a = b + c Zaļā lopbarība, kas izaudzēta aramzemē, tajā skaitā:

 

b

2611

b)

Ikgadējā lopbarība (lopbarības kukurūza, pārējā)

 

c

2670

c)

Daudzgadīgā lopbarība (āboliņš, lucerna, pļavas un pagaidu ganības),

 

d

2672

Tajā skaitā: Lucerna

 

e

0002

Kopējā pļavu un pastāvīgo ganību platība

 


III PIELIKUMS

A.   Kontroļu statistika – lauksaimniecībā nodarbinātie, kas pakļauti kontrolēm

A.   

Pārstrādes uzņēmumu licences:

A.1.

Licencēto uzņēmumu skaits attiecīgajā gadā

 

A.2.

Jaunu licenču skaits

 

A.3.

Anulēto licenču skaits,

 

A.4.

no kurām anulētas vismaz uz vienu kampaņu,

 

A.5.

no kurām anulētas uz vienu vai vairākām kampaņām

 

B.   

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības licences

B.1.

Licencēto žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircēju skaits attiecīgajā gadā

 

B.2.

Jaunu licenču skaits

 

B.3.

Anulēto licenču skaits,

 

B.4.

no kurām anulētas vismaz uz vienu gadu,

 

B.5.

no kurām anulētas uz vienu vai vairākiem gadiem

 

C.   

Līgumi

C.1.

Līgumu skaits

 

C.2.

Iesaistīto lauksaimnieku skaits

 

C.3.

Līgumos iesaistīto platību skaits

 

C.4.

Līgumu aptvertā platība (ha)

 

D.   

Piegāžu deklarācijas

D.1.

Piegāžu deklarāciju skaits

 

D.2.

Iesaistīto lauksaimnieku skaits

 

D.3.

Piegāžu deklarācijās iekļauto platību skaits

 

D.4.

Piegāžu deklarāciju aptvertā platība (ha)

 

E.   

Iesniegtie pieprasījumi

E.1.

Iesniegto pieprasījumu skaits

 

E.2.

Iesaistīto preču partiju skaits

 

E.3.

Pārstrādātais daudzums

 

E.4.

Izlaistais daudzums (atbalsta pieprasījumu objekts)

 

B.   Kontroļu statistika – kontroļu skaits un rezultāti

A.

Līgumos un vienreizēja atbalsta pieprasījumos deklarēto platību kontrole

Lauksaimnieku skaits

Līgumu skaits

Platību skaits

Platība

Nepieļaujamie deklarētie daudzumi

Nacionālās sankcijas (32. pants)

A.1.   

Administratīvās kontroles:

A.1.1.

Vienas un tās pašas platības viena vai vairāku prasītāju divkāršas deklarācijas gadījumi

 

 

 

 

 

 

A.1.2.

Neatbilstības gadījumi starp līgumu (vai piegādes deklarāciju) un vienreizēja atbalsta pieprasījumu

 

 

 

 

 

 

A.2.   

Deklarēto platību kontroles uz vietas:

A.2.1.

Kontroļu uz vietas skaits

 

 

 

 

 

 

A.2.2.

Gadījumi bez anomālijām

 

 

 

 

 

 

A.2.3.

Pārdeklarēšanas gadījumi

 

 

 

 

 

 

A.2.4.

Nepilnīgas deklarēšanas gadījumi

 

 

 

 

 

 

A.2.5.

Kultūras tips, kas atšķiras no deklarētā

 

 

 

 

 

 

A.2.6.

Citi pārkāpumi

 

 

 

 

 

 


B.

Žāvējamās un/vai sasmalcināmās lopbarības pircēju kontroles

Pircēju skaits

Līgumu skaits

B.1.

Kontroļu uz vietas skaits

 

 

B.2.

Gadījumi bez anomālijām

 

 

B.3.

Pārkāpumu gadījumi materiālo vērtību uzskaitē

 

 

B.4.

Citi pārkāpumi

 

 


C.

Pārstrādes uzņēmumu kontroles

Uzņēmumu skaits

Pieprasījumu skaits

Partiju skaits

Ražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

Jauktās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

C.1.   

Administratīvās kontroles:

C.1.1.

Novēlotie pieprasījumi ar kavējumiem līdz 25 dienām

 

 

 

 

 

C.1.2.

Novēlotie pieprasījumi, kad kavēšana pārsniedz 25 dienas

 

 

 

 

 

C.1.3.

Iepriekšēja neziņošana par izlaidi

 

 

 

 

 

C.1.4.

Mitruma un/vai proteīna satura kritēriju neievērošana

 

 

 

 

 

C.1.5.

Citi atklātie pārkāpumi

 

 

 

 

 

C.2.   

Pārstrādes uzņēmumu kontroles uz vietas

C.2.1.

Kontroļu uz vietas skaits

 

 

 

 

 

C.2.2.

Ņemto paraugu skaits (10. panta 2. punkts)

 

 

 

 

 

C.2.3.

Izlaides iepriekšēja neziņošana

 

 

 

 

 

C.2.4.

Mitruma un/vai proteīna satura kritēriju neievērošana

 

 

 

 

 

C.2.5.

Pārkāpumi svēršanā

 

 

 

 

 

C.2.6.

Materiālo vērtību uzskaites neatbilstība finanšu uzskaitei

 

 

 

 

 

C.2.7.

Citi pārkāpumi materiālo vērtību uzskaitē

 

 

 

 

 

C.2.8.

Citi atklātie pārkāpumi

 

 

 

 

 

C.3.   

Piemērotās sankcijas (29. pants):

C.3.1.

Starpība, kas mazāka vai vienāda ar 20 % (29. panta a) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.2.

Starpības, kas mazāka vai vienāda ar 20 %, recidīvs (29. panta c) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.3.

Starpība, lielāka par 20 % un mazāka vai vienāda ar 50 % (29. panta b) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.4.

Starpības, lielākas par 20 % un mazākas vai vienādas ar 50 %, recidīvs (29. panta d) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.5.

Starpība lielāka par 50 % (29. panta d) punkts)

 

 

 

 

 

C.3.6.

Apzināts pārkāpums (29. panta 3. punkts)

 

 

 

 

 

C.3.7.

Finanšu sankcijas no 10 % līdz 30 % (30. pants)

 

 

 

 

 


D.

Produktu izcelsmes izsekošanas iespējas kontrole (27. panta 1. punkts)

Partiju skaits

Ražotās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

Jauktās žāvētās rupjās lopbarības daudzums

D.1.

Žāvējamās un sasmalcināmās lopbarības iepirkumu patiesuma kontrole (piegāde un maksājums)

 

 

 

D.2.

Žāvētās rupjās lopbarības izlaides pirmajam starpniekam (“realizācijas uzņēmumi”) patiesuma kontrole (saņemšana un maksāšana)

 

 

 

D.3.

Žāvētās rupjās lopbarības (saņemšana un maksāšana) izlaides gala adresātam patiesuma kontrole

 

 

 


Top