EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R2221

Komisijas Regula (EK) Nr. 2221/2004 (2004. gada 22. decembris), ar ko paredz eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2005. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

OJ L 375, 23.12.2004, p. 9–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 66–68 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 061 P. 123 - 125
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 061 P. 123 - 125

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2221/oj

23.12.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 375/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 2221/2004

(2004. gada 22. decembris),

ar ko paredz eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2005. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 30. pantu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1847/2004 (2) atklāj eksporta licenču piešķiršanas kārtību attiecībā uz sieriem, kuri 2005. gadā eksportējami uz Amerikas Savienotajām Valstīm atbilstīgi dažām VVTT kvotām.

(2)

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulā EK Nr. 174/1999, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 804/68 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (3), 20. panta 3. punkts nosaka kritērijus, kuri piemērojami, piešķirot pagaidu licences, ja šo licenču pieteikumus iesniedz attiecībā uz produktu daudzumu, pārsniedzot vienu no atbilstošajām kvotām par attiecīgo gadu. Pēc Kopienas paplašināšanās 2004. gada 1. maijā Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 3. punkts paredz arī pārejas posma pasākumus 2005. gadam attiecībā uz šiem kritērijiem.

(3)

Pieprasījums pēc eksporta licencēm dažām kvotām un produktu grupām ir būtiski palielinājies un dažreiz daudzkārt pārsniedz pieejamos daudzumus. Tas var izraisīt ievērojamu piešķirto daudzumu samazināšanos katram pieteikuma iesniedzējam, tādējādi samazinot šīs shēmas lietderīgumu un efektivitāti. Bez tam, ja katram uzņēmējam piešķirtie daudzumi ir ļoti mazi, pieredze liecina, ka šādos apstākļos pastāv risks, ka uzņēmējs nevar izpildīt savas eksporta saistības, tādējādi zaudējot nodrošinājumu.

(4)

Lai risinātu šo situāciju, ir lietderīgi piemērot triju kritēriju kombināciju, kas minēta Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 3. punktā, ņemot vērā paredzētos pārejas posma pasākumus. Saskaņā ar minētā punkta a) un b) apakšpunktu licences jāpiešķir, dodot priekšroku tiem uzņēmējiem, kas jau sadarbojas ar Amerikas Savienotajām Valstīm, kuru izraudzītie importētāji ir to meitasuzņēmumi un kuri jau agrāk ir eksportējuši attiecīgo produktu daudzumu uz šo galamērķi. Turklāt atbilstoši minētā punkta c) apakšpunktam jāpiemēro samazināšanas koeficients.

(5)

Attiecībā uz produktu grupām un kvotām, par kurām iesniegtie pieteikumi nepārsniedz pieejamos daudzumus, ievērojot Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 5. punktu, ir lietderīgi paredzēt, ka atlikušos daudzumus piešķir pieteikumu iesniedzējiem proporcionāli viņu pieprasītajiem daudzumiem. Šādi papildu daudzumi jāpiešķir ar nosacījumu, ka ieinteresētais uzņēmējs iesniedz pieprasījumu un iemaksā nodrošinājumu.

(6)

Paredzot laiku šīs procedūras īstenošanai, kas noteikts Regulā (EK) Nr. 1847/2004, šo regulu piemēro pēc iespējas drīzāk.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1847/2004 iesniegtie pagaidu eksporta licenču pieteikumi attiecībā uz produktu grupām un kvotām, kuru apzīmējumi minētās regulas pielikuma tabulas 3. slejā ir 16-Tokija, 16-, 17-, 18-, 20- un 21-Urugvaja, 25-Tokija un 25-Urugvaja, ir jāapstiprina, ja ir piemēroti piešķīruma koeficienti, kas noteikti minētā pielikuma 5. slejā un ja tos iesniedz pieteikuma iesniedzēji:

kuru izraudzītie importētāji ir to meitasuzņēmumi un kuri vismaz vienā no pēdējiem trim secīgiem gadiem ir eksportējuši attiecīgos produktus uz Amerikas Savienotajām Valstīm, vai

kuru izraudzītos importētājus var uzskatīt par to meitasuzņēmumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 3. punkta b) apakšpunktu.

Pirmajā punktā minētie pieteikumi ir jāapstiprina, ja ir piemēroti pielikuma 6. slejā izklāstītie piešķīruma koeficienti un ja tos iesniedz pieteikuma iesniedzēji:

kas nav pirmajā daļā minētie pieteikuma iesniedzēji, kuri vismaz vienā no pēdējiem trim secīgiem gadiem ir eksportējuši attiecīgos produktus uz Amerikas Savienotajām Valstīm, vai

attiecībā uz kuriem nav nepieciešams agrāk veikts eksports saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 174/1999 20. panta 3. punkta a) apakšpunktu.

Pirmajā punktā minētie pieteikumi ir jānoraida, ja tos iesniedz pieteikuma iesniedzēji, kas nav minēti ne pirmajā, ne otrajā daļā.

2.   Ja piešķirtais daudzums, piemērojot 1. punktu, ir mazāks nekā divas tonnas, tad pieteikuma iesniedzēji var atsaukt savu pieteikumu. Šādos gadījumos piecu darba dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā viņi to paziņo kompetentajām iestādēm, pēc tam nodrošinājumu nekavējoties atmaksā.

Astoņu darba dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā kompetentā iestāde paziņo Komisijai daudzumu, par kuru ir atsaukti pieteikumi un ir atmaksāts nodrošinājums.

2. pants

Par pieprasītajiem daudzumiem pieņem pagaidu eksporta licenču pieteikumus, kas iesniegti saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1847/2004, attiecībā uz produktu grupu un kvotām, kuru apzīmējumi minētās regulas pielikuma tabulas 3. slejā ir 22-Tokija un 22-Urugvaja.

Ja tirgotājs 10 darba dienu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā ir iesniedzis papildu pieteikumu un iemaksājis attiecīgo nodrošinājumu, tad var izsniegt pagaidu eksporta licences par papildu daudzumiem ar nosacījumu, ka ir piemērots pielikuma tabulas 7. slejā minētais piešķīruma koeficients.

3. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 322, 23.10.2004., 19. lpp.

(3)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1846/2004 (OV L 322, 23.10.2004., 16. lpp.).


PIELIKUMS

Grupas nosaukums saskaņā ar 4. nodaļas papildu piezīmēm Amerikas Savienoto Valstu saskaņotajā tarifu plānā

Grupas apzīmējums un kvota

Daudzums, kas pieejams 2005. gadam (t)

Piešķīruma koeficients, kas paredzēts saskaņā ar 1. panta 1. punktu

Piešķīruma koeficients, kas paredzēts saskaņā ar 2. pantu

Piezīmes numurs

Grupa

Pirmā daļa

Otrā daļa

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

16

Nav īpaša nosaukuma (NSPF)

16-Tokija

908,877

0,1328738

0,0442913

16-Urugvaja

3 446,000

0,1194816

0,0398272

17

Zilais siers

17-Urugvaja

350,000

0,1534639

0,0511546

18

Čedaras siers

18-Urugvaja

1 050,000

0,8344371

0,2781457

20

Edamas/Gaudas siers

20-Urugvaja

1 100,000

0,1843369

0,0614456

21

Itālijas tipa siers

21-Urugvaja

2 025,000

0,1447704

0,0482568

22

Šveices vai Ementāles siers bez acojuma

22-Tokija

393,006

 

 

1,1930821

22-Urugvaja

380,000

 

 

1,2500000

25

Šveices vai Ementāles siers ar acojumu

25-Tokija

4 003,172

0,3713669

0,1237890

 

25-Urugvaja

2 420,000

0,3198238

0,1066079


Top