EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004D0891

2004/891/EK: Komisijas Lēmums (2004. gada 19. novembris), ar ko izbeidz pārbaudes procedūru par šķēršļiem tirdzniecībā, ko rada Kanādas tirdzniecības prakse attiecībā uz noteiktām vīnu ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm (izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4388)

OJ L 375, 23.12.2004, p. 28–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 114–115 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/891/oj

23.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 375/28


KOMISIJAS LĒMUMS

(2004. gada 19. novembris),

ar ko izbeidz pārbaudes procedūru par šķēršļiem tirdzniecībā, ko rada Kanādas tirdzniecības prakse attiecībā uz noteiktām vīnu ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm (1)

(izziņots ar dokumenta numuru K(2004) 4388)

(2004/891/EK)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1994. gada 22. decembra Regulu (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas aizgādnībā (2), un it īpaši tās 11. panta 1. punktu,

pēc apspriešanās ar Padomdevēju komiteju,

tā kā:

(1)

CIVB (Conseil interprofessionel du vin de Bordeaux)2001. gada 6. decembrī iesniedza sūdzību, pamatojoties uz Padomes Regulas (EK) Nr. 3286/94 (še turpmāk – “Regula”) 4. pantu.

(2)

CIVB apgalvoja, ka Kopienas “Bordeaux” un “Médoc” vīnu pārdošanu Kanādā kavē vairāki tirdzniecības šķēršļi regulas 2. panta 1. punkta nozīmē, t.i., “trešās valsts ieviesta vai saglabāta tirdzniecības prakse, attiecībā uz kuru starptautiskās tirdzniecības noteikumi paredz rīcības tiesības”.

(3)

Minētais šķērslis izriet no Kanādas Likuma par preču zīmēm C-57 grozījumiem, ar kuru attiecīgajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm (“Bordeaux” un “Médoc”) nepiešķir tādu aizsardzību, kas atbilstu aizsardzības prasībām, kuras noteiktas PTO Nolīgumā par intelektuālā īpašuma tiesībām, kas saistītas ar tirdzniecību (TRIPS), attiecībā uz vīnu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.

(4)

Komisija nolēma, ka sūdzībā bija pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu pārbaudes procedūras uzsākšanu. Attiecīgs paziņojums tika publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī  (3).

(5)

Izmeklēšana apstiprināja sūdzības iesniedzēja apgalvojumu, ka Kanādas Likuma par preču zīmēm C-57 grozījumi ir pretrunā TRIPS 23. panta 1. un 2. punktam, kā arī 24. panta 3. punktam (tā sauktajai pārtraukšanas klauzulai), un šādas pretrunas nevar attaisnot, pamatojoties uz izņēmumu saskaņā ar TRIPs 24. panta 6. punktu.

(6)

Pārbaudes procedūras gaitā tika secināts arī, ka C-57 grozījumi sūdzības iesniedzējam var radīt negatīvu ietekmi uz tirdzniecību regulas 2. panta 4. punkta un 10. panta 4. punkta nozīmē.

(7)

Padomdevēja komiteja, kas izveidota ar Regulu, 2003. gada 12. februārī apsprieda nobeiguma ziņojumu par pārbaudes procedūru.

(8)

Komisija 2003. gada 24. aprīlī parafēja divpusēju nolīgumu ar Kanādu par vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību, kurš, stājoties spēkā, paredzēja galīgi atcelt nosaukumus, kas minēti kā “sugas” nosaukumi Kanādā, to skaitā “Bordeaux”, “Médoc” un “Medoc”.

(9)

Komisija 2003. gada 9. jūlijā nolēma (4) uz laiku apturēt pārbaudes procedūru, lai to izbeigtu, tiklīdz Kanāda faktiski šos nosaukumus izsvītros no sugas nosaukumu saraksta, kas ietverts C-57 grozījumos.

(10)

Padome 2003. gada 30. jūlijā Eiropas Kopienas vārdā apstiprināja divpusēja nolīguma noslēgšanu ar Kanādu par vīna un stipro alkoholisko dzērienu tirdzniecību (5). Divpusējais nolīgums stājās spēka 2004. gada 1. jūnijā (6).

(11)

Ar Lēmumu par grozījumiem Likuma par preču zīmēm 11.18. iedaļas 3. un 4. apakšiedaļā (7) Kanāda nosaukumus “Bordeaux”, “Médoc” un “Medoc” izsvītroja no sugas nosaukumu saraksta, kas ietverts C-57 grozījumos.

(12)

Tādējādi ir lietderīgi izbeigt pārbaudes procedūru,

IR PIEŅĒMUSI ŠĀDU LĒMUMU.

Vienīgais pants

Pārbaudes procedūra attiecībā uz šķēršļiem tirdzniecībā, ko rada Kanādas tirdzniecības prakse attiecībā uz noteiktām vīnu ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm, ar šo tiek izbeigta.

Briselē, 2004. gada 19. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

Pascal LAMY


(1)  Atceļ un aizstāj Komisijas Lēmumu 2004/806/EK (OV L 354, 30.11.2004., 30. lpp.).

(2)  OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp., Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 356/95, (OV L 41, 23.2.1995., 3. lpp.).

(3)  OV C 124, 25.5.2002., 6. lpp.

(4)  OV L 170, 9.7.2003., 29. lpp.

(5)  OV L 35, 6.2.2004., 1. lpp.

(6)  Divpusējā nolīguma 41. pants paredz, ka: “Šis Nolīgums stājas spēkā otrā mēneša pirmajā dienā pēc dienas, kurā Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās ar diplomātiskajām notām, apstiprinot to, ka pušu iekšējās procedūras attiecībā uz šā Nolīguma stāšanos spēkā ir pabeigtas”. EK notu iesniedza 2003. gada 16. septembrī, un Kanādas atbilde tika iesniegta 2004. gada 26. aprīlī.

(7)  Rūpniecības departaments Lēmumu par grozījumiem Likuma par preču zīmēm 11.18. iedaļas 3. un 4. apakšiedaļā publicējis2004. gada 5. maijaCanada Gazette 2. sadaļā. Lēmums stājās spēkā tā reģistrācijas dienā, kas bija 2004. gada 22. aprīlis.


Top