EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2005_031_R_0030_01

2005/89/: 2005/89/EK:
Padomes Lēmums (2004. gada 24. septembris) par protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai
Protokols Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

OJ L 31, 4.2.2005, p. 30–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 87–100 (MT)

4.2.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 31/30


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 24. septembris)

par protokola parakstīšanu un pagaidu piemērošanu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

(2005/89/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 310. pantu saistībā ar 300. panta 2. punkta otro teikumu,

ņemot vērā 2003. gada Pievienošanās aktu (1) un jo īpaši tā 6. panta 2. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2004. gada 10. februārī pilnvaroja Komisiju Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā uzsākt sarunas ar Ēģipti, lai pielāgotu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā jauno dalībvalstu pievienošanos ES.

(2)

Komisija ir veiksmīgi noslēgusi šīs sarunas.

(3)

Protokola teksts, par ko panākta vienošanās sarunās ar Ēģiptes Arābu Republiku, 12. panta 2. punktā paredz protokola pagaidu piemērošanu līdz tā spēkā stāšanās dienai.

(4)

Protokols būtu jāparaksta Kopienas vārdā un jāpiemēro uz laiku, ievērojot tā iespējamu noslēgšanu nākotnē,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Ar šo Padomes priekšsēdētājs ir pilnvarots izraudzīties personu (personas), kurai (kurām) Eiropas Kopienas un tās dalībvalstu vārdā ir tiesības parakstīt protokolu Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, ievērojot minētā protokola noslēgšanu nākotnē.

Protokola teksts ir pievienots šim lēmumam.

2. pants

Ar šo Eiropas Kopiena un tās dalībvalstis piekrīt protokola noteikumus piemērot uz laiku, ievērojot tā iespējamu noslēgšanu nākotnē.

Briselē, 2004. gada 24. septembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

L. J. BRINKHORST


(1)  OV L 236, 23.9.2003., 33. lpp.


PROTOKOLS

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Ungārijas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai

BEĻĢIJAS KARALISTE,

ČEHIJAS REPUBLIKA,

DĀNIJAS KARALISTE,

VĀCIJAS FEDERATĪVĀ REPUBLIKA,

IGAUNIJAS REPUBLIKA,

GRIEĶIJAS REPUBLIKA,

SPĀNIJAS KARALISTE,

FRANCIJAS REPUBLIKA,

ĪRIJA,

ITĀLIJAS REPUBLIKA,

KIPRAS REPUBLIKA,

LATVIJAS REPUBLIKA,

LIETUVAS REPUBLIKA,

LUKSEMBURGAS LIELHERCOGISTE,

UNGĀRIJAS REPUBLIKA,

MALTAS REPUBLIKA,

NĪDERLANDES KARALISTE,

AUSTRIJAS REPUBLIKA,

POLIJAS REPUBLIKA,

PORTUGĀLES REPUBLIKA,

SLOVĒNIJAS REPUBLIKA,

SLOVĀKIJAS REPUBLIKA,

SOMIJAS REPUBLIKA,

ZVIEDRIJAS KARALISTE,

LIELBRITĀNIJAS UN ZIEMEĻĪRIJAS APVIENOTĀ KARALISTE,

še turpmāk “EK dalībvalstis” ko pārstāv Eiropas Savienības Padome, un

EIROPAS KOPIENA, še turpmāk “Kopiena”, ko pārstāv Eiropas Savienības Padome un Eiropas Komisija,

no vienas puses, un

ĒĢIPTES ARĀBU REPUBLIKA, še turpmāk “Ēģipte”,

no otras puses,

IR VIENOJUŠĀS PAR ŠO.

1. pants

Ar šo Čehijas Republika, Igaunijas Republika, Kipras Republika, Latvijas Republika, Lietuvas Republika, Ungārijas Republika, Maltas Republika, Polijas Republika, Slovēnijas Republika un Slovākijas Republika kļūst par Līgumslēdzējām pusēm Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ēģiptes Arābu Republiku, no otras puses, un tāpat kā pārējās Kopienas dalībvalstis attiecīgi pieņem un ņem vērā nolīguma dokumentus, kā arī kopīgās deklarācijas, deklarācijas un vēstuļu apmaiņu.

2. pants

Lai ņemtu vērā jaunākās institucionālās izmaiņas Eiropas Savienībā, Līgumslēdzējas puses vienojas, ka sakarā ar Eiropas Ogļu un tērauda kopienas dibināšanas līguma izbeigšanos pašreizējie nolīguma noteikumi, kas atsaucas uz Eiropas Ogļu un tērauda kopienu, jāuzskata par tādiem, kas atsaucas uz Eiropas Kopienu, kura ir pārņēmusi visas Eiropas Ogļu un tērauda kopienas tiesības un saistības.

I NODAĻA

GROZĪJUMI EIROPAS UN VIDUSJŪRAS REĢIONA VALSTU ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMĀ, KĀ ARĪ TĀ PIELIKUMOS UN PROTOKOLOS

3. pants

Lauksaimniecības produkti

Nolīguma 1. protokolu aizstāj ar šā protokola pielikuma tekstu.

4. pants

Izcelsmes noteikumi

Nolīguma 4. protokolu groza šādi.

1.

Minētā protokola 18. panta 4. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

Preču pārvadājumu apliecības EUR.1, kas izdotas retrospektīvi, jāvizē ar vienu no šādām frāzēm:

ES

:

“EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS

:

“VYSTAVENO DODATEČNĚ”

DA

:

“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE

:

“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET

:

“VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT”

EL

:

“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

EN

:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR

:

“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”

IT

:

“RILASCIATO A POSTERIORI”

LV

:

“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”

LT

:

“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”

HU

:

“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”

MT

:

“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”

NL

:

“AFGEGEVEN A POSTERIORI”

PL

:

“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”

PT

:

“EMITIDO A POSTERIORI”

SL

:

“IZDANO NAKNADNO”

SK

:

“VYDANÉ DODATOČNE”

FI

:

“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”

SV

:

“UTFÄRDAT I EFTERHAND”

AR

:

Image

2.

Minētā protokola 19. panta 2. punktu aizstāj ar šādu tekstu:

Šādi izsniegts dublikāts jāvizē ar vienu no šādiem vārdiem:

ES

:

“DUPLICADO”

CS

:

“DUPLIKÁT”

DA

:

“DUPLIKAT”

DE

:

“DUPLIKAT”

ET

:

“DUPLIKAAT”

EL

:

“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”

EN

:

“DUPLICATE”

FR

:

“DUPLICATA”

IT

:

“DUPLICATO”

LV

:

“DUBLIKĀTS”

LT

:

“DUBLIKATAS”

HU

:

“MÁSODLAT”

MT

:

“DUPLIKAT”

NL

:

“DUPLICAAT”

PL

:

“DUPLIKAT”

PT

:

“SEGUNDA VIA”

SL

:

“DVOJNIK”

SK

:

“DUPLIKÁT”

FI

:

“KAKSOISKAPPALE”

SV

:

“DUPLIKAT”

AR

:

Image

3.

Minētā protokola V pielikumu aizstāj ar šādu tekstu:

Teksts spāņu valodā

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Teksts čehu valodā

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Teksts dāņu valodā

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Teksts vācu valodā

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Teksts igauņu valodā

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Teksts grieķu valodā

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Teksts angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Teksts franču valodā

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Teksts itāļu valodā

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Teksts latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Teksts lietuviešu valodā

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Teksts ungāru valodā

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Teksts maltiešu valodā

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Teksts holandiešu valodā

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Teksts poļu valodā

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Teksts portugāļu valodā

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Teksts slovēņu valodā

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Teksts slovaku valodā

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Teksts somu valodā

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Teksts zviedru valodā

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Teksts arābu valodā

Image

5. pants

Asociācijas komitejas priekšsēdētājs

Nolīguma 78. panta 3. daļu groza šādi:

“Asociācijas komiteju pēc kārtas vada Eiropas Kopienu Komisijas pārstāvis un Ēģiptes Arābu Republikas valdības pārstāvis.”

II NODAĻA

PĀREJAS NOTEIKUMI

6. pants

Izcelsmes apliecinājumi un administratīvā sadarbība

1.   Saskaņā ar šo protokolu attiecīgās valstis pieņem izcelsmes apliecinājumus, ko pienācīgi izsniegusi Ēģipte vai kāda jaunā ES dalībvalsts saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kurus savstarpēji piemēroja, ja:

a)

šādas izcelsmes iegūšana paredz preferenciāla tarifa piemērošanu, pamatojoties uz preferenciāla tarifa pasākumiem ES un Ēģiptes nolīgumā vai Kopienas vispārējo preferenču sistēmā;

b)

izcelsmes apliecinājums un pārvadājuma dokumenti ir izsniegti ne vēlāk kā dienu pirms pievienošanās dienas;

c)

izcelsmes apliecinājums ir iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

Ja preces deklarētas importam Ēģiptē vai kādā jaunajā ES dalībvalstī pirms pievienošanās dienas saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kurus šajā laikā piemēroja Ēģipte un attiecīgā jaunā ES dalībvalsts, var arī pieņemt izcelsmes apliecinājumu, kas retrospektīvi izsniegts saskaņā ar minētajiem nolīgumiem vai režīmiem, ja tas iesniegts muitas iestādēm četru mēnešu laikā no pievienošanās dienas.

2.   Ēģipte un jaunās dalībvalstis ir tiesīgas saglabāt atļaujas, ar ko piešķirts “apstiprināto eksportētāju” statuss saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomajiem režīmiem, kurus tās savstarpēji piemēroja, ja:

a)

šādu noteikumu paredz arī nolīgums, kuru Ēģipte un Kopiena noslēgusi pirms pievienošanās dienas, un

b)

apstiprinātais eksportētājs saskaņā ar minēto nolīgumu piemēro spēkā esošos izcelsmes noteikumus.

Ne vēlāk kā gadu pēc pievienošanās dienas šīs atļaujas aizstāj ar jaunām atļaujām, kas izsniegtas saskaņā ar nolīguma noteikumiem.

3.   Pieprasījumus tādu izcelsmes apliecinājumu turpmākai pārbaudei, kas izsniegti saskaņā ar preferenču nolīgumiem vai autonomiem režīmiem, kuri minēti 1. un 2. punktā, Ēģiptes vai jaunās dalībvalsts kompetentās muitas iestādes pieņem trīs gadus pēc attiecīgā izcelsmes apliecinājuma izsniegšanas, un tos šīs iestādes var iesniegt trīs gadu laikā pēc izcelsmes apliecinājuma pieņemšanas, kas kopā ar importa deklarāciju iesniegts šīm iestādēm.

7. pants

Preces tranzītā

1.   Nolīguma noteikumus var piemērot no Ēģiptes uz kādu no jaunajām dalībvalstīm vai no jaunās dalībvalsts uz Ēģipti eksportētām precēm, kuras atbilst 4. protokola noteikumiem un kuras pievienošanās dienā ir ceļā vai atrodas pagaidu glabāšanā, muitas noliktavā vai brīvajā zonā Ēģiptē vai attiecīgajā jaunajā dalībvalstī.

2.   Šādos gadījumos preferenciālu režīmu var piemērot, ja četru mēnešu laikā kopš pievienošanās dienas importētājas valsts muitas iestādēm iesniedz izcelsmes apliecinājumu, ko retrospektīvi izsniegušas eksportētājas valsts muitas iestādes.

VISPĀRĪGIE UN NOBEIGUMA NOTEIKUMI

8. pants

Ēģiptes Arābu Republika apņemas neiesniegt pieprasījumus, neizvirzīt prasības vai nenodot lietu izskatīšanai, kā arī negrozīt vai neatsaukt nevienu koncesiju atbilstīgi 1994. gada VVTT XXIV.6 XXVIII pantam saistībā ar šo Kopienas paplašināšanos.

9. pants

2004. gadā jauno tarifa kvotu daudzumus un pašreizējo tarifa kvotu daudzumu pieaugumu aprēķina proporcionāli pamata daudzumiem, ņemot vērā laika posma daļu, kas pagājusi pirms šī protokola piemērošanas dienas.

10. pants

Šis protokols ir Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma sastāvdaļa. Protokola pielikumi un deklarācija ir tā sastāvdaļa.

11. pants

1.   Šo protokolu apstiprina Kopienas, Eiropas Savienības Padome dalībvalstu vārdā un Ēģiptes Arābu Republika saskaņā ar savām procedūrām.

2.   Līgumslēdzējas puses viena otrai paziņo par attiecīgo 1. punktā minēto procedūru izpildi. Nolīguma apstiprinājuma dokumentus nodod glabāšanā Eiropas Savienības Padomes Ģenerālsekretariātam.

12. pants

1.   Šis protokols stājas spēkā pirmā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kad glabāšanā nodots pēdējais apstiprinājuma dokuments.

2.   Šo protokolu piemēro pagaidu kārtā no 2004. gada 1. maija.

13. pants

Šis protokols ir sastādīts divos eksemplāros Līgumslēdzēju pušu valsts oficiālajās valodās; visi teksti ir vienlīdz autentiski.

14. pants

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu asociācijas nolīguma tekstu, ieskaitot pielikumus un protokolus, kas ir tā sastāvdaļa, un Nobeiguma aktu kopā ar tam pievienotajām deklarācijām sastāda čehu, igauņu, ungāru, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, slovaku un slovēņu valodā, un visi teksti ir vienlīdz autentiski kā oriģinālie teksti. Asociācijas padome šos dokumentus apstiprina.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image

PIELIKUMS

1. PROTOKOLS

par pasākumiem, kas piemērojami Ēģiptes izcelsmes lauksaimniecības produktu importam kopienā

1.

Pielikumā minētos Ēģiptes izcelsmes produktus var importēt Kopienā, ievērojot turpmāk un pielikumā izklāstītos nosacījumus.

2.

a)

Muitas nodokļus vai nu atceļ, vai samazina, kā minēts A ailē.

b)

Dažiem produktiem, kuriem kopējais muitas tarifs paredz procentuālā nodokļa un specifiskā nodokļa piemērošanu, samazinājuma likmes, kas norādītas A un C ailē, piemēro tikai procentuālajam nodoklim.

Tomēr produktiem, kas atbilst kodiem 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 un 2302, piešķirtajai koncesijai jāattiecas arī uz specifiskajiem nodokļiem.

3.

Dažiem produktiem muitas nodokļus atceļ B ailē minēto tarifu kvotu robežās.

Šīs tarifu kvotas piemēro katru gadu no 1. janvāra līdz 31. decembrim, ja vien nav norādīts citādi.

Daudzumiem, kas importēti pārsniedzot kvotas, kopējos muitas nodokļus atkarībā no attiecīgā produkta piemēro pilnā vai samazinātā apjomā, kā norādīts C ailē.

Jauno tarifu kvotu daudzumus un palielinājumu attiecībā uz pastāvošo tarifu kvotu daudzumiem aprēķina proporcionāli protokolā norādītajam pamata daudzumam, ņemot vērā laikposmu, kas pagājis līdz 2004. gada 1. maijam.

4.

Produktiem, kam D ailē izklāstītie īpašie noteikumi atsaucas uz šo punktu, B ailē uzskaitītos tarifa kvotu daudzumus ik gadu palielina par 3 % no pagājušā gada daudzuma; pirmais palielinājums notiek dienā, kad katra tarifu kvota tiek atvērta otro reizi.

5.

Starp Eiropas Kopienu un Ēģipti pieņemtā iekļuves cena, sākot no kuras Kopienas PTO koncesiju sarakstā paredzētā specifiska nodokļa likme ir samazināta līdz nullei, svaigiem saldiem apelsīniem, uz kuriem attiecas KN kodi 0805 10 10, 0805 10 30 un 0805 10 50, 34 000 tonnu tarifa kvotas robežās, kas piemērojama procentuālo muitas nodokļu samazinājumam, ir

EUR 264/tonnā par katru nākamo periodu no 1. decembra līdz 31. maijam.

Ja sūtījuma iekļuves cena ir par 2, 4, 6 vai 8 % zemāka par pieņemto iekļuves cenu, specifiskajam muitas kvotas nodoklim attiecīgi jābūt 2, 4, 6 un 8 % no šīs pieņemtās iekļuves cenas. Ja sūtījuma iekļuves cena ir mazāka par 92 % no pieņemtās iekļuves cenas, piemēro PTO saistošo specifisko muitas nodokli.

1. protokola pielikums

KN kods (1)

Apraksts (2)

a

b

c

d

MFN muitas nodokļa samazinājums (3) %

Tarifa kvota (tīrais svars tonnās)

Muitas nodokļa samazinājums, ja tarifa kvota ir pārsniegta (3) %

Īpašie noteikumi

0601

Sīpoli, gumi, bumbuļveida sakneņi, saknes ar lapu rozetēm un sakneņi veģetatīvā miera stāvoklī, veģetējoši vai ziedos; cigoriņu augi un saknes, izņemot pozīcijā Nr. 1212 minētās saknes

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0602

Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; sēņotne

100

2 000

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0603 10

Svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri, kas piemēroti pušķiem vai dekoratīviem mērķiem, no 1. oktobra līdz 15. aprīlim

100

3 000

no tiem

Saskaņā ar nosacījumiem, par kuriem vienošanās panākta vēstuļu apmaiņas ceļā

0603 10 80

Citi svaigi griezti ziedi un ziedpumpuri, kas piemēroti pušķiem vai dekoratīviem mērķiem, no 1. oktobra līdz 15. aprīlim

100

1 000

0604 99

Kaltētas, krāsotas, balinātas, piesūcinātas vai citādi apstrādātas lapas, lapoti zari un citas augu daļas bez ziediem un ziedpumpuriem, stiebrzāles

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

ex 0701 90 50

Jaunie kartupeļi, svaigi vai dzesināti, no 1. janvāra līdz 31. martam

100

1. gadā: 130 000;

2. gadā: 190 000;

3. un turpmākajos gados: 250 000

60

 

Jaunie kartupeļi, svaigi vai dzesināti, no 1. aprīļa līdz 30. jūnijam

100

1 750

60

 

0702 00 00

Tomāti svaigi vai dzesināti, no 1. novembra līdz 31. martam

100

 

0703 10

Sīpoli un šalotes, svaigi vai dzesināti, no 1. janvāra līdz 15. jūnijam

100

16 150

60

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0703 20 00

Ķiploki, svaigi vai dzesināti, no 1. februāra līdz 15. jūnijam

100

3 000

50

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0704

Galviņkāposti, ziedkāposti, kolrābji, lapu kāposti un tamlīdzīgi pārtikas kāpostaugi, svaigi vai dzesināti, no 1. novembra līdz 15. aprīlim

100

1 500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0705 11 00

Galviņsalāti, svaigi vai dzesināti, no 1. novembra līdz 31. martam

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0706 10 00

Burkāni un rāceņi, svaigi vai dzesināti, no 1. janvāra līdz 30. aprīlim

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0707 00

Gurķi un pipargurķīši, svaigi vai dzesināti, no 1. janvāra līdz februāra beigām

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0708

Pākšaugu dārzeņi, lobīti vai nelobīti, svaigi vai dzesināti, no 1. novembra līdz 30. aprīlim

100

1. gadā: 15 000;

2. gadā: 17 500;

pēc 2. gada: 20 000

 

0709

Citi dārzeņi, svaigi vai dzesināti:

sparģeļi, no 1. oktobra līdz februāra beigām,

saldie pipari, no 1. novembra līdz 30. aprīlim,

citi dārzeņi, no 1. novembra līdz februāra beigām.

100

 

ex 0710

ex 0711

Saldēti un īslaicīgai glabāšanai konservēti dārzeņi, izņemot apakšpozīcijās 0710 40 00 un 0711 90 30 minēto cukurkukurūzu un apakšpozīcijās 0710 80 61 un 0711 51 00minētās Agaricus ģints sēnes

100

1. gadā: 1 000;

2. gadā: 2 000;

3. un turpmākajos gados: 3 000

 

0712

Kaltēti dārzeņi, veseli, sagriezti gabaliņos vai šķēlītēs, sasmalcināti vai saberzti, bet tālāk neapstrādāti

100

16 550

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

ex 0713

Kaltēti lobīti pākšu dārzeņi, arī mizoti vai šķelti, izņemot apakšpozīcijās 0713 10 10, 0713 33 10 un ex 0713 90 00 minētos sēšanai paredzētos produktus

100

 

0714 20

Saldie kartupeļi, svaigi, dzesināti, saldēti vai žāvēti

100

3 000

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0804 10 00

Dateles, svaigas vai žāvētas

100

 

0804 50 00

Gvajaves, mango un mangostāni, svaigi vai žāvēti

100

 

0805 10

Apelsīni, svaigi vai žāvēti

100

1. gadā: 58 020 (4);

2. gadā: 63 020 (4);

3. un turpmākajos gados: 68 020 (4)

60

Ievērojot 1. protokola 5. punkta īpašos noteikumus

0805 20

Svaigi mandarīni (arī tanžerīni un sacumas), klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusu hibrīdi, svaigi vai žāvēti

100

 

0805 50

Citroni (Citrus limon, Citrus limonum) un laimi (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svaigi vai žāvēti

100

 

0805 40 00

Greipfrūti, svaigi vai žāvēti

100

 

0806 10

Vīnogas, svaigas, no 1. februāra līdz 14. jūlijam

100

 

0807 11 00

Arbūzi, svaigi, no 1. februāra līdz 15. jūnijam

100

 

0807 19 00

Citas melones, svaigas, no 15. oktobra līdz 31. maijam

100

1 175

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus.

0808 20

Bumbieri un cidonijas, svaigā veidā

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0809 30

Persiki, ieskaitot nektarīnus, svaigi, no 15. marta līdz 31. maijam

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0809 40

Plūmes un ērkšķu plūmes, svaigas, no 15. aprīļa līdz 31. maijam

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

0810 10 00

Zemenes, svaigas, no 1. oktobra līdz 31. martam

100

1. gadā: 500;

2. gadā: 1 205;

3. un turpmākajos gados: 1 705

 

0810 90 95

Citi augļi, svaigi

100

 

0811

0812

Augļi un rieksti, termiski neapstrādāti vai termiski apstrādāti, tvaicējot vai vārot ūdenī, saldēti, arī ar cukura vai citu saldinātāju piedevu, vai īslaicīgai glabāšanai konservēti, bet šādā stāvoklī nederīgi tūlītējam patēriņam

100

1. gadā: 1 000;

2. gadā: 2 000;

3. un turpmākajos gados: 3 000

 

0904

Piper ģints pipari; žāvēti vai grūsti, vai malti Capsicum ģints vai Pimenta ģints augļi

100

 

0909

Anīsa, anīsa koka, fenheļa, koriandra, kumīna vai ķimeņu sēklas; kadiķu ogas

100

 

0910

Ingvers, safrāns, kurkuma, timiāns, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

100

 

1006

Rīsi

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Zemesrieksti

100

 

ex 1209

Sēklas, augļi un sporas, kas ir sēklas materiāls, izņemot biešu sēklas, uz kurām attiecas apakšpozīcijas 1209 10 00 un 1209 29 60

100

 

1211

Augi un augu daļas (ieskaitot sēklas un augļus), ko izmanto galvenokārt parfimērijā, farmācijā kā insekticīdus, fungicīdus vai tamlīdzīgi

100

 

1212

Ceratoniju augļi, jūras zāles un citas aļģes, cukurbietes un cukurniedres; augļu kauliņi un kodoli un citi galvenokārt lietošanai pārtikā paredzēti augu valsts produkti, kas citur nav norādīti vai iekļauti

100

 

1515 50 11

Neapstrādāta sezama eļļa tehniskām vai rūpnieciskām vajadzībām, izņemot cilvēkam domātu pārtikas produktu ražošanai (5)

100

1 000

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

1515 90

Citi negaistoši augu tauki un eļļas un to frakcijas, attīrītas vai neattīrītas, bet ne ķīmiski pārveidotas, izņemot linsēklas, kukurūzas eļļu, rīcineļļu, tungas koku un sezama eļļas un to frakcijas

100

500

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

1703

Melase, kas iegūta, ekstrahējot vai rafinējot cukuru

100

350 000

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

2001 90 10

Mango čatnijs

100

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi un augļu vai riekstu pastas, termiski apstrādātas, ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai bez tās

100

1 000

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

2008 11

Zemesrieksti

100

3 000

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

2009

Augļu sulas (ieskaitot vīnogu misu) un dārzeņu sulas, neraudzētas un bez spirta piedevas, arī ar cukura vai cita saldinātāja piedevu

100

1 050

Ievērojot 1. protokola 4. punkta īpašos noteikumus

2302

Klijas, atsijas un citi atlikumi, kas iegūti sijājot, maļot vai citādi apstrādājot labības graudus vai pākšaugus

60

 

5301

Šķiedras lini

100

 


(1)  KN kodi atbilstīgi Regulai (EK) Nr. 1789/2003 (OV L 281, 30.10.2003.).

(2)  Neatkarīgi no kombinētās nomenklatūras interpretācijas noteikumiem preču apraksta formulējumu uzskata tikai par orientējošu, un preferenču sistēmu šajā pielikumā nosaka pēc attiecīgajiem KN kodiem. Ja ir norādīti “ex” KN kodi, tad preferenču sistēmu nosaka, piemērojot KN kodus un attiecīgo aprakstu.

(3)  Nodokļu samazināšana attiecas tikai uz procentuālajiem nodokļiem. Tomēr produktiem, kas atbilst kodiem 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 un 2302, piešķirtajai koncesijai arī jāattiecas uz specifiskajiem nodokļiem.

(4)  Tarifa kvota jāpiemēro no 1. jūlija līdz 30. jūnijam. No šī daudzuma 34 000 tonnas saldajiem apelsīniem, uz kuriem attiecas KN kodi 0805 10 10, 0805 10 30 un 0805 10 50, laikā no 1. decembra līdz 31. maijam.

(5)  Uz ievešanu saskaņā ar šo apakšpozīciju attiecas nosacījumi, kas paredzēti attiecīgajos Kopienas noteikumos (sk. Komisijas Regulas (EEK) Nr. 2454/93 (L 253, 11.10.1993., 1. lpp.) 291. līdz 300. pantu un turpmākos grozījumus).


Top