EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2240

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 2240/2004 (2004. gada 15. decembris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 975/1999, ar kuru paredz prasības attiecībā uz to, kā īstenot sadarbību attīstības veicināšanas jomā, kas palīdz sasniegt vispārēju mērķi – attīstīt un nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un panākt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu

OJ L 390, 31.12.2004, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2240/oj

31.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 390/3


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (EK) Nr. 2240/2004

(2004. gada 15. decembris),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 975/1999, ar kuru paredz prasības attiecībā uz to, kā īstenot sadarbību attīstības veicināšanas jomā, kas palīdz sasniegt vispārēju mērķi – attīstīt un nostiprināt demokrātiju un tiesiskumu un panākt cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši tā 179. panta 1. punktu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru (1),

tā kā

(1)

Kopienas rīcībai, kas vērsta uz to, lai popularizētu cilvēktiesības un demokrātijas principus, kā noteikts Komisijas 2001. gada 8. maija Paziņojumā Padomei un Eiropas Parlamentam “Eiropas Savienības loma cilvēktiesību un demokrātijas popularizēšanā trešās valstīs”, jāturpinās pēc 2004. gada. Padomes Regula (EK) Nr. 975/1999 (2) ir pierādījusi sevi kā adekvāts tiesiskais instruments, lai īstenotu Kopienas tehnisko un finansiālo atbalstu cilvēktiesībām un demokratizācijas aktivitātēm attīstības valstīs un citās trešās valstīs, cenšoties sasniegt vispārējos mērķus šajā jomā. Taču minētās regulas spēkā esamības termiņš beidzas 2004. gada 31. decembrī. Tādēļ ir nepieciešams to pagarināt;

(2)

pamatojoties uz finanšu līdzekļu apjomu, kas ietverts Regulā (EK) Nr. 975/1999, un laikposmam līdz 2006. gadam paredzētajām indikatīvajām apropriācijām cilvēktiesību un demokratizācijas jomā, šī regula programmas pagarinātajam īstenošanas laikam paredz finanšu līdzekļu apjomu, kas budžeta lēmējiestādēm ikgadējās budžeta procedūras vajadzībām ir galvenais atskaites punkts, kā paredzēts 33. punktā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas Iestāžu nolīgumā (1999. gada 6. maijs) par budžeta disciplīnu un budžeta procedūras uzlabošanu (3);

(3)

īstenojot ES Vēlēšanu novērošanas misijas, Regulas (EK) Nr. 975/1999 noteikumi par palīdzības īstenošanas kārtību būtu jāsaskaņo ar tiesiskajām prasībām Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (4);

(4)

Kopienas finanšu interešu aizsardzība un cīņa pret krāpšanu un nelikumībām ir Regulas (EK) Nr. 975/1999 sastāvdaļa. Jo īpaši nolīgumiem un līgumiem, kas noslēgti saskaņā ar minēto regulu, vajadzētu atļaut Komisijai veikt pasākumus, kas paredzēti Padomes Regulā (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par inspekcijām un pārbaudēm uz vietas, ko veic Komisija, lai Eiropas Kopienu finanšu intereses aizsargātu no krāpšanas un citiem pārkāpumiem (5);

(5)

pasākumi, kas nepieciešami Regulas (EK) Nr. 975/1999 īstenošanai, būtu jāpieņem saskaņā ar Padomes Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību (6);

(6)

tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 975/1999,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Ar šo Regulu (EK) Nr. 975/1999 groza šādi:

1)

regulas 2. panta 2. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“h)

atbalstīt centienus, lai veicinātu demokrātisku valstu grupu izveidi ANO struktūrās, specializētajās aģentūrās un reģionālajās organizācijās.”;

2)

regulas 4. panta 1. punkta beigās pievieno šādu teikumu:

“Saistībā ar ES Vēlēšanu novērošanas misijām un ”amicus curiae” procesu finansējumu saskaņā ar šo regulu var saņemt fiziskas personas.”;

3)

regulas 5. panta pirmo teikumu aizstāj ar šādu teikumu:

“Lai varētu saņemt Kopienas palīdzību, 4. panta 1. punkta pirmajā teikumā minēto partneru galvenajai mītnei ir jābūt kādā trešā valstī, kam ir tiesības saņemt Kopienas palīdzību saskaņā ar šo regulu, vai kādā Kopienas dalībvalstī.”;

4)

regulas 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“3.   Kopienas finansējumu saskaņā ar šo regulu piešķir subsīdiju vai līgumu veidā. Veicot regulas 2. pantā paredzētās darbības, ES Vēlēšanu novērošanas misiju locekļus, kuru dalību apmaksā no cilvēktiesībām un demokratizācijai paredzētajām apropriācijām, pieņem darbā saskaņā ar Komisijas noteikto kārtību.”;

5)

regulas 10. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Šīs regulas īstenošanai paredzētais finanšu līdzekļu apjoms laikposmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim ir EUR 134 miljoni.”;

6)

regulas 11. un 12. pantu aizstāj ar šādiem pantiem:

“11. pants

1.   Komisija pieņem shēmu Kopienas darbību plānošanai un noteikšanai.

Shēma jo īpaši ietver:

a)

daudzgadu indikatīvās programmas un ikgadēju šo programmu atjaunināšanu;

b)

ikgadējās darba programmas.

Īpašos apstākļos var pieņemt konkrētus pasākumus, kas nav iekļauti ikgadējā darba programmā.

2.   Komisija sagatavo gada ziņojumu, kurā izklāsta plānotās programmas nākamajam gadam pa reģioniem un pa nozarēm, un pēc tam par to īstenošanu ziņo Eiropas Parlamentam.

Komisija ir atbildīga par vispārējo daudzgadu plānā noteikto ikgadējo darba programmu pārvaldību un pielāgošanu atbilstīgi šai regulai un elastīguma prasībām. Pieņemtie lēmumi atspoguļo Eiropas Savienības prioritātes un galvenās rūpes par demokrātijas konsolidēšanu, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu, un šos lēmumus nosaka programmu īpašā būtība. Komisija pilnībā informē Eiropas Parlamentu par norises gaitu.

3.   Komisija īsteno Kopienas darbības, kas veiktas saskaņā ar šo regulu, atbilstīgi spēkā esošajām budžeta un citām procedūrām, jo īpaši procedūrām, kas paredzētas Padomes Regulā (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam (7).

12. pants

1.   Šīs regulas 11. panta 1. punktā minētos instrumentus pieņem saskaņā ar procedūru, kas minēta 13. panta 2. punktā.

Ja grozījumi, ko veic 11. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajās ikgadējās darba programmās, nepārsniedz 20 % no kopējā šīm programmām piešķirtā līdzekļu apjoma vai ja tie būtiski nemaina tajās ietverto projektu un programmu būtību, šādus grozījumus pieņem Komisija. Tā informē 13. panta 1. punktā minēto komiteju.

2.   Neskarot 14. pantu, lēmumus par tādu projektu un programmu finansēšanu, ko nesedz no ikgadējo darba programmu līdzekļiem un kas pārsniedz EUR 1 miljonu, pieņem saskaņā ar 13. panta 2. punktā minēto procedūru.”;

7)

regulas 13. panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu:

“2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Lēmuma 1999/468/EK (1) 4. un 7. punktu, ņemot vērā tā 8. punktu.

Lēmuma 1999/468/EK 4. panta 3. punktā noteiktais termiņš ir 30 dienas.”;

8)

svītro regulas 15. panta otro teikumu;

9)

regulas 17. pantu aizstāj ar šādu pantu:

“17. pants

Katrā saskaņā ar šo regulu noslēgtajā nolīgumā vai līgumā tieši nosaka, ka Komisija un Revīzijas palāta var īstenot savas pilnvaras izdarīt gan dokumentu, gan telpu pārbaudi attiecībā uz visiem līgumslēdzējiem un apakšlīgumu slēdzējiem, kas ir saņēmuši Kopienas līdzekļus. Piemēro Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par inspekcijām un pārbaudēm uz vietas, ko veic Komisija, lai Eiropas Kopienu finanšu intereses aizsargātu no krāpšanas un citiem pārkāpumiem (8).”;

10)

regulas 20. panta otrajā daļā datumu “līdz 2004. gada 31. decembrim” aizstāj ar datumu “līdz 2006. gada 31. decembrim”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 1. janvārī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Strasbūrā, 2004. gada 15. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES

Padomes vārdā

priekšsēdētājs

A. NICOLAÏ


(1)  Eiropas Parlamenta 2004. gada 22. aprīļa Atzinums (“Oficiālajā Vēstnesī” vēl nav publicēts) un Padomes 2004. gada 2. decembra Lēmums.

(2)  OV L 120, 8.5.1999., 1. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV C 172, 18.6.1999., 1. lpp. Nolīgumā grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu 2003/429/EK (OV L 147, 14.6.2003., 25. lpp.).

(4)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(5)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.

(6)  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

(7)  OV L 248, 16.9.2002., 1. lpp.

(8)  OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.


Top