EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0048

2005/48/EK: Padomes Lēmums (2004. gada 22. decembris), ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju attiecībā uz kredītlīdzekļu zaudējumiem noteiktu veidu projektos Krievijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā

OJ L 21, 25.1.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 68–69 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 005 P. 179 - 180
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 005 P. 179 - 180

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/48(1)/oj

25.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 21/11


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 22. decembris),

ar ko Eiropas Investīciju bankai piešķir Kopienas garantiju attiecībā uz kredītlīdzekļu zaudējumiem noteiktu veidu projektos Krievijā, Ukrainā, Moldovā un Baltkrievijā

(2005/48/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 181.A pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Atbalstot Eiropas Savienības Eiropas kaimiņattiecību politiku, Padome vēlas radīt Eiropas Investīciju bankai (EIB) iespēju piešķirt aizdevumus noteiktu veidu projektiem Krievijā un Rietumu jaunajās neatkarīgajās valstīs (“RJNV”), respektīvi, Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā.

(2)

Atbalstot Ziemeļu dimensijas iniciatīvu, ko Helsinku Padome uzsāka 1999. gada decembrī, ir ticis pieņemts Padomes 2001. gada 6. novembra Lēmums 2001/777/EK, kas piešķir Kopienas garantiju Eiropas Investīciju bankai attiecībā uz zaudējumiem īpašā aizdevumu akcijā atsevišķiem vides projektiem Krievijas Baltijas jūras baseinā saskaņā ar Ziemeļu dimensiju (2).

(3)

EIB aizdevumi saskaņā ar Lēmumu 2001/777/EK tuvojas noteiktajiem griestiem.

(4)

Ekonomikas un finanšu padome (Ecofin) tās 2003. gada 25. novembra secinājumos piekrita izsniegt papildu piešķīrumu EIB aizdevumiem Krievijai un RJNV, turpinot Lēmuma 2001/777/EK virzību projektiem jomās, kurās EIB ir salīdzinošas priekšrocības un kur ir neapmierināts pieprasījums pēc kredītiem. Jomas, kurās, kā tiek uzskatīts, EIB ir “salīdzinošas priekšrocības” ir: vide, kā arī transports, telekomunikācijas un enerģijas infrastruktūra prioritārās Transeiropas tīkla (“TEN”) asīs, kurām ir pārrobežu ietekme uz kādu dalībvalsti.

(5)

Aizdevuma mandātam būtu jābūt atkarīgam, no vienas puses, no pienācīgiem nosacījumiem saskaņā ar ES augsta līmeņa līgumiem politiskos un makroekonomiskos jautājumos un citām starptautiskajām finanšu institūcijām sektorpolitikas un projektu jautājumos un, no otras puses, atbilstošas pienākumu sadales starp EIB un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banku (ERAB).

(6)

EIB finansējums būtu pārvaldāms saskaņā ar EIB parastajiem kritērijiem un procedūrām, ietverot pienācīgus kontroles pasākumus, kā arī ar attiecīgiem noteikumiem un procedūrām saistībā ar Revīzijas tiesu un OLAF tādā veidā, lai atbalstītu Kopienas politiku. Būtu jāveic regulāras konsultācijas starp EIB un Komisiju, lai nodrošinātu prioritāšu un darbību koordināciju iesaistītajās valstīs, un novērtētu progresu virzībā uz Kopienas attiecīgo politisko mērķu sasniegšanu.

(7)

Šo lēmumu ņems vērā 2006. gada decembrī, pilnībā novērtējot EIB vispārējo kreditēšanas mandātu projektiem ārpus Eiropas Savienības,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Mērķis

Kopiena piešķir Eiropas Investīciju bankai (turpmāk sauktai “EIB”) garantiju attiecībā uz visiem maksājumiem, ko tā nav saņēmusi, bet kas tai pienākas saskaņā ar kredītiem, kas, balstoties uz tās parastajiem kritērijiem un atbalstot attiecīgos Kopienas ārpolitikas mērķus, piešķirti investīciju projektiem, kas īstenoti Krievijā un Rietumu Jaunajās neatkarīgajās valstīs, respektīvi, Baltkrievijā, Moldovā un Ukrainā.

2. pants

Atbilstoši projekti

Atbilstoši projekti, kas Eiropas Savienībai ir īpaši nozīmīgi, ir šādos sektoros:

vide,

transports, telekomunikācijas un enerģijas infrastruktūra galvenokārt Transeiropas tīkla (TEN) asīs, kam ir pārrobežu ietekme uz kādu dalībvalsti.

3. pants

Griesti un nosacījumi

1.   Atvērto kredītlīniju kopējie griesti ir EUR 500 miljoni.

2.   EIB gūst labumu no izņēmuma kārtā piešķirtas Kopienas garantijas 100% apjomā, kas sedz kopējo kredītlīniju apjomu, kas atvērtas saskaņā ar šo Lēmumu, un visas ar tām saistītas summas.

3.   Projektiem, kas tiks finansēti ar garantijas segtajiem aizdevumiem, jāatbilst sekojošajiem kritērijiem:

a)

piemērotība saskaņā ar 2. pantu;

b)

sadarbība un, kur piemērojams, līdzfinansējums, piedaloties EIB un citām starptautiskām finanšu institūcijām, lai nodrošinātu saprātīgu riska sadali un pienācīgu projektu nosacītību.

EIB pienācīgi jāsadala darba apjoms ar ERAB saskaņā ar savstarpējas vienošanās ceļā panāktiem nosacījumiem un attiecīgi jāatskaitās saskaņā ar 5. pantu. Īpaši EIB jāizmanto ERAB pieredze Krievijā un RJNV.

4. pants

Atsevišķu valstu piemērotība

Atsevišķas valstis kļūst tiesīgas saņemt aizdevumus saskaņā ar noteiktajiem griestiem, kad tās izpilda attiecīgus nosacījumus atbilstoši Eiropas Savienības augsta līmeņa līgumiem ar attiecīgo valsti politiskos un makroekonomiskos jautājumos. Komisijai jānosaka, kad atsevišķa valsts ir izpildījusi attiecīgo nosacījumu, un par to jāinformē EIB.

5. pants

Ziņošana

Komisijai katru gadu jāinformē Eiropas Parlaments un Padome par aizdevumu operācijām, kas veiktas saskaņā ar šo Lēmumu, un tai pat laikā jāiesniedz šī Lēmuma īstenošanas novērtējums un ziņas par koordināciju starp projektos iesaistītajām starptautiskajām finanšu institūcijām.

Informācijai jāietver saskaņā ar šo Lēmumu izsniegto aizdevumu ieguldījums atbilstošo Kopienas ārpolitikas mērķu sasniegšanā.

Pirmā un otrā punkta prasību izpildei EIB jāsniedz Komisijai atbilstošā informācija.

6. pants

Darbības termiņš

Garantija attiecas uz aizdevumu līgumiem, kas parakstīti līdz 2007. gada 31. janvārim.

Ja, šim periodam beidzoties, EIB piešķirtie aizdevumi nav sasnieguši kopējos griestus, kas minēti 3. panta 1. punktā, periods automātiski pagarināms par sešiem mēnešiem.

7. pants

Nobeiguma noteikumi

1.   Šis Lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

2.   EIB un Komisijai jāizstrādā noteikumi garantijas piešķiršanai.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

C. VEERMAN


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 14. decembrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV L 292, 9.11.2001., 41. lpp.


Top