EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0302

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 302/2005 (2005. gada 8. februāris) par Euratom drošības pasākumu piemērošanu - Padomes/Komisijas oficiāls ziņojums

OJ L 54, 28.2.2005, p. 1–71 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 81–151 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 129 - 198
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 129 - 198
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 001 P. 45 - 114

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/302/oj

28.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/1


KOMISIJAS REGULA (Euratom) Nr. 302/2005

(2005. gada 8. februāris)

par Euratom drošības pasākumu piemērošanu

SATURS

Komisijas Regula (Euratom) Nr. 302/2005 par Euratom drošības pasākumu piemērošanu

I nodaļa

Darbības joma un definīcijas

II nodaļa

Tehniskie pamatparametri un īpašie drošības pasākumu noteikumi

III nodaļa

Kodolmateriālu uzskaite

IV nodaļa

Pārvietošana starp valstīm

V nodaļa

Īpašie noteikumi

VI nodaļa

Konkrēti noteikumi, kas piemērojami dalībvalstīs ar kodolieročiem

VII nodaļa

Nobeiguma noteikumi

I PIELIKUMS

APTAUJAS VEIDLAPA DEKLARĀCIJAI PAR IEKĀRTU TEHNISKAJIEM PAMATPARAMETRIEM

I-A

REAKTORI

I-B

KRITISKĀS UN NULLES JAUDAS IEKĀRTAS

I-C

PĀRVEIDOŠANAS, RAŽOŠANAS UN PĀRSTRĀDES IEKĀRTAS

I-D

UZGLABĀŠANAS IEKĀRTAS

I-E

IZOTOPU ATDALĪŠANAS IEKĀRTAS

I-F

IEKĀRTAS, KURĀS IZMANTOTO KODOLMATERIĀLU DAUDZUMS PĀRSNIEDZ VIENU EFEKTĪVO KILOGRAMU

I-G

IEKĀRTAS - KANDIDĀTES DALĪBAI VISAPTVEROŠĀS MATERIĀLU BILANCES ZONĀ - MBA (CAM)

I-H

ATKRITUMU APSTRĀDES VAI ATKRITUMU UZGLABĀŠANAS IEKĀRTAS

I-J

CITAS IEKĀRTAS

II PIELIKUMS

VIETAS VISPĀRĒJS APRAKSTS

III PIELIKUMS

INVENTĀRA IZMAIŅU ZIŅOJUMS (ICR)

IV PIELIKUMS

MATERIĀLU BILANCES ZIŅOJUMS (MBR)

V PIELIKUMS

FAKTISKĀ KODOLMATERIĀLU DAUDZUMA UZSKAITES ZIŅOJUMS (PIL)

VI PIELIKUMS

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR KODOLMATERIĀLU EKSPORTU/NOSŪTĪŠANU

VII PIELIKUMS

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR KODOLMATERIĀLU IMPORTU/SAŅEMŠANU

VIII PIELIKUMS

RŪDAS EKSPORTA/NOSŪTĪŠANAS ZIŅOJUMS

IX PIELIKUMS

LŪGUMS PIEŠĶIRT IEKĀRTAI IZŅĒMUMA STATUSU ATTIECĪBĀ PRET NOTEIKUMIEM, KAS REGLAMENTĒ PAZIŅOJUMU FORMU UN BIEŽUMU

X PIELIKUMS

IKGADĒJAIS ZIŅOJUMS VAI EKSPORTA ZIŅOJUMS PAR KODOLMATERIĀLU IZŅĒMUMA STATUSĀ

XI PIELIKUMS

DARBĪBAS IETVARPROGRAMMA

XII PIELIKUMS

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKU ATKRITUMU PĀRSTRĀDI

XIII PIELIKUMS

IKGADĒJS ZIŅOJUMS PAR KONDICIONĒTU ATKRITUMU EKSPORTU/NOSŪTĪŠANU

XIV PIELIKUMS

IKGADĒJAIS ZIŅOJUMS PAR KONDICIONĒTU ATKRITUMU IMPORTU/SAŅEMŠANU

XV PIELIKUMS

IKGADĒJS ZIŅOJUMS PAR KONDICIONĒTU ATKRITUMU ATRAŠANĀS VIETAS MAIŅU

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 77., 78., 79. un 81. pantu,

ņemot vērā Padomes apstiprinājumu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1976. gada 19. oktobra Regula (Euratom) Nr. 3227/76, kas attiecas uz Euratom drošības kontroles noteikumu piemērošanu (1), definē to prasību raksturu un apmēru, kas minētas Līguma 78. un 79. pantā.

(2)

Ņemot vērā arvien lielāko kodolmateriālu daudzumu, ko ražo, izmanto, pārvadā un pārstrādā Kopienā, šo materiālu tirdzniecības attīstību un secīgu Eiropas Savienības paplašināšanos, ir būtiski svarīgi nodrošināt drošības pasākumu efektivitāti. To prasību raksturs un apmērs, kas minētas Līguma 79. pantā un kas izklāstītas Regulā (Euratom) Nr. 3227/76, tādēļ jāmodernizē, ņemot vērā attīstību, īpaši kodoltehnoloģiju un informācijas tehnoloģiju jomā.

(3)

Beļģija, Dānija, Vācija, Grieķija, Spānija, Īrija, Itālija, Luksemburga, Nīderlande, Austrija, Portugāle, Somija, Zviedrija un Eiropas Atomenerģijas kopiena ir noslēgušas Līgumu 78/164/Euratom  (2) ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru, pildot III panta 1. un 4. punktu Līgumā par kodolieroču neizplatīšanu. Līgums 78/164/Euratom stājās spēkā 1977. gada 21. februārī un to papildināja Papildprotokols 1999/188/Euratom  (3), kas stājās spēkā 2004. gada 30. aprīlī.

(4)

Līgums 78/164/Euratom ietver īpašas saistības, ko uzņēmusies Kopiena attiecībā uz drošības pasākumu piemērošanu jonizējošā starojuma avotiem un īpašiem skaldāmajiem materiāliem to dalībvalstu teritorijās, kurām nav savu kodolieroču un kuras ir Līguma par kodolieroču neizplatīšanu līgumslēdzējas puses.

(5)

Līgumā 78/164/Euratom atrunātās procedūras ir rezultāts plaša diapazona starptautiskām sarunām ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru par Līguma par kodolieroču neizplatīšanu III panta 1. un 4. punkta piemērošanu. Šīs procedūras akceptēja minētās aģentūras valde.

(6)

Kopiena, Apvienotā Karaliste un Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra ir līgumslēdzējas puses Nolīgumam par drošības pasākumu piemērošanu Apvienotajā Karalistē saistībā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu (4). Minētais nolīgums stājās spēkā 1978. gada 14. augustā un to papildināja Papildprotokols, kas stājās spēkā 2004. gada 30. aprīlī.

(7)

Kopiena, Francija un Starptautiskā Atomenerģijas aģentūra ir līgumslēdzējas puses Nolīgumam par drošības pasākumu piemērošanu Francijā (5). Šis nolīgums stājās spēkā 1981. gada 12. septembrī un to papildināja Papildprotokols, kas stājās spēkā 2004. gada 30. aprīlī.

(8)

Francijas un Apvienotās Karalistes teritorijās dažas iekārtas vai to daļas, kā arī atsevišķi materiāli, iespējams, ir iekļaujami ražošanas ciklā aizsardzības vajadzībām. Tādēļ, lai ņemtu vērā šādus apstākļus, jāpiemēro īpašas drošības pasākumu procedūras.

(9)

Eiropas Padome Lisabonas sanāksmē 2000. gada 23. un 24. martā uzsvēra nepieciešamību veicināt modernu informācijas tehnoloģiju un citu telekomunikāciju tīklu, kā arī šo tīklu satura attīstību.

(10)

Papildprotokola 1999/188/Euratom rezultātā dalībvalstīm jāpaziņo noteikta informācija Komisijai, tai skaitā vietu vispārējs apraksts, iepriekšējs paziņojums par atkritumu pārstrādi un ziņojumi par noteiktu kondicionētu atkritumu atrašanās vietas maiņu.

(11)

Pamatnostādnēs, kas pieņemtas šīs regulas piemērošanai, pilnīgi jāievēro Kopienas saistības šajā jomā, jo īpaši saistības, kas izriet no Papildprotokola 1999/188/Euratom un papildprotokoliem Nolīgumam par drošības pasākumu piemērošanu Apvienotajā Karalistē saistībā ar Līgumu par kodolieroču neizplatīšanu un atbilstīgajam nolīgumam attiecībā uz Franciju.

(12)

Noteikumi par drošību, kas pievienoti Komisijas reglamentam (6) ar Komisijas Lēmumu 2001/844/EK, EOTK, Euratom  (7) jāpiemēro attiecībā uz informāciju, zināšanām un dokumentiem, kurus iegūst puses, neskarot Padomes 1958. gada 31. jūlija Regulu Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu (8).

(13)

Skaidrības labad Regula (Euratom) Nr. 3227/76 jāaizstāj ar šo regulu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I NODAĻA

DARBĪBAS JOMA UN DEFINĪCIJAS

1. pants

Darbības joma

Šo regulu piemēro jebkurai personai vai uzņēmumam, kas iekārto vai ekspluatē iekārtu izejmateriālu vai īpašu skaldāmo materiālu ražošanai, atdalīšanai, pārstrādei, uzglabāšanai vai citādai izmantošanai.

To nepiemēro tādu gala produktu turētājiem, kurus izmanto ar kodoldegvielas ciklu nesaistītiem mērķiem, un kas ietver kodolmateriālus, kuri praktiski nav atgūstami izmantošanai kodoldegvielas ciklā.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

(1)

“kodolieroču brīvas dalībvalstis” ir Beļģija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Grieķija, Spānija, Īrija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Slovēnija, Slovākija, Somija un Zviedrija;

(2)

“dalībvalstis, kuru rīcībā ir kodolieroči” ir Francija un Apvienotā Karaliste;

(3)

“trešā valsts” ir jebkura valsts, kas nav Eiropas Atomenerģijas kopienas dalībniece;

(4)

“kodolmateriāli” ir rūdas, izejmateriāli vai īpaši skaldāmie materiāli, kā definēts Līguma 197. pantā;

(5)

“atkritumi” ir kodolmateriāli tādās koncentrācijās vai ķīmiskajās formās, kurās tos uzskata par neatgūstamiem praktisku vai ekonomisku iemeslu dēļ, un ko var apglabāt;

(6)

“saglabājamie atkritumi” ir atkritumi, kas radušies tehnoloģisko procesu vai ekspluatācijas negadījuma rezultātā, kas izmērīti vai novērtēti, pamatojoties uz mērījumiem, un kas ir pārvietoti uz noteiktu atrašanās vietu materiālu bilances zonā, no kurienes tos var atgūt;

(7)

“kondicionēti atkritumi” ir atkritumi, kas izmērīti vai novērtēti, pamatojoties uz mērījumiem, un kas apstrādāti tā (piemēram, stiklā, cementā, betonā vai bitumenā), ka tie nav piemēroti turpmākai izmantošanai kodoldegvielas ciklā;

(8)

“izmeši apkārtējā vidē” ir atkritumi, kas izmērīti vai novērtēti, pamatojoties uz mērījumiem, un kas ir neatgūstami izmesti apkārtējā vidē plānotu izmešu rezultātā;

(9)

(kodolmateriālu) “kategorijas” ir dabīgais urāns; vājinātais urāns, ar urānu-235 vai urānu-233 bagātināts urāns, torijs, plutonijs un jebkuri citi materiāli, kurus Padome pēc Komisijas priekšlikuma ar kvalificētu balsu vairākumu var noteikt;

(10)

“vienība” ir identificējama vienība, piemēram, degvielas kasete vai degvielas stienītis;

(11)

“partija” ir kodolmateriālu partija, kuru uzskaites nolūkā kritiskajā mērījumu punktā uzskata par vienu vienību, un kuras sastāvu un daudzumu nosaka vienots specifikāciju vai mērījumu komplekss. Kodolmateriāli var būt vaļējā formā, vai sastāvēt no vairākām vienībām;

(12)

“partijas dati” ir katras kodolmateriālu kategorijas kopējais svars partijas ietvaros, un, plutonija un urāna gadījumā, arī izotopiskais sastāvs, ja nepieciešams. Ziņojumu sastādīšanai atsevišķu vienību svars partijā jāsummē pirms noapaļošanas līdz tuvākajai decimāldaļai;

(13)

“efektīvais kilograms” ir īpaša mērvienība, ko izmanto drošības pasākumu piemērošanai kodolmateriāliem, un ko iegūst, ņemot:

a)

plutonijam, tā svaru kilogramos;

b)

urānam, kura bagātinājums ir 0,01 (1 %) un vairāk, tā svaru kilogramos, kas reizināts ar tā bagātinājuma kvadrātu;

c)

urānam, kura bagātinājums ir zem 0,01 (1 %), bet virs 0,005 (0,5 %), tā svaru kilogramos, kas reizināts ar 0,0001;

un

d)

vājinātam urānam, kura bagātinājums ir 0,005 (0,5 %) vai mazāk, un torijam, tā svaru kilogramos, kas reizināts ar 0,00005;

(14)

“materiālu bilances zona” ir zona, kas izveidota tā, ka materiālu bilances sastādīšanas nolūkā:

a)

var noteikt kodolmateriālu daudzumu katrā pārvietošanā uz katru materiālu bilances zonu vai ārā no tās;

un

b)

jebkurā laikā, kad nepieciešams, atbilstoši precizētajām procedūrām var noteikt faktisko kodolmateriālu daudzumu katrā materiālu bilances zonā.

(15)

“kritiskais mērījumu punkts” ir vieta, kur kodolmateriāli ir tādā formā, ka ar mērījumu palīdzību var noteikt to plūsmu vai daudzumu, tostarp, tomēr ne tikai, vietās, kur kodolmateriāli tiek ievesti materiālu bilances zonās, tiek izvesti no tām vai tiek uzglabāti tajās;

(16)

“uzskaitītais kodolmateriālu daudzums” materiālu bilances zonā ir algebriska summa, ko iegūst, visnesenāk noteiktajam faktiskajam kodolmateriālu daudzumam šajā materiālu bilances zonā pieskaitot visas kodolmateriālu inventāra izmaiņas, kas notikušas kopš faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas;

(17)

“faktiskais kodolmateriālu daudzums” ir konkrētajā laikā materiālu bilances zonā pieejamo kodolmateriālu izmērīto vai aprēķināto daudzumu summa pa partijām, kas iegūta saskaņā ar paredzētajām procedūrām;

(18)

“neuzskaitītais kodolmateriāls” ir starpība starp faktisko un uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu;

(19)

“nosūtītāja/saņēmēja starpība” ir starpība starp kodolmateriālu daudzumu partijā, kas noteikts atbilstoši mērījumiem saņēmēja materiāla bilances zonā un tā daudzumu atbilstoši uzrādītajam nosūtītāja materiāla bilances zonā;

(20)

“izejas dati” ir dati, kas iegūti mērījumu vai kalibrēšanas laikā, vai tiek izmantoti, lai noteiktu empīriskas sakarības, kas identificē kodolmateriālus un apraksta partijas datus, tajā skaitā: maisījumu svars; pārrēķina koeficienti elementu svara noteikšanai; blīvums; elementu koncentrācija; izotopiskais sastāvs; attiecība starp tilpuma un manometra rādījumiem; un attiecība starp saražotā plutonija un enerģijas daudzumu;

(21)

“vieta” ir teritorija, kuras robežas noteikusi Kopiena un dalībvalsts, un kas ietver vienu vai vairākas iekārtas, ieskaitot slēgtas iekārtas, kā noteikts to tehniskajos pamatparametros, kur:

a)

atkritumu apstrādes vai atkritumu uzglabāšanas iekārtas pašas par sevi nav vieta;

b)

attiecībā uz slēgtajām iekārtām, kur izejmateriāli vai īpaši skaldāmie materiāli parasti lietoti daudzumos, kas mazāki par vienu efektīvo kilogramu, šis termins piemērojams tikai iekārtām ar karstajām kamerām vai tādām, kur veiktas ar pārveidi, bagātināšanu, degvielas ražošanu vai pārstrādi saistītas darbības;

c)

“vieta” ietver arī visas ražotnes, kuras izvietotas kopā ar iekārtām, kas nodrošina tām vai izmanto būtiskus to pakalpojumus, ieskaitot karstās kameras apstarotu materiālu, kas nesatur kodolmateriālus, pārstrādei; atkritumu apstrādes, uzglabāšanas rūpnīcas un apglabāšanas vietas; kā arī attiecīgās valsts noteiktas ēkas, kas saistītas ar Papildprotokola 1999/188/Euratom 1. pielikumā noteiktajām darbībām;

(22)

“vietas pārstāvis” ir jebkura dalībvalsts noteikta persona, uzņēmums vai subjekts, kuru tā izraudzījusies kā atbildīgo par 3. panta 2. punktā minētajām deklarācijām;

(23)

“iekārta” ir reaktors; kritiskā (nulles jaudas) iekārta; pārveidošanas rūpnīca; ražošanas, pārstrādes, izotopu atdalīšanas rūpnīcas; atsevišķa uzglabāšanas iekārta, atkritumu apstrādes vai atkritumu uzglabāšanas iekārta; vai jebkura cita vieta, kur parasti tiek izmantots izejmateriāls vai īpašais skaldāmais materiāls;

(24)

“nojaukta iekārta” ir iekārta, attiecībā uz kuru veikta pārbaude, lai pārliecinātos, ka tai ir izņemtas vai padarītas ekspluatācijai nederīgas tās izmantošanai būtiskas atlikušās struktūras un aprīkojums, nodrošinot, ka tā netiek izmantota, lai uzglabātu, un vairs nevar tikt izmantota, lai apstrādātu, pārstrādātu vai izmantotu izejmateriālus vai īpašos skaldāmos materiālus;

(25)

“slēgta iekārta” ir iekārta, attiecībā uz kuru veikta pārbaude, lai pārliecinātos, ka tās darbība ir apturēta un kodolmateriāli ir izņemti, bet kura nav nojaukta.

II NODAĻA

TEHNISKIE PAMATPARAMETRI UN ĪPAŠIE DROŠĪBAS PASĀKUMU NOTEIKUMI

3. pants

Tehnisko pamatparametru deklarācija

1.   Jebkura persona vai uzņēmums, kas uzstāda vai ekspluatē iekārtu izejmateriālu vai īpašo skaldāmo materiālu ražošanai, atdalīšanai, pārstrādei, uzglabāšanai vai citādai izmantošanai, paziņo Komisijai iekārtas tehniskos pamatparametrus, izmantojot attiecīgo aptaujas veidlapu, kas parādīta I pielikumā.

Šī panta pirmajā daļā kodolmateriālu “izmantošana”, cita starpā, ietver: elektroenerģijas ražošanu reaktoros, pētījumus kritiskajās vai nulles jaudas iekārtās, pārveidi, ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu, izotopu atdalīšanu un rūdas koncentrēšanu, kā arī atkritumu apstrādi vai uzglabāšanu.

Rūdas ieguvei piemēro 24. līdz 25. pantu.

2.   Katra dalībvalsts, kura ir Papildprotokola 1999/188/Euratom līgumslēdzēja puse, izraugās vietas pārstāvi katrai vietai tās teritorijā, kurš iesniedz Komisijai deklarāciju, kas ietver vietas vispārēju aprakstu, izmantojot aptaujas veidlapu, kas parādīta II pielikumā.

Deklarācija jāiesniedz 120 dienu laikā no Papildprotokola 1999/188/Euratom spēkā stāšanās dienas, un precizējumi jāiesniedz līdz katra gada 1. aprīlim.

Deklarācijai jāatbilst Papildprotokola 1999/188/Euratom 2. panta a) apakšpunkta iii) daļas prasībām un tā jāiesniedz atsevišķi no deklarācijas, kas tiek prasīta saskaņā ar šī panta 1. punktu.

3.   Kaut gan vietas pārstāvis atbild par nepieciešamās informācijas savlaicīgu iegūšanu un vietas vispārēja apraksta iesniegšanu Komisijai, personas vai uzņēmumi, kuri uzstāda vai ekspluatē iekārtu, ir atbildīgi par to, lai deklarācija būtu pareiza un saturētu pilnu informācijas apjomu, bet attiecīgā dalībvalsts – par ēkām vietās, kur netiek izmantoti kodolmateriāli. Cik vien iespējams, 1. un 2. punktā paredzētās deklarācijas jāiesniedz elektroniskā formā, ja šādā formā tās glabā persona vai uzņēmums. Ja Komisijai informāciju nosūta gan elektroniski, gan papīra formā, tad papīra formai dodama priekšroka.

4. pants

Termiņi

Deklarācija par jaunu iekārtu tehniskajiem pamatparametriem jāiesniedz Komisijai saskaņā ar 3. panta 1. punktu vismaz 200 dienas pirms pirmā kodolmateriālu sūtījuma saņemšanas termiņa.

Jaunām iekārtām, kuru uzskaitītā vai ikgadējā kodolmateriālu plūsma pārsniedz vienu efektīvo kilogramu, visa atbilstošā informācija, kas saistīta ar īpašnieku, operatoru, lietošanas mērķi, atrašanās vietu, veidu, jaudu un sagaidāmo ekspluatācijā nodošanas dienu jāpaziņo Komisijai vismaz 200 dienas pirms būvniecības uzsākšanas.

Par tehnisko pamatparametru izmaiņām, kurām nav nepieciešams iepriekšējs paziņojums, kā noteikts īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas izklāstīti 6. pantā, jāpaziņo Komisijai 30 dienu laikā pēc pārveidojumu pabeigšanas.

Valstu, kuras iestājas Eiropas Savienībā, teritorijās esošās iekārtas paziņo Komisijai savus tehniskos pamatparametrus 30 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas attiecīgajā valstī, izņemot atkritumu apstrādes un atkritumu uzglabāšanas iekārtas, par kuru tehniskajiem pamatparametriem jāpaziņo 120 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas attiecīgajā valstī.

Izmantojot I pielikumā noteikto aptaujas veidlapu, esošās atkritumu apstrādes vai atkritumu uzglabāšanas iekārtas paziņo Komisijai savu iekārtu tehniskos pamatparametrus 120 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Par citām esošajām iekārtām jebkuru papildinformāciju, kas prasīta aptaujas veidlapā I pielikumā, jāsniedz 120 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

5. pants

Darbības programma

Lai dotu iespēju Komisijai plānot drošības pasākumu darbības, personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, paziņo Komisijai šādu informāciju:

a)

katru gadu, darbības ietvarprogrammu, pamatojoties uz XI pielikumu, norādot jo īpaši provizoriskus faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datumus;

b)

vismaz 40 dienas pirms faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas, šī darba programmu.

Komisijai nekavējoties jāpaziņo par izmaiņām, kas ietekmē darbības ietvarprogrammu un jo sevišķi faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanu.

6. pants

Īpašie drošības pasākumu noteikumi

1.   Pamatojoties uz tehniskajiem pamatparametriem, kas iesniegti atbilstoši 3. panta 1. punktam un 4. pantam, Komisija pieņem īpašus drošības pasākumu noteikumus saistībā ar jautājumiem, kas izklāstīti šī panta 2. punktā. Īpašie drošības pasākumu noteikumi jāizstrādā ar Komisijas lēmumu, kas adresēts attiecīgai personai vai uzņēmumam, ņemot vērā ekspluatācijas un tehnoloģiskos ierobežojumus un detalizēti apspriežoties ar attiecīgo personu vai uzņēmumu un attiecīgo dalībvalsti.

Personai vai uzņēmumam, kam ir adresēts Komisijas lēmums, tas ir jāpaziņo, un šāda paziņojuma kopija jānosūta attiecīgajai dalībvalstij.

Līdz tiek pieņemts Komisijas lēmums par īpašiem drošības pasākumu noteikumiem, attiecīgā persona vai uzņēmums piemēro šīs regulas vispārīgos noteikumus.

2.   Īpašie drošības pasākumu noteikumi ietver šo:

a)

materiālu bilances zonas un kritisko mērījumu punktu izvēli kodolmateriālu plūsmas un krājumu noteikšanai;

b)

tehnisko pamatparametru izmaiņas, par kurām tiek pieprasīts iepriekšējs paziņojums;

c)

procedūras kodolmateriālu uzskaites veikšanai katrā materiālu bilances zonā un ziņojumu sastādīšanai;

d)

faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas biežumu un procedūras uzskaites nolūkos kā drošības pasākumu daļu;

e)

piekļuves ierobežošanas un uzraudzības pasākumus atbilstoši ar attiecīgo personu vai uzņēmumu saskaņotām procedūrām;

f)

procedūras paraugu ņemšanai vienīgi drošības pasākumu nolūkā, ko veic attiecīgā persona vai uzņēmums.

3.   Īpašie drošības pasākumu noteikumi var precizēt arī to turpmāko paziņojumu saturu, kas prasīti saskaņā ar 5. pantu, kā arī nosacījumus, saskaņā ar kuriem kodolmateriālu nosūtīšanai un saņemšanai nepieciešami iepriekšēji paziņojumi.

4.   Komisija atlīdzina attiecīgajai personai vai uzņēmumam izdevumus par tiem speciāliem pakalpojumiem, kas ir paredzēti īpašajos drošības pasākumu noteikumos, vai kas ir sniegti pēc Komisijas vai tās inspektoru speciāla pieprasījuma, pamatojoties uz saskaņotu aprēķinu. Atlīdzības apjomu un kārtību iesaistītajām pusēm jānosaka kopīgi un tie periodiski jāpārskata.

III NODAĻA

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE

7. pants

Uzskaites sistēma

Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, uztur kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēmu. Šī sistēma ietver uzskaites un ekspluatācijas reģistrāciju ierakstos un jo īpaši informāciju par kodolmateriālu daudzumu, kategoriju, formu un sastāvu, saskaņā ar 18. pantu; informāciju par to faktisko atrašanās vietu un īpašajām drošības pasākumu saistībām, kā paredzēts 17. pantā, kopā ar sīkām ziņām par saņēmēju vai nosūtītāju, ja kodolmateriāli tiek pārvietoti.

Mērījumu sistēma, uz kuru balstīti šie ieraksti, atbilst jaunākajiem starptautiskajiem standartiem, vai tās kvalitātei jābūt līdzvērtīgai minētajiem standartiem. Pamatojoties uz šiem ierakstiem, kas jāsaglabā vismaz uz piecu gadu laika posmu, ir jābūt iespējamam sastādīt un pamatot deklarācijas, ko iesniedz Komisijai. Uzskaites un ekspluatācijas ieraksti jāuzrāda Komisijas inspektoriem elektroniskā formā, ja tie tiek glabāti iekārtā šādā formā. Tuvākas ziņas var tikt precizētas īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, katrai iekārtai.

8. pants

Ekspluatācijas ieraksti

Attiecībā uz katru materiālu bilances zonu ekspluatācijas ierakstos ietilpst, attiecīgā gadījumā:

a)

ekspluatācijas dati, ko izmanto, lai noteiktu kodolmateriālu daudzuma un sastāva izmaiņas;

b)

pēc iespējas aktualizēts inventāra vienību saraksts un to izvietojums;

c)

dati, ieskaitot gadījuma un sistemātisko kļūdu aprēķinus, kas iegūti no tvertņu un instrumentu kalibrēšanas, kā arī no paraugu ņemšanas un analīzes;

d)

to kvalitātes kontroles pasākumu rezultātā iegūtie dati, ieskaitot gadījuma un sistemātisko kļūdu aprēķinus, ko pielieto kodolmateriālu uzskaites sistēmā;

e)

to darbību secības apraksts, kas izpildītas, lai sagatavotos faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanai un to veiktu, kā arī lai nodrošinātu to, ka kodolmateriālu inventārs ir pareizs un pilnīgs;

f)

to darbību apraksts, kas veiktas, lai konstatētu jebkura nejauša vai neizmērīta zuduma, kas varētu būt noticis, cēloni un lielumu;

g)

plutonija izotopiskais sastāvs, ieskaitot tā sabrukšanas izotopus, un atsauces dati, ja tos reģistrē iekārtā ekspluatācijas vajadzībām.

Ja g) apakšpunktā minētie dati ir pieejami, tie jāpaziņo Komisijai pēc pieprasījuma.

9. pants

Uzskaites ieraksti

Uzskaites ieraksti attiecībā uz katru materiālu bilances zonu uzrāda šo:

a)

visas kodolmateriālu inventāra izmaiņas tā, lai jebkurā laikā varētu noteikt uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu;

b)

visus mērījumu un uzskaites rezultātus, ko lieto faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanai;

c)

visus labojumus, kas veikti kodolmateriālu inventāra izmaiņu, uzskaitītā kodolmateriālu daudzuma un faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ierakstos.

Ar jebkurām izmaiņām kodolmateriālu inventārā un faktiskajā daudzumā saistītajos uzskaites ierakstos katrai partijai uzrāda materiālu identifikāciju, partijas datus un izejas datus. Šajos ierakstos atsevišķi uzskaita urānu, toriju un plutoniju, atbilstoši 18. panta 2. punkta b) apakšpunktā uzskaitītajām kategorijām. Papildus tam, jebkurām izmaiņām kodolmateriālu inventārā jānorāda izmaiņu datums un, attiecīgā gadījumā, nosūtītāja materiāla bilances zona vai nosūtītājs un saņēmēja materiāla bilances zona vai saņēmējs.

10. pants

Uzskaites ziņojumi

Personas vai uzņēmumi, kuri minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, sniedz Komisijai uzskaites ziņojumus.

Uzskaites ziņojumi ietver informāciju, kas pieejama ziņošanas dienā un, ja nepieciešams, tie vēlāk jālabo. Uzskaites ziņojumi jānosūta Komisijai elektroniskā formā, izņemot gadījumus, ja Komisija ir piešķīrusi rakstisku izņēmumu, vai tiek piemēroti pārejas pasākumi, kas noteikti 39. pantā.

Pēc pamatota Komisijas pieprasījuma, papildu sīkākas ziņas vai paskaidrojumi saistībā ar šiem ziņojumiem jāiesniedz triju nedēļu laikā.

11. pants

Sākotnējais uzskaitītais kodolmateriālu daudzums

Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, 30 dienu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas nosūta Komisijai ziņojumu par visu kodolmateriālu, kas atrodas viņu valdījumā, sākotnējo uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu, izmantojot V pielikumā noteikto formātu. Šo pantu nepiemēro personām vai uzņēmumiem, kuri jau ir nosūtījuši ziņojumu par sākotnējo uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu saskaņā ar Regulu (Euratom) Nr. 3227/76, ne arī atkritumu apstrādes vai atkritumu uzglabāšanas iekārtām.

12. pants

Kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojums

1.   Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, nosūta Komisijai inventāra izmaiņu ziņojumus attiecībā uz visiem kodolmateriāliem katrai materiālu bilances zonai, izmantojot III pielikumā norādīto formātu

Ja vien īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, iekārtai nav noteikts citādi, šie ziņojumi jānosūta ik mēnesi, vēlākais, 15 dienu laikā pēc mēneša beigām, un tajos jānorāda visas notikušās kodolmateriālu inventāra izmaiņas vai par kurām minētā mēneša laikā kļuvis zināms.

2.   Par mēnešiem, kuros tiek veikta faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšana, un faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datums nav mēneša pēdējā diena, jānosūta divi atsevišķi kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumi:

a)

pirmais kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojums, kas ietver jebkuras inventāra izmaiņas līdz faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datumam un to ieskaitot, un kas jānosūta, vēlākais, kopā ar otru kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumu, vai kopā ar faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumu un materiālu bilances ziņojumu, ja pēdējos nosūta pirms otrā kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojuma;

b)

otrais kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojums, kas ietver visas inventāra izmaiņas no pirmās dienas pēc faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datuma līdz mēneša beigām, un kurš jānosūta 15 dienu laikā pēc mēneša beigām.

3.   Par mēnešiem, kuros kodolmateriālu inventāra izmaiņas nenotiek, attiecīgās personas vai uzņēmumi sūta inventāra izmaiņas ziņojumu, pārnesot pēdējo uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu no iepriekšējā mēneša.

4.   Lai par nelielām kodolmateriālu inventāra izmaiņām, tādām kā paraugu nosūtīšana analīzēm, varētu ziņot kā par vienu kodolmateriālu inventāra izmaiņu, tās var grupēt, kā noteikts attiecīgajai iekārtai īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kuri minēti 6. pantā.

5.   Kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumiem var pievienot komentārus, kas izskaidro kodolmateriālu inventāra izmaiņas.

13. pants

Materiālu bilances ziņojums un faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojums

Par katru materiālu bilances zonu, personas vai uzņēmumi, kuri minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, nosūta Komisijai:

a)

materiālu bilances ziņojumus IV pielikumā noteiktajā formātā, norādot:

i)

sākuma faktisko kodolmateriālu daudzumu;

ii)

kodolmateriālu inventāra izmaiņas (vispirms pieaugumus, tad samazinājumus);

iii)

beigu uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu;

iv)

beigu faktisko kodolmateriālu daudzumu;

v)

neuzskaitītos materiālus;

b)

Faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumu V pielikumā norādītajā formātā, parādot visas partijas atsevišķi.

Ziņojumi un uzskaites ziņojumi jānosūta pēc iespējas ātrāk, vēlākais, 30 dienu laikā pēc dienas, kurā tika veikta faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšana.

Ja vien īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, iekārtai nav norādīts citādi, faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšana jāveic katru kalendāro gadu, un laika posms starp divām secīgām faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanām nedrīkst pārsniegt 14 mēnešus.

14. pants

Speciālie ziņojumi

Personas un uzņēmumi, kuri minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, nosūta Komisijai speciālus ziņojumus vienmēr, kad vien iestājas 15. vai 22. pantā minētie apstākļi.

Informācija, kas jāsniedz šādos ziņojumos, jāprecizē īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā.

Speciālie ziņojumi, kā arī papildu sīkas ziņas vai paskaidrojumi, kurus Komisija var pieprasīt saistībā ar šiem ziņojumiem, jāsniedz nekavējoties.

15. pants

Neparasti notikumi

Speciālais ziņojums jāsastāda šādos gadījumos:

a)

ja kāda neparasta negadījuma vai ārkārtas apstākļu rezultātā tiek uzskatīts, ka ir noticis vai varētu notikt kodolmateriālu daudzuma pieaugums vai zudumi, kas pārsniedz šajā sakarā īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, norādītos limitus;

b)

ja piekļuves ierobežojumi ir negaidīti mainījušies, salīdzinot ar tiem, kas norādīti īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, tādā mērā, ka ir kļuvusi iespējama neatļauta kodolmateriālu pārvietošana.

Attiecīgās personas vai uzņēmumi iesniedz šos ziņojumus, līdzko tie uzzina par jebkādu šādu zudumu vai pieaugumu vai pēkšņām izmaiņām piekļuves ierobežojumu nosacījumos, vai par jebko, kas liek tiem uzskatīt, ka šāds gadījums ir bijis. Līdzko ir zināmi cēloņi, par tiem arī tiek paziņots.

16. pants

Ziņojumi par kodolpārvērtībām

Attiecībā uz reaktoriem, aprēķinātie kodolpārvērtību dati jāpaziņo kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumā, vēlākais tad, kad apstarotā degviela tiek pārvietota no reaktora materiālu bilances zonas. Bez tam, īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, var noteikt citas procedūras ierakstiem un ziņošanai par kodolpārvērtībām.

17. pants

Īpašās drošības pasākumu saistības

1.   Kodolmateriāli, uz kuriem attiecas īpašās drošības pasākumu saistības, kuras Kopiena uzņēmusies ar nolīgumu, kas noslēgts trešo valsti vai starptautisko organizāciju, ja vien attiecīgais nolīgums nenosaka citādi, jāidentificē atsevišķi katrām saistībām šādos paziņojumos:

a)

sākotnējā uzskaitītā kodolmateriālu daudzuma ziņojumā, kas paredzēts 11. pantā;

b)

kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumos, tai skaitā beigu uzskaitītā kodolmateriālu daudzuma ziņojumos, kas paredzēti 12. pantā;

c)

materiālu bilances ziņojumos un faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumos, kas paredzēti 13. pantā;

d)

par plānoto importu un eksportu, kas paredzēti 20. un 21. pantā.

Ja vien kāds no minētajiem nolīgumiem to īpaši neaizliedz, šāda atsevišķa identifikācija nav šķērslis fiziskai materiālu sajaukšanai.

2.   Šī panta 1. punktu nepiemēro nolīgumiem, kurus Kopiena un dalībvalstis noslēgušas ar Starptautisko Atomenerģijas aģentūru.

18. pants

Kodolmateriālu svara mērvienības un kategorijas

1.   Jebkurā paziņojumā, kas minēts šajā regulā, materiālu daudzumi, uz ko attiecas šī regula, jāizsaka gramos.

Atbilstošie materiālu uzskaites ieraksti jāveic gramos vai mazākās vienībās. Tos izdara tā, lai tie būtu ticami un, jo īpaši, atbilstoši pašreizējai praksei dalībvalstīs.

Paziņojumos daudzumus var noapaļot uz leju, ja pirmais cipars aiz komata ir no 0 līdz 4, un noapaļot uz augšu, ja pirmais cipars aiz komata ir no 5 līdz 9.

2.   Ja vien īpašie drošības pasākumu noteikumi, kas minēti 6. pantā, neparedz citādi, paziņojumos jāiekļauj šis:

a)

urāna, torija un plutonija kopējais svars, kā arī, bagātinātam urānam, kopējais skaldizotopu svars;

b)

atsevišķi materiālu bilances ziņojumi, kā arī atsevišķas ierakstu līnijas kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumos un faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumos šādām kodolmateriālu kategorijām:

i)

vājinātais urāns;

ii)

dabīgais urāns;

iii)

urāns, kura bagātinājums ir mazāks nekā 20 %;

iv)

urāns, kura bagātinājums ir 20 % un vairāk;

v)

plutonijs;

vi)

torijs.

19. pants

Izņēmuma statuss

1.   Komisija var piešķirt kodolmateriālu ražotājiem un lietotājiem rakstisku izņēmuma statusu attiecībā uz paziņojumu formu un biežumu reglamentējošajiem noteikumiem, kas paredzēti 10. līdz 18. pantā, lai ņemtu vērā jebkurus konkrētus apstākļus, kādos drošības pasākumiem pakļautie materiāli ir izmantoti vai ražoti.

Izņēmuma statusu piešķir uz tāda lūguma pamata, kuru attiecīgās personas vai uzņēmumi iesniedz, izmantojot IX pielikumā sniegto veidlapu.

Izņēmuma statusu piešķir tikai visai materiālu bilances zonai, kurā kodolmateriāli netiek lietoti vai uzglabāti kopā ar kodolmateriāliem, attiecībā uz kuriem izņēmuma statuss nevar tikt piešķirts.

2.   Komisija var piešķirt izņēmuma statusu materiālu bilances zonai, kurā:

a)

kodolmateriālu daudzumi ir samērojami ar I-G pielikumā norādītajiem daudzumiem, turklāt tie tiek glabāti neizmainītā stāvoklī ilgu laiku;

b)

vājinātais urāns, dabīgais urāns vai torijs tiek izmantots tikai ar kodoldegvielas ciklu nesaistītām darbībām;

c)

īpaši skaldāmie materiāli tiek izmantoti kā mērinstrumentu sastāvdaļas dažu gramu lielos vai mazākos daudzumos;

d)

izmantotā plutonija izotopiskā koncentrācija pēc izotopa plutonijs-238 pārsniedz 80 %.

3.   Personas vai uzņēmumi, kam piešķirts izņēmuma statuss, nosūta Komisijai ikgadēju ziņojumu līdz katra gada 31. janvārim, izmantojot veidlapu, kas dota X pielikumā. Šis ziņojums apraksta situāciju iepriekšējā kalendārā gada beigās.

4.   Gadījumā, ja kodolmateriāli tiek eksportēti uz trešo valsti, personas vai uzņēmumi, kam piešķirts izņēmuma statuss, nosūta ziņojumu Komisijai pēc iespējas drīzāk, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc mēneša, kurā noticis eksports, beigām, izmantojot X pielikumā doto veidlapu. Šis ziņojums norāda eksportēto kodolmateriālu daudzumu un kodolmateriālu krājumus, uz ko joprojām attiecas izņēmuma statuss.

5.   Gadījumā, ja notiek kodolmateriālu imports no trešās valsts, personas vai uzņēmumi, kam piešķirts izņēmuma statuss, nosūta jaunu lūgumu Komisijai par šo materiālu pievienošanu to materiālu sarakstam, attiecībā uz kuriem tiek piemērots izņēmuma statuss. Lūgums jānosūta Komisijai, līdzko personai vai uzņēmumam ir zināms par pārvietošanas datumu, bet ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tā mēneša beigām, kurā notika pārvietošana, izmantojot IX pielikumā doto veidlapu.

6.   Komisija īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā, var definēt citus sevišķus nosacījumus attiecībā uz ziņojumu formu un periodiskumu.

7.   Ja izņēmuma statusa nosacījumi vairs netiek izpildīti, Komisija pēc attiecīgās informācijas saņemšanas no personām vai uzņēmumiem, kuriem piešķirts izņēmuma statuss, atceļ šo statusu.

IV NODAĻA

PĀRVIETOŠANA STARP VALSTĪM

20. pants

Eksportēšana un nosūtīšana

1.   Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, sniedz Komisijai iepriekšēju paziņojumu, ja jebkuri izejmateriāli vai īpaši skaldāmie materiāli tiek:

a)

eksportēti uz trešo valsti;

b)

pārsūtīti no kodolieroču brīvas dalībvalsts uz dalībvalsti ar kodolieročiem;

c)

pārsūtīti no dalībvalsts ar kodolieročiem uz kodolieroču brīvu dalībvalsti.

2.   Iepriekšējs paziņojums tiek prasīts tikai:

a)

ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

vai

b)

ja iekārta pārvieto uz vienu un to pašu valsti kopējo materiālu daudzumu, kas varētu pārsniegt vienu efektīvo kilogramu jebkurā secīgā divpadsmit mēnešu laika posmā, pat ja neviens atsevišķs sūtījums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu.

3.   Paziņojums jāsniedz pēc līgumu par pārvietošanu noslēgšanas, izmantojot VI pielikumā doto veidlapu, un tam jāsasniedz Komisiju vismaz astoņas darba dienas, pirms materiālus paredzēts iesaiņot pārvietošanai.

4.   Ja fiziskās drošības apsvērumu dēļ tas nepieciešams, ar Komisiju var saskaņot speciālus pasākumus attiecībā uz paziņojuma formu un nosūtīšanu.

5.   Uz atkritumu vai rūdu sastāvā esošu kodolmateriālu eksportēšanu un nosūtīšanu neattiecas 1. līdz 4. punkts.

21. pants

Importēšana un saņemšana

1.   Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, sniedz Komisijai iepriekšēju paziņojumu, ja jebkuri izejmateriāli vai īpaši skaldāmie materiāli tiek:

a)

importēti no trešās valsts;

b)

saņemti kodolieroču brīvā dalībvalstī no dalībvalsts ar kodolieročiem;

c)

saņemti dalībvalstī ar kodolieročiem no kodolieroču brīvas dalībvalsts.

2.   Iepriekšējs paziņojums tiek prasīts tikai:

a)

ja sūtījums pārsniedz vienu efektīvo kilogramu;

vai

b)

ja iekārta importē vai saņem no vienas un tās pašas valsts kopējo materiālu daudzumu, kas varētu pārsniegt vienu efektīvo kilogramu jebkurā secīgā divpadsmit mēnešu laika posmā, pat ja neviens atsevišķs sūtījums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu.

3.   Paziņojums jāsniedz pēc iespējas agrāk pirms sagaidāmās materiālu pienākšanas un, vēlākais, to saņemšanas dienā, izmantojot VII pielikumā doto veidlapu, un tam jāsasniedz Komisija vismaz piecas darba dienas, pirms materiāli tiek izsaiņoti.

4.   Ja fiziskās drošības apsvērumu dēļ tas nepieciešams, ar Komisiju var saskaņot speciālus pasākumus attiecībā uz paziņojuma formu un nosūtīšanu.

5.   Uz atkritumu vai rūdu sastāvā esošu kodolmateriālu importēšanu un saņemšanu 1. līdz 4. punkts neattiecas.

22. pants

Zudumi vai aizkavēšanās pārvietošanas laikā

Personām vai uzņēmumiem, kas paziņo par pārvietošanu saskaņā ar 20. un 21. panta prasībām, jāiesniedz speciāls ziņojums atbilstoši 14. pantam, ja sakarā ar ārkārtējiem apstākļiem vai starpgadījuma tās ir saņēmušas informāciju, ka kodolmateriāli ir pazuduši vai šķiet pazuduši, vai, ja pārvietošanas laikā ir bijusi ievērojama aizkavēšanās.

23. pants

Paziņojums par datuma maiņu

Par jebkurām kodolmateriālu iesaiņošanas pirms pārvietošanas, transportēšanas vai izsaiņošanas datumu, kas norādīti 20. un 21. pantā paredzētajos paziņojumos, maiņām, ja vien izmaiņas nedod pamatu speciāliem ziņojumiem, jāziņo nekavējoties, norādot pārskatītos datumus, ja tie ir zināmi.

V NODAĻA

ĪPAŠIE NOTEIKUMI

24. pants

Rūdas ieguvēji

1.   Jebkura persona vai uzņēmums, kas iegūst rūdu dalībvalsts teritorijā, deklarē Komisijai rūdas iegūšanas operāciju tehniskos pamatparametrus, izmantojot aptaujas anketu, kas parādīta I-J pielikumā, 120 dienu laikā pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas, un paziņo par darbības programmu saskaņā ar 5. pantu.

2.   Atkāpjoties no 7., 8. un 9. panta, jebkura persona vai uzņēmums, kas iegūst rūdu, saglabā tās uzskaites ierakstus, norādot, it īpaši, iegūtās rūdas apjomus ar vidējo urāna un torija saturu, un raktuvēs iegūtās rūdas krājumus. Uzskaites ierakstos jāietver arī sīkas ziņas par nosūtīšanu, norādot datumu, saņēmēju un daudzumu katrā no gadījumiem.

Šādi ieraksti jāsaglabā vismaz piecus gadus.

25. pants

Rūdas nosūtīšanas/eksportēšanas ziņojumi

Atkāpjoties no 10. līdz 18. panta, jebkura persona vai uzņēmums, kas iegūst rūdu, informē Komisiju, izmantojot VIII pielikumā doto veidlapu, par:

a)

iepriekšējā kalendārā gada laikā no katras raktuves nosūtīto materiālu apjomu, līdz katra gada 31.janvārim;

un

b)

rūdu eksportu uz trešajām valstīm, vēlākais, līdz nosūtīšanas dienai.

26. pants

Pārvadātāji un pagaidu uzglabātāji

Jebkura persona vai uzņēmums, kas dalībvalstu teritorijā nodarbojas ar kodolmateriālu transportēšanu vai pagaidu uzglabāšanu transportēšanas laikā, pieņem vai nodod šādus materiālus tikai pret pienācīgā veidā parakstītu un datētu kvīti. Šajā kvītī jāuzrāda nosaukumi pusēm, kuras nodod un pieņem materiālus, un jānorāda pārvadātie daudzumi, kā arī materiālu kategorija, forma un sastāvs.

Ja fiziskās drošības apsvērumu dēļ tas nepieciešams, pārvadāto materiālu aprakstu var aizvietot ar piemērotu sūtījuma identifikāciju. Šādai identifikācijai jābūt izsekojamai līdz ierakstiem, kurus uztur 3. panta 1. punkta pirmajā daļā minētās personas vai uzņēmumi.

Minētie dokumenti līgumslēdzējām pusēm jāsaglabā vismaz piecus gadus.

27. pants

Aizvietoti ieraksti pārvadātājiem un pagaidu uzglabātājiem

Ieraksti, kurus personas vai uzņēmumi jau uztur atbilstoši spēkā esošiem noteikumiem, kas tiek piemēroti dalībvalsts teritorijā, kurā tie darbojas, var aizvietot 26. pantā minētos ierakstus ar nosacījumu, ka šajos ierakstos ietverta visa informācija, kas prasīta saskaņā minēto 26. pantu.

28. pants

Starpnieki

Jebkuri starpnieki, kas piedalās jebkura līguma noslēgšanā par kodolmateriālu piegādi, tādi kā pilnvarotie pārstāvji, brokeri vai komisijas pārstāvji, saglabā visus ar to vai to uzdevumā veiktajiem darījumiem saistītos dokumentus vismaz piecus gadus pēc līguma termiņa beigām. Šajos dokumentos tiek ietverti līgumslēdzēju pušu nosaukumi un norādīts līguma datums, kā arī materiālu daudzums, kategorija, forma, sastāvs, izcelsmes un galamērķa vieta.

29. pants

Informācijas un datu pārsūtīšana

Komisija var pārsūtīt Starptautiskajai atomenerģijas aģentūrai informāciju un datus, kas iegūti saskaņā ar šo regulu.

30. pants

Atkritumu sākotnējā krājumu uzskaite un uzskaites ieraksti

1.   Atkāpjoties no 11. panta, jebkura persona vai uzņēmums, kas apstrādā vai uzglabā kodolmateriālus, par kuriem jau ir bijis paziņots, ka tie ir saglabāti vai kondicionēti atkritumi, 120 dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā nosūta Komisijai sākotnējo kodolmateriālu krājumu uzskaiti pa kategorijām.

2.   Jebkura persona vai uzņēmums, kas apstrādā vai uzglabā kodolmateriālus, par kuriem iepriekš ir paziņots kā par saglabātiem vai kondicionētiem atkritumiem, veic to uzskaiti.

Atkāpjoties no 7. līdz 11. panta, 13. panta un 17. panta 1. punkta attiecībā uz materiāliem, par kuriem iepriekš ir paziņots kā par saglabātiem atkritumiem, un 7. līdz 13. panta un 17. panta 1. punkta – attiecībā uz materiāliem, par kuriem iepriekš ir paziņots kā par kondicionētiem atkritumiem, šajos ierakstos ietilpst:

a)

ekspluatācijas dati, kas izmantoti, lai noteiktu kodolmateriālu daudzuma un sastāva izmaiņas;

b)

krājumu uzskaite, kas jāaktualizē ik gadu pēc faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas;

c)

to darbību secības apraksts, kas veiktas, lai sagatavotos faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanai un to veiktu, kā arī, lai nodrošinātu to, ka inventarizācija veikta pareizi un pilnīgi;

d)

to darbību apraksts, kas veiktas, lai noskaidrotu jebkura nejauša zuduma, kas varētu būt noticis, cēloni un lielumu;

e)

visas krājumu izmaiņas tā, lai pēc pieprasījuma varētu noteikt uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu.

Prasības attiecībā uz ziņojumiem saistībā ar saglabāto atkritumu pārstrādi jānorāda īpašajos drošības pasākumu noteikumos, kas minēti 6. pantā.

31. pants

Atkritumu pārstrāde

Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, sniedz iepriekšēju paziņojumu Komisijai par jebkuru tādu materiālu pārstrādes kampaņu, par kuriem iepriekš ir paziņots, ka tie ir saglabāti vai kondicionēti atkritumi, izņemot pārsaiņošanu vai turpmāku kondicionēšanu bez elementu atdalīšanas.

Šajā iepriekšējā paziņojumā, izmantojot XII pielikumā doto veidlapu, iekļauj informāciju par plutonija, augsti bagātināta urāna un urāna-233 daudzumu katrā partijā, formu (stikls, ļoti aktīvs šķidrums, u.c.), sagaidāmo kampaņas ilgumu, un materiālu atrašanās vietu pirms un pēc kampaņas. Šādam paziņojumam jāsasniedz Komisija vismaz 200 dienas pirms kampaņas sākuma.

32. pants

Kondicionētu atkritumu pārvietošana

Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, vēlākais, līdz katra gada 31. janvārim iesniedz gada ziņojumus par:

a)

kondicionētu atkritumu pārsūtīšanu vai eksportu uz iekārtu dalībvalstu teritorijās vai ārpus tām, izmantojot XIII pielikumā doto veidlapu;

b)

kondicionētu atkritumu saņemšanu vai importu no iekārtas bez materiālu bilances zonas koda vai no iekārtas ārpus dalībvalstu teritorijām, izmantojot XIV pielikumā doto veidlapu;

c)

izmaiņas plutoniju, augsti bagātinātu urānu vai urānu-233 saturošu kondicionētu atkritumu atrašanās vietā, izmantojot XV pielikumā doto veidlapu.

33. pants

Starptautiskās saistības

Šīs regulas un jo īpaši tās 3. panta 2. punkts, 31. pants un 32. panta c)punkts jāpiemēro atbilstīgi Kopienas un tās kodolieroču brīvo dalībvalstu saistībām saskaņā ar Papildprotokolu 1999/188/Euratom.

VI NODAĻA

KONKRĒTI NOTEIKUMI, KAS PIEMĒROJAMI DALĪBVALSTĪS AR KODOLIEROČIEM

34. pants

Konkrēti noteikumi dalībvalstīm ar kodolieročiem

1.   Šo regulu nepiemēro:

a)

iekārtām vai to daļām, uz kurām attiecinātas aizsardzības prasības un kas atrodas dalībvalsts ar kodolieročiem teritorijā;

vai

b)

kodolmateriāliem, uz kuriem attiecinātas minētās dalībvalsts ar kodolieročiem aizsardzības prasības.

2.   Kodolmateriāliem, iekārtām vai to daļām, uz ko iespējams attiecināt aizsardzības prasības un kas atrodas dalībvalsts ar kodolieročiem teritorijā, šīs regulas piemērošanas apjomu un atbilstošās procedūras definē Komisija, konsultējoties un saskaņojot ar attiecīgo dalībvalsti, ņemot vērā Līguma 84. panta otrās daļas noteikumus.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta:

a)

šīs regulas 3. panta 1. punktu, 4. un 6. pantu piemēro iekārtām vai to daļām, kuras zināmu laiku strādā tikai ar kodolmateriāliem, uz ko iespējams attiecināt aizsardzības prasības, bet citā laikā strādā tikai ar civilajiem kodolmateriāliem;

b)

šīs regulas 3. panta 1. punktu, 4. un 6. pantu piemēro, ciktāl tās nav pretrunā ar nacionālās drošības apsvērumiem, iekārtām vai to daļām, pie kurām piekļūšana varētu būt ierobežota šādu apsvērumu dēļ, bet kuras ražo, apstrādā, sadala, pārstrādā vai jebkurā citā veidā izmanto vienlaicīgi gan civilos kodolmateriālus, gan kodolmateriālus, uz ko iespējams attiecināt aizsardzības prasības;

c)

šīs regulas 2. un 5. pantu, no 7. līdz 32. pantam, šī panta 1. un 2. punktu, 35., 36. un 37. pantu piemēro saistībā ar visiem civilajiem kodolmateriāliem, kas atrodas iekārtās vai to daļās, kas minētas šī punkta a) un b) apakšpunktos;

d)

šīs regulas 3. panta 2. punkta, 31. panta un 32. panta c) apakšpunkta noteikumus nepiemēro dalībvalstu ar kodolieročiem teritorijās.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

35. pants

Datu konfidencialitāte

Komisijas noteikumus par drošību, kas izklāstīti Lēmumā 2001/844/EK/EOTK/Euratom, neskarot Regulu Nr. 3 par Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līguma 24. panta piemērošanu, piemēro informācijai, zināšanām un dokumentiem, ko Komisija ieguvusi vai saņēmusi saskaņā ar šo regulu.

Informācijas pārsūtīšanas drošība jāsaskaņo starp Komisiju un attiecīgo personu, uzņēmumu vai subjektu, un tai jāatbilst dalībvalsts prasībām šādas informācijas pārsūtīšanai.

36. pants

Iekārtas, ko kontrolē no vietas ārpus Kopienas

Ja iekārtu kontrolē persona vai uzņēmums, kas izveidots ārpus Kopienas, visas saistības, ko uzliek šī regula, jāizpilda iekārtas vietējai vadībai.

37. pants

Pamatnostādnes

Komisija pieņem un publicē pamatnostādnes šīs regulas piemērošanai ieteikuma veidā, un, ja nepieciešams, aktualizē tās atbilstoši iegūtajai pieredzei, detalizētās konsultācijās ar dalībvalstīm un pēc tam, kad būs ieguvusi apsvērumus no ieinteresētajām pusēm.

38. pants

Atcelšana

Regula (Euratom) Nr. 3227/76 tiek atcelta.

Atsauces uz atcelto regulu jāveido kā atsauces uz šo regulu.

39. pants

Pārejas laiks

Komisija var piešķirt atbrīvojumu no pienākuma lietot ziņojumu formātus, kādi noteikti III, IV un V pielikumā. Šo atbrīvojumu piemēro personām vai uzņēmumiem, kuri šīs regulas spēkā stāšanās dienā lieto Regulas (Euratom) Nr. 3227/76 II, III un IV pielikumu ziņojumu formātu. To piešķir ilgākais uz pieciem gadiem no minētās dienas.

Personas vai uzņēmumi, kas minēti 3. panta 1. punkta pirmajā daļā, triju gadu laikā no šīs regulas spēkā stāšanās dienas informē Komisiju par datumu, kad tie paredzējuši sākt lietot ziņojumu formātus, kas noteikti III, IV un V pielikumos. Pēc pienācīgi pamatota pieprasījuma un izpildes programmas uzrādīšanas Komisija var katrā atsevišķā gadījumā pagarināt šo periodu vēl par diviem gadiem.

40. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 8. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Andris PIEBALGS


(1)  OV L 363, 31.12.1976., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (Euratom) Nr. 2130/93 (OV L 191, 31.7.1993., 75. lpp.).

(2)  OV L 51, 22.2.1978., 1. lpp.

(3)  OV L 67, 13.3.1999., 1. lpp.

(4)  IAEA dokuments INFCIRC/263, datēts ar 1978. gada oktobri (nav pieejams tulkojums latv. val.).

(5)  IAEA dokuments INFCIRC/290, datēts ar 1981. gada decembri (nav pieejams tulkojums latv. val.).

(6)  OV L 308, 8.12.2000., 26. lpp. Reglamentā jaunākie grozījumi izdarīti ar Lēmumu 2004/563/EK, Euratom (OV L 251, 27.7.2004., 9. lpp.).

(7)  OV L 317., 3.12.2001., 1. lpp.

(8)  OV 17., 6.10.1958., 406./58. lpp.


I PIELIKUMS

APTAUJAS VEIDLAPA DEKLARĀCIJAI PAR IEKĀRTU TEHNISKAJIEM PAMATPARAMETRIEM

I-A.   REAKTORI

Datums: …………

NB:

1.

Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

2.

Atbildi “nav piemērojams” var sniegt uz jautājumiem, kuri nav piemērojami. Komisijai tomēr ir tiesības pieprasīt jebkādu papildinformāciju, kuru tā uzskata par vajadzīgu saistībā ar attiecīgo aptaujas veidlapu.

3.

Šī deklarācija, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5.

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

6.

Mērķis un veids.

7.

Ekspluatācijas režīms, kas ietekmē kodolmateriālu izstrādi (pieņemtā maiņu sistēma, aptuvenie ekspluatācijas periodi gadā, u.c.).

8.

Teritorijas shēma (karte, kurā attēlota iekārta, robežas, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi, u.c.).

9.

Iekārtas shēma:

a)

strukturālais ietvērums, sētas un piekļūšanas maršruti;

b)

ienākošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona;

c)

reaktora zona;

d)

izmēģinājumu un eksperimentu zona, laboratorijas;

e)

izejošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona;

f)

kodolatkritumu glabāšanas zona.

10.

Papilddati katram reaktoram:

a)

nominālā siltuma jauda;

b)

izejmateriāli vai īpaši skaldāmie materiāli;

c)

sākotnējais aktīvās zonas bagātinājums;

d)

palēninātājs;

e)

dzesētājs.

VISPĀRĒJAS PROCEDŪRAS IEKĀRTĀ, IESKAITOT AR MATERIĀLU IZMANTOŠANU UN UZSKAITI, PIEEJAS IEROBEŽOŠANU UN UZRAUDZĪBU SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS

Kodolmateriālu apraksts (1)

11.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

12.

Degvielas kasešu, degvielas elementu, degvielas stieņu, degvielasplākšņu u.c. rasējumi, kas ir pietiekami detalizēti, lai parādītu vispārējo struktūru ar ārējiem gabarītiem. (Vajadzības gadījumā jāapraksta elementu/stieņu apmaiņas noteikumi un jānorāda, vai tā ir ikdienišķa operācija.)

13.

Degvielas materiāls (ja piemērojams, ieskaitot materiālus kontroles, vadības vai kompensējošajās kasetēs):

a)

ķīmiskais sastāvs vai galvenās sakausējuma sastāvdaļas;

b)

vidējais bagātinājums katrā kasetē;

c)

nominālais kodolmateriālu svars katrā kasetē, ar projektētajām pielaidēm.

14.

Apšuvuma materiāls.

15.

Atsevišķu kasešu, elementu, stieņu, plākšņu u.c. identificēšanas metodes, ja piemērojamas.

16.

Citi iekārtā izmantotie kodolmateriāli (īsumā norādīt materiālus, lietošanas mērķi un metodi, piemēram, palaišanas stieņi).

Kodolmateriālu plūsma

17.

Plūsmas attēlojums, kas norāda punktus, kur kodolmateriāli tiek identificēti vai mērīti; materiālu bilances zonas un inventāra atrašanās vietas, ko izmanto materiālu uzskaitei; kā arī kodolmateriālu inventāra novērtēto diapazonu šajās vietās parastos ekspluatācijas apstākļos.

18.

Prognozētie nominālie degvielas cikla dati, ieskaitot:

a)

reaktora aktīvās zonas noslodze;

b)

prognozējamais izdegums;

c)

ikgadējais degvielas daudzums pārkraušanai aktīvajā zonā;

d)

degvielas pārkraušanas intervāls (darba gaitā vai pie apturētas iekārtas);

e)

plūsmas un inventāra, saņemšanas un nosūtīšanas prognoze.

Darbības ar kodolmateriāliem

19.

Svaigās degvielas uzglabāšanas zonas shēma, svaigās degvielas uzglabāšanas vietu rasējumi un iesaiņojuma apraksts.

20.

Svaigās degvielas sagatavošanas un/vai kvalitātes noteikšanas telpas un reaktora piekraušanas zonas rasējumi.

21.

Svaigās un apstarotās degvielas pārvietošanas iekārtu rasējumi, ieskaitot degvielas pārkraušanas mehānismus vai iekārtas.

22.

Reaktora korpusa rasējumi, kur attēlota aktīvās zonas atrašanās vieta un atveres korpusā; darbību ar degvielu reaktora korpusā metodes apraksts.

23.

Aktīvās zonas rasējums, kur attēlota aktīvās zonas vispārējā shēma, režģis, forma, iestatne un gabarīti; reflektors; vadības ierīču novietojums, formas un gabarīti; eksperimentālās un/vai apstarošanas pozīcijas.

24.

Degvielas kasešu un vadības ierīču kanālu skaits aktīvajā zonā un to izmēri.

25.

Lietotās degvielas glabāšanas zona:

a)

glabāšanas zonas rasējums;

b)

glabāšanas metode;

c)

projektētā glabātuves ietilpība;

d)

iekārtu darbībām ar apstaroto degvielu rasējumi;

e)

minimālais dzesēšanas laiks pirms lietotās degvielas pārvadāšanas;

f)

lietotās degvielas pārvadāšanas konteinera rasējums un apraksts (piemēram, lai noteiktu, vai iespējama noplombēšana).

26.

Kodolmateriālu pārbaudes zona (ja piemērojams):

a)

veikto darbību īss apraksts;

b)

galveno iekārtu apraksts (piemēram, karstās kameras, degvielas kasešu sadalīšanas un izšķīdināšanas iekārtas);

c)

kodolmateriālu transporta konteineru apraksts, atkritumu un atlikumu iepakojuma apraksts (piemēram, lai noteiktu, vai iespējama noplombēšana);

d)

neapstarotu un apstarotu kodolmateriālu glabāšanas zonu apraksts;

e)

iepriekš minētā rasējumi, ja tie nav ietverti citur.

Dati par dzesētāju

27.

Dzesētāja plūsmas diagrammas, kas nepieciešamas siltuma bilances aprēķiniem (norādot spiedienu, temperatūru un masas plūsmas ātrumus galvenajos punktos).

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

28.

Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēmas apraksts (raksturot vienību un/vai masas uzskaites sistēmu, tai skaitā izmantotās pārbaudes metodes un novērtēto precizitāti, iesniedzot visās uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu eksemplārus). Jādefinē laika periods, kurā šādi ieraksti jāsaglabā.

Faktiskais kodolmateriālu daudzums

29.

Operatora veikto faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūru, ieplānotā biežuma un metožu apraksts (vienību un/vai masas uzskaite, tai skaitā galvenās pārbaudes metodes un sagaidāmā precizitāte); piekļuve kodolmateriāliem aktīvajā zonā un apstarotajiem kodolmateriāliem ārpus aktīvās zonas; sagaidāmie starojuma līmeņi.

CITA AR DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEMĒROŠANU SAISTĪTA INFORMĀCIJA

30.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.

31.

Informācija par veselības un drošības noteikumiem, kas jāievēro iekārtā, un kuri inspektoriem jāievēro.

I-B.   KRITISKĀS UN NULLES JAUDAS IEKĀRTAS

Datums: …………

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5.

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

6.

Mērķis un veids.

7.

Ekspluatācijas režīms (pieņemtā maiņu sistēma, aptuvenie ekspluatācijas periodi gada laikā, u.c.).

8.

Teritorijas shēma (karte, kurā attēlota iekārta, robežas, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi, u.c.).

9.

Iekārtas shēma:

a)

strukturālais ietvērums, sētas un piekļūšanas maršruti;

b)

ienākošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona(-s);

c)

degvielas elementu komplektēšanas zona, laboratorijas, u.c.;

d)

kritiskā stenda detalizēts apraksts (2);

10.

Papildu dati (2):

a)

maksimālā sagaidāmā ekspluatācijas jauda un/vai neitronu plūsma;

b)

kodolmateriālu galvenais(-ie) veids(-i) un to bagātinājums;

c)

palēninātājs;

d)

reflektors, blankets;

e)

dzesētājs.

VISPĀRĒJAS PROCEDŪRAS IEKĀRTĀ, IESKAITOT AR KODOLMATERIĀLU IZMANTOŠANU UN UZSKAITI, PIEEJAS IEROBEŽOŠANU UN UZRAUDZĪBU SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS

Kodolmateriālu apraksts

11.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

12.

Degvielas kasešu, degvielas elementu, degvielas stieņu, degvielas plākšņu u.c. rasējumi, kas ir pietiekami detalizēti, lai parādītu vispārējo struktūru ar ārējiem gabarītiem.

13.

Degvielas materiāls (ja piemērojams, ieskaitot materiālus kontroles, vadības vai kompensējošajās kasetēs):

a)

ķīmiskais sastāvs vai galvenās sakausējuma sastāvdaļas;

b)

forma un gabarīti;

c)

degvielas elementu, degvielas stieņu, degvielas plākšņu u.c. bagātinājums;

d)

nominālais kodolmateriālu svars ar projektētajām pielaidēm.

14.

Apšuvuma materiāls.

15.

Atsevišķu kasešu, elementu, stieņu, plākšņu u.c. identificēšanas metode, ja piemērojama.

16.

Citi iekārtā izmantotie kodolmateriāli (īsumā norādīt materiālus, lietošanas mērķi un metodiku, piemēram, palaišanas stieņi).

Kodolmateriālu izvietojums un darbības ar tiem

17.

Šādi apraksti, tai skaitā shēmas:

a)

kodolmateriālu uzglabāšanas un komplektēšanas zonas un kritiskā/-o stenda/-u detalizēts apraksts (inventāra atrašanās vietas);

b)

novērtētais kodolmateriālu inventāra diapazons šajās vietās;

c)

kodolmateriālu komplektēšanai stendā, testēšanai un mērīšanai izmantoto iekārtu izkārtojums telpā;

un

d)

kodolmateriālu pārvietošanas maršruti.

18.

Kritiskā stenda aktīvās zonas skice, kur parādītas aktīvās zonas atbalsta struktūras, ekranējums un siltuma aizvadīšanas sistēmas, ar aprakstu (ja iekārtā ir vairāk nekā viens kritiskais stends, katram stendam jābūt savai skicei un aprakstam).

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

19.

Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēmas apraksts (raksturot vienību un/vai masas uzskaites sistēmu, tai skaitā izmantotās pārbaudes metodes un novērtēto precizitāti, iesniedzot visās uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu eksemplārus). Jādefinē laika periods, kurā šādi ieraksti jāsaglabā.

Faktiskais kodolmateriālu daudzums

20.

Operatora veikto faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūru, ieplānotā biežuma un metožu apraksts (vienību un/vai masas uzskaite, tai skaitā galvenās pārbaudes metodes un sagaidāmā precizitāte); piekļuve kodolmateriāliem aktīvajā zonā un apstarotajiem kodolmateriāliem ārpus aktīvās zonas; sagaidāmie starojuma līmeņi.

CITA AR DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEMĒROŠANU SAISTĪTA INFORMĀCIJA

21.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.

22.

Informācija par veselības un drošības noteikumiem, kas jāievēro iekārtā, un kuri inspektoriem jāizpilda.

I-C.   PĀRVEIDOŠANAS, RAŽOŠANAS UN PĀRSTRĀDES IEKĀRTAS

Datums: …………

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

6.

Mērķis un veids.

7.

Ekspluatācijas režīms, kas ietekmē kodolmateriālu izstrādi (pieņemtā maiņu sistēma, aptuvenie ekspluatācijas periodi gada laikā, u.c.).

8.

Teritorijas shēma (karte, kurā attēlota iekārta, robežas, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi, u.c.).

9.

Iekārtas shēma:

a)

strukturālais ietvērums, sētas un piekļūšanas maršruti;

b)

kodolmateriālu pārvietošanas maršruti;

c)

ienākošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona;

d)

katra galvenā tehnoloģisko procesu zona un apstrādes laboratorija;

e)

testēšanas vai eksperimentālās zonas;

f)

izejošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona;

g)

kodolatkritumu glabāšanas zona;

h)

analītiskā laboratorija.

VISPĀRĒJAS PROCEDŪRAS IEKĀRTĀ, IESKAITOT AR KODOLMATERIĀLU IZMANTOŠANU UN UZSKAITI, PIEKĻUVES IEROBEŽOŠANU UN UZRAUDZĪBU SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS

Kodolmateriālu plūsma, izvietojums un darbības ar tiem

10.

Plūsmas attēlojums, kas norāda punktus, kur kodolmateriālus identificē vai mēra; materiālu bilances zonas un inventāra atrašanās vietas, ko izmanto materiālu uzskaitei; kā arī kodolmateriālu inventāra novērtēto diapazonu šajās vietās parastos ekspluatācijas apstākļos. Šim aprakstam jāietver (ja piemērojams):

a)

partijas lielums vai plūsmas ātrums;

b)

uzglabāšanas vai iepakošanas metode;

c)

uzglabāšanas tilpums;

d)

plūsmas un inventāra, kā arī saņemšanas un nosūtīšanas vispārējas prognozes.

11.

Papildus iepriekš 10. punktā minētajam, par pārstrādes iekārtām jāiesniedz padeves rezervju uzglabāšanas zonu aprakstu un shēmu, norādot:

a)

degvielas elementu un iekārtu darbībām ar tiem izvietojumu;

b)

degvielas elementu tipu, tai skaitā kodolmateriālu saturu un bagātinājumu.

12.

Papildus iepriekš 10. punktā minētajam, tehnoloģiskā procesa otrreizējās pārstrādes stadijas aprakstā jāietver, ja pieejams:

a)

pagaidu uzglabāšanas ilgums;

b)

saraksti otrreizējās pārstrādes veikšanai ārpus iekārtas (ja piemērojams).

13.

Papildus iepriekš 10. punktā minētajam, tehnoloģiskā procesa atkritumu stadijas aprakstā jāietver atkritumu apsaimniekošanas metode (apglabāšana vai uzglabāšana).

14.

Statiskos apstākļos, katrā plūsmas attēlojumā, kas minēts 10. un 17. punktā, un pieņemot 7. punktā minētos ekspluatācijas režīmus, deklarējiet:

a)

nominālo plūsmu gadā;

b)

kodolmateriālu daudzumu tehnoloģiskajā procesā, kas pamatots ar projektēto ietilpību.

15.

Parasto procedūru, kas pieņemtas rūpnīcas pilnīgai vai daļējai iztīrīšanai, apraksts. Tas ietver īpašu aprakstu paraugu ņemšanas un mērījumu punktiem, kas saistīti ar iztīrīšanas procedūru un sekojošu faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanu, ja tas nav jau aprakstīts iepriekš 10. punktā.

Kodolmateriālu apraksts

16.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

17.

Plānotās kodolmateriālu plūsmas un inventāra apraksts plūsmas blokshēmu veidā vai citādi, visām kodolmateriālu uzglabāšanas un pārstrādes zonām. Aprakstā jāietver:

a)

fizikālā un ķīmiskā forma;

b)

satura diapazons vai sagaidāmie augšējie limiti katrai kodolmateriālu kategorijai cietos vai šķidros izmešos;

c)

bagātinājuma diapazons.

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

18.

Uzskaites sistēmas apraksts, ko izmanto, lai reģistrētu uzskaites datus, sniegtu par tiem ziņojumus un aprēķinātu materiālu bilanci, iesniedzot visās procedūrās izmantoto veidlapu eksemplārus. Jādefinē laika periods, kurā šādi ieraksti jāsaglabā.

19.

Norādīt, kad un cik bieži tiek aprēķinātas materiālu bilances, ieskaitot kampaņu laikā noteiktās. Metodes un procedūras apraksts uzskaites koriģēšanai pēc faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas.

20.

Procedūras apraksts nosūtītāja/saņēmēja starpības apstrādei un inventāra koriģēšanas metode.

21.

Procedūras apraksts uzskaites korekcijai pēc procedurālām vai pārrakstīšanās kļūdām un to ietekme uz nosūtītāja/saņēmēja starpības lielumu.

Faktiskais kodolmateriālu daudzums

22.

Ievērojiet 15. punktu. Identificējiet blokshēmās vienības, uz ko attiecas 10. un 17. punkts, un kas kodolmateriālu faktiskā daudzuma noteikšanas laikā atbilstoši nosacījumiem jāuzskata par konteineriem. Definējiet faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas grafiku kampaņas laikā.

Mērījumu, paraugu ņemšanas un analīzes metodes

23.

Katra mērījuma veikšanas norādītajā punktā metodes apraksts; jāidentificē faktisko svara vai tilpuma lielumu noteikšanai izmantotie vienādojumi vai tabulas un veiktie aprēķini. Norādīt, vai dati tiek reģistrēti automātiski vai ar roku. Jāapraksta paraugu ņemšanas metode un praktiskās procedūras katrā norādītajā punktā.

24.

Analītisko metožu, kuras izmanto uzskaites nolūkā, apraksts. Ja iespējams, atsaucieties uz rokasgrāmatu vai ziņojumu.

Mērījumu pareizības kontrole

25.

Mērījumu, kas nepieciešami kodolmateriālu uzskaites nolūkā, kvalitātes kontroles programmas apraksts, kas ietver programmas (kopā ar precizitātes novērtējumu) analītisko, svara, tilpuma un paraugu ņemšanas precizitātes un sistemātisko kļūdu pastāvīgai izvērtēšanai, kā arī saistīto iekārtu kalibrēšanai; 24. punktā minēto mēriekārtu kalibrēšanas metode; 24. punktā minēto analītiskajām metodēm izmantoto standartu veids un kvalitāte; izmantoto analītisko mēriekārtu veids, norādot to kalibrēšanas metodi un biežumu.

Statistiskā novērtēšana

26.

Mērījumu kontroles programmu ietvaros ievākto datu mērījumu precizitātes un pareizības izvērtēšanai un mērījumu nenoteiktību novērtēšanai (t.i. standartnoviržu noteikšanai nejaušai un sistemātiskai mērījumu kļūdai) statistiskās izvērtēšanas metožu apraksts. Atsevišķu kļūdu aprēķinu superpozīcijas ar mērķi iegūt standartnovirzes kopējai kļūdai nosūtītāja/saņēmēja starpības, uzskaitītā kodolmateriālu daudzuma faktiskā kodolmateriālu daudzuma un neuzskaitītā kodolmateriāla daudzuma noteikšanai statistisko procedūru apraksts.

CITA AR DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEMĒROŠANU SAISTĪTA INFORMĀCIJA

27.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.

28.

Informācija par veselības un drošības noteikumiem, kuri jāievēro iekārtā, un kuri inspektoriem jāizpilda.

I-D.   UZGLABĀŠANAS IEKĀRTAS (3)

Datums: …………

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5.

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

6.

Mērķis un veids.

7.

Teritorijas shēma (karte, kurā attēlota iekārta, robežas, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi, u.c.).

8.

Iekārtas shēma, kas parāda strukturālo ietvērumu, sētas un piekļūšanas maršrutus.

VISPĀRĒJAS PROCEDŪRAS IEKĀRTĀ, IESKAITOT AR KODOLMATERIĀLU IZMANTOŠANU UN UZSKAITI, PIEEJAS IEROBEŽOŠANU UN UZRAUDZĪBU SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS

Kodolmateriālu apraksts

9.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

10.

Visu iekārtā esošo kodolmateriālu apraksts, rasējumu veidā vai citādi, uzrādot:

a)

visus vienību veidus, to skaitā parastās iekārtas darbībām ar kodolmateriāliem;

b)

ķīmisko sastāvu vai sakausējumu galvenās sastāvdaļas;

c)

formu un dimensijas;

d)

bagātinājumu;

e)

kodolmateriālu nominālo svaru, ar projektētajām pielaidēm;

f)

apšuvuma materiālus;

g)

vienību identificēšanas metodes.

Kodolmateriālu izvietojums un darbības ar tiem

11.

Apraksts, shēmu veidā vai citādi:

a)

kodolmateriālu uzglabāšanas zonām (inventāra atrašanās vietas);

b)

novērtētais kodolmateriālu inventāra diapazons šajās vietās;

c)

kodolmateriālu uzglabāšanas un/vai transporta konteineri;

d)

maršruti un iekārtas, ko izmanto kodolmateriālu pārvietošanai, ja piemērojams.

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

12.

Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēmas apraksts (raksturot vienību un/vai masas uzskaites sistēmu, tai skaitā izmantotās pārbaudes metodes un novērtēto precizitāti, iesniedzot visās uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu eksemplārus). Jādefinē laika periods, kurā šādi ieraksti jāsaglabā.

Faktiskais kodolmateriālu daudzums

13.

Operatora veikto faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūru, ieplānotā biežuma un metožu apraksts (vienību un/vai masas uzskaite, tai skaitā galvenās pārbaudes metodes), un sagaidāmā pareizība.

CITA AR DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEMĒROŠANU SAISTĪTA INFORMĀCIJA

14.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.

15.

Informācija par veselības un drošības noteikumiem, kuri jāievēro iekārtā, un kuri inspektoriem jāizpilda.

I-E.   IZOTOPU ATDALĪŠANAS IEKĀRTAS

Datums: …………

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5.

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

6.

Būvniecības grafiks (ja iekārta nedarbojas):

a)

datums, kurā sākas būvniecība;

b)

datums iekārtas pieņemšanai;

c)

datums nodošanai ekspluatācijā.

7.

Mērķis un veids (nominālā atdalīšanas jauda, aprīkojums bagātināšanai, u.c.).

8.

Ekspluatācijas režīms, kas ietekmē kodolmateriālu izstrādi (pieņemtā maiņu sistēma, aptuvenie ekspluatācijas periodi gada laikā, u.c.).

9.

Teritorijas shēma (karte, kurā attēlota iekārta, robežas, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi, u.c.).

10.

Iekārtas shēma:

a)

strukturālais ietvērums, sētas un piekļūšanas maršruti;

b)

iekārtas atsevišķu daļu ietvērums;

c)

kodolmateriālu pārvietošanas maršruti;

d)

ienākošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona;

e)

katra galvenā tehnoloģisko procesu zona un apstrādes laboratorija, ieskaitot svēršanas un paraugu ņemšanas zonas, dezaktivācijas, attīrīšanas un padeves zonas, u.c.;

f)

testēšanas vai eksperimentālās zonas;

g)

izejošo kodolmateriālu uzglabāšanas zona;

h)

kodolatkritumu glabāšanas zona;

i)

analītiskā laboratorija.

VISPĀRĒJAS PROCEDŪRAS IEKĀRTĀ, IESKAITOT AR KODOLMATERIĀLU IZMANTOŠANU UN UZSKAITI, PIEEJAS IEROBEŽOŠANU UN UZRAUDZĪBU SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS

Kodolmateriālu apraksts

11.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

12.

Plānotās visu kodolmateriālu plūsmas un inventāra apraksts blokshēmu veidā vai citādi, uzglabāšanas un tehnoloģisko procesu zonām. Aprakstā jāietver:

a)

fizikālā un ķīmiskā forma;

b)

bagātinājuma diapazonus padevei, produktiem un atkritumiem;

c)

satura diapazons vai sagaidāmās augšējās robežas katrai kodolmateriālu kategorijai cietos vai šķidros izmešos.

Kodolmateriālu plūsma, izvietojums un darbības ar tiem

13.

Uzglabāšanas un tehnoloģisko procesu zonu apraksts ar diagrammu palīdzību vai citādi. Šajā aprakstā jāietver:

a)

paraugu ņemšanas un mērījumu punkti;

b)

partijas izmērs un/vai plūsmas ātrums;

c)

uzglabāšanas vai iesaiņojuma metode;

d)

uzglabāšanas tilpums.

14.

Papildus iepriekš 13. punktā minētajam, iekārtas aprakstā jāietver:

a)

atdalīšanas jaudas;

b)

bagātināšanas tehnoloģijas vai metodes;

c)

iespējamie punkti padevei, produktiem un atkritumiem;

d)

otrreizējās pārstrādes iespējas;

e)

izmantoto UF6 cilindru veids un izmēri, piepildīšanas un iztukšošanas metodes.

15.

Kur vajadzīgs, jāsniedz enerģijas patēriņš.

16.

Katrā diagrammā jānorāda, pie statiskiem apstākļiem:

a)

nominālā plūsma gadā;

b)

tehnoloģiskajā procesā esošo materiālu faktiskais daudzums;

c)

materiālu zudumu koeficients noplūdes, sadalīšanās, nosēdumu, u.c. rezultātā;

d)

pasākumi regulārai iekārtas apkalpošanai (periodiska darbības apturēšana vai pastāvīga komponentu apmaiņa, u.c.).

17.

Īpašu ar iekārtu apkopes vai nomaiņas dēļ no tehnoloģiskā procesa atslēgtu iekārtu dezaktivāciju saistītu paraugu ņemšanas un mērījumu punktu apraksts.

18.

Tehnoloģiskā procesa atkritumu apglabāšanas punkta apraksts, ieskaitot apglabāšanas metodi, uzglabāšanas periodu, apglabāšanas veidu, u.c.

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

19.

Uzskaites sistēmas apraksts, ko izmanto, lai reģistrētu uzskaites datus, sniegtu ziņojumus par tiem un aprēķinātu materiālu bilanci, iesniedzot visās procedūrās izmantoto veidlapu eksemplārus. Jādefinē laika periods, kurā šādi ieraksti jāsaglabā.

20.

Norādīt, kad un cik bieži tiek aprēķinātas materiālu bilances, ieskaitot kampaņu laikā noteiktās. Metodes un procedūras apraksts uzskaites koriģēšanai pēc faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas.

21.

Procedūras apraksts nosūtītāja/saņēmēja starpības apstrādei un uzskaites koriģēšanas metode.

22.

Procedūras apraksts uzskaites korekcijai pēc procedurālām vai pārrakstīšanās kļūdām un to ietekme uz nosūtītāja/saņēmēja starpības lielumu, ja piemērojams.

Faktiskais kodolmateriālu daudzums

23.

Iekārtu vienību, kas minētas 13. un 18. punktā norādītajos aprakstos, identifikācija, ja tās kodolmateriālu faktiskā daudzuma noteikšanas laikā atbilstoši nosacījumiem jāuzskata par konteineriem. Definējiet faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas laiku.

Mērījumu, paraugu ņemšanas un analīzes metodes

24.

Atsaucieties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar 13. un 17. punktu par paraugu ņemšanas un mērījumu veikšanas punktu izvietojumu.

25.

Katra mērījuma veikšanas norādītajā punktā metožu apraksts; jāidentificē faktisko svara vai tilpuma lielumu noteikšanai izmantotie vienādojumi vai tabulas un veiktie aprēķini. Norādīt, vai dati tiek reģistrēti automātiski vai ar roku. Jāapraksta paraugu ņemšanas metode un praktiskās procedūras katrā norādītajā punktā. Norādīt paņemto paraugu skaitu un izslēgšanas kritērijus.

26.

Analītisko metožu, kuras izmanto uzskaites nolūkā, apraksts. Ja iespējams, atsaucieties uz rokasgrāmatu vai ziņojumu.

Mērījumu pareizības kontrole

27.

Programmu apraksts pastāvīgai svara, tilpuma un paraugu ņemšanas precizitātes un sistemātisko kļūdu izvērtēšanai, un saistīto iekārtu kalibrēšanai.

28.

Analītiskajām metodēm, kas minētas 26. punktā, izmantoto standartu veids un kvalitāte; izmantoto analītisko mēriekārtu veids, norādot to kalibrēšanas metodi un biežumu.

Statistiskā novērtēšana

29.

Mērījumu kontroles programmu ietvaros ievākto datu mērījumu precizitātes un pareizības izvērtēšanai un mērījumu nenoteiktību novērtēšanai (t.i. standartnoviržu noteikšanai nejaušai un sistemātiskai mērījumu kļūdai) statistiskās izvērtēšanas metožu apraksts. Atsevišķu kļūdu aprēķinu superpozīcijas ar mērķi iegūt standartnovirzes kopējai kļūdai nosūtītāja/saņēmēja starpības, uzskaitītā kodolmateriālu daudzuma, faktiskā kodolmateriālu daudzuma un neuzskaitītā kodolmateriālu daudzuma noteikšanai statistisko procedūru apraksts.

CITA AR DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEMĒROŠANU SAISTĪTA INFORMĀCIJA

30.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.

31.

Informācija par veselības un drošības noteikumiem, kuri jāievēro iekārtā, un kuri inspektoriem jāizpilda.

I-F.   IEKĀRTAS, KURāS IZMANTOTO KODOLMATERIĀLU DAUDZUMS PĀRSNIEDZ VIENU EFEKTĪVO KILOGRAMU

Datums: …………

Katrai iekārtai, kas nav minēta A līdz E sadaļā, kurā izmanto vairāk nekā vienu efektīvo kilogramu gada laikā, jāsniedz informācija par šo:

iekārtas identifikācija,

vispārējās procedūras iekārtā, tai skaitā ar materiālu izmantošanu un uzskaiti, piekļuves ierobežošanu un uzraudzību saistītās procedūras,

kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts),

kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēma, ieskaitot tehnoloģijas faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanai,

cita ar drošības pasākumu piemērošanu saistīta informācija.

Informācija, kas tiek prasīta zem šiem virsrakstiem, kur tas piemērojams, ir tāda pati, kas tiek prasīta tiem iekārtu veidiem, kuri minēti šī pielikuma C, D un E punktos.

I-G.   IEKĀRTAS - KANDIDĀTES DALĪBAI VISAPTVEROŠĀS MATERIĀLU BILANCES ZONĀ - MBA (CAM)

Datums: …………

Šiem turētājiem kopējais inventārs tiek aprēķināts kā katras pārvaldītās kodolmateriālu kategorijas krājumu summa, katra izteikta procentos no šādiem ierobežojumiem:

vājināts urāns

350 000 g vai

torijs

200 000 g vai

dabīgais urāns

100 000 g vai

mazbagātināts urāns

1 000 g vai

augsti bagātināts urāns

5 g vai

plutonijs

5 g

Piemēram:

a)

turētājam ar 4 g plutonija procentuālais kodolmateriālu inventārs ir vienāds ar 80 % (4/5);

b)

turētājam ar 1 g augsti bagātināta urāna plus 20 000 g dabīga urāna procentuālais kodolmateriālu inventārs ir vienāds ar 40 % (1/5 + 20 000/100 000).

IIEKĀRTU UN KODOLMATERIĀLU IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Īpašnieks un/vai operators.

3.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

4.

Kodolmateriālu veidi.

5.

Kodolmateriālu uzglabāšanai un darbībām ar tiem izmantoto konteineru apraksts.

6.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Turētāja pienākumi ir šādi vienkāršoti:

A.

Ierobežojumi turēšanai/pārvietošanai

Ja kāda atsevišķa kodolmateriālu daudzuma saņemšana pārsniedz iepriekš norādītos daudzumus vai ja iekārtas “procentuālais kodolmateriālu daudzums” jebkurā laikā pārsniedz 100 %, par to nekavējoties jāpaziņo Komisijai.

B.

Saglabājamie uzskaites/ekspluatācijas ieraksti

Uzskaites/ekspluatācijas ieraksti jāuztur tādā veidā, kas ļauj viegli pārbaudīt Komisijai sniegtos ziņojumus un jebkurus to labojumus.

C.

Kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumi (ICR)

Nepieciešams iesniegt tikai tad, ja notiek kodolmateriālu inventāra izmaiņas.

Jāpievieno piezīme, kas izskaidro neparastas izmaiņas un labojumus kodolmateriālu inventārā vai jebkuru citu ziņojumā ietvertās informācijas daļu. It sevišķi, jāsniedz identifikācija un adrese par jebkuru subjektu, uz kuru materiāli nosūtīti (ieskaitot eksportu) vai no kura materiāli ir saņemti (ieskaitot importu).

Pat ja gada laikā nav notikušas nekādas izmaiņas kodolmateriālu inventārā, jāpaziņo beigu uzskaitītais kodolmateriālu daudzums pa kategorijām atbilstoši stāvoklim 31. decembrī. Šis ziņojums jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg līdz katra gada 31. janvārim.

D.

Ziņojuma forma

Ziņojumam, kas paredzēts iepriekš C punktā, nav nepieciešama īpaša veidlapa. Ziņojumu var sniegt vēstules veidā.

I-H.   ATKRITUMU APSTRĀDES VAI ATKRITUMU UZGLABĀŠANAS IEKĀRTAS (4)

Datums: …………

IEKĀRTAS IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5.

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

6.

Mērķis un veids.

7.

Teritorijas shēma (karte, kurā attēlota iekārta, robežas, ēkas, ceļi, upes, dzelzceļi, u.c.).

8.

Iekārtas shēma:

a)

strukturālais ietvērums, sētas un piekļūšanas maršruti;

b)

kodolmateriālu pārvietošanas maršruti;

c)

kodolatkritumu apglabāšanas zonas;

d)

katra galvenā tehnoloģisko procesu zona un apstrādes laboratorija;

e)

testēšanas vai eksperimentālās zonas;

f)

analītiskā laboratorija.

VISPĀRĒJAS PROCEDŪRAS IEKĀRTĀ, IESKAITOT AR KODOLMATERIĀLU IZMANTOŠANU UN UZSKAITI, PIEEJAS IEROBEŽOŠANU UN UZRAUDZĪBU SAISTĪTĀS PROCEDŪRAS

Kodolmateriālu atrašanās vietas un darbības ar tiem

9.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

10.

Apraksts, shēmu veidā vai citādi:

a)

kodolmateriālu uzglabāšanas zonām (inventāra atrašanās vietas);

b)

novērtētais kodolmateriālu inventāra diapazons šajās vietās;

c)

kodolmateriālu uzglabāšanas un/vai transporta konteineri;

d)

maršruti un iekārtas, ko izmanto kodolmateriālu pārvietošanai, ja piemērojams.

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

Uzskaites sistēma

11.

Kodolmateriālu uzskaites un kontroles sistēmas apraksts, iesniedzot visās uzskaites un kontroles procedūrās izmantoto veidlapu eksemplārus. Jādefinē laika periods, kurā šādi ieraksti jāsaglabā.

Faktiskais kodolmateriālu daudzums

12.

Operatora veikto faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas procedūru, ieplānotā biežuma un metožu apraksts (vienību un/vai masas uzskaite, tai skaitā galvenās pārbaudes metodes) un sagaidāmā pareizība.

CITA AR DROŠĪBAS PASĀKUMU PIEMĒROŠANU SAISTĪTA INFORMĀCIJA

13.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.

14.

Informācija par veselības un drošības noteikumiem, kuri jāievēro iekārtā, un kuri inspektoriem jāizpilda.

I-J.   CITAS IEKĀRTAS (5)

Datums: …………

IEKĀRTAS UN KODOLMATERIĀLU IDENTIFIKĀCIJA

1.

Nosaukums.

2.

Atrašanās vieta, precīza adrese ar telefona un faksa numuriem un e-pasta adresi.

3.

Īpašnieks (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

4.

Operators (juridiski atbildīgā struktūra vai indivīds).

5.

Kodolmateriālu veids.

6.

Uzglabāšanai un darbībām izmantoto konteineru apraksts (piemēram, lai noteiktu, vai iespējama noplombēšana).

7.

Kodolmateriālu izmantošanas apraksts (3. panta 1. punkts).

8.

Rūdas ieguvēju gadījumā, iekārtas potenciālā ražība gadā.

9.

Pašreizējais statuss (piemēram, tiek būvēta, tiek ekspluatēta, vai slēgta).

KODOLMATERIĀLU UZSKAITE UN KONTROLE

10.

Kodolmateriālu uzskaites un kontroles procedūru apraksts, ieskaitot procedūras faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanai.

11.

Organizatoriskie pasākumi materiālu uzskaitei un kontrolei.


(1)  Atbildes uz 12. līdz 15. punktu jāsniedz par katru kasetes montāžas veidu iekārtā. Jālieto terminoloģija, kas saskan ar 12. punktu.

(2)  Ja vairāk par vienu iekārtu, jāsniedz par katru kritisko stendu.

(3)  Atsevišķas iekārtas, kas parasti nav saistītas ar reaktoriem, bagātināšanas, konversijas un ražošanas iekārtām, vai ar ķīmiskās pārstrādes un reģenerācijas iekārtām.

(4)  Atsevišķas iekārtas, kur notiek vienīgi atkritumu apstrāde, uzglabāšana vai pārstrāde (tās nav daļa no bagātināšanas, konversijas, ražošanas, ķīmiskās pārstrādes un reģenerācijas iekārtām vai reaktoriem).

(5)  Termins “citas” apzīmē visas iekārtas, ko neaptver punkti no A līdz H, un kur parasti izmantoto kodolmateriālu daudzums nepārsniedz vienu efektīvo kilogramu. Tas īpaši ietver arī rūdas ieguvējus (iepriekš minētais 8. punkts).


II PIELIKUMS

VIETAS VISPĀRĒJS APRAKSTS (1)

Vietas identifikācija

Deklarācijas Nr.(2)

Deklarācijas datums

Pārskata periods(3)

Komentāri(4)


Ieraksts(5)

Atsauce(6)

MBA kods(7)

Ēka(8)

Vispārējs apraksts, ieskaitot izmantošanu(9)

Komentāri(10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vietas pārstāvja vārds un paraksts: …………

Paskaidrojumi

(1)

Sākotnējā deklarācijā jāiekļauj visas iekārtas un visas citas ēkas šajās vietās, kā noteikts 2. panta 21. punktā. Par katru ēku šajā vietā jāveic atsevišķs ieraksts. Turpmākajās ikgadējās precizētajās deklarācijās jāiekļauj tikai tās vietas un ēkas, kurās kopš iepriekšējās deklarācijas notikušas izmaiņas. Vietas karte jāpievieno sākotnējai deklarācijai un jāaktualizē pēc vajadzības.

(2)

“Deklarācijas Nr.” ir numurs pēc kārtas katrai vietai, sākot ar “1” sākotnējā vietas deklarācijā.

(3)

“Pārskata periods” sākotnējai deklarācijai ir “stāvoklis uz” datums, bet visām sekojošajām ikgadējām aktualizācijām atbilstošais ieraksts ir laika perioda sākuma un beigu datums. Tiek saprasts, ka sniegtā informācija ir spēkā atbilstoši beigu datumam. Par visiem datumiem jāziņo, lietojot formātu DDMMGGGG.

(4)

Komentāri, kas piemērojami visai vietai.

(5)

Katrs “Ieraksts” katrā deklarācijā jānumurē pēc kārtas, sākot ar “1”.

(6)

Aile “Atsauce” jāizmanto, lai atsauktos uz citu ierakstu. Ailes “Atsauce” saturs ietver attiecīgo deklarāciju un ierakstu numurus (piemēram, 10-20 attiecas uz 10. deklarācijas 20. ierakstu). Atsauce norāda, ka tagadējais ieraksts papildina vai aktualizē agrāk paziņoto informāciju. Ja vajadzīgs, var ievadīt vairākas atsauces.

(7)

Ailē “MBA kods” jānorāda MBA kods, pie kura pieder ēka šajā ierakstā.

(8)

Ailē “Ēka” jāietver ēkas numurs vai cits apzīmējums, kas nodrošina nepārprotamu ēkas identificēšanu uz vietas shematiskās kartes (plāna).

(9)

Ailē “Vispārējs apraksts” katrai ēkai jāiekļauj:

a)

aptuvenais ēkas izmērs stāvu skaita un kopējā telpas platības kvadrātmetru skaita izteiksmē;

b)

ēkas izmantošana, ieskaitot jebkuru iepriekšēju ēkas izmantošanu, kas var būt nozīmīgi, lai interpretētu citu Komisijai pieejamu informāciju, tādu kā vides paraugu analīžu rezultāti;

un

c)

ēkas pamatsaturs, ja tas nav viegli saprotams no deklarētās izmantošanas.

Tomēr nav nepieciešams atkārtot darbību aprakstus, kas iepriekš sniegti Tehnisko pamatparametru aptaujas anketā.

(10)

Katram ierakstam piemērojamie komentāri.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, vai tai līdzvērtīga forma elektroniskā formātā, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


III PIELIKUMS

INVENTĀRA IZMAIŅU ZIŅOJUMS (ICR)

Apzīmējums/Birka

Saturs

Komentāri

Nr.

MBA

Simbols (4)

Ziņotājas MBA kods

1

Report type

Simbols (1)

“I” kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojumam

2

Report date

DDMMGGGG

Datums, kurā ziņojums tika aizpildīts

3

Report number

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem

4

Line count

Skaitlis (8)

Kopējais ierakstu skaits ziņojumā

5

Start report

DDMMGGGG

Pirmās pārskata perioda dienas datums

6

End report

DDMMGGGG

Pēdējās pārskata perioda dienas datums

7

Reporting person

Simbols (30)

Par ziņojumu atbildīgās personas vārds

8

Transaction ID

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas

9

IC code

Simbols (2)

Kodolmateriālu inventāra izmaiņas veids

10

Batch

Simbols (20)

Unikāls kodolmateriālu partijas identifikators

11

KMP

Simbols (1)

Kritiskais mērījumu punkts

12

Measurement

Simbols (1)

Mērījuma kods

13

Material form

Simbols (2)

Materiāla formas kods

14

Material container

Simbols (1)

Materiāla konteinera kods

15

Material state

Simbols (1)

Materiāla stāvokļa kods

16

MBA from

Simbols (4)

Nosūtītājas MBA kods (tikai IC kodiem RD un RF)

17

MBA to

Simbols (4)

Saņēmējas MBA kods (tikai IC kodiem SD un SF)

18

Previous batch

Simbols (20)

Iepriekšējās partijas nosaukums (tikai IC kodam RB)

19

Original date

DDMMGGGG

Uzskaites datums ierakstam, kas jālabo (vienmēr pirmajam ierakstam labojumu virknē)

20

PIT date

DDMMGGGG

Faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datums (PIT), uz kuru attiecas MF korekcija (lieto tikai ar IC kodu MF)

21

Line number

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem

22

Accounting date

DDMMGGGG

Datums, kurā notika kodolmateriālu inventāra izmaiņa vai par to kļuva zināms

23

Items

Skaitlis (6)

Vienību skaits

24

Element category

Simbols (1)

Kodolmateriālu kategorija

25

Element weight

Skaitlis (24. 3)

Elementa svars

26

Isotope

Simbols (1)

“G” - U-235, “K” - U-233, “J” - U-235 un U-233 maisījumam

27

Fissile weight

Skaitlis (24. 3)

Skaldizotopa svars

28

Isotopic composition

Simbols(130)

U, Pu izotopu svars (tikai, ja paredzēts īpašajos drošības pasākumu noteikumos)

29

Obligation

Simbols (2)

Drošības pasākumu saistības

30

Previous category

Simbols (1)

Iepriekšējā kodolmateriālu kategorija (lieto tikai ar IC kodiem CB, CC un CE)

31

Previous obligation

Simbols (2)

Iepriekšējās saistības (lieto tikai ar IC kodiem BR, CR, PR un SR)

32

CAM code from

Simbols (8)

Kods, lai identificētu nosūtītāju - sīko turētāju

33

CAM code to

Simbols (8)

Kods, lai identificētu saņēmēju - sīko turētāju

34

Document

Simbols (70)

Operatora definēta atsauce uz apliecinošiem dokumentiem

35

Container ID

Simbols (20)

Operatora definēts konteinera identifikators

36

Correction

Simbols (1)

“D” - svītrojumiem, “A” - papildinājumiem, veidojot daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra, “L” - vēlajiem ierakstiem (atsevišķajiem papildinājumiem)

37

Previous report

Skaitlis (8)

Ziņojuma numurs, kurā ir ieraksts, kas jālabo

38

Previous line

Skaitlis (8)

Ieraksta numurs ierakstam, kas jālabo

39

Comment

Simbols (256)

Operatora komentārs

40

Burn-up

Skaitlis (6)

Izdegums MWdienās/tonna (lieto tikai IC kodiem NL un NP kodolreaktoros)

41

CRC

Skaitlis (20)

Ieraksta kontrolkods kvalitātes kontroles nolūkā

42

Previous CRC

Skaitlis (20)

Kontrolkods ierakstam, kas jālabo

43

Advance notification

Simbols (8)

Atsauce uz iepriekšējo paziņojumu, kas nosūtīts uz Euratom (lieto tikai IC kodiem RD, RF, SD un SF)

44

Campaign

Simbols (12)

Kampaņas identifikators pārstrādes iekārtām

45

Reactor

Simbols (12)

Reaktora kods pārstrādes kampaņām

46

Error path

Simbols (8)

Speciāls kods novērtēšanas nolūkiem

47

Paskaidrojumi

1.

MBA:

Ziņotājas materiālu bilances zonas kods. Šo kodu attiecīgajai iekārtai paziņo Komisija.

2.

REPORT TYPE/ZIŅOJUMA VEIDS:

“I” kodolmateriālu inventāra izmaiņu uzskaites ziņojumiem.

3.

REPORT DATE/ZIŅOJUMA DATUMS:

Datums, kurā ziņojums tiek aizpildīts.

4.

REPORT NUMBER/ZIŅOJUMA NUMURS:

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem.

5.

LINE COUNT/IERAKSTU SKAITS:

Kopējais ziņojumā ietverto ierakstu skaits.

6.

START REPORT/SĀKUMA DATUMS:

Pārskata perioda pirmās dienas datums.

7.

END REPORT/BEIGU DATUMS:

Pārskata perioda pēdējās dienas datums.

8.

REPORTING PERSON/ZIŅOTĀJA PERSONA:

Par ziņojumu atbildīgās personas vārds.

9.

TRANSACTION ID/OPERĀCIJAS ID:

Numurs pēc kārtas. To lieto, lai identificētu visus kodolmateriālu inventāra izmaiņu ierakstus, kas saistīti ar vienu un to pašu fizisko operāciju.

10.

IC CODE/IC KODS:

Jāizmanto viens no sekojošajiem kodiem:

Atslēgvārds

Kods

Skaidrojums

Saņemšana

RD

Kodolmateriālu saņemšana no materiālu bilances zonas Eiropas Savienības ietvaros.

Imports

RF

Kodolmateriālu imports no trešās valsts.

Saņemšana no drošības pasākumiem nepakļautas darbības

RN

Kodolmateriālu saņemšana no drošības pasākumiem nepakļautas darbības (34. pants).

Nosūtīšana

SD

Kodolmateriālu pārvietošana uz materiālu bilances zonu Eiropas Savienības ietvaros.

Eksports

SF

Kodolmateriālu eksports uz trešo valsti

Nosūtīšana uz drošības pasākumiem nepakļautu darbību

SN

Kodolmateriālu pārvietošana uz drošības pasākumiem nepakļautu darbību (34. pants).

Pārskaitīšana uz kondicionētiem atkritumiem

TC

Kodolmateriāli, kuru daudzums ir izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un ko satur kondicionēti (piemēram, stiklā, cementā, betonā vai bitumenā) atkritumi, kas nav piemēroti turpmākai izmantošanai kodoldegvielas ciklā. Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatņem no materiālu bilances zonas inventāra. Šī veida kodolmateriāliem jāuztur atsevišķa reģistrācija.

Izmeši apkārtējā vidē

TE

Kodolmateriāli, kuru daudzums ir izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un ko satur plānotas izvadīšanas rezultātā apkārtējā vidē neatgūstami izmesti atkritumi. Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatņem no materiālu bilances zonas inventāra.

Pārskaitīšana uz saglabājamiem atkritumiem

TW

Kodolmateriāli atkritumos, kas radušies ražošanas vai ekspluatācijas negadījuma laikā, un kuru daudzums ir izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un kas ir pārvietoti uz noteiktu vietu materiālu bilances zonā, no kuras tos var atgūt. Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatņem no materiālu bilances zonas inventāra. Šī veida kodolmateriāliem jāuztur atsevišķa reģistrācija.

Pārskaitīšana atpakaļ no kondicionētiem atkritumiem

FC

Kondicionētu atkritumu pārcelšana atpakaļ uz materiālu bilances zonas inventāru. To piemēro vienmēr, kad kondicionēti atkritumi tiek pakļauti pārstrādei.

Pārskaitīšana atpakaļ no saglabājamiem atkritumiem

FW

Saglabāto atkritumu pārcelšana atpakaļ uz materiālu bilances zonas inventāru. To piemēro vienmēr, kad saglabātie atkritumi tiek atgūti no noteiktas vietas materiālu bilances zonas ietvaros, vai nu jebkādai pārstrādei materiālu bilances zonā, kas ietver elementu atdalīšanu, vai jebkādam sūtījumam no materiālu bilances zonas.

Nejaušs zudums

LA

Neatgriezeniski un netīši kodolmateriālu zudumi ekspluatācijas negadījuma rezultātā. Šī koda izmantošana prasa, lai Komisijai tiktu nosūtīts speciāls ziņojums.

Nejaušs ieguvums

GA

Negaidīti atrasti kodolmateriāli, izņemot, ja uzieti faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas gaitā. Šī koda izmantošana prasa, lai Komisijai tiktu nosūtīts speciāls ziņojums.

Kategorijas maiņa

CE

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienas kategorijas (18. pants) uz citu bagātināšanas tehnoloģiskā procesa rezultātā (par katru kategorijas maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Kategorijas maiņa

CB

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienas kategorijas (18. pants) uz citu sajaukšanas operācijas rezultātā (par katru kategorijas maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Kategorijas maiņa

CC

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienas kategorijas (18. pants) uz citu visiem kategoriju maiņas veidiem, ko neaptver kodi CE un CB (par katru kategorijas maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Materiālu pārdale starp partijām

RB

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārvietošanai no vienas partijas uz citu (par katru kodolmateriālu pārdali starp partijām jāziņo tikai viens ieraksts).

Īpašo saistību maiņa

BR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), lai līdzsvarotu urāna krājumus pēc sajaukšanas operācijas (par katru saistību maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Īpašo saistību maiņa

PR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), ko izmanto, kad kodolmateriāli ienāk uzskaites fondā vai atstāj to (par katru saistību maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Īpašo saistību maiņa

SR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. pants), pēc saistību maiņas vai aizstāšanas (par katru saistību maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Īpašo saistību maiņa

CR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), visos gadījumos, ko neaptver kodi BR, PR vai SR (par katru saistību maiņu jāziņo tikai viens ieraksts).

Kodolražošana

NP

Kodolmateriālu daudzuma pieaugums kodolpārvērtību rezultātā.

Kodolzudumi

NL

Kodolmateriālu daudzuma samazinājums kodolpārvērtību rezultātā.

Nosūtītāja/saņēmēja starpība

DI

Nosūtītāja/saņēmēja starpība (2. panta 19. punkts).

Jauns mērījums

NM

Kodolmateriālu daudzums vienā konkrētā partijā, kas uzskaitīta materiālu bilances zonā; un kas ir starpība starp no jauna izmērīto kodolmateriālu daudzumu un iepriekš uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu, kas nav nedz nosūtītāja/saņēmēja starpība, ne korekcija.

Bilances korekcija

BJ

Kodolmateriālu daudzums, kas uzskaitīts materiālu bilances zonā, un ir starpība starp iekārtas operatora paša saviem mērķiem noteikto (nesniedzot faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumu Komisijai) faktisko kodolmateriālu daudzumu, un tajā pašā datumā noteikto uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu.

Neuzskaitītais kodolmateriāls

MF

Uzskaites ierakstu koriģēšana attiecībā uz neuzskaitīto kodolmateriālu. MF jābūt vienādam ar starpību starp beigu faktisko kodolmateriālu daudzumu (PE) un beigu uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu (BA), par ko ziņots materiālu bilances ziņojumā (IV pielikums). Sākotnējam datumam jābūt faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datumam, kamēr uzskaites datumam jābūt pēc faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datuma.

Noapaļošanas

RA

Noapaļošanas korekcija, lai liktu dotajā laika posmā ziņoto daudzumu summai saskanēt ar beigu uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu materiālu bilances zonā.

Izotopu korekcija

R5

Korekcija, lai liktu ziņoto izotopu daudzumu summai saskanēt ar beigu uzskaitīto U-235 daudzumu materiālu bilances zonā.

Materiālu ražošana

MP

Kodolmateriālu daudzums, kas iegūts no vielām, kas sākotnēji nav bijušas pakļautas drošības pasākumiem, un kas tapis pakļauts drošības pasākumiem, jo kodolmateriālu koncentrācija tagad pārsniedz minimālos līmeņus.

Lietošanas izbeigšana

TU

Kodolmateriālu daudzums, ko praktisku vai saimniecisku iemeslu dēļ uzskata par neatgūstamu, kas ir:

(i)

iekļauts gala produktos, ko izmanto ar kodoldegvielas ciklu nesaistītiem mērķiem;

vai

(ii)

ietverti atkritumos ļoti mazās koncentrācijās, kas ir izmērītas vai aprēķinātas, pamatojoties uz mērījumiem, pat ja šie materiāli nav izmesti apkārtējā vidē.

Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatskaita no materiālu bilances zonas kodolmateriālu inventāra.

Beigu uzskaitītais kodolmateriālu daudzums

BA

Uzskaitītais kodolmateriālu daudzums pārskata perioda beigās un PIT datumā, atsevišķi katrai kodolmateriālu kategorijai un katrai no īpašajām drošības pasākumu saistībām.

11.

BATCH/PARTIJA:

Partijas apzīmējumu var izvēlēties operators, bet:

a)

inventāra izmaiņas “Saņemšana (RD)” gadījumā, jāziņo sūtītāja lietotais partijas apzīmējums;

b)

partijas apzīmējumu tajā pašā materiālu bilances zonā nedrīkst izmantot atkārtoti citai partijai.

12.

KMP:

Kritiskais mērījumu punkts. Kodi tiek paziņoti iekārtai īpašajos drošības pasākumu noteikumos. Ja nekādi kodi nav norādīti, jāizmanto “&”.

13.

MEASUREMENT/MĒRĪJUMS:

Jānorāda pamats, uz kura tika noteikts paziņotais kodolmateriālu daudzums. Jāizmanto viens no sekojošajiem kodiem:

Mērīts

Novērtēts

Skaidrojums

M

E

Ziņotājā materiālu bilances zonā.

N

F

Citā materiālu bilances zonā.

T

G

Ziņotājā materiālu bilances zonā, ja masas jau ir bijušas norādītas iepriekšējā kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojumā vai faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumā.

L

H

Citā materiālu bilances zonā, ja masas jau ir bijušas norādītas iepriekšējā kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojumā vai faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumā ziņotājai materiālu bilances zonai.

14.

MATERIAL FORM/MATERIĀLU FORMA:

Jālieto šādi kodi:

Materiālu formas pamattips

Apakštips

Kods

Rūdas

 

OR

Koncentrāti

 

YC

Urāna heksafluorīds (UF6)

 

U6

Urāna tetrafluorīds (UF4)

 

U4

Urāna dioksīds (UO2)

 

U2

Urāna trioksīds (UO3)

 

U3

Urāna oksīds (U3O8)

 

U8

Torija oksīds (ThO2)

 

T2

Šķīdums

Nitrāts

LN

Fluorīds

LF

Citi

LO

Pulveris

Homogēns

PH

Heterogēns

PN

Keramika

Granulas

CP

Lodītes

CS

Citi

CO

Metāls

Tīrs

MP

Sakausējumi

MA

Degviela

Stieņi, elementi

ER

Plāksnes

EP

Saišķi

EB

Kasetes

EA

Citi

EO


Materiālu formas pamattips

Apakštips

Kods

Slēgti avoti

 

QS

Nelieli daudzumi/paraugi

 

SS

Lūžņi

Homogēni

SH

Heterogēni (tīrījumi, klinkeri, nogulsnes, smalknes, citi)

SN

Cietie atkritumi

Korpusi, čaulas

AH

Jaukti (plastmasas, cimdi, papīri, u.c.)

AM

Radioaktīvi sasmērētas iekārtas

AC

Citi

AO

Šķidrie atkritumi

Mazaktīvi

WL

Vidēji aktīvi

WM

Augsti aktīvi

WH

Kondicionēti atkritumi

Stikls

NG

Bitumens

NB

Betons

NC

Citi

NO

 

 

15.

MATERIAL CONTAINER/MATERIĀLU KONTEINERS:

Jāizmanto šādi kodi:

Konteinera veids

Kods

Cilindrs

C

Paka

P

Muca

D

Atsevišķa degvielas vienība

S

Redeļu būris

B

Pudele

F

Cisterna vai cits konteiners

T

Citi

O

16.

MATERIAL STATE/MATERIĀLU STĀVOKLIS:

Jāizmanto šādi kodi:

Stāvoklis

Kods

Svaigi kodolmateriāli

F

Apstaroti kodolmateriāli

I

Atkritumi

W

Neatgūstami materiāli

N

17.

MBA NO:

Izmantot tikai inventāra izmaiņas kodiem RD un RF. Inventāra izmaiņas kodam RD, ziņo nosūtītāja materiāla bilances zonas kodsu Ja šis kods nav zināms, ziņo kodu “F”, “Q” vai “W” (nosūtītāja MBA attiecīgi Francijā, Apvienotajā Karalistē vai kodolieroču brīvā dalībvalstī) un komentāru laukā (40) jāievada nosūtītāja pilns nosaukums un adrese. Inventāra izmaiņas kodam RF, ziņo eksportētājas valsts kodu, vai, ja zināms, eksportētājas iekārtas MBA kodu, un komentāru laukā (40) jāievada nosūtītāja pilns nosaukums un adrese.

18.

MBA UZ:

Izmantot tikai inventāra izmaiņas kodiem SD un SF. Inventāra izmaiņas kodam SD, ziņo saņēmējas materiāla bilances zonas kodu. Ja šis kods nav zināms, ziņo kodu “F”, “Q” vai “W” (saņēmēja MBA attiecīgi Francijā, Apvienotajā Karalistē vai dalībvalstī bez kodolieročiem) un komentāru laukā (40) jāievada saņēmēja pilns nosaukums un adrese. Inventāra izmaiņas kodam SF, ziņo importētājas valsts kodu, vai, ja zināms, importētājas iekārtas MBA kods un komentāru laukā (40) jāievada saņēmēja pilns nosaukums un adrese.

19.

PREVIOUS BATCH/IEPRIEKŠĒJĀ PARTIJA:

Partijas apzīmējums pirms materiālu pārdales starp partijām. Partijas apzīmējums pēc materiālu pārdales starp partijām jāziņo 11. laukā.

20.

ORIGINAL DATE/SĀKOTNĒJAIS DATUMS:

Korekcijas gadījumā jāziņo par dienu, mēnesi un gadu, kad koriģējamais ieraksts sākotnēji bija ievadīts. Korekciju virknēm, sākotnējais datums vienmēr ir virknes pirmā ieraksta uzskaites datums. Vēlo ierakstu (atsevišķo papildinājumu) sākotnējais datums ir datums, kurā notika inventāra izmaiņa.

21.

PIT DATE/PIT DATUMS:

Faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datums, atbilstoši minētajam materiālu bilances ziņojumā, uz kuru pamatota kodolmateriālu inventāra korekcija pēc MUF (neuzskaitītais kodolmateriāls). Izmantot tikai kopā ar kodolmateriālu inventāra izmaiņas kodu MF.

22.

LINE NUMBER/IERAKSTA NUMURS:

Numurs pēc kārtas sākot ar 1 katrā ziņojumā, bez intervāliem.

23.

ACCOUNTING DATE/UZSKAITES DATUMS:

Diena, mēnesis un gads, kad notikusi kodolmateriālu inventāra izmaiņa, vai par to kļuvis zināms.

24.

ITEMS/VIENĪBAS:

Jāziņo par vienību skaitu, kas veido partiju. Ja inventāra izmaiņa sastāv no vairākiem ierakstiem, vienību skaita summai ziņojumos jābūt vienādai ar kopējo vienību skaitu, kas pieder pie vienas un tā pašas operācijas ID. Ja operācijā ietverts vairāk nekā viens elements, ierakstā(-os) par vienību skaitu jāziņo tikai elementu kategorijai ar lielāko stratēģisko vērtību (dilstošā secībā: P, H, L, N, D, T).

25.

ELEMENT CATEGORY/ELEMENTA KATEGORIJA:

Jāizmanto šādi kodi:

Kodolmateriālu kategorija

Kods

Plutonijs

P

Augsti bagātināts urāns

(20 % un augstāks bagātinājums)

H

Mazbagātināts urāns

(bagātinājums, kas ir augstāks par dabisko, bet mazāks par 20 %)

L

Dabīgais urāns

N

Vājināts urāns

D

Torijs

T

26.

ELEMENT WEIGHT/ELEMENTA SVARS:

Jāziņo 25. laukā minētās elementa kategorijas svars. Visi svari jāziņo gramos. Decimāldaļskaitļu zīmes, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

27.

ISOTOPE/IZOTOPS:

Šis kods norāda uz skaldizotopiem un to jāizmanto, kad tiek ziņots par skaldizotopu svaru (28). Lietojiet kodus “G” - U-235, “K” - U-233 un “J” - U-235 un U-233 maisījumam.

28.

FISSILE WEIGHT/SKALDIZOTOPU SVARS:

Ja vien īpašajos drošības pasākumu noteikumos nav paredzēts citādi, skaldizotopu svars jāziņo vienīgi par bagātināto urānu un kategorijas maiņām, kur iesaistīts bagātinātais urāns. Visi svari jāziņo gramos. Decimāldaļskaitļu zīmes, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

29.

ISOTOPIC COMPOSITION/IZOTOPISKAIS SASTĀVS:

Ja tas saskaņots īpašajos drošības pasākumu noteikumos, izotopiskais U un/vai Pu sastāvs jāziņo formātā kā svaru saraksts [numurs(18,3)], atdalot ar semikolu, lai norādītu U-233, U-234, U-235, U-236, U-238 vai Pu-238, Pu-239, Pu-240, Pu-241, Pu-242 svaru. Zīmes aiz komata, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

30.

OBLIGATION/SAISTĪBAS:

Norāda īpašās drošības pasākumu saistības, ko Kopiena ir uzņēmusies saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju, un kura nosacījumiem kodolmateriāls ir pakļauts (17. pants). Komisija paziņos iekārtām par atbilstošajiem kodiem.

31.

PREVIOUS CATEGORY/IEPRIEKŠĒJĀ KATEGORIJA:

Kodolmateriālu kategorijas kods līdz kategorijas maiņai. Atbilstošais kods pēc maiņas jāziņo 25. laukā. Izmantot tikai ar kodolmateriālu inventāra izmaiņas kodiem CE, CB un CC.

32.

PREVIOUS OBLIGATION/IEPRIEKŠĒJĀS SAISTĪBAS:

Īpašo drošības pasākumu saistību kods, kurām kodolmateriāli bija pakļauti līdz maiņai. Atbilstošais saistību kods pēc maiņas jāziņo 30. laukā. Izmantot tikai ar inventāra izmaiņas kodiem BR, CR, PR un SR.

33.

CAM CODE FROM/CAM KODS NO:

I-G pielikumā minētas iekārtas, kas nosūta materiālus, kods. Komisija paziņos atbilstošo kodu operatoram vai subjektam. Šiem operatoriem piemēro vienkāršotas ziņošanas procedūras.

34.

CAM CODE TO/CAM KODS UZ:

I-G pielikumā minētas iekārtas, kas saņem materiālus, kods. Komisija paziņos atbilstošo kodu operatoram vai subjektam. Šiem operatoriem piemēro vienkāršotas ziņošanas procedūras.

35.

DOCUMENT/DOKUMENTS:

Operatora noteikta atsauce uz apliecinošu (-iem) dokumentu(-iem).

36.

CONTAINER ID/KONTEINERA ID:

Operatora noteikts konteinera numurs. Fakultatīvs datu elements, kuru var izmantot gadījumos, kad konteinera numurs neparādās partijas apzīmējumā.

37.

CORRECTION/LABOJUMI:

Labojumi jāveic, izsvītrojot nepareizo(-s) ierakstu(-s) un papildinot ar pareizo(-ajiem), ja vajadzīgs. Jāizmanto šādi kodi:

Kods

Skaidrojums

D

Svītrojums. Izsvītrojamais ieraksts jāidentificē, norādot 38. laukā ziņojuma numuru (4), 39. laukā ieraksta numuru (22) un 43. laukā sākotnējam ierakstam deklarēto CRC (42). Citus laukus aizpildīt nav nepieciešams.

A

Papildinājums (veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra). Jāziņo pareizs ieraksts ar visiem datu laukiem, ieskaitot “iepriekšējā ziņojuma” lauku (38) un “iepriekšējā ieraksta” lauku (39). “Iepriekšējā ieraksta” laukam (39) jāatkārto tā ieraksta numurs (22), ko aizvieto ar svītrojuma/papildinājuma pāri.

L

Vēlais ieraksts (atsevišķais papildinājums). Papildināmajā vēlajā ierakstā jāziņo visi datu lauki, ieskaitot “iepriekšējā ziņojuma” lauku (38). “Iepriekšējā ziņojuma” laukā (38) jābūt iekļautam tā ziņojuma numuram (4), kurā vēlais ieraksts bija jāietver.

38.

PREVIOUS REPORT/IEPRIEKŠĒJAIS ZIŅOJUMS:

Norādīt ziņojuma numuru (4), kurā ir ieraksts, kas jālabo.

39.

PREVIOUS LINE/IEPRIEKŠĒJAIS IERAKSTS:

Svītrojumiem, vai papildinājumiem, kas veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra, norādīt labojamā ieraksta numuru (22).

40.

COMMENT/KOMENTĀRI:

Lauks īsiem operatora komentāriem brīvā tekstā (aizvieto atsevišķas konspektīvas piezīmes).

41.

BURN-UP/IZDEGUMS:

Inventāra izmaiņas veidiem NP vai NL kodolreaktoros, izdegums MWdienās/tonna.

42.

CRC:

Ieraksta kontrolkods kvalitātes kontroles nolūkā. Komisija informēs operatoru par lietojamo algoritmu.

43.

PREVIOUS CRC/IEPRIEKŠĒJAIS CRC:

Labojamā ieraksta kontrolkods.

44.

ADVANCE NOTIFICATION/IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS:

Atsauces kods iepriekšējam paziņojumam (20. un 21. panti). Izmantot kopā ar inventāra izmaiņām SF un RF, un ar inventāra izmaiņām SD un RD, ja valstis, kurās atrodas nosūtītājs un saņēmējs, nav viena un tā paša drošības pasākumu nolīguma ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru un Euratom līgumslēdzējas puses.

45.

CAMPAIGN/KAMPAŅA:

Unikāls pārstrādes kampaņas identifikators. Izmanto tikai inventāra izmaiņām tehnoloģisko procesu materiālu bilances zonā(s) izlietotās kodoldegvielas pārstrādes iekārtās.

46.

REACTOR/REAKTORS:

Unikāls reaktora, kura apstarotā degviela tiek uzglabāta vai pārstrādāta, identifikators. Izmanto tikai inventāra izmaiņām izlietotās degvielas uzglabāšanas vai pārstrādes iekārtās.

47.

ERROR PATH/KĻŪDAS CEĻŠ:

Speciāls kods, kas raksturo mērījumu kļūdas un to izplatīšanos, materiālu bilances izvērtēšanas nolūkā. Šie kodi tiek saskaņoti starp iekārtu un Komisiju.

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ ZIŅOJUMU AIZPILDĪŠANU

1.

Kodolmateriālu pārvietošanas gadījumā nosūtītājam jānodrošina saņēmējs ar visu inventāra izmaiņas ziņojumam nepieciešamo informāciju.

2.

Ja skaitliskie dati ietver vienību daļas, decimāldaļu atdalīšanai jālieto punkts.

3.

Var izmantot sekojošus 55 simbolus: 26 lielos burtus no A līdz Z, ciparus no 0 līdz 9 un simbolus “plus”, “mīnus”, “šķērssvītra”, “zvaigznīte”, “atstarpe”, “vienāds”, “lielāks par”, “mazāks par”, “punkts”, “komats”, “atverošā iekava”, “aizverošā iekava”, “kols”, “dolārs”, “procenti”, “pēdiņas”, “semikols”, “jautājuma zīme” un “& zīme”.

4.

Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

5.

Ziņojumiem jābūt sagatavotiem atbilstoši pasaulē pieņemtam apzīmētam ziņošanas formātam, kas saskaņots starp Komisiju un operatoriem.

6.

Pienācīgi aizpildīti un digitāli parakstīti ziņojumi jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


IV PIELIKUMS

MATERIĀLU BILANCES ZIŅOJUMS (MBR)

Apzīmējums/Birka

Saturs

Komentāri

Nr.

MBA

Simbols (4)

Ziņotājas MBA kods

1

Report type

Simbols (1)

“M” kodolmateriālu bilances ziņojumam

2

Report date

DDMMGGGG

Datums, kurā ziņojums aizpildīts

3

Start report

DDMMGGGG

MBR sākuma datums (iepriekšējā PIT datums + 1 diena)

4

End report

DDMMGGGG

MBR beigu datums (pašreizējā PIT datums)

5

Report number

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem

6

Element category

Simbols (1)

Kodolmateriālu kategorija

7

Line count

Skaitlis (8)

Kopējais ierakstu skaits ziņojumā

8

Reporting person

Simbols (30)

Par ziņojumu atbildīgās personas vārds

9

IC code

Simbols (2)

Inventāra izmaiņas veids

10

Line number

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem

11

Element weight

Skaitlis (24.3)

Elementa svars

12

Isotope

Simbols (1)

“G” - U-235, “K” - U-233, “J” - U-235 un U-233 maisījumam

13

Fissile weight

Skaitlis (24. 3)

Skaldizotopa svars

14

Obligation

Simbols (2)

Drošības pasākumu saistības

15

Correction

Simbols (1)

“D” - svītrojumiem, “A” - papildinājumiem, kas veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra, “L” - vēlajiem ierakstiem (atsevišķajiem papildinājumiem)

16

Previous report

Skaitlis (8)

Ziņojuma numurs, kurā ir ieraksts, kas jālabo

17

Previous line

Skaitlis (8)

Ieraksta numurs ierakstam, kas jālabo

18

Comment

Simbols (256)

Operatora komentārs

19

CRC

Skaitlis (20)

Ieraksta kontrolkods kvalitātes kontroles nolūkā

20

Previous CRC

Skaitlis (20)

Kontrolkods ierakstam, kas jālabo

21

Paskaidrojumi

1.

MBA:

Ziņotājas materiālu bilances zonas kods. Šo kodu attiecīgajai iekārtai paziņo Komisija.

2.

REPORT TYPE/ZIŅOJUMA VEIDS:

“M” materiālu bilances ziņojumiem.

3.

REPORT DATE/ZIŅOJUMA DATUMS:

Datums, kurā ziņojums aizpildīts.

4.

START REPORT/SĀKUMA DATUMS:

MBA sākuma datums: datums tai dienai, kas nekavējoties seko iepriekšējās faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas dienai.

5.

END REPORT/BEIGU DATUMS:

MBR beigu datums, pašreizējās faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datums.

6.

REPORT NUMBER/ZIŅOJUMA NUMURS:

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem.

7.

ELEMENT CATEGORY/ELEMENTA KATEGORIJA:

Jāizmanto šādi kodolmateriālu kategoriju kodi:

Kodolmateriālu kategorija

Kods

Plutonijs

P

Augsti bagātināts urāns

(20 % un augstāks bagātinājums)

H

Mazbagātināts urāns

(bagātinājums, kas ir augstāks par dabisko, bet mazāks par 20 %)

L

Dabīgais urāns

N

Vājināts urāns

D

Torijs

T

8.

LINE COUNT/IERAKSTU SKAITS:

Kopējais ziņojumā ietverto ierakstu skaits.

9.

REPORTING PERSON/ZIŅOTĀJA PERSONA:

Par ziņojumu atbildīgās personas vārds.

10.

IC CODE/IC KODS:

Dažāda veida inventāra informācija un izmaiņas kodolmateriālu inventārā jāievada zemāk norādītajā secībā. Jāizmanto viens no šādiem kodiem:

Atslēgvārds

Kods

Skaidrojums

Faktiskais kodolmateriālu daudzums sākumā

PB

Faktiskais kodolmateriālu daudzums pārskata perioda sākumā (jābūt vienādam ar faktisko kodolmateriālu daudzumu iepriekšējā pārskata perioda beigās).

Kodolmateriālu inventāra izmaiņas

(tikai kodi zemāk esošajā sarakstā)

 

Katram kodolmateriālu inventāra izmaiņas veidam jāveic viens apvienots ieraksts par visu pārskata periodu (vispirms pieaugumi, tad samazinājumi).

Beigu uzskaitītais kodolmateriālu daudzums

BA

Uzskaitītais kodolmateriālu daudzums pārskata perioda beigās. Tam jābūt vienādam ar iepriekš sniegto MBR ierakstu aritmētisko summu.

Beigufaktiskais kodolmateriālu daudzums

PE

Faktiskais kodolmateriālu daudzums pārskata perioda beigās.

Neuzskaitītais kodolmateriāls

MF

Neuzskaitītais kodolmateriāls. Jāaprēķina kā

“beigu faktiskais daudzums (PE)”

mīnus

“beigu uzskaitītais kodolmateriālu daudzums (BA)”.

Inventāra izmaiņām jāizmanto viens no šādiem kodiem:

Atslēgvārds

Kods

Skaidrojums

Saņemšana

RD

Kodolmateriālu saņemšana no materiālu bilances zonas Eiropas Savienības ietvaros.

Imports

RF

Kodolmateriālu imports no trešās valsts.

Saņemšana no drošības pasākumiem nepakļautas darbības

RN

Kodolmateriālu saņemšana no drošības pasākumiem nepakļautas darbības (34. pants).

Nosūtīšana

SD

Kodolmateriālu pārvietošana uz materiālu bilances zonu Eiropas Savienības ietvaros.

Eksports

SF

Kodolmateriālu eksports uz trešo valsti

Nosūtīšana uz drošības pasākumiem nepakļautu darbību

SN

Kodolmateriālu pārvietošana uz drošības pasākumiem nepakļautu darbību (34. pants).

Pārskaitīšana uz kondicionētiem atkritumiem

TC

Kodolmateriāli, kuru daudzums ir izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un ko satur kondicionēti (piemēram, stiklā, cementā, betonā vai bitumenā) atkritumi, kas nav piemēroti turpmākai izmantošanai kodoldegvielas ciklā. Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatņem no materiālu bilances zonas inventāra. Šī veida kodolmateriāliem jāuztur atsevišķa reģistrācija.

Izmeši apkārtējā vidē

TE

Kodolmateriāli, kuru daudzums ir izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un ko satur plānotas izvadīšanas rezultātā apkārtējā vidē neatgūstami izmesti atkritumi. Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatņem no materiālu bilances zonas inventāra.

Pārskaitīšana uz saglabājamiem atkritumiem

TW

Kodolmateriāli atkritumos, kas radušies ražošanas vai ekspluatācijas negadījuma laikā, un kuru daudzums ir izmērīts vai aprēķināts, pamatojoties uz mērījumiem, un kas ir pārvietoti uz noteiktu vietu materiālu bilances zonā, no kuras tos var atgūt. Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatņem no materiālu bilances zonas inventāra. Šī veida materiāliem jāuztur atsevišķa reģistrācija.

Pārskaitīšana atpakaļ no kondicionētiem atkritumiem

FC

Kondicionētu atkritumu pārskaitīšana atpakaļ uz materiālu bilances zonas inventāru. Piemēro vienmēr, kad kondicionēti atkritumi tiek pakļauti pārstrādei.

Pārskaitīšana atpakaļ no saglabājamiem atkritumiem

FW

Saglabāto atkritumu pārskaitīšana atpakaļ uz materiālu bilances zonas inventāru. Piemēro vienmēr, kad saglabātie atkritumi tiek atgūti no noteiktas vietas materiālu bilances zonas ietvaros, vai nu jebkādai pārstrādei materiālu bilances zonā, kas ietver elementu atdalīšanu, vai jebkādam sūtījumam no materiālu bilances zonas.

Nejaušs zudums

LA

Neatgriezeniski un netīši kodolmateriālu zudumi ekspluatācijas negadījuma rezultātā. Šo kodu atļauts izmanot tikai tad, ja Komisijai ir nosūtīts speciāls ziņojums, kad inventāra izmaiņa notika vai kļuva zināms, ka tā notikusi.

Nejaušs ieguvums

GA

Negaidīti atrasti kodolmateriāli, izņemot, ja uzieti faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas gaitā. Šo kodu atļauts izmantot tikai tad, ja Komisijai ir nosūtīts speciāls ziņojums, kad inventāra izmaiņa notika vai kļuva zināms, ka tā notikusi.

Kategorijas maiņa

CE

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienas kategorijas (18. pants) uz citu bagātināšanas tehnoloģiskā procesa rezultātā.

Kategorijas maiņa

CB

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienas kategorijas (18. pants) uz citu sajaukšanas operācijas rezultātā.

Kategorijas maiņa

CC

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienas kategorijas (18. pants) uz citu visiem kategoriju maiņas veidiem, ko neaptver kodi CE un CB.

Īpašo saistību maiņa

BR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), lai līdzsvarotu urāna krājumus pēc sajaukšanas operācijas.

Īpašo saistību maiņa

PR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), ko izmanto, kad kodolmateriāli ienāk uzskaites fondā vai atstāj to.

Īpašo saistību maiņa

SR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), pēc saistību maiņas vai aizstāšanas.

Īpašo saistību maiņa

CR

Uzskaite kodolmateriālu daudzuma pārejai no vienām īpašajām drošības pasākumu saistībām uz citām (17. panta 1. punkts), visos gadījumos, ko neaptver kodi BR, PR vai SR.

Kodolražošana

NP

Kodolmateriālu daudzuma pieaugums kodolpārvērtību rezultātā.

Kodolzudums

NL

Kodolmateriālu daudzuma samazinājums kodolpārvērtību rezultātā.

Nosūtītāja/saņēmēja starpība

DI

Nosūtītāja/saņēmēja starpība (2. panta 19. punkts).

Jauns mērījums

NM

Kodolmateriālu daudzums vienā konkrētā partijā, kas uzskaitīta materiālu bilances zonā; paziņo starpību starp no jauna izmērīto kodolmateriālu daudzumu un iepriekš uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu, un kas nav nedz nosūtītāja/saņēmēja starpība, ne korekcija.

Bilances korekcija

BJ

Kodolmateriālu daudzums, kas uzskaitīts materiālu bilances zonā, un ir starpība starp iekārtas operatora paša saviem mērķiem noteikto (nesniedzot faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumu Komisijai) faktisko kodolmateriālu daudzumu, un tajā pašā datumā noteikto uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu.

Noapaļošanas

RA

Noapaļošanas korekcija, lai liktu dotajā laika posmā ziņoto daudzumu summai saskanēt ar beigu uzskaitīto kodolmateriālu daudzumu materiālu bilances zonā.

Izotopu korekcija

R5

Korekcija, lai liktu ziņoto izotopu daudzumu summai saskanēt ar beigu uzskaitīto U-235 daudzumu materiālu bilances zonā.

Materiālu ražošana

MP

Kodolmateriālu daudzums, kas iegūts no vielām, kas sākotnēji nav bijušas pakļautas drošības pasākumiem, un kas tapis pakļauts drošības pasākumiem jo kodolmateriālu koncentrācija tagad pārsniedz minimālos līmeņus.

Lietošanas izbeigšana

TU

Kodolmateriālu daudzums, ko praktisku vai saimniecisku iemeslu dēļ uzskata par neatgūstamu, kas ir:

i)

iekļauts gala produktos, ko izmanto ar kodoldegvielas ciklu nesaistītiem mērķiem;

vai

ii)

ietverti atkritumos ļoti mazās koncentrācijās, kas ir izmērītas vai aprēķinātas, pamatojoties uz mērījumiem, pat ja šie materiāli nav izmesti apkārtējā vidē.

Iesaistīto kodolmateriālu daudzums jāatskaita no materiālu bilances zonas kodolmateriālu inventāra.

11.

LINE NUMBER/IERAKSTA NUMURS:

Numurs pēc kārtas sākot ar 1 katrā ziņojumā, bez intervāliem.

12.

ELEMENT WEIGHT/ELEMENTA SVARS:

Jāziņo 7. laukā minētās elementa kategorijas svars. Visi svari jāziņo gramos. Decimāldaļskaitļu zīmes, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

13.

ISOTOPE/IZOTOPS:

Šis kods norāda uz skaldizotopiem un to jāizmanto, kad tiek ziņots par skaldizotopu svaru. Lietojiet kodus “G” - U-235, “K” - U-233 un “J” - U-235 un U-233 maisījumam.

14.

FISSILE WEIGHT/SKALDIZOTOPU SVARS:

Ja vien īpašajos drošības pasākumu noteikumos nav paredzēts citādi, skaldizotopu svars jāziņo vienīgi par bagātināto urānu un kategorijas maiņām, kur iesaistīts bagātinātais urāns. Visi svari jāziņo gramos. Decimāldaļskaitļu zīmes, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

15.

OBLIGATION/SAISTĪBAS:

Norāde par īpašām drošības pasākumu saistībām, ko Kopiena ir uzņēmusies saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju, un kura nosacījumiem materiāls ir pakļauts (17. pants). Komisija paziņos iekārtām atbilstošos kodus.

16.

CORRECTION/LABOJUMI:

Labojumi jāveic, izsvītrojot nepareizo(-s) ierakstu(-s) un papildinot ar pareizo(-ajiem), ja vajadzīgs. Jāizmanto šādi kodi:

Kods

Skaidrojums

D

Svītrojums. Izsvītrojamais ieraksts jāidentificē, norādot 17. laukā ziņojuma numuru (6), 18. laukā ieraksta numuru (11) un 21. laukā sākotnējam ierakstam deklarēto CRC (20). Citus laukus aizpildīt nav nepieciešams.

A

Papildinājums (veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra). Jāveic pareizs ieraksts ar visiem datu laukiem, ieskaitot “iepriekšējā ziņojuma” lauku (17) un “iepriekšējā ieraksta” lauku (18). “Iepriekšējā ieraksta” laukam (18) jāatkārto tā ieraksta numurs (11), ko aizvieto ar svītrojuma/papildinājuma pāri.

L

Vēlais ieraksts (atsevišķais papildinājums). Papildināmajā vēlajā ierakstā jāziņo visi datu lauki, ieskaitot “iepriekšējā ziņojuma” lauku (17). “Iepriekšējā ziņojuma” laukā (17) jābūt iekļautam tā ziņojuma numuram (6), kurā vēlais ieraksts bija jāietver.

17.

PREVIOUS REPORT/IEPRIEKŠĒJAIS ZIŅOJUMS:

Norādīt ziņojuma numuru (6), kurā ir ieraksts, kas jālabo.

18.

PREVIOUS LINE/IEPRIEKŠĒJAIS IERAKSTS:

Svītrojumiem vai papildinājumiem, kas veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra, norādīt labojamā ieraksta numuru (11).

19.

COMMENT/KOMENTĀRI:

Lauks īsiem operatora komentāriem brīvā tekstā (aizvieto atsevišķas konspektīvas piezīmes).

20.

CRC:

Ieraksta kontrolkods kvalitātes kontroles nolūkā. Komisija informēs operatoru par lietojamo algoritmu.

21.

PREVIOUS CRC/IEPRIEKŠĒJAIS CRC:

Labojamā ieraksta kontrolkods.

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ ZIŅOJUMU AIZPILDĪŠANU

Vispārējās piezīmes 2., 3., 4., 5. un 6. III pielikuma beigās piemēro mutatis mutandis.


V PIELIKUMS

FAKTISKĀ KODOLMATERIĀLU DAUDZUMA UZSKAITES ZIŅOJUMS (PIL)

Apzīmējums/Birka

Saturs

Komentāri

Nr.

MBA

Simbols (4)

Ziņotājas MBA kods

1

Report type

Simbols (1)

“P” faktiskā kodolmateriālu daudzuma ziņojumam

2

Report date

DDMMGGGG

Datums, kurā ziņojums aizpildīts

3

Report number

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem

4

PIT date

DDMMGGGG

Datums, kurā tika veikta faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšana

5

Line count

Skaitlis (8)

Kopējais ierakstu skaits ziņojumā

6

Reporting person

Simbols (30)

Par ziņojumu atbildīgās personas vārds

7

PIL_ITEM_ID

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas

8

Batch

Simbols (20)

Unikāls kodolmateriālu partijas identifikators

9

KMP

Simbols (1)

Kritiskais mērījumu punkts

10

Measurement

Simbols (1)

Mērījuma kods

11

Element category

Simbols (1)

Kodolmateriālu kategorija

12

Material form

Simbols (2)

Materiāla formas kods

13

Material container

Simbols (1)

Materiālu konteinera kods

14

Material state

Simbols (1)

Materiāla stāvokļa kods

15

Line number

Skaitlis (8)

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem

16

Items

Skaitlis (8)

Vienību skaits

17

Element weight

Skaitlis (24. 3)

Elementa svars

18

Isotope

Simbols (1)

“G” - U-235, “K” - U-233, “J” - U-235 un U-233 maisījumam

19

Fissile weight

Skaitlis (24. 3)

Skaldizotopa svars

20

Obligation

Simbols (2)

Drošības pasākumu saistības

21

Document

Simbols (70)

Operatora definēta atsauce uz apliecinošiem dokumentiem

22

Container ID

Simbols (20)

Operatora definēts konteinera identifikators

23

Correction

Simbols (1)

“D” - svītrojumiem, “A” - papildinājumiem, kas veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra, “L” - vēlajiem ierakstiem (atsevišķajiem papildinājumiem)

24

Previous report

Skaitlis (8)

Ziņojuma numurs, kurā ir ieraksts, kas jālabo

25

Previous line

Skaitlis (8)

Ieraksta numurs ierakstam, kas jālabo

26

Comment

Simbols (256)

Operatora komentārs

27

CRC

Skaitlis (20)

Ieraksta kontrolkods kvalitātes kontroles nolūkā

28

Previous CRC

Skaitlis (20)

Kontrolkods ierakstam, kas jālabo

29

Paskaidrojumi

1.

MBA:

Ziņotājas materiālu bilances zonas kods. Šo kodu attiecīgajai iekārtai paziņo Komisija.

2.

REPORT TYPE/ZIŅOJUMA VEIDS:

“P” faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumiem.

3.

REPORT DATE/ZIŅOJUMA DATUMS:

Datums, kurā ziņojums aizpildīts.

4.

REPORT NUMBER/ZIŅOJUMA NUMURS:

Numurs pēc kārtas, bez intervāliem.

5.

PIT DATE/PIT DATUMS:

Diena, mēnesis un gads, kurā tika noteikts faktiskais kodolmateriālu daudzums, atspoguļojot situāciju uz 24.00.

6.

LINE COUNT/IERAKSTU SKAITS:

Kopējais ziņojumā ietverto ierakstu skaits.

7.

REPORTING PERSON/ZIŅOTĀJA PERSONA:

Par ziņojumu atbildīgās personas vārds.

8.

PIL_ITEM_ID/PIL_VIENĪBAS_ID:

Numurs pēc kārtas, kas ir kopējs visiem ierakstiem PIL, kas saistītas ar vienu un to pašu fizisko objektu.

9.

BATCH/PARTIJA:

Ja īpašajos drošības pasākumu noteikumos ir prasīta partijas papildu kontrole, jālieto tas partijas apzīmējums, kas iepriekš tika izmantots šai partijai kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojumā vai iepriekšējā faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumā.

10.

KMP:

Kritiskais mērījumu punkts. Kodi tiek paziņoti attiecīgajai iekārtai īpašajos drošības pasākumu noteikumos. Ja nekādi kodi nav norādīti, jālieto “&”.

11.

MEASUREMENT/MĒRĪJUMS:

Jānorāda pamats, ar kuru tika noteikts paziņotais kodolmateriālu daudzums. Jāizmanto viens no šādiem kodiem:

Mērīts

Novērtēts

Skaidrojums

M

E

Ziņotājā materiālu bilances zonā.

N

F

Citā materiālu bilances zonā.

T

G

Ziņotājā materiālu bilances zonā, ja masas jau ir bijušas norādītas iepriekšējā kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojumā vai faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumā.

L

H

Citā materiālu bilances zonā, ja masas jau ir bijušas norādītas iepriekšējā kodolmateriālu inventāra izmaiņu ziņojumā vai faktiskā kodolmateriālu daudzuma uzskaites ziņojumā ziņotājai materiālu bilances zonai.

12.

ELEMENT CATEGORY/ELEMENTA KATEGORIJA:

Jāizmanto šādi kodi kodolmateriālu kategorijām:

Kodolmateriālu kategorija

Kods

Plutonijs

P

Augsti bagātināts urāns

(20 % un augstāks bagātinājums)

H

Maz bagātināts urāns

(bagātinājums, kas ir augstāks par dabisko, bet mazāks par 20 %)

L

Dabīgais urāns

N

Vājināts urāns

D

Torijs

T

13.

MATERIAL FORM/MATERIĀLU FORMA:

Jālieto šādi kodi:

Materiālu formas pamattips

Apakštips

Kods

Rūdas

 

OR

Koncentrāti

 

YC

Urāna heksafluorīds (UF6)

 

U6

Urāna tetrafluorīds (UF4)

 

U4

Urāna dioksīds (UO2)

 

U2

Urāna trioksīds (UO3)

 

U3

Urāna oksīds (U3O8)

 

U8

Torija oksīds (ThO2)

 

T2

Šķīdums

Nitrāts

LN

Fluorīds

LF

Citi

LO

Pulveris

Homogēns

PH

Heterogēns

PN

Keramika

Granulas

CP

Lodītes

CS

Citi

CO

Metāls

Tīrs

MP

Sakausējumi

MA

Degviela

Stieņi, elementi

ER

Plāksnes

EP

Saišķi

EB

Kasetes

EA

Citi

EO

Slēgti avoti

 

QS

Nelieli daudzumi/paraugi

 

SS

Lūžņi

Homogēni

SH

Heterogēni (tīrījumi, klinkeri, nogulsnes, smalknes, citi)

SN

Cietie atkritumi

Korpusi, čaulas

AH

Jaukti (plastmasas, cimdi, papīri, u.c.)

AM

Radioaktīvi sasmērētas iekārtas

AC

Citi

AO

Šķidrie atkritumi

Mazaktīvi

WL

Vidēji aktīvi

WM

Augsti aktīvi

WH

Kondicionēti atkritumi

Stikls

NG

Bitumens

NB

Betons

NC

Citi

NO

14.

MATERIAL CONTAINER/MATERIĀLU KONTEINERS:

Jāizmanto šādi kodi:

Konteinera veids

Kods

Cilindrs

C

Paka

P

Muca

D

Atsevišķa degvielas vienība

S

Redeļu būris

B

Pudele

F

Cisterna vai cits konteiners

T

Citi

O

15.

MATERIAL STATE/MATERIĀLU STĀVOKLIS:

Jāizmanto sekojošie kodi:

Stāvoklis

Kods

Svaigi kodolmateriāli

F

Apstaroti kodolmateriāli

I

Atkritumi

W

Neatgūstami materiāli

N

16.

LINE NUMBER/IERAKSTA NUMURS:

Numurs pēc kārtas, sākot ar 1 katrā ziņojumā, bez intervāliem.

17.

ITEMS/VIENĪBAS:

Katrā faktiskā daudzuma ierakstā jānorāda vienību skaits. Ja par vienā un tajā pašā partijā ietvertu vienību grupu tiek ziņots vairākos ierakstos, ziņojumā minēto vienību skaita summai jābūt vienādai ar kopējo vienību skaitu grupā. Ja ierakstos ietverta vairāk nekā viena elementu kategorija, par vienību skaitu jāziņo tikai elementu kategorijai ar lielāko stratēģisko vērtību (dilstošā secībā: P, H, L, N, D, T).

18.

ELEMENT WEIGHT/ELEMENTA SVARS:

Jāziņo 12. laukā minētās elementa kategorijas svars. Visi svari jāziņo gramos. Decimāldaļskaitļu zīmes, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

19.

ISOTOPE/IZOTOPS:

Šis kods norāda uz skaldizotopiem un to jāizmanto, kad tiek ziņots par skaldizotopu svaru. Lietojiet kodus “G” - U-235, “K” - U-233 un “J” - U-235 un U-233 maisījumam.

20.

FISSILE WEIGHT/SKALDIZOTOPU SVARS:

Ja īpašajos drošības pasākumu noteikumos nav paredzēts citādi, skaldizotopu svars jāziņo vienīgi par bagātināto urānu un kategorijas maiņām, kur iesaistīts bagātinātais urāns. Visi svari jāziņo gramos. Decimāldaļskaitļu zīmes, kas parādās uzskaites ierakstos, var ziņot maksimāli līdz trīs zīmēm aiz komata.

21.

OBLIGATION/SAISTĪBAS:

Norāde par īpašo drošības pasākumu saistībām, ko Kopiena ir uzņēmusies saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts ar trešo valsti vai starptautisku organizāciju, un kura nosacījumiem kodolmateriāls ir pakļauts (17. pants). Komisija paziņos iekārtām par atbilstošajiem kodiem.

22.

DOCUMENT/DOKUMENTS:

Operatora definēta atsauce uz apliecinošiem dokumentu(-iem).

23.

CONTAINER ID/KONTEINERA ID:

Operatora noteikts konteinera numurs. Fakultatīvs datu elements, kuru var izmantot gadījumos, kad konteinera numurs neparādās partijas apzīmējumā.

24.

CORRECTION/LABOJUMI:

Labojumi jāveic, izsvītrojot nepareizo(-s) ierakstu(-s) un papildinot ar pareizo(-jiem), ja vajadzīgs. Jāizmanto šādi kodi:

Kods

Paskaidrojums

D

Svītrojums. Izsvītrojamais ieraksts jāidentificē, norādot 25. laukā ziņojuma numuru (4), 26. laukā ieraksta numuru (16) un 29. laukā sākotnējam ierakstam deklarēto CRC (28). Citus laukus aizpildīt nav nepieciešams.

A

Papildinājums (veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra). Jāveic pareizs ieraksts ar visiem datu laukiem, ieskaitot “iepriekšējā ziņojuma” lauku (25) un “iepriekšējā ieraksta” lauku (26). “Iepriekšējā ieraksta” laukam (26) jāietver tā ieraksta numurs (16), ko aizvieto ar svītrojuma/papildinājuma pāri.

L

Vēlais ieraksts (atsevišķais papildinājums). Papildināmais vēlais ieraksts jāveic ar visiem datu laukiem, ieskaitot “iepriekšējā ziņojuma” lauku (25). “Iepriekšējā ziņojuma” laukā (25) jābūt iekļautam tā ziņojuma numuram (4), kurā vēlais ieraksts bija jāietver.

25.

PREVIOUS REPORT/IEPRIEKŠĒJAIS ZIŅOJUMS:

Norādīt ziņojuma numuru (4), kurā ir ieraksts, kas jālabo.

26.

PREVIOUS LINE/IEPRIEKŠĒJAIS IERAKSTS:

Svītrojumiem, vai papildinājumiem, kas veido daļu no svītrojuma/papildinājuma pāra, norādīt labojamā ieraksta numuru (16).

27.

COMMENT/KOMENTĀRI:

Lauks īsiem operatora komentāriem brīvā tekstā (aizvieto atsevišķas konspektīvas piezīmes).

28.

CRC:

Ieraksta kontrolkods kvalitātes kontroles nolūkā. Komisija informēs operatoru par lietojamo algoritmu.

29.

PREVIOUS CRC/IEPRIEKŠĒJAIS CRC:

Labojamā ieraksta kontrolkods.

VISPĀRĒJAS PIEZĪMES, KAS ATTIECAS UZ ZIŅOJUMU AIZPILDĪŠANU

Ja tajā datumā, kad tika veikta faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšana, materiāla bilances zonā nebija kodolmateriālu, ziņojumā ietver tikai iepriekš minētos punktus: no 1. līdz 7., 16., 17. un 28.

Vispārējās piezīmes 2., 3., 4., 5. un 6. III pielikuma beigās piemēro mutatis mutandis.


VI PIELIKUMS

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR KODOLMATERIĀLU EKSPORTU/NOSŪTĪŠANU

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

1.

Atsauces kods:

2.

Materiālu bilances zonas kods:

3.

Iekārta (sūtītājs):…

Iekārta (saņēmējs):

  

4.

Daudzumi, sadalīti pēc kodolmateriālu kategorijas un īpašajām drošības pasākumu saistībām:

5.

Ķīmiskais sastāvs:

6.

Bagātinājums vai izotopiskais sastāvs:

7.

Fizikālā forma:

8.

Vienību skaits:

9.

Konteineru un plombu apraksts:

10.

Sūtījuma identifikācijas dati:

11.

Transporta veidi:

12.

Vieta, kur materiāli tiks uzglabāti vai sagatavoti:

13.

Pēdējais datums, kad materiālus var identificēt:

14.

Aptuvenie nosūtīšanas datumi:

Sagaidāmie pienākšanas datumi:

15.

Izmantošana:

16.

Piegādes Aģentūras līgumiska atsauce:

Paziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

1.

Iepriekšējo paziņojumu atsauces kods jāizmanto kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumā (lietojiet līdz 8 simboliem).

2.

Ziņotājas materiālu bilances zonas kods, atbilstoši Komisijas paziņotajam attiecīgajai iekārtai.

3.

Iekārtas – kodolmateriālu nosūtītājas un iekārtas – kodolmateriālu saņēmējas nosaukums, adrese un valsts. Saņēmējs pēdējā galapunktā arī ir jānorāda, ja piemērojams.

4.

Elementu kopējais svars jāuzrāda gramos. Jāuzrāda skaldizotopu svars, ja piemērojams. Svari jāsadala pēc kodolmateriālu kategorijām un īpašajām drošības pasākumu saistībām.

5.

Jānorāda ķīmiskais sastāvs.

6.

Ja piemērojams, jānorāda bagātinājums vai izotopiskais sastāvs.

7.

Izmantojiet materiālu aprakstu, kā izklāstīts šīs regulas III pielikuma 14. punktā.

8.

Jānorāda vienību, kas iekļautas sūtījumā, skaits.

9.

Konteineru apraksts (veids), ieskaitot pazīmes, kas atļautu noplombēšanu.

10.

Sūtījuma identifikācijas dati (piemēram, konteineru apzīmējumi vai numuri).

11.

Norādīt, kur piemērojams, transporta līdzekļus.

12.

Norādīt novietojumu materiālu bilances zonas ietvaros, kur kodolmateriāli tiek sagatavoti nosūtīšanai un var tikt identificēti, un kur var pārbaudīt to daudzumu un sastāvu, ja iespējams.

13.

Pēdējais datums, kad materiālus var identificēt un kad var pārbaudīt to daudzumu un sastāvu, ja iespējams.

14.

Aptuvenie nosūtīšanas un sagaidāmās pienākšanas galapunktā datumi.

15.

Norādīt nozīmēto kodolmateriālu lietošanu.

16.

Norādīt ja vajadzīgs:

Piegādes Aģentūras līgumisko atsauci vai, ja tā nav pieejama, datumu, kurā līgums ar Piegādes Aģentūru tika noslēgts vai uzskatīts par noslēgtu, un jebkādas noderīgas atsauces,

apstrādes līgumiem (Līguma 75. pants) un līgumiem par materiālu piegādi mazos daudzumos (Līguma 74. pants, un Komisijas Regula Nr.17/66/Euratom, kas grozīta ar Regulu (Euratom) Nr. 3137/74), paziņojuma Piegādes Aģentūrai datumu un jebkādas noderīgas atsauces.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Pienācīgi aizpildīta un parakstīta veidlapa jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


VII PIELIKUMS

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR KODOLMATERIĀLU IMPORTU/SAŅEMŠANU

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

1.

Atsauces kods:

2.

Materiālu bilances zonas kods:

3.

Iekārta (saņēmējs): …

Iekārta (nosūtītājs):

  

4.

Daudzumi, sadalīti pēc kodolmateriālu kategorijas un īpašajām drošības pasākumu saistībām:

5.

Ķīmiskais sastāvs:

6.

Bagātinājums vai izotopiskais sastāvs:

7.

Fizikālā forma:

8.

Vienību skaits:

9.

Konteineru un plombu apraksts:

10.

Transporta veidi:

11.

Pienākšanas datums:

12.

Vieta, kur materiāli tiks izsaiņoti:

13.

Datums(-i), kad materiāli tiks izsaiņoti:

14.

Piegādes Aģentūras līgumiska atsauce:

Paziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

1.

Iepriekšējo paziņojumu atsauces kods, kas jāizmanto inventāra izmaiņas ziņojumā (lietojiet līdz 8 simboliem).

2.

Ziņotājas materiālu bilances zonas kods, atbilstoši Komisijas paziņotajam attiecīgajai iekārtai.

3.

Iekārtas – kodolmateriālu saņēmējas un iekārtas – kodolmateriālu nosūtītājas nosaukums, adrese un valsts.

4.

Elementu kopējais svars jāuzrāda gramos. Jāuzrāda skaldizotopu svars, ja piemērojams. Svari jāsadala pa kodolmateriālu kategorijām un īpašajām drošības pasākumu saistībām.

5.

Jānorāda ķīmiskais sastāvs.

6.

Ja piemērojams, jānorāda bagātinājums vai izotopiskais sastāvs.

7.

Izmantojiet materiālu aprakstu, kā izklāstīts šīs regulas III pielikuma 14. punktā.

8.

Jānorāda vienību, kas iekļautas sūtījumā, skaits.

9.

Konteineru apraksts (veids) un, ja iespējams, uzlikto plombu apraksts.

10.

Norādīt, attiecīgā gadījumā, transporta līdzekļus.

11.

Sagaidāmais vai faktiskais pienākšanas datums ziņotājā materiālu bilances zonā.

12.

Norādīt novietojumu materiālu bilances zonas ietvaros, kur materiāli tiks izsaiņoti un var tikt identificēti, un kur var pārbaudīt to daudzumu un sastāvu.

13.

Datums(-i), kad materiāli tiks izsaiņoti.

14.

Norādīt, ja vajadzīgs:

Piegādes Aģentūras līgumisko atsauci vai, ja tā nav pieejama, datumu, kurā līgums ar Piegādes Aģentūru tika noslēgts vai uzskatīts par noslēgtu, un jebkādas noderīgas atsauces,

apstrādes līgumiem (Līguma 75. pants) un līgumiem par materiālu piegādi mazos daudzumos (Līguma 74. pants, un Komisijas Regula Nr.17/66/Euratom, kas grozīta ar Regulu (Euratom) Nr. 3137/74), paziņojuma Piegādes Aģentūrai datumu un jebkādas noderīgas atsauces.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


VIII PIELIKUMS

RŪDAS EKSPORTA/NOSŪTĪŠANAS ZIŅOJUMS(1)

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

Uzņēmums(2):

Raktuve(3):

Kods(4):

Gads:

Datums

Saņēmējs

Aptvertais daudzums (g):

Piezīmes

urāna

torija

 

 

 

 

 

Ziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

(1)

Nosūtīšanas ziņojums jāsastāda, vēlākais, līdz katra gada janvāra beigām par iepriekšējo gadu, ar atsevišķu ierakstu katram saņēmējam. Eksporta ziņojums jāsastāda katram eksporta sūtījumam nosūtīšanas dienā.

(2)

Ziņotāja uzņēmuma nosaukums un adrese.

(3)

Tās raktuves nosaukums, par kuru ir veikts šis ziņojums.

(4)

Raktuves kods, ko Komisija paziņojusi uzņēmumam.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


IX PIELIKUMS

LŪGUMS PIEŠĶIRT IEKĀRTAI IZŅĒMUMA STATUSU ATTIECĪBĀ PRET NOTEIKUMIEM, KAS REGLAMENTĒ PAZIŅOJUMU FORMU UN BIEŽUMU

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

1.

Datums:

2.

Iekārta:

3.

Materiālu bilances zonas kods:

4.

Kodolmateriālu kategorija:

5.

Bagātinājums vai izotopiskais sastāvs:

6.

Daudzumi:

7.

Ķīmiskais sastāvs:

8.

Fizikālā forma:

9.

Vienību skaits:

10.

Izņēmuma veids (19. panta 2. punkts):

a)

nelieli nemainīgi daudzumi tiek saglabāti ilgu laika periodu

b)

darbības, kas nav saistītas ar kodoldegvielas ciklu

c)

jutīgās sastāvdaļas

d)

Pu ar Pu-238 saturu, kas lielāks par 80 %

11.

Paredzētā izmantošana

12.

Īpašās drošības pasākumu saistības:

13.

Pārvietošanas datums…

No

Lūguma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

 

Izņēmuma statuss piešķirts atbilstoši iepriekš minētajam…

Izņēmuma statusu piešķirošā parakstītāja vārds un amats:

Paraksts… (Komisijas vārdā)

Datums:

Paskaidrojošas piezīmes

Šo veidlapu jāizmanto vai nu tad, kad tiek izteikts sākotnējais lūgums par izņēmuma statusa piešķiršanu iekārtai attiecībā pret noteikumiem, kas reglamentē ziņojumu formu un biežumu, vai tad, kad kodolmateriāli, kas var būt piemēroti izņēmuma statusam, tiek importēti no trešās valsts.

Šī lūguma 13. punkts jāizmanto vienīgi importa gadījumā, un tajā jānorāda nosūtītāja nosaukums un adrese.

Atsevišķs lūgums jāiesniedz par katra veida izņēmumu (19. panta 2. punkts).

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


X PIELIKUMS

IKGADĒJAIS ZIŅOJUMS VAI EKSPORTA ZIŅOJUMS PAR KODOLMATERIĀLU IZŅĒMUMA STATUSĀ (1)

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

MBA kods:

Deklarācijas datums:

Deklarācijas Nr.:

Iekārtas nosaukums:

Pārskata periods:

no:

līdz:


Ziņojuma veids (2)

Ieraksts (3)

Atsauce (4)

Kodolmateriālu inventāra izmaiņas informācija (5)

MBA kods vai atbilstošās iekārtas nosaukums un adrese

Elements

Bagātinājums

Elementa svars

Izmantošana

Izņēmuma statusa veids saskaņā ar 19. panta 2. punktu

Deklarācija

Ieraksts

Kodoldegvielas ciklā vai ārpus tā (6)

Apraksts(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

(1)

Šī veidlapa jāizmanto vai nu kā gada ziņojums, lai deklarētu jebkuras izmaiņas kodolmateriālu inventārā MBA, kurai piešķirts izņēmuma statuss, kā arī krājumus pārskata perioda sākumā un beigās (19. panta 3. punkts), vai arī kā eksporta ziņojums eksporta uz trešo valsti gadījumā (19. panta 4. punkts).

(2)

Ailē “Ziņojuma veids” jāuzrāda “A”, kad veidlapa tiek izmantota kā gada ziņojums, vai “EXP”, kad veidlapa tiek izmantota ziņojumam par kodolmateriālu eksportu no MBA, kurai piešķirts izņēmuma statuss.

(3)

“Ieraksts” katrā deklarācijā jānumurē pēc kārtas, sākot ar “1”.

(4)

Aile “Atsauce” jāizmanto, lai atsauktos uz citu ierakstu. Ailē “Atsauce” jāraksta atbilstošie deklarācijas un ieraksta numuri. Atsauce norāda, ka pašreizējais ieraksts papildina vai aktualizē iepriekš ziņoto informāciju.

(5)

Aile “Kodolmateriālu inventāra izmaiņas informācija” jāizmanto, lai paziņotu kodolmateriālu inventāra izmaiņu veidu pārskata perioda laikā, un/vai par krājumiem pārskata perioda sākumā un beigās. Jālieto III pielikumā norādītie IC kodi. Kods BB jālieto, lai aktualizētu krājumus perioda sākumā.

Atsevišķs ieraksts jāveic par katru katram izņēmuma statusa veidu, katrai atbilstošajai iekārtai un katram kodolmateriālu inventāra izmaiņas veidam.

(6)

Ailē “Kodoldegvielas ciklā vai ārpus tā” ailē jāuzrāda “N”, ja kodolmateriāli tiek izmantoti kodoldegvielas ciklā, vai “NN”, ja tie netiek izmantoti kodoldegvielas ciklā.

(7)

Ailē “Apraksts” jānorāda kodolmateriālu faktisko vai paredzēto izmantošanu.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


XI PIELIKUMS

DARBĪBAS IETVARPROGRAMMA

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

Paziņojumiem pēc iespējas jāaptver nākamie divi gadi.

Jo īpaši, paziņojumos jānorāda:

darbību veidus, piemēram, paredzētās kampaņas, norādot ražojamo vai pārstrādājamo degvielas elementu veidu un daudzumu, bagātināšanas programmas, reaktoru ekspluatācijas programmas, ar plānotajām apturēšanām,

materiālu pienākšanas prognozējamo grafiku, norādot materiālu daudzumu katrā partijā, formu (UF6, UO2, svaiga vai apstarota kodoldegviela, u.c.), sagaidāmais konteineru vai iesaiņojuma veids,

sagaidāmo atkritumu pārstrādes kampaņu (kas nav pāriepakošana, vai papildu kondicionēšana bez elementu atdalīšanas) grafiku, norādot kodolmateriālu daudzumu katrā partijā, formu (stikls, augsti aktīvs šķidrums, u.c.), sagaidāmo ilgumu un vietu,

datumi, līdz kuriem tiek prognozēta materiālu daudzuma noteikšana produktos, un nosūtīšanas datumi,

faktiskā kodolmateriālu daudzuma noteikšanas datumi un ilgums.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šis paziņojums, pienācīgi aizpildīts un parakstīts jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


XII PIELIKUMS

IEPRIEKŠĒJS PAZIŅOJUMS PAR TURPMĀKU ATKRITUMU PĀRSTRĀDI (1)

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iekārtas nosaukums:

Deklarācijas datums:

Deklarācijas Nr.:


Ieraksts (2)

Atsauce (3)

Atkritumu veids pirms kondicionēšanas (4)

Kondicionētā forma (5)

Vienību skaits (6)

Daudzums (7)

Atrašanās vieta (8)

Pārstrādes vieta (9)

Pārstrādes datumi (10)

Pārstrādes mērķis (11)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

(1)

Šī veidlapa jāizmanto kā iepriekšējais paziņojums, kad tiek plānota atkritumu tālāka pārstrāde saskaņā ar 31. pantu. Jāpaziņo arī par jebkurām sekojošajām izmaiņām pārstrādes datumos vai pārstrādes vietā. Jāveic atsevišķs ieraksts par katru turpmākas pārstrādes kampaņu, kas nav atkritumu pāriepakošana vai to turpmāka kondicionēšana, kas neietver elementu atdalīšanu, ko veic uzglabāšanas vai apglabāšanas nolūkā.

(2)

“Ieraksts” katrā deklarācijā jānumurē pēc kārtas, sākot ar “1”.

(3)

Aile “Atsauce” jāizmanto, lai atsauktos uz citu ierakstu. Aile “Atsauce” ietver atbilstošos deklarācijas un ieraksta numurus (piemēram, 10—20 attiecas uz 10. deklarācijas 20. ierakstu). Atsauce norāda, ka pašreizējais ieraksts papildina vai aktualizē iepriekš ziņoto informāciju. Ja vajadzīgs, var ielikt vairākas atsauces.

(4)

Ailē “Atkritumu veids pirms kondicionēšanas” jānorāda atkritumu veids pirms notika jebkāda kondicionēšana, piemēram, karkasi, padeves attīrīšanas nogulsnes, augsti aktīvs šķidrums vai vidēji aktīvs šķidrums.

(5)

Ailē “Kondicionētā forma” jāuzrāda pašreizējo kondicionēto atkritumu formu, piemēram, stikls, keramika, cements vai bitumens.

(6)

Ailē “Vienību skaits” jāuzrāda vienību skaitu, piemēram, stikla vai cementa bloki, kas tiks iesaistīti vienā pārstrādes kampaņā.

(7)

Ailē “Daudzums” jāiekļauj, ja pieejams, plutonija, augsti bagātināta urāna vai urāna-233 kopējais daudzums gramos, ko satur vienības, kuru skaits minēts ailē “Vienību skaits”. Ierakstu “Daudzums” ailē var pamatot ar kvantitatīvajiem datiem, kas izmantoti kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumos, un nav nepieciešams veikt katras vienības mērījumus.

(8)

Ailē “Atrašanās vieta” jāiekļauj iekārtas nosaukumu un adresi un jāuzrāda atkritumu atrašanās vieta deklarēšanas laikā. Adresei jābūt pietiekoši detalizētai, lai norādītu vietas ģeogrāfisko stāvokli attiecībā pret citām vietām, kas norādītas šajā vai citās deklarācijās, un norādītu, kā šo vietu var sasniegt, ja tai vajadzētu piekļūt. Ja atrašanās vieta ir iekārtas teritorijā, atrašanās vietas ailē jāiekļauj iekārtas kods.

(9)

Ailē “Pārstrādes vieta” jāuzrāda vieta, kur jānotiek plānotajai pārstrādei.

(10)

Ailē “Pārstrādes datumi” jānorāda datumi, kuros turpmākas pārstrādes kampaņa ir paredzēta sākties un beigties.

(11)

Ailē “Pārstrādes mērķis” jānorāda paredzētais pārstrādes rezultāts, piemēram, plutonija reģenerācija vai noteiktu skaldproduktu atdalīšana.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


XIII PIELIKUMS

IKGADĒJS ZIŅOJUMS PAR KONDICIONĒTU ATKRITUMU EKSPORTU/NOSŪTĪŠANU (1)

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

Nosūtītājas iekārtas nosaukums:

Nosūtītājas iekārtas MBA kods:

Pārskata periods no

līdz


Datums

Saņēmējas iekārtas MBA kods vai Saņēmējas iekārtas nosaukums un adrese (2):

Kondicionētā forma (3)

Daudzums (4)

Piezīmes

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Paziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

(1)

Šajā ziņojumā jāietver visi kondicionētu atkritumu nosūtīšanas vai eksportēšanas gadījumi uz iekārtām dalībvalstu teritorijās vai ārpus tām, kas notikuši pārskata perioda laikā.

(2)

MBA kods jāaizpilda sūtījumiem uz iekārtām dalībvalstu teritorijās, pilns nosaukums un adrese jāaizpilda par eksportu uz iekārtām ārpus dalībvalstu teritorijām, vai kad nav zināms MBA kods.

(3)

Ailē “Kondicionētā forma” jāuzrāda atkritumu kondicionētā forma, piemēram, stikls, keramika, cements vai bitumens.

(4)

Ailē “Daudzums” sniegtie dati var tikt pamatoti ar daudzuma datiem, kas uzskaitīti iekārtā un neprasa eksportēto/nosūtīto vienību mērījumus.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


XIV PIELIKUMS

IKGADĒJAIS ZIŅOJUMS PAR KONDICIONĒTU ATKRITUMU IMPORTU/SAŅEMŠANU (1)

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

Saņēmējas iekārtas nosaukums:

Saņēmējas iekārtas MBA kods:

Pārskata periods no

līdz


Datums

Nosūtītājas iekārtas nosaukums, adrese un, ja zināms, MBA kods:

Kondicionētā forma (2)

Daudzums (3)

Piezīmes

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

 

 

 

g P

g U-235

g U

g T

 

Ziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

(1)

Šis ziņojums nepieciešams kondicionētiem atkritumiem, kas saņemti no iekārtām bez MBA koda vai iekārtām ārpus dalībvalstu teritorijas.

(2)

Ailē “Kondicionētā forma” uzrāda atkritumu kondicionēto formu, piemēram, stikls, keramika, cements vai bitumens.

(3)

Ailē “Daudzums” sniegtie dati var tikt pamatoti ar daudzuma datiem, kas uzskaitīti iekārtā un neprasa eksportēto/nosūtīto vienību mērījumus.

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


XV PIELIKUMS

IKGADĒJS ZIŅOJUMS PAR KONDICIONĒTU ATKRITUMU ATRAŠANĀS VIETAS MAIŅU (1)

EIROPAS KOMISIJA — EURATOM DROŠĪBAS PASĀKUMI

Iekārtas nosaukums:

Deklarācijas datums:

Deklarācijas Nr.:

Pārskata periods:


Ieraksts (2)

Atsauce (3)

Atkritumu veids pirms kondicionēšanas (4)

Kondicionētā forma (5)

Vienību skaits (6)

Daudzums (7)

Iepriekšējā atrašanās vieta (8)

Jaunā atrašanās vieta (9)

Pu

HEU

U-233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Visa kondicionētu atkritumu pārsūtīšana jāgrupē pēc atkritumu veida (pirms kondicionēšanas un pēc tās) un pēc iepriekšējās atrašanās vietas

Ziņojuma nosūtīšanas datums un vieta:

Parakstītāja vārds un amats:

Paraksts:

Paskaidrojošas piezīmes

(1)

Gada ziņojums, lai deklarētu jebkuras izmaiņas atkritumu atrašanās vietās, uz ko attiecas 32. panta c) apakšpunkts, kas notikušas iepriekšējā kalendārajā gadā. Tiek prasīts atsevišķs ieraksts par katru atrašanās vietas maiņu gada laikā.

(2)

“Ieraksts” katrā deklarācijā jānumurē pēc kārtas, sākot ar “1”.

(3)

Aile “Atsauce” jāizmanto, lai atsauktos uz citu ierakstu. Aile “Atsauce” ietver atbilstošos deklarācijas un ieraksta numurus (piemēram, 10—20 attiecas uz 10. deklarācijas 20. ierakstu). Atsauce norāda, ka pašreizējais ieraksts papildina vai aktualizē iepriekš ziņoto informāciju. Ja vajadzīgs, var ielikt vairākas atsauces.

(4)

Ailē “Atkritumu veids pirms kondicionēšanas” jānorāda atkritumu veids pirms notika jebkāda kondicionēšana, piemēram, karkasi, padeves attīrīšanas nogulsnes, augsti aktīvs šķidrums vai vidēji aktīvs šķidrums.

(5)

Ailē “Kondicionētā forma” uzrāda pašreizējo atkritumu kondicionēto formu, piemēram, stikls, keramika, cements vai bitumens.

(6)

Ailē “Vienību skaits” uzrāda vienību skaitu, piemēram, stikla vai cementa bloki, kas tiks iesaistīti vienā pārstrādes kampaņā vai vienību skaitu, kas pārvietoti gada laikā no vienas un tās pašas izcelsmes (“iepriekšējās”) atrašanās vietas uz tādu pašu jauno atrašanās vietu.

(7)

Ailē “Daudzums” jāiekļauj (ja pieejams) plutonija, augsti bagātināta urāna vai urāna-233 kopējais daudzums gramos, ko satur vienības, kas ievadītas ailē “Vienību skaits”. Ierakstu ailē “Daudzums” var pamatot ar datiem, kas izmantoti kodolmateriālu inventāra izmaiņas ziņojumos, piemēram, kodolmateriālu vidējais daudzums uz katru vienību, un neprasa katras vienības mērījumus.

(8)

Ailē “Iepriekšējās atrašanās vieta” jānorāda atkritumu atrašanās vieta pirms tās maiņas (skat. arī XII pielikuma 8. paskaidrojošo piezīmi).

(9)

Ailē “Jaunā atrašanās vieta” jānorāda atrašanās vieta pēc tās maiņas (skat. arī XII pielikuma 8. paskaidrojošo piezīmi).

NB: Saskaņā ar Līguma 79. pantu, tie, uz ko attiecas drošības pasākumu prasības, informē attiecīgās dalībvalsts iestādes par visiem paziņojumiem, ko nosūta Komisijai saskaņā ar 78. pantu un 79. panta pirmo daļu.

Šī veidlapa, pienācīgi aizpildīta un parakstīta, jānosūta Eiropas Komisijai/European Commission, Euratom Safeguards, L-2920 Luxembourg.


Padomes/Komisijas oficiāls ziņojums

1.

Komisija, atbilstoši šīs regulas 37. pantam, pieņems un publicēs pamatnostādnes. Tās sniegs nesaistošas ievirzes un ieteikumus operatoriem, lai atvieglotu regulas piemērošanu. Tiek saprasts, ka pamatnostādnes neradīs nekādas juridiskas tiesības vai pienākumus un, ka regula paliks saistošais dokuments, kurš prevalēs jebkurā gadījumā, ja starp regulu un pamatnostādnēm būs atšķirības.

2.

Tiek saprasts, ka ievērojot pamatnostādnes, operatori nodrošina, ka tie regulas noteikumi, uz kuriem attiecas pamatnostādnes, tiek ievēroti.

3.

Komisija sekos attīstībai drošības pasākumu jomā un pārraudzīs regulas piemērošanu. Pamatojoties uz to, Komisija var attiecīgi grozīt pamatnostādnes. Pirms jebkura grozījuma pieņemšanas Komisija apspriedīsies ar ieinteresētajām pusēm un dalībvalstīm. Pieņemot šādus grozījumus, Komisija ņems vērā šādās konsultācijās izteiktos viedokļus.

4.

Tiek saprasts, ka Darba grupa par kodoljautājumiem, tās pienācīgā sastāvā būs dalībvalstu apspriešanās forums.


Top